1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >

3 TÍNH TOÁN THEO PHƯƠNG PHÁP HÓA LƯỢNG TỬ CHO MỘT SỐ HIDRAZIT THẾ TỔNG HỢP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.31 MB, 92 trang )


Các phân tử mà chúng tôi tiến hành tính toán là các hydrazit thế đã đƣợc

tổng hợp (I-VI).

OH

H3CCNNHC

OCH3RPhân tử (1) 2-hydroxi-3metyl axetophenon-2-clo bezoyl hydrazon (mẫu chất I).

OH

H3CCl

NCNH C

OCH3Phân tử (2) 2-hydroxi-3metyl axetophenon-3-clo bezoyl hydrazon (mẫu chất

II).

OH

H3CNCNH CClO

CH3Phân tử (3) 2-hydroxi-3metyl axetophenon-4-clo bezoyl hydrazon (mẫu chất

III).

OH

H3CCNNH C

OCH3ClPhân tử (4) 2-hydroxi-3metyl axetophenon-4-metyl bezoyl hydrazon (mẫu

chất IV).

OH

H3CCNNH C

OCH3CH3Phân tử (5) 2-hydroxi-3metyl axetophenon-2-hydroxi bezoyl hydrazon

(mẫu chất V).OHOHH3CNCNH C

OCH3Phân tử (6) 2-hydroxi-3metyl axetophenon-4-hydroxi bezoyl hydrazon

(mẫu chất VI).

OH

H3CNCNH C

OCH3OHTa thu đƣợc các kết quả trong các bảng sau:

Bảng 2.4: Kết quả tính toán các thông số lƣợng tử của các hydrazon.

PhânEtotalEHOMOELUMOEBEHHtử(kcal/mol)(eV)(eV)(kcal/mol)(kcal/mol)(kcal/mol)(D)I-84899,37-8,480-0,780-3881,23-8,228,6446,370II-84906,72-8,559-0,798-3888,58-8,271,2935,892III-84907,18-8,559-0,847-3889,58-8,230,8284,767IV-80198,02-8,469-0,584-4188,59-7,40-0,5115,817V-83991,82-8,382-0,573-4004,55-12,48-32,0066,132VI-83996,98-8,490-0,592-4009,72-15,48-37,1696,657Trong đó:: Năng lƣợng obital phân tử trống thấp nhất (eV).EHOMO: Năng lƣợng obital phân tử trống cao nhất (eV).Etotal: Năng lƣợng tổng của phân tử (kcal/mol).EB: Năng lƣợng liên kết (kcal/mol).: Momen lƣỡng cực (D).HPhânELUMO: Nhiệt hình thành (kcal/mol).S

2V

3N1N2O1O2tử(Å )(Å )I456,17860,22-0,065-0,306-0,257-0,290II464,93866,64-0,069-0,304-0,257-0,310III466,54866,98-0,068-0,304-0,257-0,310IV474,35876,37-0,067-0,306-0,258-0,316V428,41840,61-0,061-0,312-0,258-0,281VI445,69844,91-0,067-0,306-0,257-0,317Trong đó:S: Diện tích bề mặt phân tử.V: Thể tích phân tử.N1: Mật độ điện tích trên nguyên tử nito ở vị trí (1) (N-H).N2: Mật độ điện tích trên nguyên tử nito ở vị trí (2) (N=C).O1: Mật độ điện tích trên nguyên tử oxi ở vị trí (1) (O-H).O2: Mật độ điện tích trên nguyên tử oxi ở vị trí (2) (=O).CHƢƠNG 3. KẾT QỦA VÀ THẢO LUẬN

3.1. KẾT QUẢ TỔNG HỢP

Các 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon chúng tôi tổng hợp

đƣợc là:

OH

H3CCNNHC

OCH3RVới R là: 2-Cl, 3-Cl, 4-Cl, 4-CH3, 2-OH, 4-OH.

Cấu tạo của các hydrazit thế (III) đƣợc xác định chính xác cấu trúc thông

qua phổ hồng ngoại (IR), phổ cộng hƣởng từ proton (H 1-NMR) và phổ khối

lƣợng (MS).

Trên phổ hồng ngoại của các hydrazit thế tổng hợp đƣợc đều thấy xuất

hiện các vạch đặc trƣng dao động hoá trị của: nhóm -NH ở 3209 - 3458 cm-1 ;

nhóm -OH ở 3021 - 3210 cm-1 ; nhóm C=O ở 1601 - 1644 cm-1 ; liên kết C=N ở

1535 - 1605 cm-1.

Bảng 3.1 Dữ liệu phổ IR của 6 hydrazit thếPhổ hồng ngoại (cm-1)

ChấtHiệutonc(oC)R OHsuất NH C O CN(%)

1.2-Cl172-17472,07321030211601-16391506-15262.3-Cl183-18576,42320930241601-164615693.4-Cl209-21181,40322429191604-16511526-15694.4-CH3202-20465,10331730131609-16411502-15375.2-OH245-24770,29327530741609-163415476.4-OH240-24275,45339129181610-16771522-1573Trên phổ cộng hƣởng từ proton đƣợc đo với dung môi DMSO doteri hoá

đều thấy xuất hiện tín hiệu của proton các nhóm -NH ở 13,68-1394 ppm, của

nhóm -OH ở 11,02-12,87 ppm, của nhóm -CH3 ở 2,2-2,5 ppm và proton trong các

vòng thơm ở 6,7-7,9 ppm. Kết quả cụ thể ghi ở bảng sau :

Bảng 3.2 Dữ liệu phổ 1H-NMR của 6 hydrazit thế

Độ chuyển dịch hoá học của proton

ChấtCông thức cấu tạo(ppm)NH: 13,94(1H); OH: 12,87(1H); C6: 7,357aOH

2a'13H3C1Cl46

5NCCNH2'1'3'O

4'6'CH37,621(1H); C4’: 7,617(1H); C5’: 6,476

(1H); C6’: 7,357(1H); CH3a’: 2,184(3H);5'b'(1H); C4: 7,606(1H); C5: 7,537(1H); C3’:CH3b’: 2,408(3H).

NH: 13,911(1H); OH: 12,747(1H); C6:

7,592aOH2a'H3C2

3

416

5CNNHC2'1'ClO

CH3

b'4'6'

5'(1H); C4: 7,692(1H); C5: 7,576(1H); C2’:

7,892(1H); C4’: 7,877(1H); C5’: 6,721

(1H); C6’: 7,739(1H); CH3a’: 2,283(3H);CH3b’: 2,504(3H).

NH: 13,986(1H); OH: 12,920(1H); C6:

7,523aOH

a'H3C3213

4NC63'O

4'6'CH3Cl5'b'5(1H); C4: 7,606(1H); C5: 7,622(1H); C3’:2'1'CNH7,964(1H); C2’: 7,507(1H); C5’: 7,622

(1H); C6’: 6,717(1H); CH3a’: 2,280(3H);

CH3b’: 2,503(3H).

NH: 13,71(1H); OH: 11,23(1H); C6: 7,21aOH

a'4H3C213

4CNNH(1H); C4: 7,49(1H); C5: 6,80(1H); C3’:2'1'C3'7,862(1H); C2’, C6’: 7,87(1H);C3’,C5’:O6

54'6'CH35'CH3

c'7,35

(1H); CH3a’: 2,50(3H); CH3b’: 2,40(3H);

CH3c’: 2,20(3H).a5a'H3C2

3NH: 13,533(1H); OHa: 11,801(1H); OHb:bOHOH

146

5NC2'1'CNH3'O

4'6'CH35'b'11,547(1H); C6: 7,04(1H); C4: 7,22(1H);

C5:6,83(1H);C3’:7,45(1H);C4’:7,00(1H); C5’: 7, 52(1H); C6’: 7,99 (1H);

CH3a’: 2,50(3H); CH3b’: 2,21(3H).

NH: 13,76(1H); OHa: 11,06(1H); OHb:aOH6a'H3C2

3

416

5CNNHC10,18; C6: 7,19(1H); C4: 7,47(1H); C5:2'1'3'O

CH3

b'4'6'

5'OH

b6,80(1H);C3’,C5’:8,37(1H);C2’,C6’:7,85(1H); CH3a’: 2,49(3H); CH3b’:

2,20(3H).Trên phổ khối lƣợng của các hydrazit thế đều xuất hiện các ion pic phân tử

(M+) hoàn toàn phù hợp với phân tử khối của các hydrazit thế tƣơng ứng.

Kết quả cụ thể cho ở bảng 3.Bảng 3.3 Dữ liệu phổ MS của hydrazit thế III3 và III6

ChấtCTPTM3C16H16N2O3284(4-OH)M/z(%J) (tính từ 5% trở lên)

284(12);271(8.7);269(1.9);163(8.5);149(0.5); 137 (7.5) ; 121(3.7) ; 109(12) ;

91(23.9) ; 81(69.3) ; 71(22) ; 69(100).6C16H15N2O2Cl

(4-Cl)302,5302,5(100) ; 292(8.2) ; 287,5(12) ; 267 (14.1) ;

191(26.9) ; 184 (31.5) ; 163(65) ; 149(16.9) ;

119(49.1) ; 111,5(30.3) ; 106(12.2).Phân tích phổ MS :

C16H16N2O3

(4-Cl)C16H15N2O2Cl

(4-OH)3.2. THIẾT LẬP PHƢƠNG TRÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BIỂU DIỄN

MỐI TƢƠNG QUAN GIỮA CẤU TRÖC PHÂN TỬ VÀ KHẢ NĂNG ỨC

CHẾ ĂN MÕN KIM OẠI ĐỒNG TRONG MÔI TRƢỜNG HNO3 3M CỦA

CÁCHỢPCHẤT2-HYDROXI-3-METYLAXETOPHENONAROYLHYDRAZON

3.2.1. Hiệu suất ức chế phụ thuộc vào 8 yếu tố ELUMO , EHOMO , N1 , N2, O1, O2,

S, ETOTAL

PLT = -1636,62 + 78,1348*EHOMO - 49,7941*ELUMO + 2840,83*N1 +

2039,23*N2 - 11396,1*O1 - 855,994*O2 - 0,31182*S - 0,001361*ETOTAL

Bảng 3.4 So sánh PTN và PLT theo phƣơng trình số (23)

ChấtPTNPLTMẫu 183.4181.32Mẫu 285.8983.16(23)Mẫu 387.1387.94Mẫu 488.7988.32Mẫu 587.9888.91Mẫu 690.2390.65y = 33.2001 + 0.623158*x

R2 = 0.91Hình 3.1 Đồ thị biểu diễn sự tƣơng quan giữa PTN và PLT theo phƣơng trình số (23).

3.2.2. Hiệu suất ức chế phụ thuộc vào 8 yếu tố E LUMO , EHOMO , N1 , N2 , O1

, O2, S, 

PLT = -2599,73 + 79,0956*ELUMO + 36,4688*EHOMO + 3350,57*N1 +

2523,01*N2 – 15587,9*O1 - 897,361*O2 - 0,514349*S - 2,73461* 

Bảng 3.5 So sánh PTN và PLT theo phƣơng trình số (24)

ChấtPTNPLTMẫu 183.4153.77Mẫu 285.8955.85Mẫu 387.1357.58Mẫu 488.7994.42Mẫu 587.9894.05Mẫu 690.2390.41(24)y = 57.0966 + 0.340534*x

R2 = 0.86Hình 3.2 Đồ thị biểu diễn sự tƣơng quan giữa PTN và PLT theo phƣơng trình số (24).

3.2.3. Hiệu suất ức chế phụ thuộc vào 8 yếu tố ELUMO , EHOMO ,  , N1 , N2, O1 ,

O2 , V

PLT = -2542,26 - 31,8216*ELUMO - 27,955*EHOMO + 1558,25*N2 +

2133,57*N1 - 420,164*O2 - 12331,9*O1 + 1,43745* - 0,373436*V

Bảng 3.6 So sánh PTN và PLT theo phƣơng trình số (25)

ChấtPTNPLTMẫu 183.4170.92Mẫu 285.8975.23Mẫu 387.1373.17Mẫu 488.7968.04Mẫu 587.9889.32Mẫu 690.2389.93(25)y = 49.8451 + 0.361457*x

R2 = 0.84Hình 3.3 Đồ thị biểu diễn sự tƣơng quan giữa PTN và PLT theo phƣơng trình số

(25).

3.2.4. Hiệu suất ức chế phụ thuộc vào 8 yếu tố Etotal , N2 , N1, O2 , O1 , ELUMO ,

EHOMO, V

PLT = -1722,66 - 28,0012*ELUMO - 16,5135*EHOMO + 1361,02*N2 +

1765,18*N1 - 9562,32*O1 - 374,021*O2 - 0,4139*V + 0,000544958*ETOTAL

(26)

Bảng 3.7 So sánh PTN và PLT theo phƣơng trình số (26)

ChấtPTNPLTMẫu 183.4171.68Mẫu 285.8973.97Mẫu 387.1376.96Mẫu 488.7977.64Mẫu 587.9877.96Mẫu 690.2379.97R2 = 0. 95

y = 28.0348 + 0.775288*xHình 3.4 Đồ thị biểu diễn sự tƣơng quan giữa PTN và PLT theo phƣơng trình số

(26).

3.2.5. Hiệu suất ức chế phụ thuộc vào 8 yếu tố ELUMO , EHOMO , N1 , N2, O1 , O2

, S, V

PLT = -1883,96 + 2,54739*ELUMO - 52,5589*EHOMO - 101,889*O2 8418,53*O1 - 0,357528*S - 0,599717*V + 255,792*N2 - 1158,7*N1(27)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

×