1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 112 trang )


đơn vị trung tâm GDTX, đảm bảo tính trung thực và chân thực của các biện

pháp đề xuất.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Các biện pháp đưa ra thực hiện phải áp dụng được trong thực tiễn. cho

nên các biện pháp này phải xuất phát từ điều kiện thực tế của từng trung tâm

GDTX về giáo viên, cơ sở vật chất, đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

nơi trung tâm GDTX đóng, việc thực hiện các biện pháp phải đạt hiệu quả

cao.

Các biện pháp đưa ra được áp dụng tại nhiều đơn vị trung tâm GDTX

có chung đặc điểm, loại hình đào tạo, mang tính khái quát cao.

3.2. Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDTX

3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên về vị trí,

vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên

trung tâm GDTX

Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên là một công tác hết sức quan trọng

gắn bó hữu cơ với công tác xây dựng và phát triển toàn thể đội ngũ giáo viên,

cán bộ quản lý, nhân viên của trung tâm GDTX huyện Lộc Bình tỉnh Lạng

Sơn.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý phát triển đội

ngũ, nhà quản lý trung tâm GDTX trước hết phải quan tâm đến việc: nâng cao

nhận thức cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên về vị trí, vai trò, tầm quan

trọng của công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDTX.

3.2.2.1. Mục đích của biện pháp

Làm cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của trung tâm hiểu rõ,

hiểu đúng về vai trò, tầm quan trọng của quản lý phát triển đội ngũ giáo viên

trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công

tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên.62Việc học tập và nghiên cứu này tạo ra cho toàn thể cán bộ, giáo viên,

nhân viên trung tâm về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của

công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên.

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trong toàn thể cán bộ, giáo viên,

nhân viên trung tâm về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của quản lý phát triển

đội ngũ giáo viên trung tâm GDTX huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn.

Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trung tâm học tập,

nghiên cứu nghiêm túc các nội dung của quản lý phát triển đội ngũ giáo viên.

+ Chính sách giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước,đường lối đối

mới giáo dục và đào tạo của đất nước trong giai đoạn hiện nay và những năm

tiếp theo.

+ Các nội dung quy định trong luật giáo dục Việt nam đã sửa đổi hiện hành.

+ Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm GDTX (ban

hành kèm theo quyết định số: 01/2007/QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm

2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và quy chế đánh giá, xếp loại

học viên theo học chương trình GDTX cấp trung học cơ sở và trung học phổ

thông (ban hành kèm theo quyết định số: 02/2007/QĐ- BGDĐT ngày 23

tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo).

3.2.2.3. Cách thực hiện biện pháp

Nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan công tác quản lý phát triển

đội ngũ giáo viên của trung tâm về mặt mạnh, yếu trên cơ sở đã nghiên cứu và

học tập về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người giáo viên được quy định trong

luật giáo dục, điều lệ, quy chế hoạt động của trung tâm GDTX.

Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học bàn về vai trò, tầm quan trọng của

quản lý phát triển đội ngũ giáo viên của trung tâm GDTX, từ đó có những

định hướng cho sự phát triển của trung tâm GDTX.63Công tác tuyên truyền phải làm thường xuyên, liên tục về vai trò, tầm

quan trọng của công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên của trung

tâm,dưới hình thức phổ biến trong các cuộc họp tổ chuyên môn, cuộc họp

các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên…

Chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch lâu dài, ngắn hạn cho công tác

quản lý phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

Thực hiện kế hoạch từng bước, từng giai đoạn sao cho đảm bảo chất

lượng hiệu quả, tổ chức kiểm tra đánh giá nhận thức về vai trò, tầm quan

trọng của công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên.

3.2.2. Xây dựng, quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDTX

Quy hoạch là sự hoạch định, bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên theo một

trình tự hợp lý, được thực hiện trong một không gian, thời gian nhất định, là

cơ sở cho việc lập kế hoạch, dự án.

3.2.2.1. Mục đích của biện pháp

Biện pháp này khi được áp dụng sẽ xây dựng được một đội ngũ giáo

viên, cán bộ quản lý, nhân viên đủ về số lượng, loại hình, đồng bộ và cân đối

về cơ cấu, có phẩm chất tốt và năng lực tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng,

đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn để đủ sức thực hiện nội dung chương

trình và kế hoạch đào tạo. Đồng thời thực hiện chuẩn hóa về đội ngũ theo quy

định của ngành, Bộ GD&ĐT.

Thấy được biến động về mặt nhân sự có thể xảy ra trong thời gian 05

năm về số lượng giáo viên: giáo viên nghỉ chế độ, giáo viên chuyển công tác,

giáo viên chuyển đến để chủ động trong việc bố trí sắp xếp công việc,có kế

hoạch sắp xếp hợp lý nhân sự.

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp

Căn cứ vào các văn bản pháp quy của Nhà nước, của Bộ GD&ĐT,

UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở GD&ĐT Lạng Sơn về đội ngũ cán bộ, giáo viên

trung tâm GDTX.64Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trung tâm và

điều kiện thực tế của trung tâm, ban giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm xây

dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên:

Xây dựng quy hoạch tổng thể là một trong những nhiệm vụ quan trọng

của trung tâm. Phải tiến hành xây dựng quy hoạch vừa đảm bảo nhiệm vụ

trước mắt vừa đảm bảo tính kế thừa và nhiệm vụ lâu dài để đảm bảo số lượng,

chất lượng, cơ cấu loại hình.

Xây dựng quy hoạch theo tổ bộ môn, theo trình độ đào tạo, thâm niên

nghề nghiệp, độ tuổi,giới tính, Đảng viên, Đoàn viên, xây dựng đội ngũ giáo

viên cốt cán các bộ môn.

Xây dựng quy hoạch về: cấu trúc bộ máy, cơ chế tổ chức, phương pháp,

trình độ quản lý, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, bản

lĩnh chính trị.

3.2.2.3. Cách thực hiện biện pháp

Việc xây dựng quy hoạch của trung tâm GDTX huyện Lộc Bình tỉnh

Lạng Sơn, cần thực hiện như sau:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc quy hoạch phát triển đội ngũ giáo

viên trung tâm GDTX.

- Dựa trên các kết quả dự báo và quy hoạch của UBND tỉnh Lạng

Sơn,Sở GD&ĐT Lạng Sơn về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và số

lượng học viên trong khoảng từ 3 đến 5 năm nữa.

- Căn cứ vào định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của bộ

GD&ĐT, Sở GD&ĐT Lạng Sơn.

- Lập quy hoạch tổng thể về đội ngũ giáo viên hiện có của trung tâm

GDTX và dự kiến số lượng giáo viên bổ sung đầy đủ để hoàn thiện cơ chế

quản lý đội ngũ.

Trên cơ sở đó triển khai thực hiện một số công việc cụ thể trong quy

hoạch như:65+ Kế hoạch hóa công tác tuyển dụng;

+ Sàng lọc đội ngũ giáo viên theo chuẩn, trình độ;

+ Công việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Kế hoạch hóa công tác tuyển dụng

Thời điểm hiện nay, công tác tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở

GD&ĐT trong địa bàn tỉnh Lạng Sơn đều do sở GD&ĐT Lạng Sơn quyết

định phân bổ, việc tự chủ tại các đơn vị về tuyển chọn giáo viên là không có,

song với thực tế hiện nay, chúng tôi nhận thấy, quyết định chất lượng giáo

dục của một cơ sở giáo dục và đào tạo là do đội ngũ giáo viên và cán bộ quản

lý, việc lập kế hoạch tuyển dụng là một việc làm rất cần thiết và cơ sở

GD&ĐT phải được tự quyết về vấn đề này.

Tuyển chọn những giáo viên có có trình độ đào tạo cơ bản và phải qua

khảo sát chuyên môn, phải là các giáo viên có khả năng giảng dạy, có năng

lực sư phạm.

Kế hoạch tuyển dụng phải công khai về chỉ tiêu tuyển dụng,tiêu chuẩn

tuyển dụng,thành lập hội đồng tuyển dụng, quy chế làm việc và những quy

định có liên quan. Nguồn tuyển dụng là các sinh viên mới ra trường,giáo viên

từ nơi khác chuyển đến.

Sau khi tuyển dụng có kế hoạch thử việc tập sự khả năng giảng dạy và

các công tác khác ít nhất là 01 năm, sau đó đánh giá bằng phiếu và bản cam

kết của giáo viên được cử hướng dẫn tập sự. Những giáo viên đạt chuẩn theo

yêu cầu đề ra mới được tiến hành làm các thủ tục tuyển dụng chính thức.

Đối với trung tâm GDTX vì lượng giáo viên cơ hữu hạn chế cho nên

phải hợp đồng giáo viên thỉnh giảng của các trường THPT trong địa bàn

huyện nơi trung tâm đóng, việc chọn lựa đội ngũ giáo viên này rất cần thiết,

trung tâm được quyền lựa chọn những giáo viên có chuyên môn vững qua

việc tham khảo:66+ Chất lượng giáo dục của giáo viên qua các lớp giảng dạy tại các

trường THPT.

+ G/V có thâm niên công tác, G/V có nhiều kinh nghiệm ôn tập học

viên yếu, kém, học viên giỏi…

+ G/V đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh…

Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn mới phải được bồi dưỡng về chuyên môn

nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ sư phạm, lý luận ngành nghề.

Sàng lọc đội ngũ giáo viên

Là một trong những yêu cầu xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên, vấn

đề này cần có sự quyết đoán của ban giám đốc các trung tâm, giải quyết công

việc này tốt thì uy tín, chất lượng đào tạo, sự phát triển lâu dài của trung tâm

mới được đảm bảo, phải căn cứ vào những quy định cụ thể của bộ GD&ĐT về

sàng lọc đội ngũ giáo viên. Có những hình thức giải quyết như sau:

+ Đối với giáo viên không đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nếu yếu về

chuyên môn đã được đào tạo, không dạy được, hình thức xử lý là cho đi bồi

dưỡng tiếp tục về chuyên môn nghiệp vụ, giáo viên đó phải đi học tập tiếp,

hoặc đi đào tạo lại.

+ Đối với giáo viên không thể đi học tiếp thì trung tâm bố trí cho làm

công việc khác, hoặc đề nghị với cơ quan chủ quản là sở GD&ĐT Lạng Sơn

chuyển xuống giảng dạy tại cấp học, bậc học thấp hơn(THCS).

+ Đối với giáo viên quá yếu về chuyên môn, tuổi cao thì trung tâm

tham mưu với sở GD&ĐT Lạng Sơn can thiệp để cho nghỉ chế độ sớm.

Bổ nhiệm, đề bạt cán bộ quản lý

Đây là khâu rất quan trọng trong việc xây dựng và quy hoạch đội ngũ

giáo viên trong trung tâm, giáo viên được bổ nhiệm, đề bạt vào vị trí quản lý

các tổ chức, đoàn thể phải chứng tỏ được năng lực chuyên môn và năng lực

quản lý, đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của công việc mới, tạo sự phát triển

cho cơ sở giáo dục.67Việc đề bạt và bổ nhiệm cán bộ phải dựa trên cơ sở pháp lý và những

quy định bắt buộc của quá trình bổ nhiệm, công việc này được phân cấp quản

lý ra quyết định:

+ Ban chi ủy trung tâm: do bí thư Huyện ủy ra quyết định sau khi đã

thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm.

+ Giám đốc, phó giám đốc trung tâm: do giám đốc sở GD&ĐT Lạng

Sơn ra quyết định sau khi đã thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm.

+ Tổ trưởng các tổ chuyên môn: do giám đốc trung tâm GDTX ra quyết

định sau khi đã thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm.

+ Chủ tịch công đoàn trung tâm: do chủ tịch công đoàn ngành giáo dục

Lạng Sơn ra quyết định sau khi đã thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm.

+ Bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trung tâm GDTX: do

bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyện ra quyết định sau khi đã

thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm.

Sau khi đã bổ nhiệm những cán bộ quản lý không hoàn thành nhiệm vụ

hoặc mắc những sai lầm nghiêm trọng trong công tác quản lý được miễn

nhiệm, cách chức chuyển công việc khác hoặc ra khỏi ngành tùy theo mức độ

vi phạm.

3.2.3. Tuyển dụng đội ngũ giáo viên trung tâm GDTX

3.2.3.1. Mục đích của biện pháp

Tạo cho trung tâm GDTX có đội ngũ giáo viên với cơ cấu hợp lý, đủ về

số lượng, mạnh về chất lượng. Tuyển chọn và sử dụng hợp lý chính là để xây

dựng và quản lý đội ngũ giáo viên tốt.

Sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên, tạo động lực cho các cá nhân cán

bộ, giáo viên, nhân viên làm việc hiệu quả, đồng thời từng bước phát triển

đội ngũ bằng việc tuyển chọn chính xác những vị trí còn thiếu nhằm bổ

sung, kiện toàn đội ngũ và bộ máy tổ chức cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm

vụ được giao.683.2.3.2. Nội dung của biện pháp

Việc tuyển chọn và sử dụng giáo viên phải theo đúng quy trình của

công tác quản lý cán bộ viên chức.

Nội dung bao gồm: xác định rõ điều kiện tuyển chọn cán bộ giáo viên ,

tổ chức thi tuyển, xét tuyển.

3.2.3.3. Cách thực hiện biện pháp

Các trung tâm GDTX cần quy định cụ thể về chế độ tuyển chọn và công

khai hoá những tiêu chuẩn tuyển chọn giáo viên .

Trong việc tuyển chọn giáo viên cần căn cứ.

Dựa trên trình độ, năng lực phẩm chất phù hợp với ngành nghề đào tạo,

không quá lệ thuộc vào quy trình hành chính và hạn chế các tác động tiêu cực của

xã hội.

Tuyển chọn giáo viên trẻ, có năng lực, đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như

lâu dài cho sự phát triển của các trung tâm .

Tổ chức thi tuyển đúng quy chế theo luật giáo dục.

Căn cứ vào nhu cầu công việc để tuyển chọn người cho phù hợp, tránh việc

dùng người để xếp việc.

Trong tuyển chọn phải đáp ứng được yêu cầu dự báo về sự phát triển của

trung tâm.

Sử dụng cả hình thức tuyển chọn tạm thời bằng hình thức ký hợp đồng

ngắn hạn, dài hạn để giải quyết được nhu cầu trước mắt.

Trong việc sử dụng giáo viên.

Sử dụng giáo viên đúng người, đúng việc, đảm bảo được khối nhất trí trong

trung tâm.

Biết khai thác tiềm năng của đội ngũ giáo viên, biết phát huy những mặt

mạnh và hạn chế những mặt yếu của từng giáo viên.

Sử dụng giáo viên gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng toàn diện.

Phân công lao động sư phạm hợp lý.69Đánh giá giáo viên đúng, phù hợp với năng lực trình độ.

Sử dụng giáo viên phải nắm vững về đức, tài và tình trạng sức khoẻ của

từng giáo viên.

Sử dụng đi đôi với sàng lọc. Đối với những giáo viên có năng lực chuyên

môn, có ý thức xây dựng trung tâm , xây dựng tập thể, có ý thức tổ chức kỷ luật

tốt và có ý chí phấn đấu cần được chú ý bồi dưỡng, sắp xếp để phát huy tác dụng

và khả năng của những giáo viên đó. Đối với giáo viên sa sút về phẩm chất, năng

lực chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, bản thân không biết tự

học, tự rèn luyện để vươn lên thì không nên áp dụng hình thức thuyên chuyển mà

cần cương quyết áp dụng Luật lao động.

Để có được đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu phát triển của sự

nghiệp Giáo dục & Đào tạo ở các trung tâm GDTX huyện tỉnh Lạng Sơn trước

hết cần xây dựng cho được một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ

cấu, có trình độ chuyên môn - nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt.

Xây dựng một tập thể giáo viên đoàn kết nhất trí, có ý thức học tập để không

ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, năng động, sáng tạo

đạt hiệu quả cao trong giảng dạy. Cần coi trọng công tác tuyển chọn và sử dụng

giáo viên, có như vậy mới tạo động lực thúc đẩy đội ngũ sư phạm nói chung và

từng giáo viên nói riêng phấn đấu vươn lên.

3.2.4. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung tâm GDTX

3.2.4.1. Mục đích của biện pháp

Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy của giáo viên trung

tâm trước yêu cầu ngày càng cao của giáo dục và đào tạo.

Đào tạo, bồi dưỡng với mục đích nâng cao trình độ chuyên môn - nghiệp

vụ, phẩm chất đạo đức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên.

Việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên

trong đơn vị trung tâm GDTX nhằm phục vụ thiết thực cho công tác giảng

dạy của giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng của giáo viên, nâng cao70năng lực chuyên môn, khả năng sư phạm, khả năng ứng dụng CNTT trong

dạy học, khả năng sử dụng ngoại ngữ, khả năng tham gia các hoạt động khác

của trung tâm.

3.2.4.2. Nội dung của biện pháp

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:

+ Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống;

+ Chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Văn hóa, ngoại ngữ;

+ Nghiên cứu khoa học;

+ Năng lực công tác.

Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức,lối sống cho cán bộ,giáo viên

trung tâm

+ Phẩm chất của người công dân: lập trường tư tưởng vững vàng theo

quan điểm giáo dục của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nước, yêu chủ

nghĩa xã hội.

+ Phẩm chất của nhà giáo: yêu nghề, mẫu mực, quảng giao, hiểu tâm lý

học viên, vị tha, khiêm tốn, tận tuỵ, thực sự phải là một nhân cách chuẩn mực,

làm gương và giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức, thế giới khoa học, lý tưởng nghề

nghiệp. Biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, có ý thức xây dựng

trung tâm GDTX , hiểu biết và tôn trọng pháp luật, năng động, sáng tạo, có

tính kỷ luật và có trách nhiệm cao đối với công việc.

Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn - nghiệp vụ

Chuyên môn nghiệp vụ là tổng hợp những kiến thức lý thuyết về chuyên

môn và nghiệp vụ . Chuyên môn được công nhận bởi cấp độ được đào tạo.

+ Bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ.

Nâng cao kiến thức chuyên ngành của đội ngũ giáo viên đảm bảo tính

dân tộc, hiện đại và nhân văn trong vốn kiến thức của họ.71Bồi dưỡng thường xuyên theo chuyên đề, cập nhật kiến thức chuyên môn,

phù hợp với xu thế phát triển của khoa học và công nghệ.

Đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa, ngoại ngữ

Giáo viên cần có một trình độ ngoại ngữ nhất định trong qúa trình tham

khảo nguồn tư liệu giảng dạy.

- Đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác.

+ Bồi dưỡng về công nghệ dạy học hiện đại.

Tổ chức các hoạt động giáo dục; tổ chức các hoạt động ngoại khoá, bổ trợ

học tập, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục truyền thống cho học viên.

Đào tạo, bồi dưỡng về nghiên cứu khoa học.

Cán bộ, giáo viên phải coi công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ của

người giáo viên, tăng cường tổ chức nghiên cứu khoa học, đề tài cần tập trung và

giải quyết những vấn đề bất cập của trung tâm như: công nghệ thông tin, đội ngũ

giáo viên, chất lượng đào tạo...

Bồi dưỡng các kiến thức bổ trợ.

+ Bồi dưỡng về tin học.

3.2.4.3. Cách thực hiện biện pháp

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để đạt được hiệu quả cần

thực hiện cách làm như sau:

Đưa vào kế hoạch từng tháng, từng học kỳ nội dung bồi dưỡng tin học cho

đội ngũ giáo viên

Đầu tư cơ sở vật chất như: Phòng học ngoại ngữ, phòng máy vi tính để giáo

viên luyện tập và tự làm việc với máy tính.

Bồi dưỡng về hiểu biết chung.

Tạo điều kiện cho giáo viên được bồi dưỡng thêm về các lĩnh vực khác

như: lý luận chính trị, kiến thức quản lý, quản trị kinh doanh, kiến thức pháp luật,

bảo vệ môi trường, tệ nạn xã hội, kiến thức về văn hoá chung, về giá trị nhân văn.72Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

×