Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
Chương 3.Kết quả và thảo luận

Chương 3.Kết quả và thảo luận

Tải bản đầy đủ - 113trang

xã T ng Trân, Nguyên Hoà ñ a hình th p, hay b ng p úng vào mùa mưa, bão.

ð t ñai Phù C ñư c hình thành do s b i ñ p phù sa c a h th ng sông

Thái Bình và sông H ng theo hình th c pha tr n (ph n phía Tây Nam). Tuy v y,

tính ch t ñ t ñai cũng như ñ a hình, ñ a m o ña s v n mang ñ c tính ñi n hình

c a ñ t phù sa sông Thái Bình.

3.1.1.3. Khí h u

Phù C n m trong vùng ch u nh hư ng c a khí h u nhi t ñ i gió mùa,

m t năm có 2 mùa rõ r t: mùa hè nóng, mưa nhi u và thư ng có gió bão, mùa

ñông thư ng khô hanh, cu i mùa có mưa phùn, m ñ không khí cao. Theo s

li u Niên giám Th ng kê t nh Hưng Yên năm 2012, các y u t khí h u c a huy n

Phù C trung bình trong 6 năm (2006 - 2011) như sau:

- Nhi t ñ trung bình năm là 23,80C, t ng tích ôn là 85030C. T ng s gi

n ng trung bình năm là 1.292,5 gi . Trung bình có 24 ngày n ng/tháng. ðmkhông khí trung bình năm 82,2%, cao nh t là 84%, th p nh t là 79%.

- T ng lư ng mưa trung bình năm 1242 mm, cao nh t là 1898 mm (năm

2008), th p nh t là 699 mm (năm 2010). Mưa t p trung ch y u t tháng 5 ñ n

tháng 8, các tháng 5, 6, 7, 8 chi m hơn 60% lư ng mưa c năm. T tháng 11 ñ n

tháng 2 năm sau lư ng mưa r t ít.

Mưa t p trung và phân b theo mùa, khi g p nư c lũ sông Lu c lên cao

thư ng gây úng l t, nh hư ng x u ñ n s n xu t, ñ i s ng và môi trư ng trên ñ a

bàn huy n. Mùa ñông th i ti t khô hanh kéo dài, lư ng mưa ít, nư c ao h b c n

không ñ nư c ph c v s n xu t nông nghi p và h n ch ngu n nư c cho nhu

c u sinh ho t c a nhân dân.

- Gió bão: có hai hư ng gió chính là gió ðông B c th i vào mùa l nh và

gió ðông Nam th i vào mùa nóng. Hàng năm huy n còn bnh hư ng tr c ti pho c gián ti p c a 3 - 4 tr n bão v i s c gió và lư ng mưa l n gây thi t h i cho

s n xu t, tài s n, nh hư ng ñ n ñ i s ng c a dân cư trong huy n.

3.1.1.4. Thu văn

Thu văn c a huy n Phù C ch u nh hư ng và ph thu c vào ch ñ th y

văn, lưu lư ng dòng ch y thư ng ngu n c a sông Lu c (ch y d c t ðông sang

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………33Tây v i chi u dài 12,30 km). Cùng v i h th ng sông, ngòi, l i n m trong h

th ng ñ i thu nông B c Hưng H i, ñ m b o tương ñ i ch ñ ng cung c p nư c

trong mùa khô h n và tiêu úng trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên do ñ a hình th p,

mùa mưa t p trung g p nư c sông Lu c dâng cao nên kh năng tiêu nư c h n

ch , úng l t c c b kéo dài.

3.1.1.5. Các ngu n tài nguyên

a. Tài nguyên ñ t

Theo s li u th ng kê ñ t ñai c a huy n Phù C . T ng qu ñ t t nhiên

c a huy n năm 2012 là 9385,73 ha, b ng 10,15% t ng di n tích t nhiên c a t nh

Hưng Yên. ðã khai thác ñưa vào s d ng 9361,70 ha (chi m 99,74% qu ñ t c a

huy n). ð t chưa s d ng còn l i 24,03 ha. S li u c a Phòng Tài nguyên và Môi

trư ng huy n cung c p v k t qu ñi u tra nông hoá th như ng cho th y, ñ t ñai

huy n Phù C chia làm 9 lo i ñ t chính:

- ð t phù sa ñư c b i màu nâu tươi trung tính ít chua c a h th ng sông

H ng (Phb): Di n tích 235,70 ha, chi m 4,04% so v i di n tích ñ t SXNN. Lo i

ñ t này phân b t i Th tr n Tr n Cao, xã T ng Phan, xã Tam ða và xã T ng

Trân.

- ð t phù sa ít ñư c b i m u nâu tươi trung tính ít chua c a h th ng sông

H ng (Pibh): Di n tích 246,00 ha, chi m 4,22% di n tích ñ t SXNN. Lo i ñ t này

ñư c phân b2 xã là Nguyên Hoà, T ng Trân.- ð t phù sa ñư c b i úng nư c mưa vào mùa hè c y ăn ch c, m t v

chiêm và m t v b p bênh (Pvth): Di n tích 5,53 ha, chi m 0.09% di n tích ñ t

SXNN. Lo i ñ t này ñư c phân b t i xã T ng Trân.

- ð t phù sa không ñư c b i màu nâu tươi trung tính ít chua c a h th ng

sông H ng (Ph): Di n tích 233,74 ha, chi m 4,01% di n tích ñ t SXNN. Lo i ñ t

này ñư c phân bxã Minh Tân, xã Quang Hưng, xã ðình Cao, xã Nh t Quang,xã Tiên Ti n, xã Tam ða và xã Nguyên Hoà.

- ð t phù sa không ñư c b i màu nâu vàng ho c nâu nh t, chua c a h

th ng sông Thái Bình (Pt): Di n tích 1559,86 ha, chi m 26,74% di n tích ñ t

SXNN. Lo i ñ t này ñư c phân bth tr n Tr n Cao, xã Minh Tân, xã PhanTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………34Sào Nam, xã ðoàn ðào, xã T ng Phan, xã ðình Cao, xã Nh t Quang, xã Tiên

Ti n, xã Tam ða, xã T ng Trân.

- ð t phù sa không ñư c b i, màu nâu tươi, trung tính ít chua có hi n

tư ng glây c a h th ng sông H ng (Phg): Di n tích 1665,56 ha, chi m 28,55%

di n tích ñ t SXNN. Lo i ñ t này ñư c phân bth tr n Tr n Cao, xã MinhTân, xã Quang Hưng, xã Minh Hoàng, xã ðoàn ðào, xã T ng Phan, xã ðình

Cao, xã Tam ða, xã Minh Ti n và xã Nguyên Hoà.

- ð t phù sa không ñư c b i màu nâu tươi chua có hi n tư ng glây c a h

th ng sông H ng (Phgc): Di n tích 1.099,58 ha, chi m 18,85% di n tích ñ t

SXNN. Lo i ñ t này ñư c phân bxã Minh Tân, Phan Sào Nam, xã MinhHoàng, xã T ng Phan, xã ðình Cao, xã Tiên Ti n, xã Tam ða và xã Nguyên

Hoà.

- ð t phù sa không ñư c b i màu nâu vàng ho c nâu nh t, chua c a h

th ng sông Thái Bình (Ptg): Di n tích 574,73 ha, chi m 9,85% di n tích ñ t

SXNN. Lo i ñ t này ñư c phân bt t c các xã trong huy n tr 3 xã không cólà xã Minh Hoàng, xã Minh Ti n, xã ðình Cao.

- ð t phù sa glây m nh úng nư c mưa mùa hè (J): Di n tích 212,74 ha,

chi m 3,65% di n tích ñ t SXNN lo i ñ t này ñư c phân bcác xã Tiên Ti n,xã Minh Ti n và xã T ng Trân.

b. Tài nguyên nư c

Nư c ph c v s n xu t và sinh ho thuy n Phù C ñư c l y t 2 ngu nnư c m t và nư c ng m.

- Nư c m t: Ch y u d a vào ngu n nư c mưa, ñư c lưu gi trong các h

ao, kênh mương, m t ru ng. Cùng v i lư ng nư c lưu thông trên sông Lu c, h

th ng sông B c - Hưng - H i.

- Nư c ng m: Ngu n nư c ng m c a Phù C khá d i dào. Nư c không b

ô nhi m, hàm lư ng s t (Fe) trong nư c khá cao, n u ñư c x lý t t có th s

d ng cho sinh ho t và s n xu t.

Nư c dùng cho sinh ho t c a ña s nhân dân ñư c l y t nư c mưa, gi ng

khơi, gi ng khoan. V i nhu c u như hi n nay nư c m t và nư c ng m ñ ph c

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………35v cho s n xu t và sinh ho t c a nhân dân.

c. Tài nguyên khoáng s n và v t li u xây d ng

Tài nguyên khoáng s n c a Phù C ch y u ngu n cát ñen xây d ng ven

12,30 km sông Lu c. ð khai thác có hi u qu ngu n tài nguyên này huy n c n

có k ho ch s p x p l i các khu khai thác ñ không nh hư ng ñ n công tác thu

l i và b o v môi trư ng.

d. Tài nguyên nhân văn

N m trong vùng ñ ng b ng châu th sông H ng, v i truy n th ng văn

hi n lâu ñ i, h u h t các làng, xã ñ u có ñình chùa, ñ n mi u, toàn huy n có 09

di tích ñư c công nh n di tích l ch s c p t nh, c p Qu c gia. ð c bi t trên ñ a

bàn huy n v n còn lưu gi ñư c m t qu n th di tích l ch s văn hóa Qu c gia

như: ñ n th Lư ng qu c tr ng nguyên T ng Trân (xã T ng Trân), ð n Bà (còn

g i là Chùa Bà) t i thôn Tân An, xã Nh t Quang, huy n Phù C , th Nguyên Phi

Lan Hoàng Thái H u tri u nhà Lý... huy n có Giáo x Cao Xá thu c th tr n

Tr n Cao là giáo x l n. Nhân dân Phù C ñoàn k t, c n cù, ch u khó trong lao

ñ ng s n xu t, ñóng góp nhi u công s c trong cu c kháng chi n c u nư c c a

dân t c. V i truy n th ng cách m ng, c n cù sáng t o ý th c t l c t cư ng,

kh c ph c khó khăn, k th a và phát huy nh ng kinh nghi m, nh ng thành qu

ñã ñ t ñư c, ð ng b và nhân dân toàn huy n ñoàn k t ph n ñ u xây d ng huy n

Phù C tr thành huy n phát tri n toàn di n.

3.1.2. Th c tr ng phát tri n kinh t - xã h i

3.1.2.1. Tăng trư ng kinh t và chuy n d ch cơ c u kinh t

a. Tăng trư ng kinh t

Dư i s lãnh ñ o c a Huy n u , UBND huy n, cùng v i s n l c ph n

ñ u vư t b c, s ñoàn k t c p u , chính quy n các xã, th tr n trong huy n, trong

nh ng năm qua kinh t c a huy n Phù C ñã có nh ng bư c phát tri n v ng ch c

và n ñ nh, tăng trư ng v i t c ñ khá và ñ ng ñ u gi a các vùng và các lĩnh

v c. H u h t các ch tiêu ñ u ñ t và vư t so v i m c tiêu mà ngh quy t ð i h i

ð ng b huy n ñã ñ ra.

T ng giá tr s n xu t c a các ngành kinh t trên ñ a bàn huy n năm 2012

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………36ñ t 1.950,800 t ñ ng. T c ñ tăng trư ng bình quân trên ñ a bàn huy n tính

chung giai ño n 2000 - 2015 là 10,8%/năm, giai ño n 2005 - 2010 ñ t 13%, năm

2012 ñ t 14,5%. T ng thu ngân sách năm 2012 là 209,277 t ñ ng. Thu nh p

bình quân ñ u ngư i 2012 ñ t 24 tri u ñ ng/năm.

B ng 3.1: T ng giá tr s n xu t các ngành kinh t huy n Phù C

ðơn v tính: T ñ ng

Ch tiêu

T ng giá tr s n xu tNăm

2000200520102012328,002757,000 1.463,000 1.950,800228,870496,000672,000764,800Công nghiêp-Ti u th công nghi p34,20095,000317,000452,000D ch v - thương m i64,932166,000474,000734,000Nông nghi pNgu n: UBND huy n Phù C

b. Chuy n d ch cơ c u kinh t

Cơ c u kinh t m y năm g n ñây có s chuy n bi n rõ r t. T tr ng ngành

công nghi p xây d ng và d ch v thương m i tăng lên, ngành nông nghi p gi m

ñi. Quá trình chuy n ñ i cơ c u kinh t kéo theo cơ c u kinh t nhi u thành ph n

cũng chuy n bi n theo. Trong ñó kinh t h gia ñình và kinh t tư nhân ñư c

khuy n khích phát tri n. Cơ c u kinh t c a huy n qua các năm ñư c th hi n

qua b ng sau:

B ng 3.2. Chuy n d ch cơ c u kinh t huy n Phù C

ðơn v tính : %

Ngành kinh t2000200520102012Nông nghi p69,7865,5245,9339,21Công nghiêp -Ti u th công nghi p10,4312,5521,6723,17D ch v - thương m i19,7921,9332,4037,62100100100100T ng s

Ngu n: UBND huy n Phù CNgành nông nghi p tuy có gi m ñi ñ như ng ch cho công nghi p, d ch

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………37v phát tri n nhưng n i b ngành nông nghi p cũng phát tri n m nh v c 3 m t:

(tr ng tr t, chăn nuôi và d ch v nông nghi p). S n ph m nông nghi p mang tính

hàng hoá ñã xu t hi n ngày càng nhi u. Các làng ngh cũng ñư c khôi ph c và

phát tri n m nh cho thu nh p cao. L c lư ng lao ñ ng nông nghi p s gi m d n

như ng ch cho lao ñ ng d ch v thương m i và công nghi p.

NĂM 2000NĂM 201269,78%10,43%

Nông nghi p39,21%37,62%19,79%CN-TTCND ch v - TM23,17%Nông nghi pCN-TTCND ch v -TMHình 3.1. Cơ c u kinh t huy n Phù C

3.1.2.2. Th c tr ng phát tri n c a các ngành kinh t

a. Ngành nông nghi p

Trong nh ng năm qua, kinh t nông nghi p c a huy n ti p t c phát tri n

toàn di n và v ng ch c. T c ñ tăng trư ng kinh t nông nghi p bình quân trên

6%/năm. Năm 2012, t ng giá tr s n xu t ngành nông nghi p toàn huy n ñ t

764,800 t ñ ng tăng 6% so v i năm 2011. Cơ c u kinh t ngành nông nghi p

(tr ng tr t -chăn nuôi, thu s n - d ch v ) là 37% - 48,2% - 14,8% (năm 2011 là

47% - 45% - 8%). Cơ c u s n xu t nông nghi p cũng ñang chuy n m nh theo

hư ng gi m t tr ng ngành tr ng tr t, tăng t tr ng ngành chăn nuôi, d ch v .

* Lĩnh v c tr ng tr t:

Năm 2012, t ng di n tích gieo tr ng toàn huy n ñ t trên 10.000 ha, h s

s d ng ñ t ñ t >2,2 l n. Trong nh ng năm qua ngành tr ng tr t ñã có nh ng

bư c phát tri n ñáng k , th hi ns chuy n d ch cơ c u cây tr ng di n rat tc các xã, bư c ñ u ñã t o ra ñư c vùng s n xu t cây hàng hoá có giá tr kinh t

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………38cao. K t qu s n xu t ngành tr ng tr t ñư c th hi n trong b ng 3.3.

B ng 3.3. Di n tích, năng su t, s n lư ng m t s lo i cây tr ng chính

TT

I

12II

12345III2000S li u các năm

2005

2010201210.593

59,56

63.09210.370

61,85

64.13910.203

62,37

63.63610.257

68,48

70240675,4

22,75

1536,4880

53

4664548

52,45

2.874501

57,34

2.873890,7

115,6

10.295,6261,5

105,09

2.74865

113,10

735,214

115,2

16165

15065,7

33461,35

72461,38

73515

56847

1.07353,68

1.20952,74

1.177260

880393

3.714408,8

4.753410

6.16210,5

227

31,5314,6

516

35,214,25

256

6014,2

256

75Lo i cây tr ng

Cây có h t

Lúa c năm

- Di n tích (ha)

- Năng su t (t /ha)

- S n lư ng (t n)

Ngô

- Di n tích (ha)

- Năng su t (t /ha)

- S n lư ng (t n)

Cây khác

Khoai lang

- Di n tích (ha)

- Năng su t (t /ha)

- S n lư ng (t n)

Cam, chanh, quýt, qu t

- Di n tích (ha)

- S n lư ng (t n)

Chu i

- Di n tích (ha)

- S n lư ng (t n)

Nhãn, v i

- Di n tích (ha)

- S n lư ng (t n)

Bư i

- Di n tích (ha)

- S n lư ng (t n)

Giá tr thu nh p/ha canh tácNgu n: Chi c c Th ng kê huy n Phù C

B ng 3.3 cho th y: di n tích cây tr ng bi n ñ ng theo t ng năm do chuy n

d ch cơ c u và nhu c u ñ t cho phát tri n công nghi p, ñ t, chuyêndùng…Song năng xu t, s n lư ng v n n ñ nh và có xu hư ng tăng. Do huy n ñã

tích c c ch ñ o ñưa các gi ng m i vào s n xu t như các m t s gi ng lúa m i có

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………39năng su t ch t lư ng ñư c ñưa vào s n xu t như: T10, QR1, RVT, n p thơm

Hưng Yên thay th các gi ng cũ như Xi23, Q5,…; cơ c u trà v có bư c chuy n

rõ r t, năm 2008 di n tích trà xuân mu n 65% di n tích, năm 2012 ñ t 100% di n

tích trà xuân mu n.

Di n tích tr ng cây ăn qu , nhãn v i, cây có múi ñư c m r ng, m t s

di n tích chân ru ng cao ñư c chuy n ñ i sang tr ng cây ăn qu . Năm 2012 giá

tr thu t cây ăn qu ñ t 30÷40 t ñ ng/năm (năm 2008 ñ t 20÷25 t ñ ng); di n

tích cây v ñông, cây rau qu t2.200÷2.500 ha, trong ñó cây v ñông t1.200÷1.400 ha, di n tích cây rau màu 3 v Xuân- Hè; Hè- Thu; Thu- ðông t

1.000÷1.300 ha, giá tr thu ñư c ttr ng cây v ñông ñ t 80÷100 t ñ ng(UBND huy n Phù C , 2012).

+ Chăn nuôi và nuôi tr ng thu s n

Ngành chăn nuôi ñang chuy n t chăn nuôi nh lt ng h , sang nh ngh có ñi u ki n chăn nuôi công nghi p t p trung theo hư ng trang tr i; m t s

di n tích ñ t trũng ñã chuy n ñ i nuôi th cá. ð n nay toàn huy n có 422 trang

tr i, trong ñó có 347 trang tr i chăn nuôi, 55 trang tr i nuôi tr ng thu s n, 20

trang tr i kinh doanh t ng h p ñ t hi u qu kinh t cao, trong ñó có nhi u trang

tr i hàng năm cho thu nh p trên 1 t ñ ng. Công tác thú y tiêm phòng d ch b nh

trong chăn nuôi ñư c huy n h t s c quan tâm.

B ng 3.4. K t qu s n xu t, chăn nuôi m t s gia súc, gia c m chính

TTLo i v t nuôiðVTS li u các năm

20002005201020121ðàn trâu, bòCon4.1974.4506.5007.2002ðàn l nCon36.63743.00051.00067.0003ðàn gia c m5736009001.0004S n lư ng thu s n1.3004.2136.0006.1001000 con

T nNgu n: Chi c c Th ng kê huy n Phù C

Di n tích NTTS hàng năm kho ng 850 ha, s n lư ng thus n5.500÷6.000 t n; giá tr thu t thu s n 130÷140 t ñ ng, di n tích nuôi cá thâm

canh m r ng (năm 2012 di n tích nuôi cá thâm canh 550 ha). Các ti n b k

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………40thu t ñưa vào s n xu t như áp d ng phương pháp nuôi b ng cám công nghi p,

phòng, ch a b nh cho cá; m t s gi ng thu s n m i ñưa vào s n xu t như cá rô

ñ u vuông, ch công nghi p,…M r ng cơ s ch bi n, phân ph i th c ăn, s n

xu t cá gi ng ph c v cho phát tri n nuôi tr ng thu s n (UBND huy n Phù C ,

2012).

b. Ngành Công nghi p - Ti u th công nghi p và xây d ng cơ b n

T c ñ tăng trư ng ngành Công nghi p- Ti u th công nghi p, xây d ng

cơ b n c a huy n tăng nhanh, bình quân ñ t 28%/năm; giá tr s n xu t năm 2000

là 34,2 t ñ ng, ñ n năm 2012 ñã ñ t 452 t ñ ng.

Tính ñ n năm 2012, toàn huy n có 54 d án ñư c t nh phê duy t và ñi vào

s n xu t trong ñó có 1 doanh nghi p có v n ñ u tư nư c ngoài. Trong ñó lĩnh v c

công nghi p có trên 10 doanh nghi p ñ u tư s n xu t và m r ng s n xu t như

các công ty may: Hưng Phát, Nam Anh, Phú Hưng, BeAn và Công ty Cám

ABC... Ch ñ ng khai thác ti m năng, l i th th trư ng lao ñ ng ph thông,

nguyên li u s n xu t t i ñ a phương ñ duy trì và phát tri n các làng ngh truy n

th ng như làng ngh s n xu t v t li u xây d ng xã Quang Hưng, làng ngh s n

xu t mây tre ñan xã ðình Cao; ti p nh n m i ngh s n xu t hương t i xã Tiên

Ti n, tr ng n m t i xã ðình Cao... Ngoài ra trên ñ a bàn huy n còn có 1500 cơ s

s n xu t ti u th công nghi p, làm ra nhi u lo i m t hàng, thu hút ñư c 9.000 lao

ñ ng (UBND huy n Phù C , 2012).

c. Thương m i - D ch v và Tài chính, tín d ng

Ho t ñ ng kinh doanh d ch v ñã t ng bư c phát tri n ña d ng và phong

phú hơn trên kh p ñ a bàn huy n, phát tri n nh t v n là các ñi m dân cư n m trên

các tr c ñư ng giao thông chính, th tr n Tr n Cao, Ngã 5 (ðình Cao), Ch La

Ti n (Nguyên Hoà), C u Tràng (Quang Hưng)..., ñã ñưa vào khai thác s d ng

như: Ch ñ u m i nông s n Tr n Cao, khách s n Phúc Hưng, Chi nhánh ngân

hàng Công thương, qu tín d ng nhân dân m t s xã, hàng năm gi i quy t vi c

làm cho hàng nghìn lao ñ ng; m ng lư i các ch nông thôn ñư c c i t o, nâng

c p m r ng, h th ng kinh doanh, thương m i d ch v , ñ ng b ñư c hình thành

ñáp ng cơ b n nhu c u trao ñ i hàng hoá ph c v s n xu t và ñ i s ng c a nhân

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………41dân. Toàn huy n có g n 200 ô tô làm d ch v v n chuy n hàng hoá, hành khách.

D ch v bưu chính vi n thông ti p t c ñư c ñ u tư, cơ b n ñáp ng nhu c u sinh

ho t c a nhân dân, thúc ñ y s n xu t, kinh doanh phát tri n. Giá tr thương m i,

d ch v tăng t 64,932 t ñ ng năm 2000 lên 734 t ñ ng năm 2012.

Ho t ñ ng ngân hàng, tín d ng phát tri n lành m nh, tích c c tri n khai

các gói kích c u h tr lãi su t c a Chính ph góp ph n khôi ph c và tri n s n

xu t kinh doanh. ð y m nh tín d ng ưu ñãi cho h nghèo và các ñ i tư ng chính

sách khác, góp ph n xóa ñói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm. ð n cu i năm

2012 t ng ngu n v n huy ñ ng ñ t 340 t ñ ng, t ng dư n cho vay 600 t ñ ng

(UBND huy n Phù C , 2012).

3.1.2.3. Dân s , lao ñ ng, vi c làm và thu nh p

a. Dân s

Theo s li u c a Chi c c Th ng kê huy n Phù C , năm 2012 toàn huy n

có 78.390 ngư i v i 25.076 h (quy mô h gia ñình 4 ngư i), m t ñ dân s

trung bình toàn huy n 835 ngư i/km2, là huy n có m t ñ dân s th p nh t trong

t nh. T l tăng dân s t nhiên 0,9%, t l s h nghèo 8,18%.

M t ñ dân s ñô th (TT. Tr n Cao) là 1.155 ngư i/km2, khu v c nông

thôn 818 ngư i/km2. Dân s khu v c ñô th có 5.545 ngư i, chi m 7,07% (th p

hơn so v i m c bình quân c a t nh 12,65%). Dân s khu v c nông thôn có

72.845 ngư i, chi m 92,93%. S chuy n d ch cơ c u dân s nông thôn - thành th

trong các năm qua di n ra ch m.

T l tăng dân s nói chung c a huy n nh ng năm qua n ñ nh, ñ m b o

ch tiêu k ho ch..

b. Lao ñ ng - vi c làm

Năm 2012, toàn huy n có 42.205 lao ñ ng trong ñ tu i, chi m 53,84%

dân s . Trong ñó, t ng s lao ñ ng làm vi cngành nông nghi p, thu s n28.432 ngư i chi m 67,37% lao ñ ng trong ñ tu i; lao ñ ng trong khu v c nhà

nư c là 1.679 ngư i (Chi c c Th ng kê huy n Phù C , 2012).

c. Thu nh p

T ng giá tr GDP c a huy n năm 2012 ñ t ñư c là 1.950,800 t ñ ng, thu

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………42nh p bình quân ñ u ngư i ñ t 24,0 tri u ñ ng/năm, s n lư ng lương th c có h t

bình quân 911 kg/ngư i/năm. T l h nghèo còn 8,18% (s h thoát nghèo 5 năm

qua là 1.236 h ), t l h c n nghèo 4,95% (Chi c c Th ng kê huy n Phù C , 2012).

Do chuy n ñ i cơ c u kinh t , s phát tri n nhanh c a cơ ch s n xu t hàng

hoá trong t t c các thành ph n kinh t , nên ñ i s ng c a nhân dân cơ b n n ñ nh.

Nhu c u ăn, , ñi l i, h c hành, ch a b nh, ñi n, nư c và hư ng th văn hoá ñư c

ñáp ng t t hơn. Nh ng xã khó khăn ñư c h tr kinh phí xây d ng cơ s h t ng,

k t h p v i các chương trình, d án tr giúp phát tri n s n xu t và vi c làm, góp

ph n gi m b t khó khăn c a m t s h gia ñình.

3.1.2.4. Th c tr ng phát tri n cơ s h t ng

a. Giao thông

Huy n Phù C có h th ng giao thông tương ñ i thu n l i, cơ b n ñã ñáp

ng ñư c nhu c u ñi l i cho nhân dân và s nghi p phát tri n kinh t xã h i c a

ñ a phương.

- Giao thông ñư ng b :

T ng di n tích ñ t giao thông là 703,66 ha chi m 7,50% so v i di n tích

t nhiên, g m tuy n qu c l 38B và h th ng ñư ng huy n (201, 202, 203,

202…) ñư ng liên xã, ñư ng thôn xóm, n i ñ ng. M t ñ giao thông ñư ng b

ñ t 6,37 km/km2 th p hơn c a t nh (6,67 km/km2), ñ t 6,81 km/1000 dân (t nh

Hưng Yên là 5,53 km/1000 dân). ða s các tuy n ñư ng giao thông ñã ñư c tr i

nh a và bê tông. Trong ñó, ñư ng giao thông nông thôn c a huy n có t ng chi u

dài: 540,87 km, g m : ñư ng xã 110,68 km; ñư ng thôn 189,75km; ñư ng s n

xu t chính 240,44 km. M t s tuy n ñư ng ra ñ ng ñã ñư c tr i v t li u c ng

ho c ñ bê tông

- Giao thông ñư ng sông:

* Tuy n sông Lu c: ch y qua huy n v i chi u dài 12,30 km. các tàu

thuy n có tr ng t i khá, có th v n chuy n hàng hoá trên ñ a bàn cũng như giao

lưu v i các vùng lân c n.

* Tuy n sông C u An: Tuy n qua ñ a bàn huy n dài 13,03 km, ñư c b t

ñ u t xã Minh Tân ñ n xã Tam ða. Các t u thuy n nh có th ñi l i ñư c.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3.Kết quả và thảo luận

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×