1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ - 113trang

17. Hoàng Xuân Tý (1998), Ki n th c b n ñ a c a ñ ng bào vùng cao trong nông

nghi p và qu n lý tài nguyên thiên nhiên, NXB Nông nghi p, Hà N i.

18. T ng c c ð a chính, Báo cáo th c tr ng tình hình manh mún ru ng ñ t hi n nay và

vi c chuy n ñ i ru ng ñ t gi a các h nông dân m t s ñ a phương(1997); H i

ngh chuyên ñ v chuy n ñ i ru ng ñ t nông nghi p kh c ph c tình tr ng manh

mún trong s n xu t (1998).

19. T ng c c Th ng kê (2006), K t qu ñi u tra nông thôn, nông nghi p và thu s n

năm 2006.

20. UBND huy n Phù C (t năm 2000 ñ n năm 2012), Báo cáo tình hình th c hi n k

ho ch phát tri n kinh t xã - h i; Báo quy ho ch s d ng ñ t c a huy n Phù C

th i kỳ 2006 – 2010 và k ho ch s d ng ñ t 5 năm 2006 -2010.

21. Vi n Quy ho ch và Thi t k nông nghi p - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn

(2003), Nghiên c u ñ xu t các gi i pháp kh c ph c tình tr ng manh mún ñ t ñai

trong nông nghi p ð ng b ng sông H ng, Hà N i.

B. TÀI LI U ðĂNG TRÊN BÁO ðI N T

22. Minh Chúc (2005), Nh ng kinh nghi m và hi u qu d n ñi n ñ i th a Ninh Bình,

B n tin Vi t nam, ñ t nư c con ngư i c a Báo ñi n t ð ng c ng s n Vi t

Nam. Truy c p ngày 31/3/2005.

http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?coid=0&cnid=60546Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………85PH L CPh l c 1. Sơ ñ hành chính huy n Phù C , t nh Hưng Yên.

Ph l c 2. Hi n tr ng s d ng ñ t phi nông nghi p năm 2012

Ph l c 3. Phi u ñi u tra h gia ñình.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………86Ph l c 1SƠ ðHÀNH CHÍNH HUY N PHÙ C- T NH HƯNG YÊNTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………87Ph l c 2. Hi n tr ng s d ng ñ t phi nông nghi p năm 2012

TTM c ñích s d ng2

ð t phi nông nghi p

2.1

ð t

2.1.1

ð t t i nông thôn

2.1.2

ð t t i ñô th

2.2

ð t chuyên dùng

2.2.1

ð t tr s cơ quan, công trình s nghi p

2.2.2

ð t qu c phòng

2.2.3

ð t an ninh

2.2.4

ð t s n xu t, kinh doanh phi NN

2.2.4.1 ð t khu công nghi p

2.2.4.2 ð t cơ s s n xu t, kinh doanh

2.2.4.3 ð t cho ho t ñ ng khoáng s n

2.2.4.4 ð t s n xu t v t li u xây d ng, g m s

2.2.5

ð t có m c ñích công c ng

2.2.5.1 ð t giao thông

2.2.5.2 ð t thu l i

2.2.5.3 ð t công trình năng lư ng

2.2.5.4 ð t công trình bưu chính vi n thông

2.2.5.5 ð t cơ s văn hoá

2.2.5.6 ð t cơ s y t

2.2.5.7 ð t cơ s giáo d c - ñào t o

2.2.5.8 ð t cơ s th d c - th thao

2.2.5.11 ð t ch

2.2.5.12 ð t có di tích, danh th ng

2.2.5.13 ð t bãi th i, x lý ch t th i

2.3

ð t tôn giáo, tín ngư ng

2.3.1

ð t tôn giáo

2.3.2

ð t tín ngư ng

2.4

ð t nghĩa trang, nghĩa ñ a

2.5

ð t sông su i và MNCD

2.5.1

ð t sông ngòi, kênh, r ch, su i

2.2.5

ð t có m t nư c chuyên dùng

2.6

ð t phi nông nghi p khác

Ngu n: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n Phù C

PNN

OTC

ONT

ODT

CDG

CTS

CQP

CAN

CSK

SKK

SKC

SKS

SKX

CCC

DGT

DTL

DNL

DBV

DVH

DYT

DGD

DTT

DCH

DDT

DRA

TTN

TON

TIN

NTD

SMN

SON

MNC

PNK

.Di n tích

(ha)

2837,63

969,73

917,82

51,91

1351,68

16,04

6,46

0,54

41,43

3,52

32,66

0,16

5,09

1287,21

703,66

495,12

0,44

0,82

1,33

6,83

45,95

22,33

7,05

1,68

2,00

27,02

11,03

15,99

101,92

387,28

281,23

106,05Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………88PHI U ðI U TRA HGIA ðÌNHH và tên ch h :....................................................................................................

ð a ch : Thôn (xóm): ...........................xã (th tr n).........................huy n Phù C

N I DUNG ðI U TRA, PH NG V N

Xin ông, bà vui lòng cho bi t :

I. Thông tin chung:

T ng s ngư i trong h gia ñình: …….......…….. trong ñó :

S ngư i trong ñ tu i lao ñ ng : …… ; S ngư i ngoài ñ tu i lao ñ ng : ….

Trình ñ văn hóa: (s ngư i)

+ H t c p 1….

+ Trung c p….

Ngh nghi p: (s ngư i)+ H t c p 2….

+ Cao ñ ng/ð i h c…..+ H t c p 3……..

+ Sau ñ i h c…..+ H c sinh/sinh viên…

+ Làm ru ng…

+ Công nhân…..

+Cán b ……. + Hưu trí…… + Kinh doanh/d ch v ….. + Khác……….

II. Thu nh p c a gia ñình

Thu nh p c a h gia ñình trong các năm

(ðVT: Tri u ñ ng, ñã tr chi phí ñ u tư ban ñ u)

TT

1

2

3

4

5

6

7H ng m cTrư c d n ñi n

ñ i th a

Năm 2000Sau d n ñi n ñ i

th a

Năm 2012Tr ng tr t

Chăn nuôi

Th cá, tôm

D ch v ngành ngh

Thu khác

T ng thu

S kh u (ngư i)III. Tình hình ru ng ñ t c a h gia ñình

1. Th i ñi m gia ñình th c hi n “D n ñi n ñ i th a”: tháng. … năm …..

2. Trư c d n ñi n, ñ i th a gia ñình có m y th a ñ t..............trong ñó:

Di n tích th a l n nh t............m2, th a nh nh t............m2.

3. Sau d n ñi n, ñ i th a gia ñình có m y th a ñ t..............trong ñó:

Di n tích th a l n nh t............m2, th a nh nh t..........m2.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………895. Tình hình ru ng ñ t hi n nay c a gia ñình sau khi “ñ i ñi n d n th a”:

ðã phù h pChưa phù h pC n thay ñ iIV. T ch c s n xu t

1. Xin ông (bà) cho bi t gia ñình có nh ng thay ñ i gì v t ch c s n xu t

trư c và sau khi th c hi n công tác “D n ñi n ñ i th a” ñ t nông nghi p.

H ng m cTrư cSauD n ñi n ñ i th aD n ñi n ñ i th a1. Cơ c u cây

tr ng (công

th c tr ng tr t)

- Thuê máy cày, b a- Thuê máy cày, b a- Máy c a gia ñình- Máy c a gia ñình- Cày b a b ng trâu, bò- Cày b a b ng trâu, bò- Cu c x i th công- Cu c x i th côngTư i tiêu theo h th ng thu l i:Tư i tiêu theo h th ng thu l i:- Ch ñ ng- Ch ñ ng- Bán ch ñ ng- Bán ch ñ ng4. Th i v- Theo s ch ñ o c a xã- Theo s ch ñ o c a xãgieo c y cây- T b trí cây tr ng- T b trí cây tr ng2. Làm ñ t3. Thu l itr ng

2. Xin Ông (bà) cho bi t nh ng l i ích c a vi c th c hi n chính sách “D n

ñi n ñ i th a” ñ t nông nghi p:

- Làm gi m s n xu t trên các khâu nào?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

- Có thu n l i gì trong b trí cơ c u cây tr ng theo hư ng s n xu t hàng hoá?.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

- Năng su t và hi u qu s n xu t có tăng không? kho ng bao nhiêu l n?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………90- Nh ng l i ích khác:

+ S d ng lao ñ ng h p lý

+ Có ñi u ki n chuy n d ch lao ñ ng sang s n xu t ngành ngh

+ Có ñi u ki n áp d ng ti n b k thu t trong s n xu t

- Còn nh ng tr ng i, khó khăn gì trong quá trình s n xu t?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

V. ðánh giá s thay ñ i trong kinh t h gia ñình

A. M c ñ u tư vào s n xu t nông nghi p sau khi ñã th c hi n chính sách

“ð n ñi n, ñ i th a”: (n u nh t trí v i quan ñi m nào thì ñánh d u X vào ô ñó)

1. V gi ng:TăngGi mKhông thay ñ i2. Phân bón:TăngGi mKhông thay ñ i3. B o v th c v t: TăngGi mKhông thay ñ i4. Công su t lao ñ ng: TăngGi mKhông thay ñ i5. Thu l i phí:Gi mKhông thay ñ iTăng6. Máy móc ph c v s n xu t: TăngGi mKhông thay ñ iB. Hi n nay kinh t gia ñình Ông (bà) như th nào:

1. Thu c di n khá gi

2. Trung bình

3. Nghèo

4. ðói kh

C. Tình hình s d ng lao ñ ng trong năm c a gia ñình

Th a lao ñ ngð vi c làm quanh nămThi u lao ñ ngð vi c làm 9 thángð lao ñ ngð vi c làm 6 tháng

ð vi c làm 3 thánga. Trư ng h p th a lao ñ ng gia ñình gi i quy t như th nào?

ði làm thuêCh y chS n xu t ngành nghKhông làm gìb. Trư ng h p thi u lao ñ ng gia ñình gi i quy t như th nào?

ð i côngThuê lao ñ ngThuê th i vTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………91VI. ðánh giá c a h sau khi d n ñi n, ñ i th a

1. Sau d n ñi n, ñ i th a di n tích ñ t giao cho gia ñình có thay ñ i không?

Tăng lênGi m ñiKhông thay ñ i2. Sau d n ñi n, ñ i th a gia ñình có thay ñ i cơ c u cây tr ng không?

Có thay ñ iKhông thay ñ i3.Sau d n ñi n, ñ i th a m c ñ thu n l i, khó khăn trong s n xu t!

Thu n l i hơnKhông thu n l iKhông thay ñ i4. Sau d n ñi n, ñ i th a chi phí tr c ti p cho s n xu t tăng hay gi m?

Tăng hơn trư cGi m hơn trư cKhông thay ñ i5. Sau d n ñi n, ñ i th a hi u qu kinh t cây tr ng c a gia ñình có tăng không?

Có tăngGi m ñiKhông thay ñ i6. Sau d n ñi n, ñ i th a gia ñình có áp d ng máy móc vào ñ ng ru ng không?

Không7. Sau d n ñi n, ñ i th a m c ñ s d ng thu c tr sâu, thu c b o v th c v t có thay

ñ i không?

Tăng lênGi m ñiKhông thay ñ i8. Gia ñình có ñ ng ý v i ch trương d n ñi n, ñ i th a không:

ð ng ýKhông ñ ng ýKhông có ý ki n9. Gia ñình có ñ ng ý v i phương án d n ñi n, ñ i th a c a xã không

ð ng ýKhông ñ ng ýKhông có ý ki n10.ð i s ng c a gia ñình trư c và sau khi d n ñi n, ñ i th a (v t ch t, tinh th n)

T t hơn r t nhi uT t hơnNhư cũX u ñi* Theo ý ki n c a ông (bà) v s d ng ru ng ñ t hi n nay như th nào

nh m nâng cao hi u qu kinh t :

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Xin chân thành c m ơn ông (bà)!

Hưng Yên, ngày..... tháng 9 năm 2013

Ch ký ngư i tr l iTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………92Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×