1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (445.19 KB, 37 trang )


Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình

hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam

a.Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng thương mại

Nhà nước do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ,

ngân hàng thương mại liên doanh, ngân hàng

thương mại 100% vốn nước ngoài bao gồm: Hội

đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ

máy giúp việc.

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền

biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của tổ

chức tín dụng. Đại hội đồng cổ đông có các nhiệm

vụ, quyền hạn sau đây:Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình

hoạt động của các ngân hàng ở Việt NamThông qua định hướng phát triển của ngân hàng;

Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngân hàng;

Thông qua Quy định nội bộ về tổ chức hoạt động,

chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng

quản trị và Ban Kiểm soát;

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng

quản trị, thành viên Ban Kiểm soát phù hợp với các

điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Nghị định này;

Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; phương án

phân phối lợi nhuận..........Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình

hoạt động của các ngân hàng ở Việt Namb.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị ngân

hàng, có toàn quyền nhân danh ngân hàng để

quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ

của ngân hàng, trừ những vấn đề thuộc thẩm

quyền của Đại hội đồng cổ đông/hoặc chủ sở

hữu/hoặc thành viên góp vốnPhần II: Các quy định chi phối trong quá trình

hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam

Hội đồng quản trị phải có tối thiểu 03 thành viên

và không quá 11 thành viên, số lượng cụ thể do

Điều lệ ngân hàng quy định. Tối thiểu 1/2 tổng số

thành viên Hội đồng quản trị phải là người không

điều hành và thành viên độc lập, trong đó có tối

thiểu 02 thành viên độc lập. Chủ tịch Hội đồng

quản trị có thể là thành viên độc lập.

Số thành viên Hội đồng quản trị chưa có bằng Đại

học không vượt quá 1/4 tổng số thành viên Hội

đồng quản trị......Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình

hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam

c.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan giám sát hoạt động ngân

hàng nhằm đánh giá chính xác hoạt động kinh

doanh, thực trạng tài chính của ngân hàng.

Ban Kiểm soát của ngân hàng có tối thiểu 03 thành

viên, số lượng cụ thể do Điều lệ ngân hàng quy

định, trong đó phải có ít nhất 1/2 (một phần hai)

tổng số thành viên là chuyên trách.

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 năm. Nhiệm kỳ

của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm.

Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu hoặc bổ

nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.....Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình

hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam

d.Tổng Giám đốc (Giám đốc)

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một trong số các thành viên của

mình làm Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc thuê Tổng giám

đốc (Giám đốc). Tổng giám đốc (Giám đốc) là người điều

hành cao nhất của tổ chức tín dụng, chịu trách nhiệm trước

Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của

mình.

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc (Giám đốc) không quá 05

năm. Tổng giám đốc (Giám đốc) có thể được bổ nhiệm lại

với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Có đạo đức nghề nghiệp;

Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế,

quản trị kinh doanh, luậtPhần II: Các quy định chi phối trong quá trình

hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam

Có ít nhất 05 năm làm người điều hành của tổ chức

tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm làm Tổng giám đốc

(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp có

vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối

với từng loại hình tổ chức tín dụng theo quy định của

pháp luật hoặc có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp

trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc

kiểm toán;

Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình

hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam

2.

Cơ chế hoạt động

Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có

kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền

gửi khác.

Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín

phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong

nước và nước ngoài.

Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình

hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam

+

+

+

+

+

+Cho vay;

Chiết khấu, tái chiết khấu;

Bảo lãnh ngân hàng;

Phát hành thẻ tín dụng;

Bao thanh toán;

Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình

hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam

++Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;

Cung ứng các phương tiện thanh toán...

Bên cạnh đó Ngân hàng TMCP còn có các hoạt động

khác như sau:

Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái

cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam;

Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong

nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình

hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam

Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy

trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không

thấp hơn mức dự trữ bắt buộc. Ngoài ra, Ngân hàng

thương mại còn được mở tài khoản thanh toán tại tổ

chức tín dụng khác, được mở tài khoản tiền gởi và tài

khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của

pháp luật về ngoại hối;

Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán;

Góp vốn, mua cổ phần.

Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm

phái sinh....Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (37 trang)

×