Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Phần 3.Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Phần 3.Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 105trang

Báo cáo c a các c p qu n lý Nhà nư ccác c p, ban, ngành t Trung ươngñ n ñ a phương có liên quan ñ n m c tiêu nghiên c u c a ñ tài ñư c ch n l c và

x lý các thông tin liên quan theo yêu c u c a ñ tài.

Thu th p các báo cáo v tình hình phát tri n kinh t xã h i c a thành ph

Thanh Hóa, s li u th ng kê v kinh t xã h i t năm 2007- tháng 06 năm 2012.

Thu th p các s li u v hi n tr ng s d ng ñ t và tình hình qu n lý s d ng ñ t

c a thành ph Thanh Hóa t năm 2007- tháng 06 năm 2012.

Thu th p các văn b n pháp lu t có liên quan ñ n ho t ñ ng c a văn phòng

ñăng ký quy n s d ng ñ t; các báo cáo v tình hình ho t ñ ng, k t qu th c hi n

nhi m v qua t năm 2007- tháng 06 năm 2012.

3.4.2 Phương pháp ch n ñi m, ch n m u nghiên c u

Căn c vào m c ñích, th i gian nghiên c u, kinh phí th c hi n ñ tài tôi không

ti n hành ñi u tra h t toàn b các ñơn v hành chính, toàn b các h gia dình cá nhân

s d ng ñ t mà ch ñi u tra trong ph m vi 300 h gia ñình, cá nhân trên ñ a bàn 05

phư ng, 05 xã ñ i di n. T nh ng ñ c ñi m s d ng ñ t và tính ch t pháp lý c a m u

và c a ñi m ñã ch n ta có th suy ra ñư c ñ c ñi m và tính ch t c a c ñơn v hành

chính thành ph Thanh Hóa.

3.4.3 Phương pháp thu th p d li u sơ c p

Kh o sát th c ñ a thu th p s li u sơ c p nh m ki m ch ng các thông tin, s

li u ñã thu th p ñư c t ñi u tra n i nghi p. Ph ng v n tr c ti p các cán b , ñi u tra

ph ng v n các h gia ñình theo bi u m u so n s n, ñư c th c hi n v i 300 h trên

ñ a bàn 10 phư ng, xã c a thành ph . N i dung thông tin ñư c thu th p b ng b ng

h i, tr l i bao g m: S kh u, trình ñ , tình hình s d ng ñ t, hi n tr ng v các gi y

t pháp lý có liên quan, nh n xét v th c hi n c i cách th t c hành chính...Thông

qua ñó có th nh n ñ nh ñư c v m c ñ công khai, th i h n th c hi n, thái ñ và

m c ñ hư ng d n c a cán b làm vi c tr c ti p, gián ti p c a Văn phòng ñăng ký

quy n s d ng ñ t.

3.4.4 Phương pháp phân tích, x lý s li u

Các thông tin thu th p thông qua ph ng v n ñư c x lý ch y u theo hư ng

ñ nh tính. Thông tin thu ñư c t ñi u tra xã h i h c ñư c x lý ch y u theo hư ng

ñ nh lư ng thông qua th ng kê mô t b ng ph n m m tin h c Word và Excel. H

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………26th ng hoá các k t qu thu ñư c thành thông tin t ng th , ñ t ñó tìm ra nh ng nét

ñ c trưng, nh ng m i liên h , nh ng tính ch t cơ b n c a ñ i tư ng nghiên c u.

3.4.5 Phương pháp chuyên gia

Trong quá trình th c hi n lu n văn, trao ñ i thông tin v i các chuyên gia có

nhi u kinh nghi m trong lĩnh v c ñăng ký ñ t ñai, trao ñ i v cách nhìn nh n ñánh

giá cũng như các g i ý ñ xu t gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng

ñăng ký quy n s d ng ñ t thành ph Thanh Hóa, t nh Thanh Hóa.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………27PH N 4: K T QU NGHIÊN C U

4.1 ði u ki n t nhiên, kinh t -xã h i và tình hình qu n lý ñ t ñai

4.1.1. ði u ki n t nhiên

4.1.1.1. V trí ñ a lý.

Thành ph Thanh Hóa là trung tâm kinh t , chính tr , văn hóa c a t nh Thanh

Hóa cách Hà N i kho ng 154km v phía Nam, có t a ñ ñ a lý 105045’00’’kinh ñ

ðông, 19045’20’’ - 19050’08’’vĩ ñ B c. Có ranh gi i hành chính ti p giáp:

- Phía B c giáp huy n Ho ng Hóa, ðông Sơn, Thi u Hóa,

- Phía ðông giáp huy n Ho ng Hóa, Qu ng Xương,

- Phía Nam giáp huy n Qu ng Xương, ðông Sơn,

- Phía Tây giáp huy n ðông Sơn.

Là c a ngõ n i li n B c B v i Trung B và Nam B , n m trong vùng ch u

nh hư ng tr c ti p c a ñ a bàn kinh t tr ng ñi m B c B .

V trí ñ a lý có l i th quan tr ng t o ñi u ki n thu n l i cho thành ph Thanh

Hóa m r ng giao lưu kinh t v i c nư c cũng như nư c ngoài, t o ñi u ki n thu n

l i ñ tr thành m t trong nh ng c c phát tri n phía Nam vùng kinh t tr ng ñi m

B c B , ñ ng th i cũng ñ t ra nh ng thách th c to l n cho thành ph Thanh Hóa

trong s nghi p phát tri n kinh t - xã h i trong th i gian t i: ðó là th hi n vai trò

ñ u tàu thúc ñ y, lôi kéo phát tri n kinh t - xã h i c a toàn t nh, tránh t t h u so

v i c nư c.

4.1.1.2. ð a hình ñ a m o

Thành ph Thanh Hóa n m g n trong khu v c ñ ng b ng v i ñ a hình khá b ng

ph ng có hư ng nghiêng d n t Tây sang ðông, ñ cao trung bình t 5 - 10 m so v i

m c nư c bi n, thu n l i cho phát tri n s n xu t công nghi p, nông nghi p, giao thông

v n t i cũng như các ho t ñ ng thương m i,…

4.1.1.3. Khí h u.

Thành ph Thanh Hóa ch u nh hư ng c a gió bão, gió mùa ðông và các

lu ng gió t bi n ðông th i vào. T c ñ gió trung bình kho ng 1,8 m/s. Hư ng gió

chính là hư ng gió ðông và ðông Nam. Hàng năm có kho ng trên 20 ngày có gió

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………28Tây khô nóng th i vào mang theo hơi nóng r t có h i cho mùa màng, cho s n xu t

và ñ i s ng. T ng nhi t ñ trung bình năm kho ng 86000 C, nhi t ñ trung bình

năm t 23,3 – 23,60C, trong ñó có nh ng ngay lên t i 400C, ho c có ngày nhi t ñ

xu ng th p l nh t i 50C.

4.1.1.4. Th y văn

Thành ph Thanh Hóa n m trong lưu v c hai con sông là sông Mã và sông

Chu, Sông Mã có tr lư ng khá l n, hàng năm ñ ra bi n kho ng 17 t m3 nư c và

có kh năng ñ phát tri n th y ñi n. Khu v c ñô th Thành ph Thanh Hóa có các

sông: Th H c, Kênh Vinh và sông nhà Lê ch y theo các hư ng t Tây B c,Tây

Nam xu ng ðông Nam.

4.1.1.5 Hi n tr ng môi trư ng và c nh quan ñô th

Nh ng năm g n ñây, cùng v i s phát tri n kinh t - xã h i, c nh quan thành

ph Thanh Hóa cũng ñư c chú tr ng thông qua vi c quy ho ch, xây d ng các khu

ñô th m i, các công trình văn hóa phúc l i công c ng… làm cho c nh quan Thành

ph ngày càng ñ p hơn. Tuy nhiên, c nh quan Thành ph cũng còn nhi u b t c p,

ñòi h i ñư c ñ u tư, c i t o.

Vi c qu n lý, b o v môi trư ng ngày càng ñư c tăng cư ng. Cùng v i s ñ y

nhanh quá trình công nghi p hóa và ñô th hóa, nhi u d án v ch ng ô nhi m, b o v

môi trư ng ñư c tri n khai, góp ph n quan tr ng ki m ch t c ñ gia tăng ô nhi m và

suy thoái môi trư ng, kh c ph c môi tình tr ng môi trư ng v n còn nhi u b t c p do

các ch t th i, nh t là rác th i và nư c th i ñô th chưa ñư c x lý tri t ñ .4.1.2 Th c tr ng phát tri n kinh t -xã h i

4.1.2.1 Th c tr ng phát tri n các nghành kinh t

N n kinh t thành ph trong nh ng năm g n ñây có s phát tri n tương ñ i

toàn di n và liên t c tăng trư ng v i t c ñ khá nhanh. Cơ c u kinh t có s chuy n

d ch theo hư ng tích c c, tăng d n t tr ng các ngành công nghi p, xây d ng và

gi m t tr ng d ch v , nông - Lâm - Ngư nghi p.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 3.Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×