Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Phần 4.Kết quả nghiên cứu

Phần 4.Kết quả nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 105trang

Ý Yên các tháng có ñm không khí th p như: Tháng 1, tháng 6, tháng 7,tháng 11 và tháng 12. Trong ñó các tháng 1, tháng 11, tháng 12 v a có ñ

th p v a ít mưa nên ñã gây h n cho m t s cây tr ng v ñôngmgiai ño n câycon như: rau, khoai tây, ñ u tương. Các tháng 2, tháng 3, tháng 4 ñm khôngkhí cao t 86,4 ñ n 89,2%, k t h p tr i âm u, mưa phùn nhi u ngày là ñi u ki n

thu n l i ñ các loài sâu, b nh phát sinh, gây h i làm nh hư ng ñ n kh năng

tích lu ch t khô cũng như năng su t, ph m ch t c a cây tr ng.

Lư ng mưa và s phân b mưa không nh ng nh hư ng tr c ti p ñ n sinh

trư ng, phát tri n c a cây tr ng mà còn nh hư ng ñ n vi c b trí th i v cho

các lo i cây tr ng và b trí các công th c luân canh c a các cây tr ng. Khí h u

Ý Yên chia thành 2 mùa rõ r t, mùa mưa nhi u kéo dài t tháng 4 ñ n tháng 10,

mùa mưa ít kéo dài t tháng 11 ñ n tháng 3 năm sau. Lư ng mưa trung bình

hàng năm kho ng 1750 – 1800 mm.

S gi n ng là y u t khí tư ng nh hư ng ñ n quá trình quang h p, sinh

trư ng, phát tri n, kh năng tích lu ch t khô và năng su t c a cây. N ng không

ch ph thu c vào ñ dài ngày mà còn ph thu c vào lư ng mây và tính ch t c a

mây. T ng s gi n ng trong năm c a huy n Ý Yên ñ t kho ng 1328,4 gi . S

gi n ng trong các tháng dao ñ ng t 28,0 ñ n 202,8 gi . Tháng có s gi n ng

cao nh t là tháng 7 ñ t 202,8 gi , tháng th p nh t là tháng 3 ch ñ t 28,0 gi ,

th p hơn tháng 7 là 174,8 gi . Do s gi n ng phân b không ñ u gi a các tháng

nên nh hư ng ñ n quá trình sinh trư ng, phát tri n c a cây.B ng 4.1: nh hư ng c a th i v và m t ñ tr ng ñ n t l m c m m và

th i gian sinh trư ng c a gi ng l c L23

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p .............. 39T l

Th i

vm cM tñ

2(cây/m )m m

(%)Gieo Gieo -hìnhm cthành(ngày)cành c p

1 (ngày)Gieo b tñ u

ra hoa

(ngày)Ra hoa k t thúc

hoa (ngày)TGST

(ngày)25423212391,7717413012292,071739291212594,351635301223594,351533301204593,061433291202588,3111940291193589,3101839281184531845

2735190,790,011183829118Qua s li u trình bày trong b ng 4.1 cho th y:

T l m c m m dao ñ ng t 88,3 ñ n 94,3%. Trong ñó, t l này cao nh t là

th i v 2m t ñ 25 và 35 cây/m2 ñ t 94,3%, th p nh t là th i v 3m tñ25 cây/m2 ñ t 88,3%.

Trong cùng th i v , gi a các m t ñ tr ng t l m c m m không chênh

l ch nhau nhi u. C th : Th i v 1 t l n y m m dao ñ ng t 90,7 ñ n 92,0%;

th i v 2 dao ñ ng t 93,0 ñ n 94,3%; th i v 3 dao ñ ng t 88,3 ñ n 90,0%.

Cùng m t ñ tr ng, t l m c m m c a th i v 2 có xu hư ng cao hơn th i v 1

và th i v 3 vì th i v 3 sau gieo g p nhi t ñ th p 12 – 130C kéo dài làm nh

hư ng ñ n kh năng n y m m c a cây.

Th i gian t gieo ñ n m c: Ch tiêu này ph thu c nhi u vào ñi u ki n

khí h u khi gieo cũng như ch ñ canh tác. Nhìn chung, th i gian này quá dài s

làm tăng t ng th i gian sinh trư ng c a cây, nh hư ng ñ n th i gian thu ho ch

và th i v c a cây tr ng sau. Gi a 3 th i v (15/1, 30/1, 15/2), th i gian t gieo

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p .............. 40ñ n m c có s dao ñ ng l n t 5 ñ n 11 ngày. Th i v 2 có th i gian t gieo

ñ n m c ng n nh t là 5 ñ n 6 ngày, trong khi ñó th i v 3 th i gian này r t dài

là 10 ñ n 11 ngày, th i v 1 là 7 ngày. Có s khác nhau v th i gian t gieo ñ n

m c gi a các th i v tr ng là do th i v 3, sau khi gieo h t có m t ñ t rét ñ m

nhi t ñ xu ng th p dư i 15°C (xem ph n ph l c) kéo dài làm cho h t m c

ch m, t l m c m m kém hơn. Th i v 2 sau khi gieo h t th i ti t m áp hơn,

do ñó h t m c nhanh và t l m c m m ñ t cao hơn th i v 1 và 3.

Trong cùng m t th i v , m t ñ tr ng khác nhau không nh hư ng nhi u

ñ n th i gian t gieo ñ n m c, ch chênh l ch nhau t i ña là 1 ngày.

Th i gian t gieo ñ n hình thành cành c p 1: Là các cành xu t hi n t thân

chính vàv trí nách lá m m c a cây l c, mang hoa và t o qu s m nh t, quy tñ nh nhi u t i năng su t l c. Trong ñi u ki n v xuân 2010, th i gian xu t hi n

cành c p 1 gi a các th i v và m t ñ tr ng khác nhau dao ñ ng t 14 ñ n 19

ngày. Trong ñó cành c p 1 ñư c hình thành s m nh t

th i v 2 (14 ngày), mu n nh tm t ñ 45 cây/m2 trongm t ñ 25 cây/m2 trong th i v 3 (19 ngày).Trong cùng th i v , m t ñ tr ng khác nhau có th i gian xu t hi n cành c p 1

không khác nhau nhi u, ch chênh l ch t 1 ñ n 2 ngày.

Th i gian t gieo ñ n ra hoa: Th i v tr ng nh hư ng rõ r t ñ n th i

gian t gieo ñ n ra hoa. C th : Th i v 1 th i gian hoa xu t hi n mu n nh t là

t 39 ñ n 42 ngày sau gieo, trong khi ñóth i v 2 hoa xu t hi n s m nh t làt 33 ñ n 35 ngày sau gieo, th i v 3 là 38 ñ n 40 ngày sau gieo. Như v y, th i

v tr ng khác nhau có nh hư ng rõ r t ñ n th i gian t gieo ñ n ra hoa, ñi u

này ñư c gi i thích do nhi t ñ trong th i gian ñ u có s bi n ñ ng m nh, th i

v 2 gieo g p nhi t ñ cao, h t n y m m nhanh và sinh trư ng nhanh, ra hoa

s m hơn th i v 1 và th i v 3.

Trong cùng m t th i v , m t ñ khác nhau th i gian này ch chênh l ch

nhau t 2 ñ n 3 ngày.

Th i gian ra hoa: Trong cùng th i v , các m t ñ khác nhau th i gian ra hoa

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p .............. 41chênh l ch t 1 ñ n 3 ngày. Th i v 1m t ñ 25 cây/m2 có th i gian ra hoa dàinh t là 32 ngày, th i v 3 m t ñ 35 cây/m2 th i gian ra hoa ng n nh t là 28 ngày.

T ng th i gian sinh trư ng: T ng th i gian sinh trư ng c a l c cũng như

nhi u lo i cây tr ng khác, ngoài ph thu c vào ñ c ñi m di truy n c a gi ng còn ph

thu c r t l n vào ñi u ki n khí h u th i ti t và ch ñ canh tác. T ng th i gian sinh

trư ng c a gi ng l c L23 có xu hư ng gi m d n t th i v 1 ñ n th i v 3. C th :

Th i v 1 dao ñ ng t 121 ñ n 123 ngày; th i v 2 dao ñ ng t 120 – 122 ngày; th i

v 3 dao ñ ng t 118 ñ n 119 ngày. Gi a các m t ñ tr ng khác nhau, t ng th i gian

sinh trư ng ch chênh l ch nhau t 1 ñ n 3 ngày. Nói chung t ng th i gian sinh

trư ng c a l c ñư c quy t ñ nh b i t ng tích ôn. Docác th i v mu n có nhi t ñtrung bình/ngày cao hơn, nên nhanh ñ t ñ t ng tích ôn hơn so v i các th i v s m.

4.1.2.nh hư ng c a th i v và m t ñ tr ng ñ n ñ ng thái tăng trư ngchi u cao thân chính.

Chi u cao thân chính ph thu c vào nhi u y u t như: B n ch t di truy n

c a gi ng, ñi u ki n ngo i c nh, ch ñ canh tác… ð ng thái tăng trư ng chi u

cao thân chính là m t trong nh ng ch tiêu quan tr ng ph n ánh kh năng sinh

trư ng, phát tri n c a gi ng, ñ ng th i chi u cao thân chính còn liên quan tr c

ti p ñ n t ng s hoa, s hoa h u hi u, kh năng ñâm tia hình thành qu cũng

như kh năng tích lũy, v n chuy n các ch t, kh năng ch ng ch u c a cây.

Chi u cao thân chính c a cây tăng d n qua các giai ño n sinh trư ng và

ñ t cao nh t vào th i kỳ thu ho ch. K t qu nghiên c u nh hư ng c a th i v

và m t ñ tr ng ñ n ñ ng thái tăng trư ng chi u cao thân chính ñư c trình bày

trong b ng 4.2a, b.

14 ngày sau gieo: Th i gian này chi u cao cây phát tri n còn ch m, chi u cao

thân chínhcác th i v và các m t ñ chưa th hi n s khác bi t, dao ñ ng t 3,60cm (th i v 2 m t ñ 25 cây/m2) ñ n 3,87 cm (th i v 3 m t ñ 25 cây/m2).

B ng 4.2a: nh hư ng c a th i v và m t ñ tr ng ñ n

ñ ng thái tăng trư ng chi u cao thân chính

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p .............. 42ðVT: cm

… ngày sau gieoTh iM tñv(cây/m2)14253,6810,25 13,3517,3422,13 24,53 25,79 31,03353,7410,83 14,1717,9222,95 24,96 26,12 32,01453,6211,96 15,4318,2223,42 25,87 26,92 34,24253,6011,23 14,4017,9723,05 25,51 26,84 33,20353,6611,72 15,0918,2323,55 25,70 27,14 34,46453,6712,22 15,6019,1724,71 27,01 28,38 36,03253,8711,57 14,7618,6723,90 26,23 27,65 35,00353,7712,49 16,0520,0025,34 27,88 29,17 36,05453,8413,21 16,8520,8826,86 28,06 29,51 37,89123243444546474Thu

ho ch5,40CV%

LSD(0,05)TV*3,33MD24 ngày sau gieo: S chênh l ch chi u cao thân chính gi a các công th c

ñã có s khác bi t. C th : So v i th i ñi m 14 ngày sau gieo, th i v 1m t2ñ 25 cây/m chi u cao thân chính tăng ch m nh t là 6,57 cm và tăng nhanh

nh t là th i v 3

3m t ñ 45 cây/m2 tăng 9,37 cm. Chi u cao thân chính th i vm t ñ 45 cây/m2 tăng cao hơn th i v 1m t ñ 25 cây/m2 là 2,80 cm.34 ngày sau gieo: ðây là th i kỳ cây l c chu n b ra hoa nên t c ñ tăng

trư ng chi u cao b ch m l i, t i th i ñi m 34 ngày sau gieo chi u cao thân

chính ñ t ñư c th p nh t là th i v 1

và cao nh t là th i v 3m t ñ 25 cây/m2 ch tăng ñư c 3,10 cmm t ñ 45 cây/m2 tăng 3,64 cm so v i th i ñi m 24ngày sau gieo.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p .............. 43Formatted: Right: -0.07 cm403530

C i uc oth n(c )

h

a

â mTV1/25

TV1/35

TV1/4525TV2/25

20TV2/35

TV2/45

TV3/2515TV3/35

TV3/451050

14243444546474Thu

ho chNgày sau gieoHình 4.1: ð ng thái tăng trư ng chi u cao thân chính

Kh năng tăng trư ng chi u cao thân chính l i tăng m nh tr l i và ñ t t c

ñ tăng trư ng cao nh t vào th i ñi m t 44 ñ n 54 ngày sau gieo, trong th i

gian 10 ngày, th p nh t là th i v 1

cao nh t là th i v 3m t ñ 25 cây/m2 tăng ñư c 4,79 cm vàm t ñ 45 cây/m2 tăng 5,98 cm. Các giai ño n sau ñó (t54 ñ n 74 ngày sau gieo) chi u cao thân chính tăng ch m l i.

Th i kỳ thu ho ch: Chi u cao thân chính c a gi ng bi n ñ ng t 31,03

m t ñ 45 cây/m2 (37,89ñ n 37,89 cm. Trong ñó, ñ t cao nh t là th i v 3

cm), th p nh t là th i v 1

nghĩa α = 0.05. Th i v 2m t ñ 25 cây/m2 (31,03 cm)m t ñ 35 cây/m2 ñ t 34,46 cm, cao hơn th i v 1m t ñ 25 cây/m2 là 3,43 cm; th i v 2

hơn th i v 1m c sai khác có ým t ñ 45 cây/m2 ñ t 36,03 cm, caom t ñ 35 cây/m2 (32,01 cm) là 4,02 cm; th i v 32cây/m ñ t 37,89 cm, cao hơn th i v 2m t ñ 452m t ñ 35 cây/m (34,46 cm) là 3,43cm, sai khác gi a các công th c ñ u có ý nghĩa th ng kê LSD(0.05) = 3,33.

Xét y u t m t ñ tr ng, chi u cao thân chính

cm) cao hơn h nm tñ25 cây/m2 (33,08 cm)m t ñ 45 cây/m2 (36,05m c sai khác có ý nghĩa α =Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p .............. 440.05.m t ñ 25 cây/m2 so v i 35 cây/m2 (34,17 cm) và m t ñ 35 cây/m2 sov i 45 cây/m2 (36,05 cm) chi u cao thân chính khác nhau không có ý nghĩa

th ng kê.

Xét y u t th i v tr ng, chi u cao thân chínhth i v 2 (34,56 cm) vàth i v 3 (36,31 cm) cao hơn h n so v i th i v 1 (32,43 cm); th i v 2 so v i

th i v 3 chi u cao thân chính khác nhau không có ý nghĩa th ng kê. (b ng 4.2b,

xem ph n ph l c)

4.1.3. nh hư ng c a th i v và m t ñ tr ng ñ n ñ ng thái ra lá trên thân chính.

ð i v i cây tr ng, quang h p là ho t ñ ng cơ b n ñ t o ra năng su t, nó

quy t ñ nh 90 ñ n 95% năng su t cây tr ng. Ngoài ra, b lá còn nh hư ng ñ n

kh năng ch ng ch u và ch t lư ng c a s n ph m sau thu ho ch, b i nó liên

quan ñ n quá trình tích lu ch t khô, thoát hơi nư c, quang h p... Chính vì v y,

lá là cơ quan quan tr ng c a cây, nh nó mà cây dư i tác d ng c a ánh sáng m t

tr i có th chuy n hoá v t ch t t d ng vô cơ sang d ng h u cơ cung c p năng

lư ng cho cây. Thân chính phát tri n kéo theo b lá cũng phát tri n. B lá phát

tri n t t là ti n ñ cho vi c tăng hi u su t quang h p, tăng s c ch ng ch u sâu

b nh và ñi u ki n b t thu n, t ñó t o ra năng su t cao.

Nghiên c u nh hư ng c a th i v và m t ñ tr ng ñ n ñ ng thái ra lá

trên thân chính, k t qu ñư c trình bày trong b ng 4.3a, bB ng 4.3a: nh hư ng c a th i v và m t ñ tr ng

ñ n ñ ng thái ra lá trên thân chính

ðVT: lá/thân

Th iM tñ…ngày sau gieoTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p .............. 45v(cây/m2)14243444546474Thu

ho ch25

352,51 6,73 8,08 10,24 13,72 16,01 17,8018,752,42 6,81 8,22 10,66 14,32 16,16 18,5119,532,33 7,04 8,24 10,78 14,17 16,38 18,1719,02352,47 7,23 8,72 11,20 14,73 16,54 18,6720,07452,49 7,43 9,23 11,42 15,12 17,11 18,9420,43252,35 7,24 8,75 11,37 14,82 16,52 18,7920,14352,35 7,32 9,24 11,56 15,66 17,63 19,3121,2645318,1725

213,15 15,49 17,524512,30 6,19 7,272,43 7,61 9,72 11,73 15,92 18,04 19,4821,459,89CV%4,5LSD(0,05) TV*MD1,6Kh năng ra lá c a câycác th i v và các m t ñ khác nhau tăng d ntheo th i gian sinh trư ng. Qua s li u trong b ng 4.4a cho th y:

14 ngày sau gieo: Kh năng ra lácác th i v và các m t ñ khác nhauchưa th hi n rõ, dao ñ ng t 2,30 lá/thân (th i v 1

2,51 lá/thân (th i v 1m t ñ 25 cây/m2) ñ nm t ñ 35 cây/m2).24 ngày sau gieo: Th i v 1m t ñ 25 cây/m2 (6,19 lá/thân) s lá tăngth p nh t là 3,89 lá/thân và nhanh nh t là th i v 3m t ñ 45 cây/m2 (7,61lá/thân) tăng 5,18 lá/thân so v i th i ñi m 14 ngày sau gieo. S chênh l ch b t

ñ u th hi n rõ

v 1giai ño n này, th i v 3m t ñ 45 cây/m2 tăng cao hơn th im t ñ 25 cây/m2 là 1,29 lá/thân.

34 ngày sau gieo: Cùng v i quy lu t phát tri n c a thân chính, th i kỳ nàyt c ñ ra lá b ch m l i, cao nh t là th i v 3

lá/thân và th p nh t là th i v 1m t ñ 45 cây/m2 tăng ñư c 2,11m t ñ 25 cây/m2 tăng 1,08 lá/thân so v i th iñi m 24 ngày sau gieo.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p .............. 46Kh năng ra lá l i tăng m nh tr l i và ñ t t c ñ tăng trư ng cao nh t

vào th i ñi m 44 ñ n 54 ngày sau gieo. Trong 10 ngày, th i v 1

2cây/m tăng ñư c 3,26 lá/thân, th i v 3m t ñ 252m t ñ 45 cây/m tăng 4,19 lá/thân.Các giai ño n sau ñó (54 ñ n 74 ngày sau gieo) t c ñ ra lá tăng ch m l i.

Th i kỳ thu ho ch: S lá ñ t cao nh t là th i v 3m t ñ 45 cây/m2(21,45 lá/thân) và m t ñ 35 cây/m2 (21,26 lá/thân), th p nh t là th i v 1

ñ 25 cây/m2 (18,17 lá/thân),m c sai khác có ý nghĩa α = 0.05. Th i v 3m t ñ 35 cây/m2 (21,26 lá/thân) cao hơn th i v 1

lá/thân) là 1,73 lá/thân; th i v 2

th i v 1m tm t ñ 45 cây/m2 (19,53m t ñ 45 cây/m2 (20,43 lá/thân) cao hơnm t ñ 35 cây/m2 (18,75 lá/thân) là 1,68 lá/thân; th i v 235 cây/m2 (20,07 lá/thân) cao hơn th i v 1m tñm t ñ 25 cây/m2 là 1,90 lá/thân,s sai khác gi a các công th c ñ u có ý nghĩa th ng kê LSD(0,05) = 1,60.

M t ñ khác nhau không nh hư ng ñ n s lá/thân. S lá/thân tăng d n t

th i v 1 (18,82 lá/thân) ñ n th i v 3 (20,95 lá/thân)

α = 0.05.m c sai khác có ý nghĩath i v mu n nhi t ñ không khí cao thu n l i cho các ph n ngsinh hóa, sinh lý di n ra trong cây do ñó kh năng hình thành lá cao hơncácth i v s m (b ng 4.3b, xem ph n ph l c)

4.1.4. nh hư ng c a th i v và m t ñ tr ng ñ n kh năng hình thành cành

c p 1, c p 2 và chi u dài cành c p 1.

Kh năng phát tri n cành c a l c khá l n, s cành ph thu c vào ñi u ki n

ngo i c nh và các bi n pháp k thu t tác ñ ng ñ n. S cành trên cây liên quan tr c

ti p ñ n s qu trên cây, s cành c p 1 và c p 2 là m t trong nh ng ch tiêu nh

hư ng tr c ti p ñ n năng su t c a l c. L c thư ng ra hoa t p trung c p cành c p 1

ñ u tiên, chi m 60 ñ n 70% s qu c a cây, các cành khác chi m 30%.

Nghiên c u nh hư ng c a th i v và m t ñ tr ng ñ n s cành c p 1, c p 2,

k t qu ñư c trình bày trong b ng 4.4a, b.

T ng s cành/cây ñ t cao nh t là th i v 3

cành/cây), th p nh t là th i v 1m t ñ 25 cây/m2 (9,81m t ñ 45 cây/m2 ñ t 8,25 cành/cây,m cTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p .............. 47sai khác có ý nghĩa α = 0.05. Th i v 3m t ñ 25 cây/m2 cao hơn th i v 1m t ñ 35 cây/m2 (9,06) là 0,75 cành/cây; th i v 2

cành/cây, cao hơn th i v

cành/cây; th i v 23m t ñm t ñ 25 cây/m2 ñ t 9,6645 cây/m2 (8,85 cành/cây) là 0,81m t ñ 35 cây/m2 ñ t 9,20 cành/cây, cao hơn th i v 2m t ñ 45 cây/m2 (8,45 cành/cây) là 0,75 cành/cây; th i v 1

cây/m2 cao hơn th i v 1m t ñ 35m t ñ 45 cây/m2 là 0,81 cành/cây, sai khác ñ u có ýnghĩa th ng kê LSD(0.05) = 0.64

Xét y u t m t ñ , m t ñ 25 cây/m2 có t ng s cành/cây là 9,62 cành/cây,

cao hơn h n so v i m t ñ 45 cây/m2 (8,52 cành/cây), sai khác có ý nghĩa th ng

kê LSD(0,05) = 0,87; m t ñ 25 cây/m2 so v i m t ñ 35 cây/m2 (9,19 cành/cây)

và m t ñ 35 cây/m2 so v i m t ñ 45 cây/m2 có t ng s cành tương ñương nhau

ñ tin c y 95% (b ng 4.4b, xem ph n ph l c)

Xét y u t th i v , th i v 3 có t ng s cành/cây là 9,33 cành/cây, cao

hơn th i v 1 (8,90 cành/cây), sai khác có ý nghĩa th ng kê LSD(0,05) = 0,37;

th i v 1 so v i th i v 2 (9,10 cành/cây) và th i v 2 so v i th i v 3 s

cành/cây tương ñương nhauñ tin c y 95%. Như v y, nhi t ñ cao, cùng v iánh sáng cung c p ñ y ñ làm tăng s cành/cây (b ng 4.4b, xem ph n ph l c).

S cành c p 1 ñ t cao nh t là th i v 3

th p nh t là th i v 1m t ñ 25 cây/m2 (5,35 cành/cây),m t ñ 45 cây/m2 ñ t 4,57 cành/câym c sai khác cónghĩa α = 0.05.

Xét y u t m t ñ , m t ñ khác nhau nh hư ng không nhi u ñ n s cành

c p 1/cây, dao ñ ng t 4,57 ñ n 5,24 cành/cây. Tương t , th i v tr ng khác

nhau nh hư ng không ñáng k ñ n s cành c p 1/cây, dao ñ ng t 4,90 ñ n

5,14 cành/cây, sai khác không có ý nghĩa th ng kê.

B ng 4.4a: nh hư ng c a th i v và m t ñ tr ng ñ n

s cành trên cây và chi u dài cành c p 1

Th iM t ñ tr ngT ng sS cànhS cànhChi u dài cànhTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p .............. 48(cây/m2)cành/câyc p 1/câyc p 2/câyc p 1 (cm)259,385,134,2535,13359,065,014,0536,25458,254,573,6837,38259,665,244,4236,62359,205,024,1837,09458,454,733,7238,28259,815,354,4638,23359,325,134,1939,57458,854,953,9042,14CV%4,06,8LSD(0,05)MD*TV0,640,61v

123Tương t như s cành c p 1, s cành c p 2 cao nh t là th i v 3

cây/m2 ñ t 4,46 cành/cây, th p nh t là th i v 1m t ñ 25m t ñ 45 cây/m2 ñ t 3,68cành/cây. S cành c p 2 có xu hư ng gi m d n khi m t ñ tr ng tăng và tăng d n

t th i v 1 ñ n th i v 3.

Chi u dài cành c p 1: Chi u dài cành c p 1 dao ñ ng t 35,13 ñ n 42,14 cm.

Trong ñó, cao nh t là th i v 3

v 1m t ñ 45 cây/m2 ñ t 42,14 cm, th p nh t là th im t ñ 25 cây/m2 ñ t 35,13 cm. Trong cùng th i v tr ng, m t ñ tr ng dàycó chi u dài cành c p 1 cao hơn m t ñ tr ng thưa. C th : Th i v 3m t ñ 25cây/m2 chi u dài cành c p 1 là 38,23 cm; m t ñ 35 cây/m2 là 39,57 cm;m tñ45 cây/m2 là 42,14 cm. Cùng m t ñ tr ng, chi u dài cành c p 1 có xu hư ng tăng

d n t th i v 1 ñ n th i v 3. C th :m t ñ 35 cây/m2 th i v 1 chi u dài cànhc p 1 là 36,25 cm; th i v 2 là 37,09 cm; th i v 3 là 39,57 cm.

Thu ñư c k t qu như trên là do khi tr ng v i m t ñ thưa cây có ñ y ñ

dinh dư ng, ánh sáng ñ sinh trư ng, do ñó kh năng phân cành m nh, ngư c l iTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p .............. 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 4.Kết quả nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×