1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >

Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.3 MB, 23 trang )


2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức

a, Tri thức và niềm tin đạo đức.

- niềm tin đạo đức: sự tin tưởng sâu sắc của hs

vào tính đúng đắn, tính khách quan của các

chuẩn mực đạo đức.

sự hthành niềm tin đạo đức: học sinh không

chỉ ghi nhớ, hành động, có thái độ phù hợp với

chuẩn mực đạo đức xã hội mà còn có niềm về

hành động, thái độ của mình.2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức

b, Động cơ và tình cảm đạo đức.

- Động cơ đạo đức: là động cơ bên trong, được

hs ý thức, nó thành động lực chính cơ sở cho

những hành động của học sinh, hành động đó

thành hành vi đạo đức.

 động cơ đạo đức vừa bao hàm ý nghĩa về mặt

mục đích vừa bao hàm ý nghĩa về mặt nguyên

nhân của hành động.2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức

b, Động cơ và tình cảm đạo đức

- tình cảm đạo đức là thái độ cảm xúc ổn định

của học sinh đối với hành vi của chính mình

trong quá trình quan hệ với người khác và xã

hội.2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức

c, ý chí và thói quen đạo đức.

- ý chí đạo đức là hướng vào việc tạo ra các giá

trị đạo đức đòi hỏi học sinh phải nỗ lực khắc

phục khó khăn khi thực hiện hành vi đạo đức.

- thói quen đạo đức là những hành vi đạo đức

được lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc do luyện tập

trở thành nhu cầu đạo đức cho học sinh.4, Vấn đề giáo dục đạo đức HSTHPT

Có 4 vấn đề gd đạo đức:

a. Giáo dục đạo đức cho hs trong hoạt động.

b. giáo dục đạo đức

thông qua và bằng

tập thể học sinh.

c. giáo dục gia đình.

d. tự giáo dục của hs.a. Giáo dục đạo đức cho hs trong hđ.

Hoạt động học có vai trò chủ đạo; nó chi phối

toàn bộ sự phát triển của hs; trong đó có sự

hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức

và hành vi, thói quen đạo đức.

Hệ thống khái niệm và hoạt động môn học mà

hs lĩnh hội là cơ sở hình thành giáo dục đạo

đức hs; giúp hs hiểu được mục đích hành

động, nhiệm vụ và bổn phận của mình.b. giáo dục đạo đức thông qua và

bằng tập thể học sinh.

Các hđ phải có lợi với xã hội, tập thể, nhóm,

từng thành viên.

 Nội dung hình thức phải chứa đựng những

quan hệ xã hội, chuẩn

mực đạo đức thành

một hệ thống quy

phạm đạo đức.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (23 trang)

×