1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

2 Kết quả nghiên cứu.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (784.19 KB, 67 trang )


48TĐT1SĐT1TĐT2P1SĐT2(TĐT1/

nMức độ%n%P2(SĐT1/(TĐT2

nSĐT1)%n%/SĐT2)SĐT2)Rất tốt

Tốt

Trung

bình

Kém

Nhận xét:

Bảng 3.12: Sự cải thiện góc độ Lasègue sau 30 ngày điều trị

NhómNhóm chứng (n1 = 30)

TĐT1SĐT1P1Nhóm nghiên cứu (n2 = 30)

TĐT2SĐT2(TĐT1/

n

Mức độ%nP2

(TĐT2% SĐT1) n%n%/SĐT2)P

(SĐT1/

SĐT2)Rất tốt

Tốt

Trung

bình

Kém

Nhận xét:

3.2.3 Sự cải thiện độ giãn CSTL (NP Schober).

NhómNhóm chứng (n1 = 30)

TĐT1

SĐT1

P1Nhóm nghiên cứu (n2 = 30)

TĐT2

SĐT2

P2P

(SĐT1/49n%n%Mức độ

Rất tốt

Tốt

Trung(TĐT1/

SĐT1)n%n(TĐT2/%SĐT2) SĐT2)bình

Kém

Nhận xét:

Bảng 3.14: Sự cải thiện độ giãn CSTL sau 30 ngày điều trị

NhómNhóm chứng (n1 = 30)

TĐT1SĐT1Nhóm nghiên cứu (n2 = 30)

TĐT2P1SĐT2(TĐT1/

n%nMức độ% SĐT1)PP2

(TĐT2/n%n%SĐT2)(SĐT1/

SĐT2)Rất tốt

Tốt

Trung bình

Kém

Nhận xét:

3.2.4. Sự cải thiện tầm vận động vận động CSTL.

Bảng 3.15: Đánh giá tầm vận động CSTL sau 15 ngày điều trị

Nhóm

TĐT1

XĐộng

tác (độ)Nhóm chứng (n1 = 30)

SĐT1 Chênh 1±SDX±SDXP1±SD (TĐT1/

SĐT1)Nhóm nghiên cứu (n2 = 30)

TĐT2

SĐT2 Chênh 2

P2

X±SDX±SDXP±SD (TĐT2/ (chênhSĐT2) 1/ chênh

2)50Động tác gấpĐộng tác

duỗi

Nghiêng

sang bên

chân đau

Nghiêng

sang bên

chân không

đau

Xoay sang

bên chân đau

Xoay sang

bên chân

không đauNhận xét:51Bảng 3.16: Đánh giá tầm vận động CSTL sau 30 ngày điều trị

NhómNhóm chứng (n1 = 30)

TĐT1 SĐT1 Chênh 1

P1

X±SDX±SDX±SD (TĐT1/

SĐT1)tác (độ)

Động tác

gấp

tácduỗi

Nghiêng

sangbênchân đau

Nghiêng

sangbênchân

không đau

Xoay sang

bênchânđau

Xoay sang

bênXX±SD±SDXP±SD (TĐT2 (chênh

1/

/SĐT2)

chênhĐộngĐộngNhóm nghiên cứu (n2 = 30)

TĐT2 SĐT2 Chênh 2

P2chânkhông đauNhận xét:2)523.2.5 Sự cải thiện về các hoạt động chức năng sinh hoạt hàng ngày.

Bảng 3.17: Sự cải thiện về các hoạt động chức năng sinh hoạt hàng ngày

sau 15 ngày điều trị

NhómNhóm chứng (n1 = 30)

SĐT

TĐT1

P1

1Nhóm nghiên cứu (n2 = 30)

TĐT2SĐT2(TĐT1/

n%n%Mức độ(TĐT2/

nSĐT1)%nPP2%SĐT2)(SĐT1/

SĐT2)Rất tốt

Tốt

Trung bình

Kém

Nhận xét:

Bảng 3.18: Sự cải thiện về các hoạt động chức năng sinh hoạt hàng ngày

sau 30 ngày điều trị

NhómNhóm chứng (n1 = 30)

TĐT1SĐT1Nhóm nghiên cứu (n2 = 30)

TĐT2P1SĐT2(TĐT1/

n%n%SĐT1)(TĐT2/

n%n%PP2(SĐT1/

SĐT2)SĐT2)Mức độ

Rất tốt

Tốt

Trung

bình

Kém

Nhận xét:

3.2.6 Kết quả điều trị chung.

Bảng 3.19: Kết quả điều trị chung sau 15 ngày điều trị

NhómNhóm chứng (n1 = 30)Nhóm nghiên cứu (n2 = 30)P53TĐT1

n%T1

nMức độ

A

B

C

DP1TĐT2SĐT2(TĐT1/

% SĐT1)P2(SĐT1/(TĐT2/

n%n%SĐT2)SĐT2)Nhận xét:

Bảng 3.20: Kết quả điều trị chung sau 15 ngày điều trị

NhómNhóm chứng (n1 = 30)

Nhóm nghiên cứu (n2 = 30)P

TĐT1

TĐT2

SĐT2

P1

P2

T1

(SĐT1/

(TĐT1/

(TĐT2/

n

%

n

% SĐT1) n

% n % SĐT2) SĐT2)Mức độ

A

B

C

D

Nhận xét:

3.2.7 So sánh số ngày điều trị trung bình của 2 nhóm.

Bảng 3.21: So sánh số ngày điều trị trung bình của 2 nhóm

Nhóm

Số ngày TB

(X ± SD)

Nhận xét:Nhóm chứngNhóm nghiên cứu(n1 = 30)(n2 = 30)p543.3 Tác dụng không mong muốn.

Bảng 3.22: Tác dụng không mong muốn trên lâm sàng

Nhóm chứngmuốn

Mẩn ngứa

Ban đỏ

Áp xe

Chảy máu

Nhức đầu, chóng mặt

Buồn nôn, nônnNhóm nghiên cứu(n1 = 30)Tác dụng không mong(n2 = 30)

%n%55CHƯƠNG 4DỰ KIẾN BÀN LUẬN

4.1 Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu:

* Tuổi, giới, nghề nghiệp.

* Hoàn cảnh khởi phát.

* Thời gian bị TVĐĐ trước khi điều trị.

* Vị trí thoát vị đĩa đệm.

* Mức độ TVĐĐ.

* Thể bênh theo YHCT.

4.2 Kết quả điều trị.

* Kết quả điều trị theo YHHĐ.

* Kết quả điều trị theo thể bệnh của YHCT.

4.3 Tác dụng không mong muốn.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

×