Tải bản đầy đủ - 245 (trang)
Chương 5. Đầm nén đất nền đường

Chương 5. Đầm nén đất nền đường

Tải bản đầy đủ - 245trang

- Lo i t (ch y u là thành ph n h t t).

- Tr ng thái c a t (

m c a t).

- Phương ti n m nén (lo i phương ti n m nén, t i tr ng

5.1.3. B n ch t v t lý c a vi cm nénm nén).t.t là h n h p g m 3 pha, pha r n (h t t), pha l ng (

m hay lư ng nư c ch a

trong t) và pha khí. Dư i tác d ng c a t i tr ng m nén, trong l p v t li u s phát sinh

sóng ng su t – bi n d ng. Dư i tác d ng c a áp l c lan truy n ó, trư c h t các h t t và

màng ch t l ng bao b c nó s b nén àn h i. Khi ng su t tăng lên và t i tr ng m nén tác

d ng trùng ph c nhi u l n, c u trúc c a các màng m ng s d n d n b phá ho i, cư ng

c a các màng m ng s gi m i. Nh v y các h t t có th di chuy n t i sát g n nhau, s p

x pl i

i n các v trí n nh (bi n d ng không h i ph c tích lu d n), ng th i không

khí b

y thoát ra ngoài, l r ng gi m i, m c

bão hoà các liên k t và m t

h t t

trong m t ơn v th tích tăng lên và gi a các h t t s phát sinh các ti p xúc và liên k t

m i. K t qu là làm cho t ch t l i, cư ng c a t tăng lên, bi n d ng c a t gi m.

m nén t có hi u qu thì t i tr ng m nén ph i l n hơn t ng s c c n m nén

c a t. S c c n m nén c a t bao g m:

+ S c c n c u trúc: s c c n này là do liên k t c u trúc gi a các pha và thành ph n có

trong h n h p v t li u gây ra. Liên k t c u trúc gi a các thành ph n càng ư c tăng

cư ng và bi n c ng thì s c c n c u trúc càng l n và nó t l thu n v i tr s bi n

d ng c a v t li u. C th là, trong quá trình m nén

ch t c a v t li u càng tăng

thì s c c n c u trúc càng l n.

+ S c c n nh t: s c c n này là do tính nh t c a các màng pha l ng bao b c quanh các

h t t ho c do s bám móc nhau gi a các h t t khi trư t gây ra. S c c n nh t t l

thu n v i t c

bi n d ng tương i c a v t li u khi m nén và s càng tăng khi

cư ng

m nén tăng và nh t c a các màng l ng tăng.

+ S c c n quán tính: s c c n này t l thu n v i kh i lư ng v t li u và gia t c khi m

nén.tT ng s c c n m nén

Cư ng gi i h n c a t (daN/cm2)

Khi lu b ng lu

Bánh c ngÁ cát,á sét, t

b i

Á sét

Á sét n ng

SétBánh l p3-6

6 - 10

10 -15

15 -183-4

4-6

6-8

8 -10Khim3-7

7 - 12

12 - 20

20 -23Trang 39

www.giaxaydung.vnBan u t còn tr ng thái r i r c, ch c n m nén v i t i tr ng nh (lu nh ) sao cho

áp l c m nén th ng ư c t ng s c c n ban u c a t nh m t o ra bi n d ng không h i

ph c trong l p v t li u. Trong quá trình lu lèn, s c c n m nén s tăng d n do v y, t i tr ng

lu cũng ph i ư c tăng lên tương ng

th ng ư c s c c n m nén m i c a l p t. Tuy

nhiên, không ư c dùng lu n ng ngay t

u tránh hi n tư ng trư t tr i, lư n sóng b m t

do áp l c lu quá l n so v i cư ng

gi i h n c a t. Chính vì v y, trong quá trình m nén

c n dùng nhi u lo i lu khác nhau trên nguyên t c tăng d n áp l c lu.

V i các lo i t r i, khi t i tr ng m nén tác d ng thì các h t t s chuy n v và

ch t c a t s tăng lên.

ch t c a t s ti p t c tăng lên n u ng su t xu t hi n trong khu

v c ti p xúc gi a các h t t l n hơn tr s gi i h n c a l c ma sát và l c dính.

V i các lo i t dính, các h t t ư c ngăn cách b i các màng nư c. N u như t ã

có m t

ch t ban u nh t nh và lư ng không khí còn l i trong t r t ít thì quá trình

m nén ch t t x y ra ch y u do s ép các màng nư c và do s ép không khí trong t.

Khi ó, s ti p xúc gi a các h t t không tăng lên bao nhiêu nhưng l c dính và l c ma sát

gi a các h t t tăng lên r t nhanh do chi u dày c a màng m ng gi m i.

Các màng nư c có tính nh t, vì v y vi c ép m ng chúng òi h i ph i có th i gian nh t

nh. Th i gian tác d ng c a các công c

m lèn thư ng r t ng n (thư ng không quá 0.050.07s trong m t l n tác d ng), vì v y mu n tăng

ch t c a t thì c n ph i tác d ng t i

tr ng l p trên t nhi u l n. Kh i lư ng th tích khô ( ch t c a t) tăng lên theo s l n tác

d ng N c a phương ti n m nén theo công th c:

δ = δ1 + αlg(N+1)

Trong ó:

δ1 :ch t banα :H suc at.c trưng cho kh năng nén ch t c at.Khi s l n tác d ng c a t i tr ng N l n thì dùng qua h sau

δ = δmax(δmax - δ1)e-αN

Trong ó

δmax :ch t c cic aδ max =t∆(1 − Vk )

v i Vk =0

1 + ∆WoT các công th c trên ta th y, gi a

ch t và công tiêu hao

t ư c

ch t ó có

m i quan h logarit, nghĩa là khi vư t quá m t

ch t nh t nh nào ó thì dù có tăng s l n

m nén

ch t c a t h u như cũng s không tăng lên n a. Trong trư ng h p này, c n

ph i tăng tr ng lư ng c a phương ti n m nén.

M t l n n a ta th y r ng, trong quá trình

trên nguyên t c tăng d n áp l c lu.m nén c n dùng nhi u lo i lu khác nhauTrang 40

www.giaxaydung.vn5.2. THÍ NGHI M PROCTOR

5.2.1. M c ích và quy nh chung v thí nghi m.

M c ích:

Xác

lo inhmm nén t t nh t (Wo) và kh i lư ng th tích khô l n nh t (δo) c a m tt ng v i m t công

Quy nh chung:m nén cho trư c.Tuỳ thu c vào công m nén (lo i chày m), vi c m nén ư c th c hi n theo hai

phương pháp sau:

m nén tiêu chu n (thí nghi m Proctor tiêu chu n –Phương pháp I): s d ng chày

m 2.50kg v i chi u cao rơi là 305mm.

m nén c i ti n (thí nghi m Proctor c i ti n – Phương pháp II): s d ng chày m

4.54kg v i chi u cao rơi là 457mm.

Tuỳ thu c vào c h t l n nh t khi thí nghi m và lo i c i s d ng khi m m u mà m i

phương pháp m nén l i ư c chia thành hai ki u m nén, n u dùng c i nh thì ký hi u là

A và c i l n thì ký hi u là D. T ng c ng có 4 phương pháp thí nghi m ký hi u là I-A, I-D,

II-A, II-D.

- Phương pháp I-A và II-A áp d ng cho các lo i v t li u có không quá 40% lư ng h t

n m trên sàng 4.75mm. Trong phương pháp này, các h t n m trên sàng 4.75mm g i

là h t quá c và h t l t sàng 4.75mm g i là h t tiêu chu n.

- Phương pháp I-D và II-D áp d ng cho các lo i v t li u có không quá 30% lư ng h t

n m trên sàng 19mm. Trong phương pháp này, các h t n m trên sàng 19mm g i là

h t quá c và h t l t sàng 19mm g i là h t tiêu chu n.

Vi c l a ch n phương pháp thí nghi m nào trong b n phương pháp trên có th tham

kh o b ng sau:

TTPhương pháp thí nghi mPh m vi áp d ng1Phương pháp I-At h t m n, t cát (cát en), t sét, t h t thô...(c

h t Dmax <19mm, lư ng h t có ư ng kính >4.75mm

chi m không quá 50%)

Trong trư ng h p l y s li u m nén

mt om u

CBR thì dùng phương pháp I-D.2Phương pháp I-Dt s i s n (kích c h t Dmax <50mm, lư ng h t có

ư ng kính >19mm chi m không quá 50%).Phương pháp II-At h t m n, t cát (cát en), t sét, t h t thô... (c

h t Dmax<19mm, lư ng h t có ư ng kính >4.75mm

chi m không quá 50%)

Trong trư ng h p l y s li u m nén

mt om u

CBR thì dùng phương pháp II-D.3Trang 41

www.giaxaydung.vn4Phương pháp II-DC p ph i t nhiên, t s i s n, c p ph i á dăm... (kích

c h t Dmax <50mm, lư ng h t có ư ng kính >19mm

chi m không quá 50%).Trên th c t , v t li u t i hi n trư ng có ch a m t lư ng h t quá c nh t nh, n u

lư ng h t này không quá 5% thì không ph i hi u ch nh còn n u lư ng h t quá c này l n

hơn 5% thì ph i hi u ch nh kh i lư ng th tích khô l n nh t và

m t t nh t.

5.2.2. Thi t b thí nghi m.

- C i m nén: Có hai lo i c i:

+ C i Proctor (c i nh ) : D = 101.6mm; H = 116.43mm.

+ C i CBR (c i l n)

: D = 152.4mm; H = 116.43mm.

- C i g m ba b ph n chính:

+ Thân c i: ư c ch t o b ng kim lo i, hình tr r ng.

+ N p c i ( ai c i): b ng kim lo i hình tr r ng, cao kho ng 60mm, có ư ng

kính trong b ng ư ng kính trong c a thân c i cho vi c m nén ư c d

dàng hơn.

+

c i: ch t o b ng kim lo i và có b m t ph ng.

- Thân c i cùng v i ai c i có th l p ch t khít vào c i.

- Chày m nén: g m có chày m th công ( m tay) và chày m cơ khí ( m máy).

+ Chày m tay: có hai lo i:

* Chày m tiêu chu n: kh i lư ng qu

m 2.5kg và chi u cao rơi là 305mm.

* Chày m c i ti n: kh i lư ng qu

m 4.54kg và chi u cao rơi là 407mm.

Chày m ư c ch t o b ng kim lo i, m t dư i chày ph ng, hình tròn có ư ng

kính 50.8mm. Chày ư c lu n trong m t ng kim lo i

d n hư ng và kh ng ch

chi u cao rơi.haiu ng d n hư ng có l Φ10mmthông khí.+ Chày m máy:

* Chày m máy cũng có hai lo i là chày m tiêu chu n và chày m c i ti n và

có các thông s như chày m tay.

* Chày m máy có kh năng t

ng m m u, xoay chày sau m i l n m m

b o m u m t m u ng th i có b ph n m s l n m, t

ng d ng khi

m n s l n m quy nh.

T h p c a 2 lo i c i m nén, 2 lo i công m nén ta s có ư c các phương pháp

m nén khác nhau.Trang 42

www.giaxaydung.vnPhương phápTTm nén tiêu chu n

(Phương pháp I)

- Chày m: 2.5kg

- Chi u cao rơi:

305mmThông s k thu tm nénm nén c i ti n

(Phương pháp II)

- Chày m: 4.54kg

- Chi u cao rơi:

407mmC i nh

1C il nC i nhC il nI-AI-DII-AII-D101.6152.4101.6152.4116.43116.43116.43116.434.75194.7519335525562556100500100500Ký hi u phương pháp

ư ng kính c i2m (mm)3Chi u cao c im (mm)4C h t l n nh t khi5S l p6S chày7Kh i lư ng m u l ym (mm)m

mm tl p

xácnhm (g)-Cân: m t chi c cân có th cân ư c n 15kg có

chính xác n 1g ( xác nh

kh i lư ng th tích ư t c a m u), m t chi c có th cân ư c n 800g v i

chính

xác t i 0.01g ( xác nh

m c a m u).-Thi t b xác-D ng c làm tơi m u: C i s , chày cao su, v g .

Sàng: 2 sàng l vuông lo i 19mm và 4.75mm.

Thanh thép g t c nh th ng, dài kho ng 250mm, m t c nh vát

m u.

D ng c tr n m u: bay, khay ng t, bình phun nư c...-nhm: T s y kh ng chư c nhi tn 110±5oC, h p l y m u.hoàn thi n b m tTrang 43

www.giaxaydung.vn1

51-N p c i ( ai c i)

2-Thân c i.

3- c i

4-Bu lông

c

nh thân c i,

c i và n p c i

5-Tai

c

nh

thân c i, n p c i2

43C ut oc i1m3451- Chàym 2- ng d n hư ng 3- L thoát khí

4- Cán m 5-Tay c m

C u t o chày m

5.2.3. Trình t thí nghi m.

- Chu n b m u t: M u t ph i tương i khô, n u m quá thì ph i em phơi ngoài

không khí ho c cho vào trong t s y nhi t

không quá 60oC cho n khi có th làm tơi

v t li u. Dùng v g

p nh

là tơi v t li u, dùng chày cao su nghi n các h t nh

tránh

làm thay i thành ph n h t c a c p ph i t nhiên c a m u.

- Sàng m u: m u thí nghi m ph i ư c sàng

lo i b h t quá c . Tuỳ theo phương

pháp m nén mà dùng sàng thích h p:

Trang 44

www.giaxaydung.vn+ V i phương pháp I-A và II-A: v t li u ư c sàng qua sàng 4.75mm

+ V i phương pháp I-D và II- : v t li u ư c sàng qua sàng 19.0mm

- Kh i lư ng m u: chu n b 5 m u v i kh i lư ng m i m u như sau:

+ V i phương pháp I-A và II-A: 3kg.

+ V i phương pháp I-D và II-D: 7kg.

- T o m cho m u: M i m u ư c tr n u v i m t lư ng nư c thích h p

ư c

m t lo t m u có

m cách nhau m t kho ng nh t nh, sao cho giá tr

m t t nh t n m

trong kho ng gi a c a 5 giá tr

m t o m u. ánh s m u v t li u t 1 n 5 theo th t

m m u tăng d n. Cho các m u ã tr n m vào thùng m u

, th i gian m u kho ng

12 gi . V i t cát ho c c p ph i á dăm thì th i gian m u kho ng 4 gi . Có th tham

kh o

m c a m u u tiên như sau:

+ V i t lo i cát: b t u t

m 5%, các m u có

m chênh nhau 1-2%.

+ V i t lo i sét: b t u t

m 8%, các m u có

m chênh nhau 2% i

v i á sét, 4-5% v i t sét.

+ V i c p ph i á dăm: b t u t

m 1.5%, các m u có

m chênh nhau 11.5%.

- V i m i m u t ti n hành theo trình t sau:

+ Chu n b c i: l p c i vào

c i, cân ư c kh i lư ng P2i sau ó l p n p c i

trên và c

nh ch c ch n.

+ Cho l p t th nh t vào c i, dàn u m u dùng chày m ho c các d ng c

tương t

m r t nh

u kh p m t m u cho n khi v t li u không còn r i r c

và m t m u ph ng.

+

m nén l p t theo quy nh (chày và s lư t m tuỳ theo thí nghi m). Khi

m thì m d n t xung quanh vào gi a, m b o l p t ư c m ng u

trên kh p b m t.

+ Các l p ti p theo ti n hành tương t .Trang 45

www.giaxaydung.vn+ Khi m xong l p cu i cùng, thì b m t l p t ch ư c nhô cao hơn mép thân

c i 1cm. Tháo n p c i ra, dùng thanh g t g t b ng b m t m u và cân ư c

kh i lư ng P1i.

+ Tháo m u, l y 2 m u t nh

m t bên và m t áy

thí nghi m xác nh

m W.

- L p l i trình t thí nghi m trên v i các m u còn l i.

5.2.4. K t qu thí nghi m.

- V im im ut sau khim nén ta xácnh ư c kh i lư ng th tích m γω theo côngth c:

γ ϖi =P1i − P2 i

VV i:

P1 - Kh i lư ng toàn b m u t, thân c i dư i và c i xác nh trên.

P2 - Kh i lư ng c a thân c i dư i và c i.

V - Th tích c a thân c i dư i.

- T kh i lư ng th tích m và

m ã tìm ư c, xác nh kh i lư ng th tích khô c a

t ng m u theo công th c:

γ ki =- V i các t p giá tr (Wi, γki) ta v

m. Trênư c ư ng cong quan h gi a kh i lư ng th tích khô

nh i m cao nh t c a ư ng cong và dóng xu ng cácta thu ư c Wo và γo c a m u

Kh i lư ng th tích khô (g/cm3)tr c toth ta xácγ wi

1+ 0.01Wit ó.

M0γ0

M2M3M4

M5W0m (%)Bi u quan h gi a kh i lư ng th tích khô và

m

- Wo:

m t t nh t c a m u t. ó là lư ng nư c c n thi t ch a trong t làm cho ma

sát gi a các h t t gi m, khi m nén t

m này ta t n ít công nh t mà v n cho

ta ch t t t nh t.

- γo :ch t l n nh t (hay kh i lư ng th tích khô l n nh t) c a m um t côngm tiêu chu n khim nént tương ng v im t t nh t.Trang 46

www.giaxaydung.vn-ch t yêu c u: làch t c n thi t c atm b o cho n n ư ng nnh γyc. N ucó i u ki n thì nên m nén cho

ch t yêu c u b ng ho c x p x v i

ch t l n

nh t. Tuy nhiên

m nén t n

ch t l n nh t ph i t n r t nhi u công, vì v y

thông thư ng ch c nm nén n n ư ngnh t γo m t ít. Như v y cư ngnnch t yêu c u γyc nh hơnnh cư ngc ach t t tt s gi m xu ng m t ít.Tr s δyc tính theo công th c:

γyc = K δo

- K ư c g i là h s

m nén. Tr s K ư c quy nh trên cơ s kh o sát

ch t c a

t trong nh ng n n ư ng cũ ã s d ng lâu năm mà v n n nh, trong các i u ki n

khác nhau v a hình, lo i t, lo i m t ư ng và khu v c khí h u. Tuỳ thu c vào tính

ch t, t m quan tr ng c a m i công trình cũng như v trí c a m i t ng l p trong n

ư ng mà l a ch n tr s K khác nhau.

- Tuỳ thu c vào tính ch t, t m quan tr ng c a m i công trình cũng như v trí c a m i

t ng l p mà l a ch n tr s K khác nhau. H s

m nén có th tham kh o b ng sau:

(theo TCVN4054-05).

ch t (theo Proctor tiêu chu n)sâu tính t

áy k t c u áo

ư ng xu ngV ≥ 40km/hư ng ô tô có

V < 40km/hKhi k t c u áo ư ng dày

trên 60cm30cm≥ 0.98≥ 0.95Khi k t c u áo ư ng dày

dư i 60cm50cm≥ 0.98≥ 0.95≥ 0.95≥ 0.90≥ 0.98≥ 0.95Lo i n n ư ngpBên dư i chi u sâu k trên

N n ào và không ào không

5.3. CÁC NHÂN T

5.3.1.

-mc apNH HƯ NG30cm

N CÔNG TÁCư ng ô tô cóM NÉNT N N Ư NGt.m hay lư ng nư c ch a trong t là m t trong nh ng nhân t quan tr ng nh t nh

hư ng n hi u qu c a công tác m nén t p n n ư ng.

+

Khi

m trong t nh , s c c n m nén l n do ma sát gi a các h t t còn l n

ngăn c n s di chuy n t i v trí n nh c a các h t t.

+

Khi tăng

m trong t: lư ng nư c bao quanh các h t t tăng lên làm gi m ma

sát gi a các h t t do v y s c c n m nén gi m, các h t t d dàng ư c s p

x p ch t l i.

+

N u c ti p t c tăng

m thì nư c có th chi m d n các l r ng trong t, khi ó

áp l c c a công c

m nén s không tr c ti p truy n lên các h t t mà l i ư c

nư c ti p nh n làm cho các h t t khó s p x p l i g n nhau.

Trang 47www.giaxaydung.vnVì v y, khi lu lèn c n ph i chú ý

m c a t.

m c a t p càng g n

mt t

nh t càng t t (t 90% n 110% c a

m t i ưu Wo). N u t quá m ho c quá khô thì nhà

th u ph i có các bi n pháp x lý như phơi khô ho c tư i thêm nư c.

i v i t ng lo i t, khi chưa có s li u thí nghi m chính xác, mu n bi t

m kh ng

ch và kh i lư ng th tích tương ng có th

t ư c tham kh o b ng dư i ây:

m kh ng ch và kh i lư ng th tích l n nh t c a m t s lo i

Lo itCát

t pha cát

B i

t pha sét nh

t pha sét n ng

t pha sét b i

Sét

5.3.2. Côngm kh ng ch

(%)Kh i lư ng th tích l n nh t c a

m nén (T/m3)8 - 12

9 - 15

14 - 23

12 - 18

15 - 22

17 - 23

18 -25m nén, phương ti nt

t khi1,75 - 1,95

1,85 - 1,95

1,60 - 1,82

1,65 - 1,85

1,60 - 1,80

1,58 - 1,78

1,55 -1,75

m nén, t cm nén.- Công m nén:

+ Khi thay i công m nén thì tr s m t t nh t và

ch t l n nh t c a cùng m t lo i

t cũng thay i. N u tăng công m nén:

m t t gi m xu ng,

ch t l n nh t

tăng lên.

m t t nh t: nư c trong t d ng nư c liên k t, khi m nén Wo thì t khó

th m nư c, n n ư ng n nh hơn dư i tác d ng c a nư c.

Khi màng nư c bao b c các h t t càng m ng ( ng v i

m nh ) thì cư ng

c a nó càng cao (do l c hút phân t ), khi màng nư c càng dày thì cư ng

c a nó

càng nh và kh năng bi n d ng c a nó càng l n. i u ó gi i thích vì sao khi tăng

công m nén lên thì

m gi m i và

ch t tăng lên, cũng như vì sao khi

mc a

t tăng lên thì cư ng kháng c t, và mô un bi n d ng c a t s gi m xu ng.

+ Thay i công m nén b ng cách: thay i s l n m nén ho c thay i t i tr ng m

nén. Tuy nhiên, không ph i lúc nào cũng có th tăng s l n m nén tăng công m

nén vì gi a

ch t và công m nén có quan h Logarit: n u t ã t ư c

ch t

nào ó thì dù có tăng s l n m nén lên nhi u

ch t c a t cũng tăng không áng

k . Trong trư ng h p này c n tăng t i tr ng lu. Ví d nh ng con ư ng t, ngư i i

b qua l i nhi u năm, t o ra m t công m nén l n làm cho m t l p m ng trên r n

ch c l i, song n u ô tô i vào thì ư ng s lún.

- Th i gian tác d ng c a phương ti n m nén:

Cùng m t lo i t, cùng m t

m, cùng m t công m nén song t c

lu nhanh hay

ch m thì hi u qu

m nén cũng s khác nhau. T c

lu càng ch m thì th i gian tác d ng

Trang 48

www.giaxaydung.vnc a t i tr ng m nén càng lâu, s kh c ph c ư c s c c n m nén t t hơn (nh t là v i lo i

t có tính nh t cao như t sét hay á sét), ng th i t o i u ki n thu n l i

hình thành

c u trúc m i trong n i b v t li u có cư ng

cao hơn. Nhưng như v y năng su t công tác

c a lu s gi m.

Ngư c l i, t c

lu nhanh quá có th gây nên hi n tư ng lư n sóng trên b m t v t

li u (nh t là v t li u d o khi chưa hình thành cư ng ).

Do v y t c

lu ph i phù h p v i t ng giai o n m nén: Trong giai o n u, v t

li u m i r i, nên dùng lu nh v i t c

ch m, sau ó tăng àn lên khi v t li u ã ch t hơn.

Cu i cùng l i gi m t c

lu m t s hành trình cu i cùng nh m t o i u ki n c ng c , hình

thành cư ng cho l p v t li u m nén.

- Phương ti n m nén:

M i lo i phương ti n m nén khác nhau có nh ng c trưng nh t nh và phù h p v i

nh ng lo i t nh t nh. N u s d ng úng thì hi u qu c a công tác m nén s cao. Ví d :

lu bánh l p có di n tích ti p xúc l n hơn lu bánh c ng nên t c

lu có th cao hơn mà v n

m b o th i gian tác d ng t i tr ng tương ương. ây là m t ưu i m c a lu l p.

5.3.3. Thành ph n h t c at-Ngoài

m ra, thành ph n h t c a t cũng là m t y u t quan tr ng nh hư ng n

quá trình m nén t p.

Theo s l n nh c a h t t, ngư i ta phân các h t t thành:

+ Cát

: ư ng kính h t t 2 - 0,05mm

+ B i

: 0,05 - 0,002mm

+ Sét

: < 0,002mm

Trong ba lo i h t trên, các h t sét có nh hư ng l n nh t n tính ch t c a t cũng như

n công tác m nén. Các h t sét có màng keo nư c, nên tr ng thái t nhiên, nó có kh

năng dính k t các h t t riêng r l i v i nhau h p thành nhóm h t g i là liên k t nguyên

sinh. Khi m nén, ph i th ng ư c l c liên k t nguyên sinh ó,

các h t sét d ch chuy n

l i g n nhau hơn n a và hình thành m t kh i liên k t m i b n v ng hơn, lúc này bi n d ng

c a t s nh i nhi u, n n ư ng s b lún r t ít. i u ó cũng gi i thích vì sao mu n cho

t có hàm lư ng sét cao ư c n nh thì ph i t n công lu lèn và ph i m nén n

ch t

yêu c u cao.

Thành ph n c p ph i c a các h t t cũng nh hư ng n tính n nh c a t:

+ N u các h t t có kích thư c g n b ng nhau, t l khe h trong t s l n và

khó lèn ch t (gi thi t khi t ch g m nh ng h t có ư ng kính b ng nhau thì

khi nén ch t nh t, r ng c a nó là 26%).

+

t có thành ph n c p ph i t t (ch t, liên t c): sau khi m nén các h t nh s

chèn vào khe h c a các h t l n hình thành m t c u trúc ch t, n nh.Trang 49

www.giaxaydung.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 5. Đầm nén đất nền đường

Tải bản đầy đủ ngay(245 tr)

×