Tải bản đầy đủ - 245 (trang)
Chương 6. Thi công nền đường bằng phương pháp nổ phá

Chương 6. Thi công nền đường bằng phương pháp nổ phá

Tải bản đầy đủ - 245trang

Ví d : ph n ng hoá h c n c a nitroglyxerin là :

4C3H5(ONO2)3 = 12CO2 + 10H2O + 6N2 + O2

+ H n h p cơ h c: Lo i thu c n g m nhi u thành ph n tr n v i nhau theo m t t l

nh t nh, trong ó nhi u nh t là ch t cháy (ch a các bon) và ch t cung c p ô xy. Các thành

ph n này không k t h p hóa h c nên d phân ly. Tiêu bi u cho lo i này là Amônít, inamit,

thu c n en...

- Theo công d ng th c t cũng có th phân thu c n thành m y lo i sau:

+ Thu c gây n : là lo i thu c n có t c

n và

nh y r t l n, thư ng dùng trong

kíp n . T c

n có th

t 2000-8000m/s. Ch c n va ch m m nh ho c nhi t năng là n .

i n hình cho lo i này là Fuyminat thu ngân Hg(CNO)2, adit chì PbN6.

+ Thu c n chính: là thu c n ch y u dùng

n phá, có

nh y tương i th p,

ph i có thu c gây n tác d ng thì m i có th n ư c. Tuỳ theo t c

n ư c chia thành

ba lo i:

 Thu c n y u, có t c n nh hơn 1000m/s (thu c en).

 Thu c n trung bình, t c

n kho ng 1000-3500m/s như Amoni

nitorat NH4NO3.

 Thu c n m nh, có t c

n l n hơn 3000m/s, có khi t i 7000m/s. Lo i

này có s c công phá m nh như TNT, Dinamit.

6.2.3 Thành ph n, tính năng m t s lo i hu c n .

+ Thu c en: Là h n h p Kali Nitrat (KNO3) ho c Natri nitrat (NaNO3) v i lưu

huỳnh và than g theo t l 6:3:1. Thu c en r t d cháy, t c

n th p (400m/s), s c n

y u, thư ng dùng làm dây cháy ch m.

+ Amôni nitrat NH4NO3: ây chính là phân hoá h c dùng trong nông nghi p, t c

n kho ng 2000-2500m/s. Lo i thu c này tương i an toàn, giá thành th p nên ư c dùng

r ng rãi.

+ Amônit: H n h p do amôn nitrat ư c tr n thêm m t ph n thu c n khác và b t

g .T c

n kho ng 2500m/s. Amônit không nh y v i va ch m, ma sát, không b t cháy

khi g p l a, khi n sinh ra ít khí CO2, do v y tương i an toàn và ư c dùng khá ph bi n.

+ Trinitrotoluen, g i t t là TNT: công th c hoá h c là C6H2(NO3)CH3, là lo i thu c

n m nh, màu vàng nh t, không tan trong nư c, v

ng. TNT

nh y không cao, là lo i

thu c n an toàn. Khi n sinh ra nhi u khí c CO nên ch dùng

n ngoài tr i ho c dư i

nư c, không dùng n phá trong h m, công trình ng m.

+

inamit: Là h n h p Nitroglyxêrin keo C3H5(ONO2)3 v i Kali nitrat ho c Amôn

nitrat. Là lo i thu c n m nh th keo. T c

n 6000-7000m/s. iamit r t nh y v i tác

d ng xung kích, ma sát, l a, nhi t

nh t là nhi t

+100C ( nhi t

này inamit k t tinh

nên r t d n ). inamit không hút m, không s nư c, n ư c c dư i nư c, khi n không

sinh ra khí c.Trang 68

www.giaxaydung.vn6.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GÂY N VÀ V T LI U GÂY N

Năng lư ng gây n có th t n t i dư i d ng quang năng, nhi t năng, cơ năng hay dùng

năng lư ng n phá c a m t kh i thu c n khác.

6.3.1 Gây n b ng kíp n thư ng

- V t li u gây n c n thi t g m kíp n thư ng và dây cháy ch m.

a) Kíp n

1- ng kim lo i ho c ng gi y.

2- Thu c n m nh.

3- áy lõm.

4- Thu c gây n .

5- M t ng ng.

6- Dây cháy ch m.

- Kíp n là m t ng tròn b ng kim lo i ho c b ng gi y bìa c ng, ư ng kính ng

kho ng 6-8mm, dài 35-51mm. Trong kíp n : m t n a phía áy ch a thu c n m nh, ti p ó

trong ph n mũ kíp ch a thu c gây n (Fuyminat thu ngân Hg(CN0)2 ho c Adit chì PbN6).

Ph n u kíp có m t o n ng dài 15mm

ưa dây cháy ch m vào. áy kíp lõm vào t p

trung năng lư ng n c a kíp n do ó d ràng gây n các kh i thu c n .

- Kíp n c n ư c b o qu n nơi khô ráo (tránh tình tr ng kíp n không n , ph i x lý

mìn câm), tránh va ch m ho c xung kích m nh.

b) Dây cháy ch m.

- Có ư ng kính kho ng 5-6mm, lõi dây ch y ch m là thu c n en, gi a lõi có s i

dây d n b ng dây gai, bên ngoài ư c qu n ch t b ng các s i gi y phòng nư c, r i n dây

gai ho c dây ch t d o, ngoài cùng quét bitum phòng m. Dây cháy ch m có hai lo i: lo i ph

thông có t c

cháy 100-200m/s, lo i cháy ch m có t c

cháy 180-210m/s ho c 240350m/s.Thu c nenC u t o dây cháy ch m

- Ưu i m: ơn gi n, d s d ng, không òi h i các thi t b ph c t p.

- Như c i m:

+ Không gây n

ng th i cho nhi u kh i thu c n ư c.

+ Khó ki m soát ư c s làm vi c bình thư ng c a h th ng gây n .

+

an toàn không cao do ph i ti p c n g n kh i thu c n , lư ng khí

thoát ra nhi u.

6.3.2 Gây n b ng kíp n i nch iTrang 69

www.giaxaydung.vn-V t li u gây n c n thi t g m kíp n i n , dây d n i n và ngu n i n.

Kíp n i n có c u t o gi ng như kíp n thư ng có l p thêm b ph n d n i n và m tdây tóc bóng èn

là dâyi m ho làm cho kíp n . i n tr c a kíp i n t 1-3,5Ω, dây d n i nng ư ng kính 0,5-1mm.1- ng kim lo i ho c ng gi y.

2- Thu c n m nh.

3- áy lõm.

4- Thu c gây n .

5- M t ng ng.

6- Dây tóc.

7- Thu c cháy.

8-Dây d n i n-i u ki n

thu c cháy.cho kípi nnlà dòng i n t o ra m t nhi t lư ngl n làm choQ = 0.24I2Rt

Trong ó:

I: Cư ng dòng i n.

R: i n tr c a kíp.

t: th i gian cháy c a thu c trong kíp.

Như v y, trong m ch i n, kíp có i n tr l n s n trư c nên s r t nguy hi m và

không m b o yêu c u n phá.

tránh tình tr ng trên, ngư i ta quy nh: i n tr các kíp

nh hơn 1.25Ω thì các kíp ph i có i n tr không ư c chênh nhau quá 0.25Ω còn khi i m

tr c a kíp l n hơn 1.25Ω thì i n tr c a kíp không ư c chênh nhau quá 0.3Ω.

- Cư ng

dòng i n cũng nh hư ng ên

nh y c a kíp, vì v y ph i quy nh

l n c a dòng i n gây n . Khi dòng i n có cư ng

nh thì t c

tăng nhi t c a dây tóc

ch m, th i gian to nhi t dài do v y nh y c a kíp gi m i. Ngư c l i, n u cư ng

dòng

i n l n n m c nào ó thì

nh y c a kíp s tr nên gi ng nhau m c dù chúng có khác

nhau v i n tr . Vì v y ph i quy nh tr s dòng i n t i thi u khi n . Thông thư ng, i

v i dòng i n m t chi u Imin = 1.8A và dòng xoay chi u Imin = 2.5A

- Khi mu n n nhi u kíp thì m c chúng thành m ch i n theo các sơ : song song, n i

ti p ho c h n h p.

+ Sơ

m c n i ti p: gi a các kíp ư c m c n i ti p v i nhau,

t n dây

nhưng không tin c y vì n u có m t kíp không n thì c m ch s h và không n

ng lo t

ư c.

+ M c song song: có th

mb o

tin c y vì các kíp c l p v i nhau nhưng

t n dây.

+ M c h n h p: m c song song t ng nhóm và t ng nhóm m c n i ti p v i

nhau.

Trang 70

www.giaxaydung.vn- Nhi m v c a vi c thi t k gây n b ng i n là: ch n cách m c i n, b trí m ng lư i

i n gây n và tính toán ngu n i n c n thi t.

- Ch n cách m c i n tuỳ thu c vào: s lư ng, v trí các l mìn, các kh i thu c n .

- C n tính toán

xác nh ư c yêu c u c a ngu n i n : căn c vào m ch i n, tính

ư c cư ng

dòng i n m ch ngoài, m ch nhánh và trên t ng kíp i n.

m b o yêu

c u n ư c thì cư ng

dòng i n thông qua m i kíp ph i l n hơn cư ng

dòng i n t i

thi u gây n .

- Khi thi công n phá gây n b ng năng lư ng i n thì c n c bi t chú ý t i công tác

ki m tra trong và sau khi m c i n

m b o an toàn, hi u qu .

Nh n xét : phương pháp gây n b ng i n kh c ph c ư c t t c các thi u sót c a phương

pháp gây n b ng kíp thư ng, th c hi n ư c m i ý

n phá, nâng cao và phát huy ư c

hi u qu c a thu c n . Tuy nhiên

th c hi n ư c vi c ó thì công tác tính toán, ki m tra

ph i ư c th c hi n r t nghiêm ng t và chính xác .

6.3.3 Gây n b ng dây n

- Khác v i các phương pháp gây n b ng kíp, phương pháp này ch c n dây n

t

trong m i kh i thu c n .

- Dây n có d ng gi ng dây cháy ch m, v ngoài có qu n s i màu

ho c vân

phân bi t v i dây cháy ch m. Ru t c a dây n là lo i thu c gây n m nh như trimêtilentrinitin C3H6N3(NO2)3, gi a có s i dây lõi

phân ph i thu c n cho u. V ch ng m

c a dây truy n n có th b o m cho dây không b m sau 12 gi ngâm nư c.

- Do lõi thu c c a dây truy n n có t c

n r t l n (6800-7200m/s) nên khi ư c gây

n t m t kíp n , dây truy n n s truy n n t c thì t i gói thu c n .

- Khi c n n nhi u kh i thu c n thì cũng ti n hành m c thành m ng: song song ho c

n i ti p.1- Kíp n

2- Dây truy n n

3- Kh i thu c n

a) Song song

b) N i ti p

c) Bó song song

+ M c song song: thư ng dùng khi chi u sâu t thu c n l n, c ly gi a các

l thu c xa.-+ M c n i ti p: thư ng ít dùng vì tin c y không cao.

+ M c bó song song: dùng khi các kh i thu c n b trí r t sát nhau.

Cách n i dây truy n n : Có hai cách như hình v sau:

Dây cu n ho c băng dính

Dây truy n n chínhHư ng truy n n

30-50cmDây truy n n nhánhTrang 71

www.giaxaydung.vn

Hư ng truy n nDây truy n n chính- Phương pháp này có ưu i m là ơn gi n, khá an toàn do không ph i c m kíp vào

kh i thu c n , ơn gi m và có th gây n

ng th i ho c th t nhi u kh i thu c n . Áp

d ng nhi u t i các m khai thác l thiên.

- Như c i m : khó ki m tra ư c m ng lư i gây n , giá thành cao.

6.4 TÁC D NG C A N PHÁ V I MÔI TRƯ NG XUNG QUANH

PHÂN LO I TÁC D NG N PHÁ

6.4.1 Tác d ng n phá v i môi trư ng t á ng ch t và vô h n

- Khi n , khí n xung kích m nh vào môi trư ng t á xung quanh t o thành sóng n .

Trong môi trư ng ng ch t, sóng n này s lan truy n u hình thành sóng n hình c u.

vùng trung tâm thì áp l c c a sóng n r t l n nh ng càng truy n xa thì áp l c càng gi m vì

nó ph i vư t qua s c c n c a t á.

- Nh áp l c c a sóng n mà t á b phá ho i ho c b di chuy n i ch khác.

- Tác d ng phá ho i ph thu c áp l c n nên càng ra xa thì tác d ng này càng y u i.

- Tác d ng n phá trong môi trư ng ng ch t vô h n ư c chia thành 4 vùng như sau:

+ Vùng l (R
4

l c n l n nh t nên t á bi v n nát. Vì th

3

2 R

Vùng 1 g i là Vùng v n nát hay ép co.

R

+ Vùng 2 (R1
R

còn l n nên t á b v thành t ng m nh,

R

n u có m t thoáng thì các m nh v b

y

tung lên.

+ Vùng 3 (R2
l c ch

s c phá ho i s liên k t gi a các R2: Bán kính n tung

ph n t

t á t i ch mà không y chúng R3: Bán kính n om

i ư c.

R4: Bán kính ch n ng

+ Vùng 4 (R3
ã y u ch

s c gây ch n ng.

- Ranh gi i th c t c a t ng ph m vi là không rõ r t . Bán kính bao c a 3 Vùng 1,2,3 là

có ý nghĩa th c t : bi u th ph m vi b phá ho i do n phá ư c g i ó là bán kính phá ho i

R.

6.4.2 Tác d ng n phá trong môi trư ng ng ch t có m t t do

2134Trang 72

www.giaxaydung.vnTrong môi trư ng ng ch t, có m t t do, tác d ng n phá s t p trung vào ch có

s c c n nh nh t, t c là các ch có kho ng cách t tâm gói thu c n

n m t thoáng nh

nh t. Kho ng cách này g i là ư ng kháng nh nh t W.

- Trư ng h p a: W > R3 sau khi n , m t t ch b rung ng và không có v t tích

phá ho i, tác d ng n phá trong lòng t t o thành m t kho ng tr ng ng m. Trư ng l p này

ư c g i là n ng m .

Trư ng h p b : R2 < W ≤ R3 : sau khi n , t á ch b n t n v thành hòn n m t i

ch và m t t b Vùng lên. Hình th c n như v y g i là n om

--Trư ng h p c : W ≤ R2 sau khi n ,t á s t o nên m t hình chóp nón g i là ph un . M t ph n t á b b n i xa và rơi ra xung quanh ph u, ph n còn l i rơi tr l i l p lòng

ph u. Trư ng h p này g i là n tung.

rWrR

R3RWW

R2R1

R3a) N ng mb) N omR2c) N tungNh n xét: Trong môi trư ng ng ch t có m t thoáng t do, k t qu n phá (n ng m, n

om, n tung) ph thu c vào W (cách b trí thu c n ) và bán kính R (lư ng thu c n , lo i

thu c n và lo i t á)

6.4.3 Phân lo i tác d ng n phá.

- Do R luôn thay i theo lư ng thu c n , lo i thu c n và lo i t á nên phân lo i

hình th c n , ngư i ta thư ng dùng ch tiêu là ch s n n :

n= r

WTrong ó:

n: Ch s n .

r : bán kính ph u n .

W: ư ng kháng nh nh t.

N u:

n>l

: N tung m nh.

n = 1,0

: N tung tiêu chu n (t o nên m t ph u tiêu chu n).

0,75 < n < 1,0

: N tung y u .

n = 0,75

: N om tiêu chu n

n < 0,75

: Chuy n t hình th c n om sang n ng m.

- Ti n hành n phá theo hình th c n nào là tùy thu c thu c vào m c ích yêu c u n

phá, t ó ch n ch s n n cho phù h p.

Trang 73

www.giaxaydung.vn- Ví d : n ng m thư ng ch dùng m r ng l khoan t o thành b u ch a ư c nhi u

thu c n . Mu n t á ư c h t i xa thì thi t k cho n tung m nh. Trong trư ng h p n n

ư ng qua vách á cheo leo ch c n á v và t lăn i thì ch c n thi t k cho n om .. .

- Trong trư ng h p có càng nhi u m t t do thì hi u qu n phá càng tăng .Vì th c n

c g ng l i d ng a hình b trí n phá trong i u ki n có nhi u m t thoáng.

6.5 TÍNH TOÁN LƯ NG THU C N .

- Lư ng thu c ph i tính toán sao cho t ư c hi u qu n phá mà không gây nh

hư ng n s n nh c a n n ư ng và an toàn thi công.

- Công th c tính lư ng thu c n c n thi t Q(kg) cho trư ng h p t á ng ch t, a

hình b ng ph ng, có m t m t t do và cho n v i hình th c n tung tiêu chu n là :

Q=qV

(kg)

Trong ó :

V: là th tích hình ph u t á b phá ho i sau khi n mìn.

q: lư ng thu c n ơn v (kg/m3). Là lư ng thu c n c n thi t

phá v 1m3

t á và thu c n là lo i thu c n tiêu chu n (Amonit s 9).

Th tích ph u n :

πr 2 W

V=

3Vì n tung tiêu chu n nên:

r

n = W =1Do ó:V=πW 2 W πW 3

=

≈ W3

3

3Q=qW3

Khi dùng thu c n không ph i là thu c n tiêu chu n thì:

Q=eqW3

Trong ó: e là h s i u ch nh lư ng thu c ơn v q trong trư ng h p thi công b ng

lo i thu c n không ph i thu c n tiêu chu n.V y

-6.6 CÁC PHƯƠNG PHÁP N PHÁ VÀ

Ư NG

6.6.1 Phương pháp np (n dán)NG D NG TRONG XÂY D NG N NThu c n-t thu c n vào ch lõm trên b m t v t nh phá, sau ó

l p t và cho n .

- Ưu i m c a phương pháp này là r t ơn gi n, không ph i

khoan, ào

t o l mìn nhưng hi u qu n phá r t th p, t n thu c

n , không kinh t .

- Thư ng h n ch dùng phương pháp này, ch áp d ng khi phá á m côi, ào g c cây

ho c khi không có i u ki n khoan ào t o l mìn.

6.6.2. Phương pháp l mìn.

Trang 74

www.giaxaydung.vn- Ti n hành khoan, ào, c vào á c n n phá theo 1 hư ng nào ó (th ng ng,

ngang ho c xiên) các l

t thu c n có ư ng kính F< 300mm : l mìn. Sau ó ti n hành

n p thu c n , l p l mìn và ti n hành gây n .

- Tuỳ theo ư ng kính, sâu l mìn mà có th chia thành 2 lo i:

+ L mìn nông

+ L mìn sâu

6.6.2.1. N phá l mìn nông (l nh ):

-ư ng kính l mìn : F = 25 – 50mm.

Chi u sâu l mìn: h ≤ 5mT o l mìn b ng khoan hơi ép

ho c c b ng choòng (nhân công)-Ưu i m:

+ Thi công t o l khá ơn gi n

+ Không b h n ch b i a hình (có th b trí các l mìn có v trí và phương

khác nhau)

+

nh hư ng do ch n ng t i môi trư ng xung quanh là nh .

- Như c i m: ư ng kính l mìn nh , lư ng thu c n p b h n ch (kho ng 1,5kg) nên

năng su t n phá không cao (m t l không quá 10m3).

- Phương pháp này ư c áp d ng r ng rãi trong các trư ng h p sau :

+

ào n n ư ng nông (h≤ 5m).

+

ào rãnh, tu s a ta luy.

+ M r ng n n ư ng trong trư ng h p tuy n nâng c p c i t o

+ Phá á m côi, phá g c cây.

+

ào h m t thu c n .

L mìn ph

L mìn chínhh≤ 5m

∆ba) N n ào nông

6.6.2.2. N phá l mìn sâu:

-ư ng kính l mìn : F ≥ 75mm.

Chi u sâu l mìn

: h > 5mN n cũ

N nm ib) N n m r ng-> T o l mìn b ng máy khoan- Ưu i m: ư ng kính l mìn khá l n -> n p ư c nhi u thu c n nên phương pháp

này có m t s ưu i m như :

+ Năng su t cao, lư ng t á phá ư c l n.

+ Tăng nhanh ư c ti n thi công.

- Như c i m:

+ Sau khi n phá thì có kho ng 10 – 15% á t ng c n ph i phá ti p làm nh .

Trang 75

www.giaxaydung.vn+ Công tác di chuy n máy khoan n công trư ng, m m t b ng thi công và làm

ư ng t m ph c t p.

- Phương pháp này ư c áp d ng r ng rãi khi phá á n n ư ng ào sâu, vùng nh

èo, và áp d ng trong công tác khai thác á.

L mìn ph

L mìn chính

h > 5mMáy khoan l mìn

-Chú ý:

+ L mìn có th b trí theo các sơ

bsau:

baaTrang 76

www.giaxaydung.vna) Sơ ch nh t

b) Sơ hoa mai

+

Khi n phá theo phương pháp l mìn ngư i ta thư ng b trí hai l mìn c

bi t sát ranh gi i ào g i là l mìn g t m t và l mìn t o n t. N phá g t m t ư c ti n

hành sau khi hoàn thành vi c n phá ph n chính. M c ích là t o s b ng ph ng cho mái ta

luy. Còn n phá t o n t thì l i th c hi n trư c khi n phá ph n chính. M c ích là t o khe

n t trư c. Khe n t này có tác d ng cách ly ho c gi m ch n ng khi n cho ph n t á ho c

các công trình n m ngoài ranh gi i ào không b ch n ng, ng th i kh ng ch

quá

trình n phá không quá ph m vi yêu c u. Hai l mìn này ph i ư c b trí thu c n trên su t

chi u sâu l mìn.

+ Chi u sâu l mìn ph i m b o:

* ≤ ph m vi ào.

* ≥ ư ng kháng nh nh t W

mìn -> không hi u qu .tránh áp l c n phá t p trung c vào l+ Chi u dài n p thu c : Lthu c = (1/2-1/3) chi u sâu l mìn

6.6.3 Phương pháp n b u

- Phương pháp n b u là phương pháp m r ng th tích

áy các l mìn thông thư ng

thành các b u tròn ch a ư c lư ng thu c n nhi u hơn.

- Sau khi khoan t o các l mìn nh , ngư i ta cho n m t lư ng nh thu c n

áy l

khoan t o thành b u ch a thu c n .

- Sau m i l n n t o b u c n vét s ch t á lên. Các l n n cách nhau t 15 – 30’

m b o an toàn. C n ki m tra kích thư c c a b u xem có t yêu c u hay không.

- Ưu i m c a phương pháp n b u :

+ Tăng ư c hi u qu n phá nh tác d ng t p trung thu c n .

+ Hi u su t n phá tính theo 1mét dài l khoan tăng lên -> ti t ki m ư c chi phí

t o l khoan.

- Như c i m c a phương pháp n b u :

+ T n th i gian cho công tác t o b u.

+ Khó áp d ng ư c v i á c ng.

+

á v ra không u.

- Phương pháp này thích h p v i các lo i á m m, t c ng.

6.6.4 Phương pháp h m thu c

- Dùng mìn nh

n phá t o các ư ng h m (h m theo phương ngang ho c gi ng

th ng ng), sau ó b trí thu c n và ti n hành n phá.

- Trong xây d ng n n ư ng : có th dùng các h m thu c ch a t 20 – 200 kg thu c n

ti n hành n phá trên các o n n n ào hoàn toàn ho c n n ào ch L trên sư n d c có

kh i lư ng t á ào l n, t p trung.

- Phương pháp này do dùng nhi u thu c n nhi u thu c n nên cho năng su t cao

nhưng d gây m t n nh cho n n ư ng và các công trình xung quanh. Do ó không áp

d ng i v i các vùng a ch t không n nh ho c g n các công trình khác. Thông thư ng,

dùng nh ng nơi có kh i lư ng t á l n, t p trung ho c o n ư ng c n thi công g p.

Trang 77

www.giaxaydung.vn6.6.5 Phương pháp n vi sai

- N phá vi sai là phương pháp n kh ng ch cho các kh i thu c n n cách quãng

nhau m t th i gian r t nh (ph n trăm ho c ph n nghìn giây).

- N phá vi sai có ưu i m là t n d ng năng lư ng n , t n sau s n vào lúc mà tác

d ng phá ho i t á do t n trư c sinh ra chưa tri t tiêu h t. Các t n sau v a có thêm

m t t do, v a t n d ng ư c năng lư ng n c a các t n trư c làm cho hi u qu tăng lên,

t o i u ki n tăng c ly gi a các kh i thu c n và gi m ư c lư ng thu c n c n thi t.

- N phá vi sai còn có th gi m nh ư c tác d ng phá ho i c a sóng a ch n t i các

công trình xung quanh nh các t sóng a ch n liên ti p c a các t n c n tr l n nhau.

- Khi ch n phương pháp n vi sai thì v n

quan tr ng là xác nh kho ng th i gian

∆t gi a các t n cho h p lý:

này+ ∆t ph i

dài

t n trư c k p t o nên m t t do cho

kh i t á n ra do t n trư c tung lên cao nh t)t n sau (th i gian+ Nhưng ∆t không ư c dài quá vì như v y m t ph n t á s rơi tr l i l p m t

ph n n

t trư c, ng th i có th nh hư ng n kh i n thu c t sau, ví d s phá ho i

h th ng gây n làm t n sau b câm.

th c sau:Có r t nhi u công th c kinh nghi mtính ∆t, nhưng ph bi n nh t là công∆t = Kt.W

Trong ó:

W: ư ng kháng nh nh t (m).

Kt: h s ph thu c tính ch t c a t á c n n phá (10-3s/m). Có th ham

kh o Kt theo b ng sau:

Lo i á

Tính ch t

Kt

1. á granit, peridolit, poocfia, th ch anh, xienhit

R t c ng

3

2. Qu c zit có ch a s t, sa th ch, phi n th ch bi n

C ng

4

ch t

3. á vôi, c m th ch..

C ng v a

5

4. Macnơ, á ph n, than á

N tn ,m my u

6

- Theo kinh nghi m s n xu t thì thư ng nên ch n 5 - 100% giây; nư c ta theo kinh

nghi m t ng k t ư c (m á Núi Voi) nên ch n ∆t = 30 - 70% giây

kh ng ch ∆t thì có th dùng các kíp n vi sai hay dùng máy kh ng ch vi sai.

6.6.6 Phương pháp n phá nh hư ng

- N phá nh hư ng có c i m là sau khi n

t á s tung i theo m t hư ng nh

trư c v i m t c li nh trư c.

+ Phương hư ng nh trư c này trùng v i hư ng ư ng kháng bé nh t.

+ C ly nh trư c thì ph thu c r t nhi u y u t và hi n ang ư c nghiên c u

v lý thuy t tính toán cũng như th c nghi m.

- Công th c kinh nghi m ư c tính ph m vi t á tung n sau khi n

x = 5n W

, (mét)

x: là ph m vi k t m t t do c a h m thu c n nơi xa nh t t á có th

tung n ư c sau khi n (như v y t á s rơi trong ph m vi x).

n: ch s n .

Trang 78

www.giaxaydung.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 6. Thi công nền đường bằng phương pháp nổ phá

Tải bản đầy đủ ngay(245 tr)

×