1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
Chương 2.Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 2.Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 113trang

Nam c a huy n, g m 5 xã: Tam ða, Nguyên Hoà, T ng Trân, Minh Ti n, Tiên

Ti n. Là vùng có ñ a hình th p, trũng hơn so v i c huy n, m t s xã có di n tích

ñ t bãi ngoài ñê sông Lu c. Tuy nhiên ñ t ñai ñư c b i ñ p phù sa nên r t t t và

thích nghi v i tr ng cây ăn qu như v i lai, cam, quýt và làm trang tr i vư n, ao,

chu ng (VAC).

2.3.2. Phương pháp thu th p thông tin

- Thu th p thông tin s li u th c p: ñó là nh ng thông tin, s li u có

liên quan tr c ti p ho c gián ti p ñ n quá trình nghiên c u c a ñ tài ñã ñư c

công b chính th ccác c p, ngành. Các thông tin ch y u g m: s li u vñi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i, hi n tr ng s d ng ñ t nông nghi p qua

các năm, s li u th ng kê hàng năm, các văn b n v chính sách ñ t ñai, các

chính sách v khuy n khích ñ u tư s n xu t và các thông tin, s li u khác.

- ði u tra, thu th p thông tin s li u sơ c p: ðó là các thông tin chưa ñư c

công b chính th c trong t ng nông h , nó ph n ánh ñ i s ng kinh t , văn hoá xã h i ñ c bi t là các v n ñ v s d ng ñ t và các v n ñ khác có liên quan. ð ichi u v i k t qu ñi u tra, thu th p ñư c, phát hi n và x lý nh ng sai l ch ñ

nâng cao ñ chính xác c a d li u khi th c hi n các chính sách v d n ñi n,

ñ i th a.

ð có ñư c các thông tin trên, tác gi dùng phương pháp ñi u tra nhanh

có s tham gia c a nông h (phương pháp PRA). M i xã ch n 30 h ñi u tra

thông qua b câu h i bán c u trúc có s n (h th ng câu h i m ) và ñư c thu th p

theo 2 m c th i gian chính ñó là tình hình ñ i s ng kinh t - xã h i c a các h

này t i th i ñi m năm 2000 và năm 2012. Vi c ch n các h ñi u tra ñư c d a

vào ñi u ki n kinh t (khá, trung bình, nghèo), ñi u ki n ñ t ñai và quy mô s n

xu t c a nông h (nhi u, trung bình và ít). Sau ñó các h ñư c ch n m t cách

ng u nhiên theo t l các lo i h và danh sách h trong t ng xã.

2.3.3. Phương pháp xác ñ nh h th ng ch tiêu ñánh giá hi u qu s

d ng ñ t s n xu t nông nghi p

2.3.3.1. Hi u qu kinh t

ð ñánh giá hi u qu kinh t tính trên 1 ha ñ t nông nghi p tôi ti n hành

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………29phân tích tài chính trên ñ a bàn huy n Phù C , t nh Hưng Yên thông qua h

th ng ch tiêu kinh t sau ñây:

- Giá tr s n xu t: (GO: Gross Ouput) là toàn b giá tr s n ph m v t ch t

và d ch v ñư c t o ra trong m t th i kỳ nh t ñ nh (thư ng là m t năm), nó ph n

ánh năng su t ñ t ñai trên khía c nh giá tr thu ñư c trên m t ñơn v di n tích.

GO = ∑ Qi * Pi

Trong ñó:+ Qi là năng su t c a cây tr ng th i ñư c t o ra.

+ Pi là ñơn giá c a nông s n th i.- Chi phí trung gian (IC: Intermediate Cots): là toàn b chi phí v t ch t

thư ng xuyên b ng ti n mà ch th b ra thuê và mua các y u t ñ u vào và d ch

v s d ng trong qúa trình s n xu t như: chi phí v gi ng, phân bón, thu c tr

sâu, thu c b o v th c v t, làm ñ t, v n chuy n, chi phí khác….Ch tiêu này ph n

ánh m c ñ u tư chi phí trên m t ñơn v di n tích gieo tr ng.

IC =∑ CjTrong ñó: Cj là kho n chi phí th j.

- Giá tr gia tăng (VA: Value Added): Là giá tr tăng thêm c a quá trình

s n xu t khi ñã lo i b chi phí v t ch t và d ch v .

VA = GO – IC

+ Thu nh p h n h p (MI: Mixel Income) là thu nh p sau khi ñã tr các

kho n chi phí trung gian, thu ho c ti n thuê ñ t, kh u hao tài s n c ñ nh, chi

phí lao ñ ng thuê ngoài.

MI = VA - KHTS ( kh u hao) - T (Thu ) - L (Thuê lao ñ ng)

- Giá tr ngày công lao ñ ng: giá tr ngày công lao ñ ng = MI / s công lao

ñ ng.

- Hi u qu kinh t /m t ngày công lao ñ ng (Lð) quy ñ i: GO/Lð và

VA/Lð, th c ch t là ñánh giá k t qu ñ u tư lao ñ ng s ng cho t ng ki u s

d ng ñ t và t ng cây tr ng làm cơ s ñ so sánh v i chi phí cơ h i c a t ng

ngư i lao ñ ng (Vũ Th Bình, 1999).

Các ch tiêu phân tích ñư c ñánh giá ñ nh lư ng b ng ti n quy theo giá c

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………30ñ nh năm 2010 và ñ nh tính b ng m c ñ cao th p. Các ch tiêu ñ t ñư c càng

cao thì hi u qu kinh t càng l n.

2.3.3.2. Các ch tiêu ñánh giá hi u qu xã h i

Hi u qu xã h i là m i tương quan so sánh gi a k t qu xã h i (k t qu

xét v m t xã h i) và t ng chi phí b ra, ch y u ph n ánh b ng các ch tiêu

mang tính ch t ñ nh tính như t o công ăn vi c làm cho lao ñ ng, xóa ñói gi m

nghèo, ñ nh canh, ñ nh cư, công b ng xã h i, nâng cao m c s ng c a toàn dân

(H i Khoa h c ð t, 2000).

Do ñi u ki n v m t th i gian và ph m vi nghiên c u c a ñ tài nên chúng

tôi ñánh giá hi u qu xã h i theo m t s ch tiêu mang tính ñ nh tính như sau:

- M c ñ ch p nh n (ñ ng ý, không ñ ng ý; tăng, gi m…)c a ngư i dân

th hi nm c ñ ý ki n c a h .2.3.4. Phương pháp x lý s li u, d li u b ng ph n m m EXCEL

Ti n hành x lý s li u b ng ph n m m Excel sau khi ñi u tra, ph ng v n

nông h theo m u phi u ñã xây d ng.

2.3.5. Phương pháp minh ho b ng bi u ñ , hình nh

Phương pháp bi u ñ , hình nh ñư c ng d ng ñ th hi n m t s k t qu

nghiên c u.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………31Chương 3. K T QU VÀ TH O LU N

3.1. ði u ki n t nhiên, kinh t - xã h i

3.1.1. ði u ki n t nhiên

3.1.1.1. V trí ñ a lý

Phù C là m t trong 10 huy n, thành ph thu c t nh Hưng Yên, n m v

phía ðông Nam c a t nh. Có to ñ ñ a lý t 20038’ ñ n 20047' vĩ ñ B c và t

106007' ñ n 106017’ kinh ñ ðông; ñ a gi i hành chính ti p giáp:

- Phía B c giáp huy n Ân Thi.

- Phía Nam giáp t nh Thái Bình, ñư c ngăn cách b i sông Lu c.

- Phía ðông giáp t nh H i Dương, ngăn cách b i sông C u An.

- Phía Tây giáp huy n Tiên L .

Phù C có 14 ñơn v hành chính (1 th tr n và 13 xã), t ng di n tích t

nhiên 93,86 km2. Trung tâm hành chính c a huy n là th tr n Tr n Cao, cách t nh

l (thành ph Hưng Yên) 20 km v phía ðông; cách thành ph H i Dương

kho ng 40 km v phía Tây Nam.

Trên ñ a bàn huy n có các tuy n giao thông Qu c l 38B, các tuy n ñư ng

Huy n l 201, 202, 203, 202B và có tuy n sông Lu c, sông C u An ch y qua.

V i v trí ñ a lý thu n l i c a Phù C ñã t o nhi u l i th v giao lưu kinh t văn hoá - xã h i v i các ñ a phương trong t nh và các vùng lân c n như H i

Dương, Thái Bình, H i Phòng, Hà N i...

3.1.1.2. ð a hình, ñ a m o

Phù C là huy n thu c vùng ñ ng b ng châu th sông H ng, ñ a hình

tương ñ i b ng ph ng, th p d n t ðông B c xu ng Tây Nam, ñ cao trung bình

tuy t ñ i so v i m t nư c bi n t 1,6 m - 3,7 m. Là huy n có ñ a hình th p nh t

trong t nh Hưng Yên, ch u nh hư ng r t nhi u vào m c nư c c a sông Lu c và

sông C u An.

Ngoài ra, ñ a hình c a huy n còn b chia c t b i h th ng sông, ngòi, kênh

mương và ñư ng giao thông và 12 km ñê chính ngăn lũ sông Lu c, 14 km ñê

sông C u An; các thùng ñào, thùng ñ u xen k do quá trình l y ñ t ñ p ñê, làm

giao thông, thu l i, s n xu t g ch ngói; m t ph n di n tích ñ t ngoài bãi thu c

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………32xã T ng Trân, Nguyên Hoà ñ a hình th p, hay b ng p úng vào mùa mưa, bão.

ð t ñai Phù C ñư c hình thành do s b i ñ p phù sa c a h th ng sông

Thái Bình và sông H ng theo hình th c pha tr n (ph n phía Tây Nam). Tuy v y,

tính ch t ñ t ñai cũng như ñ a hình, ñ a m o ña s v n mang ñ c tính ñi n hình

c a ñ t phù sa sông Thái Bình.

3.1.1.3. Khí h u

Phù C n m trong vùng ch u nh hư ng c a khí h u nhi t ñ i gió mùa,

m t năm có 2 mùa rõ r t: mùa hè nóng, mưa nhi u và thư ng có gió bão, mùa

ñông thư ng khô hanh, cu i mùa có mưa phùn, m ñ không khí cao. Theo s

li u Niên giám Th ng kê t nh Hưng Yên năm 2012, các y u t khí h u c a huy n

Phù C trung bình trong 6 năm (2006 - 2011) như sau:

- Nhi t ñ trung bình năm là 23,80C, t ng tích ôn là 85030C. T ng s gi

n ng trung bình năm là 1.292,5 gi . Trung bình có 24 ngày n ng/tháng. ðmkhông khí trung bình năm 82,2%, cao nh t là 84%, th p nh t là 79%.

- T ng lư ng mưa trung bình năm 1242 mm, cao nh t là 1898 mm (năm

2008), th p nh t là 699 mm (năm 2010). Mưa t p trung ch y u t tháng 5 ñ n

tháng 8, các tháng 5, 6, 7, 8 chi m hơn 60% lư ng mưa c năm. T tháng 11 ñ n

tháng 2 năm sau lư ng mưa r t ít.

Mưa t p trung và phân b theo mùa, khi g p nư c lũ sông Lu c lên cao

thư ng gây úng l t, nh hư ng x u ñ n s n xu t, ñ i s ng và môi trư ng trên ñ a

bàn huy n. Mùa ñông th i ti t khô hanh kéo dài, lư ng mưa ít, nư c ao h b c n

không ñ nư c ph c v s n xu t nông nghi p và h n ch ngu n nư c cho nhu

c u sinh ho t c a nhân dân.

- Gió bão: có hai hư ng gió chính là gió ðông B c th i vào mùa l nh và

gió ðông Nam th i vào mùa nóng. Hàng năm huy n còn bnh hư ng tr c ti pho c gián ti p c a 3 - 4 tr n bão v i s c gió và lư ng mưa l n gây thi t h i cho

s n xu t, tài s n, nh hư ng ñ n ñ i s ng c a dân cư trong huy n.

3.1.1.4. Thu văn

Thu văn c a huy n Phù C ch u nh hư ng và ph thu c vào ch ñ th y

văn, lưu lư ng dòng ch y thư ng ngu n c a sông Lu c (ch y d c t ðông sang

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2.Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×