1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >

PHỤ LỤC 04 KẾT QUẢ ĐO KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÕN KIM LOẠI THEO PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HOÁ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.31 MB, 92 trang )


OH

H3CCl

CNNH C

OCH32-Cl(1)

2-Cl(2)

2-Cl(3)U(V)Đƣờng cong phân cực của Cu trần khi có mặt chất ức chế (1) trong dung dịch

nền HNO3 3M

lg(2-Cl) (1)

lg(2-Cl) (2)

lg(2-Cl) (3)

series 3

series 4U(V)Đƣờng cong phân cực dạng Tafel của Cu khi có mặt chất ức chế (1) trong dd HNO3

3M

iăm=2,14.10-2 mA/cm2

Hiệu quả bảo vê: 83,41%OH

H3CCNClNH C

OCH3

3-Cl(1)

3-Cl(2)

3-Cl(3)3U(V)Đƣờng cong phân cực của Cu trần khi có mặt chất ức chế (2) trong dung dịch

nền HNO3 3M

lg(3-Cl) (1)

lg(3-Cl) (2)

lg(3-Cl) (3)

series 3

series 4U(V)Đƣờng cong phân cực dạng Tafel của Cu khi có mặt chất ức chế (2) trong dd HNO3

3M

iăm=1,82.10-2 mA/cm2

Hiệu quả bảo vê: 85,89%OH

H3CCNNH C

OCH3Cl4-Cl(1)

4-Cl(2)

4-Cl(3)3U(V)Đƣờng cong phân cực của Cu trần khi có mặt chất ức chế (3) trong dung dịch

nền HNO3 3M

lg(4-Cl) (1)

lg(4-Cl) (2)

lg(4-Cl) (3)

series 3

series 4U(V)Đƣờng cong phân cực dạng Tafel của Cu khi có mặt chất ức chế (3) trong dd HNO3

3M

iăm=1,66.10-2 mA/cm2

Hiệu quả bảo vê: 87,13%OH

H3CCNNH C

OCH3CH34-CH3(1)

4- CH3(2)

4- CH3(3)3U(V)Đƣờng cong phân cực của Cu trần khi có mặt chất ức chế (4) trong dung dịch

nền HNO3 3M

lg(4-CH3) (1)

lg(4-CH3) (2)

lg(4-CH3) (3)

series 3

series 4U(V)Đƣờng cong phân cực dạng Tafel của Cu khi có mặt chất ức chế (4) trong dd HNO3

3Miăm=1,48.10-2 mA/cm2

Hiệu quả bảo vê: 88,79%2-OH(1)

2-OH(2)

2-OH(3)3U(V)Đƣờng cong phân cực của Cu trần khi có mặt chất ức chế (5) trong dung dịch

nền HNO3 3M

lg(2- OH) (1)

lg(2- OH) (2)

lg(2- OH) (3)

series 3

series 4U(V)Đƣờng cong phân cực dạng Tafel của Cu khi có mặt chất ức chế (5) trong dd HNO3

3M

iăm=1,55.10-2 mA/cm2

Hiệu quả bảo vê: 87,98%OH

H3CCNNH C

OCH3OH4-OH(1)

4- OH(2)

4- OH(3)3U(V)Đƣờng cong phân cực của Cu trần khi có mặt chất ức chế (6) trong dung dịch

nền HNO3 3Mlg(4-OH) (1)

lg(4-OH) (2)

lg(4-OH) (3)

series 3

series 4U(V)Đƣờng cong phân cực dạng Tafel của Cu khi có mặt chất ức chế (6) trong dd HNO3

3M

iăm=1,29.10-2 mA/cm2

Hiệu quả bảo vê: 90,23%Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

×