1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP , KIẾN NGHỊ .

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 111 trang )


CHNG 2 : PHN TCH KT QU NGHIấN CU

_CC GII PHP , KIN NGH .

2.1. T CHC NGHIấN CU .thc hin nghiờn cu v thỏi ca tr lang thang trờn a bn H Ni

i vi vic s dng ma tuý chỳng tụi ó t chc nghiờn cu theo trỡnh t nh

sau:

_Xỏc nh ti nghiờn cu .

_Xỏc nh mc ớch,nhim v ,i tng ,khỏch th nghiờn cu .

_Tp hp ,nghiờn cu ti liu cú liờn quan ti ti .

_Xõy dng cng ,chn mu nghiờn cu .

_Xõy dng bng hi trờn c s thu thp thụng tin phc v cho mc ớch

nghiờn cu ,ni dung nghiờn cu v kim chng gi thit khoa hc. Chỳng tụi

ó tin hnh trũ chuyn vi 50 tr lang thang thu thp thụng tin , trờn c s

ú xõy dng bng hi .Trong bng hi cú s dng cỏc dng cõu hi , cõu hi úng

, cõu hi m , cõu hi kim tra . Cỏc cõu hi cú liờn quan b sung cho nhau .

_Chỳng tụi tin hnh iu tra th trờn 50 tr kim tra chớnh xỏc ca

bng hi, sau ú b xung v tin hnh iu tra trờn din rng hn .

_Tin hnh iu tra nghiờn cu ,thu thp s liu .Sau ú x lý s liu thu

thp c bng phng phỏp thng kờ toỏn hc .

_Trờn c s cỏc s liu thu c tin hnh phõn tớch , v a ra cỏc kt

lun ,kin ngh .

_ ng thi so sỏnh chỳng tụi cng iu tra trờn 200 tr l hc sinh

ang hc ti trng THCS ( l tr khụng lang thang)- 46 -_ lm rừ thờm nh hng ca cỏc yu t xó hi tỏc ng ti thỏi i

vi vic dựng ma tuý tr lang thang, chỳng tụi ó tin hnh iu tra trờn 100

ngi sng xung quanh tr bao gm:cha m ca tr lang thang , ch nh tr

,nhng ngi ln cựng nh tr , nhng ngi ln cnh ni tr sinh sng v lm

vic .

*Vic chn mu nghiờn cu c chỳng tụi tin hnh nghiờn cu trờn 200

tr lang thang a bn H Ni ,vi cỏc ni dung c la chn nh sau :

Ni dungS ngi%Nam9448,0N10252,019610010 12291513 15763116 189164196100ỏnh giy6633,,67Bỏn bỏo7638,77Nht rỏc84,08.Bỏ hng rong2412,24Ph bỏn c phờ157,65Hỏt rong73,57196100Tiờu chớ

GiiTuiNgh- 47 -Vi mu iu tra ngi ln c xỏc nh .Ngi cựngS ngiCha20

18Ngi cựng tr3131Ch trCha ,mNi dung

MTiờu chớ13131818Ngi ln khỏc ni tr

lm ( Xe ụm, xớch lụ ,

ch quỏn..)Cng- 48 -%

20182.2.PHN TCH NHNG KT QU NGHIấN CU V THI CA TR

LANG THANG I VI VIC S DNG MA TUí .2.2.1. Nhn thc ca tr lang thang i vi vic s dng ma tuý .

Mun cú thỏi v mt i tng no ú thỡ cỏ nhõn phi cú nhn thc v

i tng ú . cú thỏi i vi hnh vi s dng ma tuý thỡ tr lang thang

phi cú nhn thc v hnh vi ú .T s nhn thc ú tr lang thang mi cú nhng

nhn xột ỏnh giỏ tc l hỡnh thnh nờn thỏi i vi hnh vi s dng ma tuý

.Nhn thc l quỏ trỡnh lnh hi tri thc ,s lnh hi khụng ch l quỏ trỡnh nhn

bit m cũn l quỏ trỡnh iu tra ,khỏm phỏ ra bn cht ca i tng . Nhn thc

cú th coi l quỏ trỡnh thụng qua ú cỏ nhõn tuyn chn , gii thớch thụng tin u

vo cú mt bc tranh cú ý ngha v th gii xung quanh . cú s quan tõm

,cú hng thỳ v cú s tỡm kim thụng tin v i tng ú .Tỡm hiu v nhn thc

ca tr lang thang i vi hnh vi s dng ma tuý thỡ chỳng ta khụng th khụng

quan tõm ti vn tr lang thang ó s dng nhng ngun thụng tin no cú

nhn thc v hnh vi s dng ma tuý .

Nhng ngun thụng tin ny cú nh hng ti s hỡnh thnh cng nh thay

i thỏi ca tr lang thang .Tr lang thang s khụng cú thỏi ỳng n v

hnh vi s dng ma tuý khi khụng cú thụng tin hay cú quỏ ớt thụng tin hoc

thụng tin sai lch .Qua trao i trũ chuyn ,chỳng tụi nhn thy nhng ngun

thụng tin m tr lang thang s dng tỡm kim thụng tin v vic s dng ma tuý

l:

*Ngun thụng tin qua cỏc phng tin truyn thụng i chỳng nh bỏo ,i

,ti vi. õy l ngun thụng tin ỏng tin cy ,cung cp nhng thụng tin chớnh xỏc

vi mc ớch tuyờn truyn v tỏc hi ca ma tuý ti qung i qun chỳng .

* Ngun thụng tin qua cỏc bng thụng tin tuyờn truyn. õy cng l ngun

thụng tin chớnh thc, cung cp nhng thụng tin chớnh xỏc vi mc ớch tuyờn- 49 -truyn v tỏc hi ca ma tuý. Tuy nhiờn, hỡnh thc ny khụng sng ng nh bỏo

i, ti vi.

* Ngun thụng tin cỏ nhõn qua bn bố, ngi thõn. õy l ngun thụng tin

m cỏ nhõn chu nh hng nhiu nht. Vỡ õy l nhúm m cỏ nhõn tip xỳc nhiu

nht v chu tỏc ng khỏ nhiu. Tuy nhiờn khụng phi lỳc no cỏ nhõn cng thu

c nhng thụng tin chớnh xỏc, ỳng n t nhng ngun ny.

* Ngun thụng tin qua cỏc bui sinh hot tuyờn truyn. õy l mt hỡnh

thc cung cp thụng tin mt cỏch b ớch v hp dn .Thụng tin a ra thng

mang tớnh chớnh xỏc v cú mc ớch.

*Ngun thụng tin tr thng s dng tỡm hiu v ma tỳy.

Tỡm hiu v cỏc ngun thụng tin m tr lang thang thng s dng cú nhng

hiu bit v ma tuý chỳng tụi a ra cõu hi: "Em bit v ma tuý v hnh vi s

dng ma tuý qua cỏc ngun tin no". Chỳng tụi thu c kt qu nh sau:

Bng 1:Cỏc ngun thụng tin tr thng s dng tỡm hiu v ma tuý .

Nhúm lang thang

(n=196)Ngun thụng tinNhúm khụng lang thang

(n=198)Bỏo i tivi126Tn

xut

64,28Bng tuyờn truyn10051,022Qua bn bố8141,32Qua cỏc bui sinh2311,73Tn sTTh

hng

1Tn

s

11156,06Th

hng

27437,273314975,25144321,714Tn xuthot

Nh vy ta thy cú s khỏc nhau v ngun cung cp thụng tin gia hai

nhúm tr. Nhúm tr lang thang thu nhn c nhng thụng tin v ma tuý v hnh

vi s dng ma tuý ch yu thụng qua nhng phng tin thụng tin i chỳng nh- 50 -bỏo i, ti vi( 64,28%) v qua cỏc bng tuyờn truyn. õy l nhng ngun thụng

tin chớnh xỏc v cú mc ớch. Ngun thụng tin t gia ỡnh bn bố l ngun c

dựng tỡm kim thụng tin sau hai ngun tin trờn. Ngc li nhúm tr khụng

lang thang nhúm ngun thụng tin bn bố ngi thõn li l ngun thụng tin u

tiờn c huy ng tỡm kim thụng tin. Ngun thụng tin qua bỏo i, ti vi v

cỏc bng tuyờn truyn c s dng sau. S d cú s khỏc nhau gia hai nhúm l

do nhng c trng khỏc nhau ca nhúm. Nhúm lang thang s gn bú vi gia

ỡnh, bn bố kộm hn so vi nhúm khụng lang thang. Nhúm tr khụng lang thang

thng cú s tham kho ý kin ca cha m v trao i thụng tin tin tc vi bn

bố, ngi thõn. Tuy nhiờn cú mt c im chung gia hai nhúm l ngun thụng

tin tuyờn truyn u khụng c c hai nhúm tr chn la l ngun thụng tin

chớnh tỡm kim thụng tin. Phi chng iu ny th hin s kộm hp dn ca

hỡnh thc tuyờn truyn i chỳng ny.

Khi xem xột vic la chn cỏc ngun thụng tin qua cỏc nhúm nam v n

trong nhúm lang thang ta cng thy cú s khỏc bit v t l s nam v s n.

Bng 2:Phõn tớch cỏc ngun thụng tin theo gii tớnh (nhúm tr lang thang )

Cỏc ngun thụng

tin

Bỏo i ti vi

Cỏc bng tuyờn

truyn

Bnbốngithõn

Cỏc

hotbuisinhTn

s

66Nam (n=94)

Tn

Th hng

xut

70,20

1N (n=102)

Tn

Tn

Th

s

xut

hng

60

58,825760,6334342,156164,8922019,62223,40410,98- 51 -Nh vy ngun thụng tin qua bỏo i ti vi u oc c hai nhúm tr s

dng khi tỡm kim nhng thụng tin v ma tuý.õy l kờnh thụng tin tr s dng

nhiu nht ,vỡ õy cng l kờnh thụng tin cú sc thu hỳt hp dn cỏc em .Ti ti

sau mt ngy lao ng vt v ,c ngi xem ti vi l mt hỡnh thc gii trớ ca

cỏc em . Ngun thụng tin qua bn bố ngi thõn c nhúm tr nam s dng

nhiu hn so vi nhúm tr n. iu ny cng phự hp vúi nhng c trng v

tõm lý ca tng gii . Gii n thng e dố, ngi ngựng hn so vi gii nam khi

trao i v nhng vn v TNXH nh ma tỳy v s dng ma tuý. Cú mt im

ging nhau gia hai nhúm l ngun thụng tin qua cỏc bui sinh hot tuyờn truyn

ớt c tr la chn khi tỡm kim thụng tin v ma tuý. Mt lý do l cỏc em ớt quan

tõm dn vic tham gia cỏc chng trỡnh sinh hot v bn thõn ni dung nhng

cng nh hỡnh thc ca cỏc bui sinh hot cha thc s thu hỳt c cỏc em. Qua

tỡm hiu chỳng tụi nhn thy cú mt s em ó c tham gia nhng bui sinh

hot, tuyờn truyn v tỏc hi ca ma tỳy do cỏc vn phũng t vn Tr em ti cỏc

Qun t chc. Nhng bui sinh hot ny c t ra vi mc ớch rt tt p v

cú ý ngha, nhng hỡnh thc li hi khuụn mu, cng nhc v khụng linh hot,

phự hp vi dc im tõm sinh lýca tr lang thang. Nh vy cú th núi rng tr

lang thang ch yu s dng nhng ngun thụng tin qua bỏo i ti vi tỡm kim

thụng tin. Qua trao i trũ chuyn,chỳng tụi c bit nhng phúng s v ma tuý,

nhng hỡnh nh v ngoỡ nghin ma tuý trờn ti vi c cỏc em ghi nh lõu v thu

hỳt s quan tõm chỳ ý ca nhiu hn nhng li khuyờn rn ca ngi ln

*Mc tỡm kim thụng tin ca tr

Khi xem xột v nhn thc ca nhúm tr lang thang i vi vic phũng

chng ma tuý, ngoi vic tỡm hiu cỏc thụng tin tr s dng cú nhn thc v

ma tỳy, chỳng tụi cng quan tõm ti mc thng xuyờn tỡm kim thụng tin

nhúm tr, mc tỡm hiu thụng tin cú th núi chớnh l nhng yu t phn ỏnh- 52 -tớnh ni tri ca thỏi , th hin s quan tõm, hng thỳ vi vn . Ngun thụng

tin lnh mnh, chớnh xỏc thụi cha m cũn cn s hng thỳ, mc thng

xuyờn tỡm kim thụng tin mi to nờn thỏi ỳng n tớch cc. Khi a ra cõu

hi cỏc em cú thng xuyờn tỡm kim thụng tin v ma tuý v vic s dng ma tuý

khụng, chỳng tụi ghi li c kt qu phn ỏnh trong bng sau:

Mc tỡm kim

thụng tinTr khụng lang

thang(n=198)Tr lang thang(n=196)

Tn sTn sutTn sTn sutRt thng xuyờn3417.54422.2Thng xuyờn49255628.3Thnh thong6834.77437.4Him khi2512.72311.5Khụng bao gi2010.2157.6Biu 1:Mc tỡm kim thụng tin ca tr .(Tớnh theo% ).:

Rất th-ờng xuyên4037.4Th-ờng xuyên34.735Thỉnh thỏng28.330Hiếm khi25

25

20

15Không bao giờ22.2

17.3

12.7

10.211.5

7.610

5

0Trẻ lang thangTrẻ không lang

thangNh vy nhúm tr khụng lang thang cú tn xut tỡm kim thụng tin v ma

tuý v hnh vi s dng ma tuý cao hn so vi nhúm tr lang thang . mc rt

thng xuyờn v thng xuyờn ch cú 43,2% tr lang thangla chnphng ỏn tr li .Trong khi ú nhúm tr khụng lang thang t l ny l 50,5%.- 53 -Mc tỡm kim thụng tin th hin s hng thỳ ,quan tõm ti vn s dng ma

tuý ca nhúm tr lang thang .Hng thỳ chớnh l mt dng thỏi c bit ca cỏ

nhõn ,l ng lc thỳc y v duy trỡ tớnh tớch cc hot ng ca cỏ nhõn . Khi cú

hng thỳ vi mt i tng no ú ,cỏ nhõn cú s ỏnh giỏ , cm xỳc tớch cc

vi i tng . Thỏi ch quan ca cỏ nhõn ,tớnh phõn cc ca thỏi c th

hin rừ nột qua hng thỳ . Hng thỳ cng mnh m , cng n nh thỡ thỏi

cng c cng c v cỏ nhõn cng cú ham mun tỏc ng thng xuyờn ti i

tng .Qua s liu thu c ta thy rừ s khỏc bit v hng thỳ tỡm kim thụng

tin v ma tuý gia hai nhúm . Nhúm tr lang thang khụng cú hng thỳ i vi

vic tỡm kim thụng tin cú liờn quan ti ma tuý . Cú ti 22,9% tr lang thang

khụng cú hng thỳ i vi vic tỡm kim thụng tin v ma tuý . Trong khi ú t l

ny nhúm tr khụng lang thang ch l 12,1%. iu ny l hon ton phự hp vi

c im ca tng nhúm .Tỡm kim thụng tin v ma tuý khụng phi l nhu cu

ca nhúm tr lang thang . Cỏc em xa nh lang thang ch yu l kim sng

giỳp gia ỡnh ,hoc cú mt phn nh l do cú mõu thun vi gia ỡnh .

Vỡ nhu cu ca cỏc em l kim tin duy trỡ cuc sng v nhu cu c t

do lm nhng gỡ mỡnh thớch. Vic tỡm kim nhng thụng tin v ma tuý v tỏc hi

ca ma tỳy khụng thu hỳt s quan tõm ca cỏc em bng vn lm th no

sng, tn ti trờn ng ph.

Khi xem xột mc tỡm kim thụng tin gia hai nhúm nam v n trong

nhúm tr lang thang ,chỳng tụi nhn c kt qu nh sau :

Bng 3: Mc tỡm kim thụng tin v ma tuý ca nhúm tr lang thang

(phõn theo gii).

Mc tỡm kim

thụng tinNam(n=94)

Tn

Tn s

xut- 54 -N(n=102)

Tn sTn xutRt thng xuyờn1819,151615,69Thng xuyờn3031,911918,63Thnh thong2526,604342,16Him khi1313,831211,76Khụng bao gi88,51121211,76Qua bng trờn ta nhn thy khụng cú s khỏc bit nhiu lm v mc

thng xuyờn tỡm kim thụng tin v ma tuý hai nhúm nam v n. C hai nhúm

u cha cú hng thỳ cao vi vic tỡm kim thụng tin v ma tuý. nhúm n ta

thy mc hng thỳ thp hn, tuy nhiờn s chờnh lch ny khụng ln lm.

Mc quan tõm tỡm kim thụng tin v ngun thụng tin cú tin cy,

ỳng n cao l nhng yu t nh hng ti thỏi ca cỏc em i vi vic s

dng ma tuý. Vỡ vy cn cú nhng hot ng giỳp cỏc em hng thỳ hn v cú ý

thc hn i vi vic tỡm kim thụng tin v ma tuý v tỏc hi ca ma tuý.

*Nhn thc v hnh vi dựng ma tuý.

Nhn thc v hnh vi s dng ma tuý l yu t quan trng quyt nh ti

thỏi ca cỏc em. Khi a ra cõu hi (theo em hnh vi s dng ma tuý l hnh

vi nh th no?) chỳng tụi thu c kt qu phn ỏnh trong bng sau:

Nhn thc v hnh vi dựng

ma tuýNhúm tr lang

Nhúm tr khụng lang

thang

thang

Tn s Tn sut Tn s

Tn sutL quyn ca mi ngi4824.510.5L hnh vi bỡnh thng261321L hnh vi vi phm phỏp lut12361.719598.5Biu 2: Nhn thc v hnh vi dựng ma tuý.- 55 -120

98.5100

80Là quyền của mọi ng-ời

61.760

40

20Là hành vi bình th-ờng

24.5

135Là hành vi vi phạmpháp luật100

Trợ lang

thangTrẻ không

lang thangNh vy, ta thy cú s khỏc nhau hon ton v nhn thc v hnh vi s

dng ma tuý gia hai nhúm tr. Nhúm lang thang cú s % nhn thc sai lch v

hnh vi s dng ma tuý nhiu hn nhúm khụng lang thang. Cú 24,5% tr lang

thang cho rng mi ngi cú quyn dựng ma tuý ( tc l cho rng hnh vi dựng

ma tuý khụng b cm). Trong khi ú nhúm tr khong lang thang t l ny ch l

0,5 % - 1%. S tr cú nhn thc ỳng n v hnh vi s dng ma tuý, bit c

ú l hnh vi b cm tr lang thang thp hn nhiu so vi tr khụng lang thang.

nhúm lang thang ch cú 61,7% tr lang thang coi l hnh vi vi phm. Trong khi

ú tr khụng lang thang l 98,5%. iu khỏc bit ny l do tr khụng lang thang

thng xuyờn c tuyờn truyn, giỏo dc trong gia ỡnh, nh trng v ma tuý.

Cỏc em c hc trong cỏc gi ngoi khoỏ, nhng hot ng thi tỡm hiu...Vỡ vy

cỏc em cú nhn thc ỳng n. Trong khi ú s tr lang thang thỡ a s trỡnh

vn hoỏ cũn thp, li khụng cũn tham gia vo cỏc hot ng ca trng lp, cụng

vic v mi quan tõm ch yu ca cỏc em l kim tin. Vỡ vy cỏc em cng ớt

quan tõm tỡm hiu nhng thụng tin v ma tuý v hnh vi dựng ma tuý, v iu ny

cng hon ton phự hp vi mc cha thng xuyờn trong vic tỡm kim

thụng tin v ma tuý cỏc em.

Khi xem xột nhn thc gia hai nhúm nam v n trong nhúm tr lang thang

chỳng tụi nhn thy cú s khỏc nhau trong nhn thc .

Bng 4: Nhn thc v hnh vi dựng ma tuý ca tr lang thang

(Phõn theo gii)- 56 -Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

×