1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.31 MB, 92 trang )


10. Hoàng Nhâm(2001), Hoá học vô cơ, tập 2,3, Nhà xuất bản giáo dục Việt

Nam.

11. Nguyễn Văn Nhân (2001), các mỏ khoáng. Nhà xuất bản ĐHQGHN.

12. Đỗ Thị Vân Thanh – Trịnh Hân (2011), Khoáng vật học, nhà xuất bản Đại

học Quốc gia Hà Nội.

13. Đặng Trung Thuận (2000), Giáo trình địa hoá học, nhà xuất bản Đại học

quốc gia Hà Nội.

14. Vũ Lê Tú (2002), Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm một số nguyên tố

độc hại và các chỉ số địa hóa môi trƣờng nƣớc, bùn đáy và đất ở khu mỏ pyrit

Giáp Lai sau khai thác. Tuyển tập các công trình khoa học Đại học mỏ- Địa

chất, số 39.

15. Nguyễn Văn Tuấn, Bàn thêm về làng ung thƣ. Tạp chí môi trường số 24,

2008

16. Lƣơng Thị Hồng Vân, Hoàng Văn Mạnh và nnk (2010), Sự tồn lƣu chì,

cadimi trong sản phẩm chè trồng tại vùng mỏ thiếc huyện Đại Từ, tỉnh Thái

Nguyên, Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững, No 1(26), 2010.

17. Phạm Tích Xuân và nnk (2010), Vấn đề ô nhiễm kim loại nặng do hoạt động

khai thác và chế biến khoáng sản kim loại ở miền bắc Việt Nam, Hội nghị

khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, HN.

Tiếng Anh

18. A.Bauerek, M.Bebek,K.Bojarska, B.Smieja-Kro’l (2008), “Rain leaching of

heavy metals from carbonate, Zn-Pb flotation wastes-Preliminary study”

In HazWasteManagement: C9.3.

19. Bates, M.N., Smith, A.H., and Hopenhayn-Rich, C. (1992), Arsenic ingestion

and internal cancers a review, Am.J.Epidemiol.135:462-476.

20. Bo Elberling, Temperature and oxygen control on pyrite oxidation in fozen

mine tailings. Cold Regions Science and Technology 41 (2005) 121-133.6821. Chakkaphan Sutthirat (2001), “Geochemical Application for environmental

monitoring and metal mining management”. Environmental Monitoring.

22. Churl Gyu Lee,Hyo-Teak Chon, Myung Chae Jung (2011), “Heavy metal

contamination in the vicinity of the Daduk Au-Ag-Pb-Zn mine in Korea”,

Applied Geochemistry 16, 1377-1386.

23. Cunningham, W.P and Saigo, B.W (2001), Environmental Science: A global

concern. 6thedt, McGraw-Hill Companies, Inc.

24. Global Mining Campaign (2001), “The impact of handrock mining on the

environment and human health”, Uccn puplished paper International

Meeting, Warrenton, Virginia, USA September 15-19, 2001, 10pp.

25. Iyengar V, Nair p (2000), “Global outlook on nutrition and the environment:

meeting the challenges of the next millennium”. Sci Total Environ; 249; 33146.

26. Jame W. Moore, S. Ramamoorthy (1984), Heavy metal in natural waters,

Springer-Verlag Nework Berlin Heidelberg Tokyo.

27. Lacatusu R, Rauta C, Carstea S, ghelase I (1996), “Soil-plant-man

relationships in heavy metal polluted area in Romania”, Appl Geochem;

10:105-7.

28. Liu H, Probst A, Liao B (2005), “Metal contamination of soils and crops

affected by the Chenzhou lead/zinc mine spill” (Human China) science of the

Total Environment 339:53-166.

29. Manfred Felician Bitala (2008), Evaluation of heavy metals pollution in soil

and plants ảccued from gold mining activities in Geita, Tanzana, University

of Dar es Salaam.

30. Montgomery CW (2003), Environment Geology, 6th edition McGraw-hill

Companies, Inc., 1221 Aveneu of the Americans, New York.6931. Moran, J.M, Morgan, M.D and Wiersma, J.H (1980), Introduction to

environmental science, W.H.Freeman Company, Sanfrancisco.

32. Navarro Flores Andr’es, M.S Francisco (2008), Efects of sewage sludge

application on heavy metal leaching from mine tailing impoundments.

Bioresource Technology 99, 7521-7530.

33. Plunket E.R (1987), handbook of industrial toxicity, 3rd edition, Edward

Amold Ltd, Victoria, Australia.

34. Poul H. Simms at al (2000), A laboratory evaluation of metal release and

transport in flooded pre-oxidized mine tailings. Applie geochemistry 15,

1245- 1236.

35. Peraza M.A, Felix A.P., Baker D.S., Casarez E. And Rael L.T, 1998. Efects

of Micronutrients on Metal toxicity. Environ. Health Perspectives,

supplements, Vol.106,N51, Feb.

36. Teng Yanguo, Ni Shijun, Jiao Pengcheng, Deng Jian, Zhang Chengjiang, and

Wang Jinsheng (2008), “Eco-Environmental Geochemistry of heavy metal

pollution in Dexing Mining Area”, Vol.23 No.4 Chinese journal of

geochemistry.

37. Tran hong Con, Nguyen Thi Hanh, Michael Berg and Pham Hung Viet

(2001), chapter 7. “Investigation of arsenic release from sediment minerals to

water phases” Asenic Exposure and Health Effects V(editor by W.R.Chappell,

C.O.Abernathy, R.L.Calderon and D.J.Thoma),2003 published by Elsevire

B.V.

38. Tu’’rkdogan MK, Kilicel Fevzi, Kara Lazim, tuncer Ilyas, Uygan Ismail

(2003), “Heavy metals in soil, vegetables aand fruits in the endemic upper

gastrointestinal cancer region of Turkey”, Environ Toxicon Pharmacol;

13(3):175-9.7039. UNEP, WWF, EPA, SEDESOL and VROM (1995), Mining support

package: metallic Ores and Minerals, Proceedings of the fourth International

Conference on environmental compliance and forcement, April 1996, Bankok

Thailand

40. WHO, FAO and IAEA (1996), trace elements in human nutrition and health,

WHO, Geneva.

41. Williams, L.K and Langley, R.L, (2001), Environmental health secrets,

Hanley and Belfus, Inc, Philadelphia.

42. Zhixun Lin (1997), Mobilization and retention of heavy metal in mill-tailings

from Garpenberg sulfide mines, Sweden. The Science of the Total

Environment 198,13-31.

43. Zhu.Y.G.,Yang J.C, 2004: effects of soil amend on lead uptake by two

vegetable crops from a lead –contaminated soil from Anhui, China.

Eviroment international 30, 352-356.71Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

×