1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

3 Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 102 trang )


Kt qu: 100% s phiu hi u tr li 7 bin phỏp l rt cn thit

Tng hp ý kin v tớnh kh thi c th hin trong bng sau:

Tính khả thi của các biện

SốphápBiện phápKh thiTTIt kh thi Khụng kh thiT l %

1T l %T l %928083170772306535010000919070300Tuyờn truyn nõng cao nhn thc ỳng v loi hỡnh

GDMN ngoi cụng lp i vi cỏc cp lónh o,

cỏc bc ph huynh v cng ng XH2Quy hoch v phỏt trin mng li trng, lp MN

ngoi cụng lp phự hp ỏp ng vi iu kin KT XH v nhu cu ca tng a bn dõn c3nh rừ trỏch nhim v thm quyn ca cỏc cp

qun lý i vi cỏc trng MN ngoi cụng lp4Tham mu xõy dng cỏc chớnh sỏch c th h tr

cỏc trng MN ngoi cụng lp cú iu kin hot

ng tt hn m bo nõng cao cht lng CS-GD

tr5Cng c tng cng cụng tỏc qun lý cỏc trng

MN ngoi cụng lp6Tng cng cụng tỏc o to, bi dng, xõy dng

i ng CBQL - GV cỏc trng MN ngoi cụng

lp7Phi hp cỏc lc lng XH, lm tt cụng tỏc CSGD tr* Từ kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp cho thấy:

- Tính khả thi của các biện pháp khá cao, trung bình: 82,6%, còn lại 17,4% là ít

khả thi, không có biện pháp nào không khả thi.

- Biện pháp có tỉ lệ ít khả thi cao hơn là các biện pháp 3, 4, 7. Cả 3 biện pháp này

đều liên quan đến cơ chế để thực hiện nên: nếu có một cơ chế rõ ràng, phù hợp

với đặc thù của ngành học, đặc thù của từng loại hình tr-ờng, lớp, với yêu cầu

phát triển của XH sẽ tạo đ-ợc đòn bẩy giúp các nhà quản lý, các cô giáo MN89tăng thêm niềm say mê, sự năng động, sáng tạo trong sự nghiệp trồng ng-ời cho

t-ơng lai của đất n-ớc, hoàn thành tốt sứ mạng của sự nghiệp GDMN mà Đảng,

Nhà n-ớc và nhân dân giao phó.

* Trên cơ sở tỷ lệ tính khả thi của từng biện pháp, trong công tác quản lý tác giả

sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm những giải pháp hỗ trợ để các biện pháp trên đ-ợc

thực hiện một cách đồng bộ và đạt hiệu quả cao./.90KT LUN V KHUYN NGH

1. Kt lun

T kt qu nghiờn cu lý lun v thc tin ca ti, tỏc gi rỳt ra mt s

kt lun sau:

Cho n nay, trong chỳng ta chc chn s khụng cũn ý kin no cho rng:

GDMN khụng cn thit lm (ch cú nhim v gi tr) m u nhn thc v

khng nh c v trớ, tm quan trng ca GDMN nh trong bi phỏt biu ca

Phú Th tng Phm Gia Khiờm ti Hi ngh ca GDMN s kt 2 nm thc

hin Quyt nh 161/2002/Q - TTG : " Giỏo dc mm non cựng vi tiu hc l

nn tng ca s nghip trng ngi cho tng lai ca t nc ".

Vn t ra l: Lm th no nõng cao cht lng CS-GD tr? Lm th

no 100% tr trong tui MN u c hng chng trỡnh CS-GD ton

din v khoa hc, trong khi iu kin ca t nc núi chung, thnh ph Hi

Phũng núi riờng cũn gp rt nhiu khú khn, bt cp. Vỡ vy vic nõng cao cht

lng CS-GD tr trong cỏc c s GDMN khụng phi ch l trỏch nhim ca

ngnh GD m l tng hp lc gia gia ỡnh - nh trng v cng ng XH

Trong nhng nm qua, t sau chuyn i c ch, GDMN Hi Phũng ó cú

nhiu c gng khc phc khú khn duy trỡ, n nh v phỏt trin v mi mt

to mi iu kin m bo cht lng CS-GD tr ngy mt tt hn. Tuy vy,

nhng iu kin ú gia hai loi hỡnh trng( cụng lp v ngoi cụng lp ) cũn

cú nhiu bt cp, dn ti cht lng CS-GD tr gia hai loi hỡnh trng ny

cũn cú mt khong cỏch. rỳt ngn khong cỏch ú, tỏc gi ó nghiờn cu v

a ra " Nhng bin phỏp qun lý nhm nõng cao cht lng chm súc - giỏo

dc tr cỏc trng mm non ngoi cụng lp thnh ph Hi Phũng trong giai

on hin nay " ú l:

1. Tuyờn truyn nõng cao nhn thc ỳng v loi hỡnh GDMN ngoi cụng

lp i vi cỏc cp lónh o, cỏc bc ph huynh v cng ng XH912. Quy hoch v phỏt trin mng li trng lp MN ngoi cụng lp phự

hp, ỏp ng vi iu kin phỏt trin KT - XH v nhu cu ca tng a bn dõn

c

3. nh rừ trỏch nhim v thm quyn ca cỏc cp qun lý i vi cỏc

trng MN ngoi cụng lp

4. Tham mu xõy dng cỏc chớnh sỏch c th h tr cỏc trng MN ngoi

cụng lp cú iu kin tt hn m bo nõng cao cht lng CS-GD tr

5. Cng c v tng cng cụng tỏc qun lý cỏc trng MN ngoi cụng

lp

6. Tng cng cụng tỏc o to bi dng, xõy dng i ng CBQL - GV

cỏc trng MN ngoi cụng lp

7. Phi kt hp cỏc lc lng XH lm tt cụng tỏc CS-GD tr

Theo tỏc gi: õy l nhng bin phỏp c bn nht cn c thc hin mt

cỏch ng b bi vỡ bin phỏp ny s l c s, ng lc to cho bin phỏp kia

thc hin cú hiu qu.

hon thnh tt s mng ca s nghip GDMN m ng, Nh nc v

nhõn dõn giao phú, bờn cnh s n lc phn u ca nhng ngi lm cụng tỏc

GDMN cn cú s ng h tớch cc ca cỏc nh lónh o ch cht cỏc cp.

Trờn c s nhu cu thc t, tỏc gi xin c xut mt s khuyn ngh

to nờn nhng iu kin c bn nhm nõng cao cht lng CS-GD tr trong cỏc

c s GDMN Hi Phũng nh sau:

2. Khuyn ngh

a/ i vi B GD&T

- Tip tc tham mu trỡnh Chớnh ph ban hnh nhng c ch, chớnh sỏch phỏt

trin GDMN ỳng vi v trớ v c thự ca ngnh hc. c bit tp trung vo

cỏc vn :

+ Ch chớnh sỏch ói ng tho ỏng hn na i vi i ng GV sao

cho i ng GVMN ngoi cụng lp yờn tõm, n nh cụng tỏc v cú iu kin92hc tp nõng cao trỡnh , tay ngh, thu hỳt c nhng GV cú nng lc lm

vic loi hỡnh trng ny.

+ C ch u t kinh phớ, u t trang thit b dựng cho tr cỏc loi

hỡnh trng cho phự hp v c th( c bit u tiờn tr 5 tui ).

b/ i vi UBND thnh ph

- Phõn cp cho GD&T v cụng tỏc cỏn b, giao quyn ch ng cho GD&T

trong vic tuyn dng GVMN, tuyn chn, b nhim s dng cỏn b di s

giỏm sỏt ca UBND cỏc cp.

- Cú c ch, k hoch ch o xõy dng cỏc Trung tõm t vn CS-GD MN c

s. Cú c ch u tiờn khuyn khớch cỏc trng MN ngoi cụng lp xõy dng

trng t chun quc gia.

- Cú c ch chớnh sỏch u ói, khuyn khớch cỏc cỏ nhõn, tp th xõy dng trng

MN t thc hoc u t, ng h cỏc trng MN ngoi cụng lp phỏt trin ./.93TI LIU THAM KHO

A/ Vn kin, vn bn phỏp quy ca ng, Nh nc v tỏc phm kinh in

1. B GD&T( 2000 ), iu l trng mm non, NXB GD, H Ni.

2. B GD&T(2002), Mt s vn bn v giỏo dc mm non thi k i mi,

NXB GD, H Ni.

3. Ch Tch nc(1998), Lut Giỏo dc, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni

4. ng cng sn Vit nam(1997), Vn kin hi ngh ln th 2 BCHTW khoỏ

VIII , NXB chớnh tr quc gia, H Ni.

5. ng cng sn vit nam (2001), Vn kin hi ngh ln th 6 BCHTW khoỏ

IX, NXB chớnh tr quc gia, H Ni.

6. Lờ nin(1978), Lờ nin ton tp, NXB Tin b Matxcova.

7. Mt s vn kin ng v Nh nc v Bo v, Chm súc v Gia ỡnh tr

em...(1996), NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni.

8. Th tng Chớnh ph(2001), Ch th S 18/2001/CT-TTg v mt s bin phỏp

cp bỏch xõy dng i ng nh giỏo ca h thng GDQD, H Ni.

9. Th tng Chớnh ph(2002), Quyt nh S 161/2002/Q-TTg v mt s

chớnh sỏch phỏt trin GDMN, H Ni.

B/ Sỏch, bỏo, ti liu

10. Nguyn Trng An(2000), Phn u thc hin thnh cụng chng trỡnh hnh

ng quc gia vỡ tr em v cụng c quc t vỡ tr em, Tp chớ GDMN s

1/2000, H Ni.

11. ng Quc Bo(1999),Qun lý c s vt cht-s phm, qun lý ti chớnh

trong quỏ trỡnh giỏo dc, Tp bi ging lp cao hc qun lý GD, H Ni.

12. Nguyn Mu Bnh(1997), Mt gii phỏp bt bỡnh ng to s bỡnh

ngxó hi v giỏo dc, Tp chớ lý lun-khoa hc GD s 10/1997, H Ni.

13. Nguyn Quc Chớ, Nguyn Th M Lc(2000), Lý lun i cng v qun

lý, Tp bi ging lp cao hc qun lý GD, H Ni.

14. Nguyn c Chớnh(2003), Cht lng v qun lý cht lngtrong GD, Tp

bi ging lp cao hc qun lý GD, H Ni.9415. Trng Phng Dung(2003), Quy hoch phỏt trin i ng GVMN thnh

ph Hi Phũng giai on 2003-2010, Lun vn Thc s, H Ni.

16. Nguyn Vn Lờ(2003), Tin ti mt gii phỏp hu hiu cho vic thc hin

Q 161ca Th tng Chớnh ph v chớnh sỏch phỏt trin GDM, K yu hi

tho khoa hc quc gia, H Ni.

17. Linh Linh (2000), Hi tho v chm súc giỏo dc tr th cỏc nc ASEAN,

Tp chớ GDMN s 4/2000, H Ni.

18. ng Hunh Mai(2003), Phng hng v cỏc gii phỏp phỏt trin i ng

GVMN, K yu hi tho quc gia, H Ni.

19. Trn Th Quc Minh (2003), Rốn ngh s phm mm non tt l gúp phn

quan trng nõng cao cht lng o to giỏo viờn, K yu hi tho khoa hc,

H Ni.

20. Lờ Minh H(2003),Hi tho khu vc ln th II cỏc nc ASEANv chm súc

v phỏt trin ton din tr th, Tp chớ GDMN s 2/2003, H Ni.

21. Trn Thu Ho(2003), Hot ng hp tỏc gia t chc cu tr tr em M v

V GDMN- B GD&T, Tp chớ GDMN s 1/2003, H Ni.

22. Trn Kiu(2003), V vt cht giỏo dc-thut ng v quan nim, Tp chớ

thụng tin khoa hc giỏo dc s 100/2003, H Ni.

23. Trn Kiu, Nguyn Vit S(2002), Chin lc phỏt trin giỏo dc v vn

phỏt trin ngun nhõn lc Vit Nam, Tp chớ thụng tin khoa hc giỏo dc s

93/2002, H Ni.

24. B GD&T(2001), Chin lc giỏo dc mm non t nm 1998 n nm

2020, NXB H Ni.

25. S GD&T Hi Phũng(2003), Quy hoch phỏt trin Giỏo dc- o to

thnh ph Hi Phũng n nm 2020, Hi Phũng.

26. Hi ng quc t v GD th k XXI(2002), Hc tp mt kho bỏu tim n,

NXB Giỏo dc, H Ni.9527. Thnh u Hi Phũng(2003), Ngh quyt i hi ng b thnh ph ln th

XII v nh hng phỏt trin KT-XH thnh ph Hi Phũng trong thi gian ti,

Hi Phũng.96PH LC

Bng 1: Bin ng s lng tr i hc qua cỏc nm

Nh trNm hcTrong ú trMu giỏoS lng T l(%)5 tuiS lngT l(%)S lngT l(%)1998 - 199916.3101655.1865237.300981999 - 200014.55118,953.21056,129.45198,32000 - 200116.01523,0352.87964,1129.09298,52001 - 200215.97223.1550.93366,627.45198,62002 - 200318.02726,250.72575,823.666992003 - 200417.80029,250.97078,521.16099,22004 - 200517.2403350.7338220.98399,5Bng 2: Cỏc loi hỡnh trng MN Hi Phũng trong nhng nm qua

Dõn lpT

thcNhúm Lp MN

t thc20158345801715944606401516045282426401316145422002 - 20032436516012155292003 - 20042466516112175202004 - 2005247651621217495Nm hcTng s

trngCụng

lpBỏn

cụngCQXN1998 - 19992456401999 - 2000246642000 - 20012432001 - 2002Bảng 3: Kinh phí đầu t- CSVC (Triệu đồng)97Năm họcTổng sốNhà n-ớcNhân dânNguồn khác1998 - 199912.6904.9516.9867531999 - 200016.3848.0547.8454852000 - 200125.34513.2338.9503.1622001 -200224.08715.4538.1534812002 - 200362.77336.70914.64411.4202003 - 200462.16045.1278.3028.7312004 - 200557.47835.23910.53011.709Bảng 4: Thực trạng CSVC của GDMN Hải Phòng từ năm 1998 đến nay

Bảng 4a:

Tr-ờng có nguồn n-ớc sạchTr-ờng có bếp ănNăm học

Tổng sốTỷ lệ (%)Tổng sốTỷ lệ (%)1998 - 199913756141581999 - 200023295153632000 - 200123898178732001 - 200223998192792002 - 200324199204842003 - 2004246100227922004 - 200524710023595,53Bảng 4b:

Nm hcPhũng hc98Tng sT l

T l Xung T l

Kiờn c

Cp 4

(%)

(%) cp nng (%)Hc

nhT

l (%)1998-19992511439171531615412217571999-20002445509211523624131712252000-2001238355323173173386169742001-200224486392616476710945322002-2003237673831160067003822003-2004241579833161766004622004-200528369653418056400662Bng 5: Trỡnh i ng CBQL - GVMN

Bng5a:

Tng si hc - Cao ngNm hc

CBQLGVCBQLTl (%)GVT l (%)1998 - 1999489391871153811999 - 2000494384873153112000 - 20014863820101215512001 - 20024893446119244512002 - 200348935351192414342003 -200453435951733233792004 - 200554339613306167017Bảng 5b:

Nm hcTrung cpS cp99Khụng

chuyờn mụnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

×