Tải bản đầy đủ - 245 (trang)
Chương 8. Xây dựng nền đường tuyển nâng cấp - cải tạo

Chương 8. Xây dựng nền đường tuyển nâng cấp - cải tạo

Tải bản đầy đủ - 245trang

Chính do nh ng c i m này cho nên vi c thi công n n ư ng tuy n nâng c p m

r ng nhi u khi khó khăn và ph c t p hơn so v i thi công tuy n m i.

Yêu c u i v i thi công n n ư ng trong trư ng h p tuy n nâng c p m r ng cũng như

i v i các bi n pháp và k thu t thi công, v cơ b n, là gi ng như vi c thi công i v i

tuy n ư ng m i. Tuy nhiên có thêm m t yêu c u c n c bi t chú ý, ó là c n thi công sao

cho m b o ư c ch t lư ng ph n n n m i làm, m i m r ng t ư c như ph n n n cũ.

Nh t là ph n n n dư i m t ư ng, cũng như b o m ti p xúc gi a ph n m i và ph n cũ

ư c t t.

8.2 CÁC GI I PHÁP THI CÔNG N N Ư NG NÂNG C P M R NG

8.2.1. Thi công n n ư ng ào.

N n ào ch L ho c ào hoàn toàn tuy n ư ng nâng c p m r ng

th có trư ng h p v a m r ng v a g t th p

cao hay ch m r ng ch không thay

cao.

8.2.1.1. N n ào ch m r ng mà không thay i

cao.u có

iTùy theo b r ng m thêm ∆b l n hay bé mà có th áp d ng các bi n pháp thi

công dư i ây

+ N u b r ng m thêm tương i l n (∆ b ≥ 4m) và theo chi u d c

dài

b o m

máy làm vi c ư c an toàn thì có th ưa máy i lên phía trên nh ta luy n n ư ng cũ ti n

hành m r ng b ng cách ào t trên xu ng dư i như sơ .

Máy i 1 (ho c máy xúc)Máy i 2 ho c máy san∆bt ào ra y h t xu ng ph n n n ư ng cũ và

ây l i trí máy i ho c máy san chuy n

ti p n ch

t th a (có th là y chéo qua ph n m t ư ng cũ sang phía v c ho c

chuy n d c n u là trư ng h p n n ào hoàn toàn).

Chú ý r ng mu n ưa máy lên trong trư ng h p a hình khó khăn thì ph i dùng nhân

l c m ư ng và t o nên m t d i b ng ph ng r ng hơn 4,0m phía trên nh taluy n n

ư ng cũ máylàm vi c ư c an toàn

+ N u b r ng m thêm h p ∆b < 4,0m) và ph m vi làm vi c trên nh taluy ch t ch i

nguy hi m thì không ưa máy lên ào t trên xu ng ư c.

* N u chi u cao ta luy n n ư ng tương i th p (H ≤ 6m) thì có th dùng máy xúc

(g u thu n ho c g u ngh ch). t ào ra s tr c ti p

ra phía bên kia n n ư ng, n u bán

kính

t c a máy xúc l n hơn b r ng n n ư ng cũ khi ào ch L, ho c

thành ng

ngay trên ư ng cũ r i dùng máy i ho c máy san chuy n ti p các kh i t á v ch

t.

* N u chi u cao taluy n n ào quá th p thì có th dùng phương án thi công b ng máy

i i ngang trên m t n n cũ và dùng lư i i xén l y t l n d n theo hư ng ngang (áp d ng

Trang 93

www.giaxaydung.vncách xén t theo b thành ng, lư i i v a nâng cao v a húc m t bên mép vào thành

ng) như hình 7-5, sau khi xén máy i l i chuy n ti p t i

* N u chi u cao ta luy l i l n (H > 6,0m) ho c khi g p á c ng thì dùng phương án

thi công n phá k t h p máy i

v n chuy n t á sau khi c phá. Thi t k n phá ph n

n n m r ng có th cho n tung s p toàn b ( i b ph n t s

xu ng n n ư ng cũ)

ho c cho n tung v i ch s n thích áng ph n t có th tung qua n n ư ng (như v y d

dàng khai thông ư ng m t cách nhanh chóng). Khi ch n phương án c n c bi t chú ý kh

năng m t n nh c a ta luy do n phá gây nên. Sau khi n phá ph i t p trung máy chuy n

t kh n trương ch ng t c ư ng b o m giao thông.

Trư ng h p thi công n n ào m r ng không thay i

cao này còn c n ph i chú ý n

ch t lư ng vi c thi công p l i các rãnh biên c a n n cũ. Trư c khi p ph i vét s ch c và

ph i m nén k , n u không m t ư ng sau d b phá ho i t i ây,l p rãnh cũ ph i làm t

trên d c d n xu ng th p

m b o thoát nư c trong quá trình thi công

8.2.1.2 N n ào v a m r ng v a thay i cao.

+ ào ph n m r ng cho n khi t cao n n ư ng cũ, cách ti n hành tương t trên.

+ Sau khi ã m r ng t n

cao n n ư ng cũ m i b t u thi công h th p

cao

ng th i c ph n n n cũ và m i.

Chú ý:

+

m b o giao thông trong quá trình thi công n n ào tuy n nâng c p m r ng c n

m b o:

- Phá t n âu ph i chuy n h t n ó, m i ngày u ph i g t s ch t rơi vãi trên m t

ư ng cũ phòng mưa xu ng gây trơn l y.

- m b o thoát nư c thi công t t;

- C g ng b trí thi công sao cho m t ư ng cũ ư c gi

n sau cùng ( n lúc b t bu c

ph i phá ti p t c thi công các bư c sau). thu n ti n cho máy móc làm vi c.

+

m b o cư ng

n n t ph n m i m r ng t tương t như ph n n n cũ ã có xe

ch y qua lâu, khi thi công c n xáo x i và lu lèn thích áng trên ph m vi n n ào m i m

r ng.

8.2.2 Thi công n n ư ng p.

8.2.2.1. N n p ch m r ng mà không thay i

cao.

Thi công ph n n n p m r ng ph i gi i quy t v n l y t p

âu cùng v i v n

ch n bi n pháp thi công tùy theo b r ng m thêm và chi u cao n n p. t p t t nh t

nên dùng cùng lo i v i n n ư ng cũ, n u không có thì ch n các lo i t có thoát nư c t t.

Trình t thi công như sau:

- X lý n n t t nhiên trư c khi p n n ư ng m r ng: bóc t h u cơ, vét bùn…

m b o ti p xúc t t gi a ph n n n m i v i n n cũ và b o m cư ng

ph n

n n m i p, nên yêu c u chung i v i m i trư ng h p u ph i ánh c p mái ta luy n n

p cũ trư c khi p ph n m r ng.

- Ph i p theo t ng l p n m ngang t dư i lên có m nén t

ch t yêu c u.

Trư c khi p l p ti p theo ph i ư c tư v n giám sát nghi m thu

ch t. Tuy t i không

p m r ng theo l i l n ngang vì không m b o m nén, mưa lũ d làm lún gây, s t l .

- Tuỳ theo b r ng ph n n n m r ng mà có th thi công b ng máy ho c th công.

V bi n pháp thi công nói chung có th tùy trư ng h p mà s d ng cơ gi i là chính ho c

th công là chính. Trong trư ng h p b r ng m thêm

r ng máy có th i lên ư c và

t l y t thùng u ngay b n c nh thì v n cò th dùng máy i y t lên ho c dùng máy

Trang 94

www.giaxaydung.vnxúc chuy n i theo sơ hình líp ho c các sơ khác

p ph n m r ng. Trong i u ki n

ia hình b ng ph ng và o n p tương i dài cũng có th dùng máy xúc chuy n cao.

Trư ng h p b r ng m thêm h p (3,0 - 4,0m) ho c trư ng h p p t trên sư n d c mà

ph n m thêm l i phía th p thì không th dùng máy l y t tr c ti p t các thùng u bên

c nh

p ư c, lúc này ho c là dùng bi n pháp thi công th công,ho c là dùng phương án

chuy n t b ng các lo i máy ( i, xúc chuy n, ô tô...) t các o n n n ào m r ng hay t

các m

t d c tuy n n và t trên ph n ư ng cũ y t xu ng

p ph n m r ng. Chú

ý r ng t xu ng n âu ph i dùng nhân l c san thành l p và m nén n ó.

Trong các trư ng h p nói trên, nói chung nên dùng các lo i máy m có kh năng làm

vi c trên di n công tác h p như m nh y cóc diêzen, àm b n hay dùng các lo i máy i,

máy xúc chuy n (trư ng h p thi công b ng các lo i máy này) ti n hành m nén t. Ch

c n ưa các lo i máy lu xu ng khi a hình cho phép, kh i lư ng công tác l n, p m thêm

trên các o n dài, và c bi t khi b r ng m thêm r ng (> 4,0m).

8.2.2.2 N n p v a m r ng v a thay i cao.

- Thi công ph n m r ng trư c như trên.

- p tôn cao c ph n ư ng cũ và m i ho c ào h th p n n cũ n cao thi t k .

Sau khi ã hoàn thành ph n vi c thi công m r ng thì có th dùng m i bi n pháp như i

v i vi c xây d ng n n ư ng m i

ti p t c tôn cao n n p t n

cao thi t k m i.

Tuy nhiên c n ph i tùy theo b dày c n tôn cao so v i m t ư ng cũ là l n hay nhbi n pháp x lý thích áng. V n này ph i xét n ngay t khi thi t k tuy n, và nói chung

ph i x lý sao cho t n d ng ư c m t ư ng cũ, cũng như tránh ư c tình tr ng ph i p

thêm lên m t l p t quá m ng trên m t ư ng cũ r i m i làm m t ư ng m i. N u b dày

c n tôn cao ch l n hơn b dày toàn b k t c u m t ư ng m i sau khi nâng c p không nhi u

l m và n u không quá t n kém thì thêm thì khi thi công, có th

xu t bi n pháp tăng dày

t ng v t li u r ti n trong k t c u m t ư ng

t ư c

cao thi t k m i. Các trư ng

h p khác có b dày c n tôn cao l n thì nói chung khi thi công u c n suy xét xem có nên

ào xáo x i l y l i các v t li u l p m t ư ng cũ r i m i ti p t c p t lên hay c ti p t c

p t lên l p m t ư ng cũ. Trong i u ki n v t li u a phương khan hi m, ch t lư ng v t

li u m t ư ng cũ còn s d ng ư c và trư ng h p l p t c n p thêm quá m ng thì nên

ào x i l i v t li u l p m t ư ng cũ, lúc này có th dùng máy cày cày m t ư ng cũ và

dùng máy san hay máy i g t v t li u m t ư ng cũ v a cày lên

ánh ng nh ng ch

không tr ng i cho quá trình thi công p ti p theo.

M t bi n pháp khác

thi công các n n p tương i th p trên các tuy n nâng c p m

r ng là phá b phía trên n n p cũ và l y t ó p sang ph n n n m r ng. Cho n khi

nào cao gi a n n cũ và ph n m r ng b ng nhau thì l i ti p t c l y t thùng u ho c

các nơi khác p ti p n cao thi t k (hình 7-7).

Ưu i m c a bi n pháp thi công này là có th hoàn toàn thi công b ng cơ gi i ngay c

trư ng h p n n p có b r ng m thêm h p, ng th i b o m ch t lư ng m nén vì

cư ng

n n ư ng ư c ng u trên toàn b r ng n n ư ng m i nâng c p. Như c i m

c a nó là không t n d ng ư c m t ư ng cũ, cũng như ph n n n cũ có cư ng cao nh ã

tr i qua th i gian ch u tác dùng c a xe cháy, ng th i có khó khăn v m t b o m giao

thông trong lúc thi công phá b phía trên ph n n n cũ.

tranh th s d ng cơ gi i nh m tăng t c

thi công trong trư ng h p n n p có b

r ng m thêm h p ôi khi cũng có th ph i ch u p r ng hơn so v i b r ng m thêm thi t

k sao cho máy có

di n công tác c n thi t, dù r ng như v y kh i lư ng p có th tăng

lên.Trang 95

www.giaxaydung.vnm b o giao thông trong quá trình thi công n n p tuy n nâng c p m r ng cũng

như c n chú ý các bi n pháp như ã nói trên i v i quá trình thi công nên ào tuy n nâng

c p m r ng.

Trên ây ã trình bày các c i m và bi n pháp thi công n n ư ng tuy n nâng c p m

r ng i v i các trư ng h p khác nhau. C n nh n m nh r ng: N u không quán tri t quan

i m thi công như trên trong khi ti n hành l p

án thi t k m t tuy n ư ng nâng c p m

r ng thì quá trình thi công sau ó s có th g p r t nhi u khó khăn, nh t là trong i u ki n

dùng cơ gi i thi công. Vì th trư c khi thi công c n ph i xem xét l i

án thi t k và trên

cơ s v n m b o các yêu c u toàn di n khác c g ng

xu t nh ng ý ki n s a i thích

áng nh m t o thu n l i cho quá trình xây d ng tuy n nâng c p m r ng. Riêng v m t thi

công n n ư ng, c th là: s a i sao cho b o m ư c di n công tác t i thi u

có th

dùng các lo i máy ti n hành thi công, cũng như sao cho tranh th ư c ch l y t,

t

thu n ti n cho quá trình thi công.CHƯƠNG 9

Trang 96

www.giaxaydung.vnCÔNG TÁC HOÀN THI N N N Ư NG VÀ GIA C MÁI TA LUY

9.1 KHÁI NI M CHUNG

Trong quá trình thi công n n ư ng b ng các phương pháp khác nhau (b ng máy,

b ng n phá…), hình d ng th c t c a n n ư ng sau khi thi công thư ng không úng v i

hình dáng thi t k : mái ta luy không b ng ph ng, m t n n ư ng b l i lõm, nhi u ch th a

thi u chi u r ng và trong n n ào thì có nhi u ch

t sót chưa ào xong. Vì v y, sau khi k t

thúc công tác ào p c n ph i ti n hành công tác hoàn thi n và gia c mái ta luy làm cho

n n ư ng có hình d ng úng v i thi t k , m b o các yêu c u v k thu t và m thu t,

m b o vi c thoát nư c và nâng cao

n nh c a công trình.

Công tác hoàn thi n là công tác s a sang b m t c a các n n p, n n ào và thùng

u, s a ch a các ch n n ư ng b th a thi u b r ng và

cao, g t mái ta luy ào và v

mái ta luy p, ào rãnh biên, c u t o

nghiêng c a n n ư ng và d n d p s ch khu v c

n n ư ng.

N i dung c a công tác gia c là c ng c các mái ta luy c a n n p, n n ào cũng như

áy thùng u và rãnh thoát nư c không cho nư c, gió xói mòn làm hư h ng. Ph i căn c

vào t c

c a nư c và gió, i u ki n khí h u, i u ki n làm vi c c a n n ư ng, tính ch t

c a t dùng xây d ng n n ư ng, tình hình v t li u a phương dùng gia c , kh năng

cơ gi i hoá…mà ch n ki u k t c u thích h p

gia c . Bi n pháp thông thư ng, ơn gi n

mà kinh t là tr ng c trên mái ta luy, t o thành m t th m c tránh cho mái ta luy b gió và

nư c xói mòn. Nh ng o n n n p ven bãi sông, p qua vùng ng p nư c, mái ta luy b xói

mòn nghiêm tr ng hơn, c n ph i ch n lo i k t c u ch c ch n hơn ví d như lát á ho c lát

các t m bê tông gia c .

9.2 CÔNG TÁC HOÀN THI N

Công tác hoàn thi n bao g m các n i dung chính là s a sang b m t n n ư ng, b

m t mái ta luy, rãnh.. cho úng v i hình d ng và cao

thi t k . Công tác hoàn thi n c n

ph i ư c th c hi n ngay sau khi ào p xong n n ư ng.

Trong quá trìnd8 6th thi công ph i thư ng xuyên ki m tra

d c mái ta luy, b r ng

n n ư ng

m b o n n ư ng ư c thi công úng v i kích thư c thi t k , h n ch tình

tr ng thi u b r ng n n ư ng.

V i n n ư ng p, sau khi p xong ph i ti n hành b t mái ta luy, m l i mái ta

luy. Công vi c này có th ti n hành b ng máy xúc, máy san và có th dùng máy kéo con lăn

m mái ta luy. Cũng có th dùng nhân l c tu s a b m t mái ta luy và m mái ta luy.

Trong trư ng h p n n p thi u chi u r ng, thì khi p ph thêm ph i ti n hành ánh c p và

m nén m b o liên k t t t gi a ph n c p thêm và ph n n n ã p.

V i n n ư ng ào, ph i ti n hành g t ph ng mái ta luy m b o úng v i

d c

thi t k . Công vi c này có th dùng máy xúc, máy san ho c nhân công.

Thông thư ng, v i các n n ào sâu, p cao thì công tác hoàn thi n mái ta luy ư c

ti n hành cùng v i công tác làm t, chi u cao m i l n b t g t ph c thu c vào t ng công c

ho c máy móc dùng b t g t mái ta luy.

V i rãnh d c, thông thư ng cùng nhân công thi công, tuy nhiên cũng có th dùng

máy san có g n thêm các thi t b ph tr

ào và hoàn thi n rãnh.Trang 97

www.giaxaydung.vnm mái taluy n n ư ng b ng máy kéo con lăn

9.3 CÔNG TÁC B O V VÀ GIA C MÁI TALUY N N Ư NG

cho mái ta luy n n ư ng không b nư c và gió xói mòn và

ngăn ng a các l p

t á mái ta luy không b phong hoá, s t l , căn c vào tình hình a ch t,

d c mái ta

luy, tình hình v t li u a phương… mà có th ch n m t trong các bi n pháp sau:

9.3.1 Lát c .

C m c trên mái ta luy không nh ng có th gi

t, làm ch t t, i u ti t

mc a

t,

phòng nư c mưa và gió xói mòn mà còn có tác d ng ngăn ng a t, á n t n làm

cho n n ư ng v ng ch c, n nh. Nên ti n hành lát c vào mùa ông ho c mùa thu, không

nên lát c vào mùa ông, l nh c r b tàn l i không phát tri n ư c.

9.3.1.1 Tr ng c .

Thích h p v i các mái ta luy tho i và không ng p nư c. Nên ch n các lo i c nhi u

r , bò sát m t t và sinh trư ng trong nhi u năm. N u t mái ta luy không thích h p

tr ng c thì trư c tiên c n ph i ph m t l p t màu dày t 5-10cm, gieo h t c xong thì b a

u và m ch t làm cho l p c bám ch t vào mái ta luy. Trư c khi r i l p t màu c n ánh

c p mái ta luy có chi u dài theo mái ta luy là 100cm và chi u sâu 10-15cm.m

5c

0-1

110

0c

mánh c p mái ta luy trư c khi tr ng c

9.3.1.2 Lát c .

Dùng các v ng c ư c ánh t nơi khác n

lát kín trên toàn b di n tích mái ta

luy. ây là phương pháp ư c dùng khá ph bi n, các v ng c ư c lát t chân lên nh mái

ta luy thành hàng song song v i nhau r i dùng các c c tre dài 0.2 n 0.3m

ghim ch t.

Các v ng c nên x n vuông u nhau có th lát kín và so le v i nhau:Trang 98

www.giaxaydung.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 8. Xây dựng nền đường tuyển nâng cấp - cải tạo

Tải bản đầy đủ ngay(245 tr)

×