1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Phần 5.Kết luận và đề nghị

Phần 5.Kết luận và đề nghị

Tải bản đầy đủ - 105trang

khai ñăng ký, l p h sơ ñ a chính và công tác c p gi y ch ng nh n QSD ñ t, quy n

s h u nhàvà tài s n khác g n li n v i ñ t.*Cung c p thông tin liên quan ñ n lý l ch s d ng t ng th a ñ t như cung

c p thông tin như trích l c b n ñ ; ngu n g c và quá trình s d ng ñ t ñai cùng

tài s n g n li n v i ñ t; cung c p b n sao h sơ ñ a chính g c, b n sao h sơ bi n

ñ ng ñ t ñai;

3. UBND thành ph Thanh Hóa ñã thư ng xuyên tham v n ý ki n ch ñ o

c a c p trên, k p th i ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan ñ n các

th t c hành chính v lĩnh v c ñ t ñai ñ ñi u ch nh các giao d ch x y ra thư ng

xuyên: Tách th a, chuy n m c ñích, chuy n như ng quy n s d ng ñ t, t ng

cho, th a k , c p ñ i, c p l i, giao d ch ñ m b o, ñăng ký b sung nhàvà tàis n g n li n v i ñ t phù h p v i các văn b n quy ph m c a Chính ph và tình

hình th c t c a ñ a phương.

4. K t qu ñi u tra nghiên c u ñã làm rõ ñư c th c tr ng ho t ñ ng c a văn

phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t. Kh ng ñ nh ñư c VPðK thành l p và ho t

ñ ng theo phương châm l y ngư i s d ng ñ t và yêu c u giao d ch xã h i là

trung tâm và ñ i tư ng ph c v ; th hi nm c ñ công khai th t c hành chính,th i h n th c hi n các th t c, thái ñ và m c ñ hư ng d n c a cán b ñ t t l

cao bên c nh nh ng h n ch c n kh c ph c.5.2. ð ngh

- Nhà nư c c n hoàn thi n, s a ñ i b sung các văn b n chính sách pháp

lu t v ñ t ñai c th , sát v i th c t s d ng ñ t hơn.

- Các h sơ t n ñ ng v cơ b n là r t khó khăn và ph c t p, cho nên luôn

c n s ch ñ o k p th i c a UBND thành ph , xin ý ki n c a c p trên ñ có

hư ng gi i quy t. Nh ng trư ng h p ñang vư ng ch trương chính sách c n có

bi n pháp tuyên truy n, gi i thích th a ñáng cho công dân t cơ s .

- ð Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t ñư c quy n tuy n d ng cán b

có trình ñ , ñúng chuyên môn, b sung vào nh ng v trí còn thi u theo nhu c u

công vi c c a ñơn v .Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………91- ð nghy ban nhân dân thành ph Thanh Hóa xem xét c p thêm phònglàm vi c, phòng lưu tr ñ s p x p l i h th ng h sơ lưu tr , khai thác d li u t i

Phòng Lưu tr và cung c p thông tin ñ a chính.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………92TÀI LI U THAM KH O

1. B Tài chính, B tài nguyên và Môi trư ng (2005), Thông tư liên t ch s

30/2005/TTLT/BTC-BTNMT hư ng d n vi c luân chuy n h sơ c a ngư i s

d ng ñ t th c hi n nghĩa v tài chính.

2. B Tài nguyên & Môi trư ng, b N i v , b Tài chính năm (2010), Thông tư

05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC, ngày 15 tháng 03 năm 2010 quy ñ nh

ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t.

3. B Tài nguyên & Môi trư ng năm (2012), báo cáo t ng k t tình hình thi hành Lu t

ñ t ñai năm 2003 và ñ nh hư ng s ñ i Lu t ñ t ñai ngày 06 tháng 09 năm 2012.

4. Chính ph (2004), Ngh ñ nh s 181/2004/Nð-CP v hư ng d n thi hành Lu t

ð t ñai năm 2003.

5. Chính ph (2008), Quy t ñ nh s 93/2007/Qð-TTg ban hành quy ch th c hi n m t

c a, m t c a liên thông t i các cơ quan hành chính nhà nư c ñ a phương.

6. Chính ph (1980), Quy t ñ nh 201/CP v công tác qu n lý ñ t ñai trong c nư c,

ch th 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980.

7. ð ng c ng s n Vi t Nam, Văn ki n ñ i h i ñ i bi u toàn qu c ð ng c ng s n

Vi t Nam l n th IX (tháng 04/ 2001).

8. ð ng Anh Quân (2011), Lu n án ti n s Lu t h c, h th ng ñăng ký ñ t ñai theo

pháp lu t ñ t ñai Vi t Nam và Th y ði n.

9. Hi n pháp nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1980, năm 1992.

10. Nguy n ðình B ng, ð i h c Nông nghi p Hà N i năm (2010), Qu n lý th

trư ng b t ñ ng s n. Giáo trình (d th o).

11. Nguy n Thanh Trà & Nguy n ðình B ng (2005), Qu n lý th trư ng b t ñ ng

s n, NXB Nông nghi p.

12. Qu c h i nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Lu t dân s năm 2005.

13. Qu c h i nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Lu t ð t ñai năm (1988).

14. Qu c h i nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Lu t ð t ñai năm (1993).

15. Qu c h i nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Lu t S a ñ i b sung m t

s ñi u Lu t ð t ñai (1998).

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………9316. Qu c h i nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Lu t S a ñ i b sung m t

s ñi u Lu t ð t ñai (2001).

17. Qu c h i nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Lu t ð t ñai năm 2003,

Nhà xu t b n chính tr Qu c gia, Hà N i.

18. T ng c c qu n lý ñ t ñai(2012), Báo cáo năm 2012.

19. Tôn Gia Huyên, Nguy n ðình B ng (2007), Qu n lý ñ t ñai và th trư ng b t

ñ ng s n, NXB B n ñ .

20. y ban nhân dân t nh Thanh Hóa (2007), Quy t ñ nh 2429/2007/Qð-UBND

ngày 14 tháng 08 năm 2007 c ay ban nhân dân t nh Thanh Hóa quy ñ nh cáclo i phí, l phí.

21. y ban nhân dân t nh Thanh Hóa (2010), Quy t ñ nh 979/Qð-UBND, ngày 29

tháng 03 năm 2010 c ay ban nhân dân t nh Thanh Hóa v vi c phê duy t ñơngiá s n ph m ño ñ c, l p h sơ, h sơ ñ a chính ñăng ký quy n s d ng ñ t, c p

giây ch ng nh n quy n s d ng ñ t trên ñ a bàn t nh Thanh Hóa.

22. y ban nhân dân thành ph Thanh Hóa (2012), Báo cáo thuy t minh k t qu ki m kê

ñ t ñai năm 2012.

23. y ban nhân thành ph thanh hóa (2007), Quy t ñ nh 4233 v vi c thành l p Văn

phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t.

24. y ban nhân dân thành ph Thanh Hóa (2008), Quy t ñ nh 3789 v vi c thành l p

trung tâm m t c a liên thông.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………94Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 5.Kết luận và đề nghị

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×