1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

KẾT LUẬN - CÁC GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 111 trang )


khách quan đưa lại và do các em không được trang bị những kỹ năng cần thiết để

tự phòng tệ nạn xã hội.

5.Tuy có thái độ phản đối hành vi sử dụng chất ma tuý, nhưng thái độ này

của trẻ lang thang mới chỉ dừng ở mức độ thấp. Các em mới chỉ tỏ thái độ phản

đối qua những hành động giữ cho bản thân và gia đình không sử dụng ma tuý chứ

chưa thể hiện được trong hành động tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tệ

nạn này. Điều này cũng được thể hiện ở mức độ hứng thú chưa cao của trẻ lang

thang đối với việc tìm kiếm những thông tin về ma tuý và sử dụng ma tuý.

6.Các yếu tố gia đình ,môi trường sống và hoạt động cũng như thái độ của

những người lớn xung quanh cũng có ảnh hưởng nhièu tới thái độ cũng như hành

vi sử dụng ma tuý ở các em .

Một số giải pháp cơ bản nhằm giảm thiếu tình trạng trẻ lang thang sử

dụng ma tuý .

Văn kiện Đại hội Đảnh toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ" chính sách bảo vệ

trẻ em tập trung vào thực hiện quyền trẻ em ,tạo điều kiện cho trẻ em được sống

trong môi trường an toàn và lành mạnh ,phát triển hài hoà về thể chất ,trí tuệ tinh

thần và đạo đức ;Trẻ em mồ côi bị khuyết tật ,trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó

khăn có cơ hội học tập và vui chơi ".Báo cáo chính trị tại đại hội Đảng cũng nhấn

mạnh "ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội , nhất là mãi dâm ,ma tuý ; ngăn

chặn tiến tới đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS .Xây dựng lối sống văn minh lành

mạnh" (Văn kiện đại hội Đảng IX,tr.107-108)

1. Để phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng trẻ lang thang sử dụng ma

tuý, cần tạo một thái độ đúng đắn, tích cực đối với hành vi dùng ma tuý ở trẻ lang

thang, trong đó cần chú ý trang bị cho trẻ những kiến thức đúng đắn phù hợp, tạo

cho trẻ những xúc cảm tích cực liên quan tới tự phòng tránh ,chủ đõnga rời các

tác động tai hại của ma tuý .- 96 -2. Để cung cấp những thông tin đầy đủ, chính xác về ma tuý và tác hại của

nó, cần chú ý tăng cường hơn nữa công tác giáo dục tuyên truyền tới nhóm trẻ

lang thang. Cần đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền giáo dục liên

quan tới chủ đề này ,chẳng hạn cần chú ý thiết kế những nội dung tuyên truyền

phù hợp với khả năng tiếp thu, tạo sự hấp dẫn thu hút sự chú ý và ghi nhớ của trẻ.

Những buổi sinh hoạt và tuyên truyền về ma tuý và tác hại của nó cần được tổ

chức qua những trò chơi vui nhộn, dễ nhớ. Ngoài ra cũng có thể phát động các

cuộc thi vẽ, viết, kể chuyện về phòng chống ma tuý tại các nhóm trẻ. Hình thức

đội tự quản, đội tuyên truyền phòng chống ma tuý nhằm tập hợp những hạt nhân

tích cực cho công tác này sẽ là một điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền

và thu hút các em tham gia tích cực và có hiệu quả hơn.Có thể tổ chức diễn đàn

cho trẻ lang thang nói lên những suy nghĩ của mình về ma tuý và hiện tượng

nghiện hút ma tuý .Trên cơ sở đó có những chương trình hành động cụ thể giúp

đỡ trẻ lang thang tránh xa các tác hại của ma tuý một cách hiệu quả.

3.Cần quan tâm tổ chức những cuộc tập huấn trang bị kỹ năng sống, kỹ

năng phòng tránh các tệ nạn xã hội nói chung ,tệ nạn ma tuý nói riêng đối với các

nhóm trẻ lang thang .đối với các em. Có được những kỹ năng này nguy cơ các em

tham gia vào việc sử dụng ma tuý sẽ có điều kiện giảm thiểu rất nhiêù.

4.Đối với những em đã có hành vi sử dụng ma tuý, cần có những trung tâm

tư vấn hỗ trợ cai nghiện miễn phí để giúp các em từ bỏ ma tuý, tái hoà nhập cộng

đồng. Tuy trẻ lang thang không phải là trẻ của địa phương nhưng theo Công ước

quốc tế về quyền trẻ em thì các em cũng rất cần có quyền đượchưởng sựquan tâm, chăm sóc. Do đó tổ chức, đoàn thể nơi có trẻ lang thang sinh sống có

vai trò quan trọng. Việc giúp đỡ trẻ lang thang có cuộc sống tốt hơn, tránh được- 97 -các tệ nạn xã hội không chỉ đơn thuần là giúp trẻ lang thang mà cúng chính là

công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em của chính quyền địa phương mình, tạo cho các

em một môi trường lành mạnh, tốt đẹp./.

KIẾN NGHỊ

Toạ điều kiện cho những giải pháp trên được thực hiện có hiẹu quả ,từ thực

trạng của trẻ lang thang trên địa bàn Hà Nội ,chúng tôi đã đề xuất một số kiến

nghị cụ thể với Đảng ,Nhà nước ,các Đoàn thể xã ở trung ương và Hà Nội như

sau :

1. Cần phát huy hơn nữa vai trò to lớn của các tổ chức chính quyền , các

cấp , nơi có trẻ lang thang kiếm sống .Những tổ chức này cần chú ý hơn nữa trong

công tác quản lý, giúp đỡ trẻ. Cần có những biện pháp tích cực tác động vào các

gia đình có trẻ nhằm hạn chế việc trẻ đi lang thang.

2.Các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Mặt trận tổ quốc…

cũng cần phát huy hơn nữa vai trò tích cực cuả mình trong sự nghiệp chăm sóc

và bảo vệ trẻ em. Cần có những hoạt động lành mạnh, bổ ích để thu hút trẻ và

trang bị cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết.

3.Cần gia tăng hơn nữa những tác động giáo dục của từng gia đình có trẻ

em đi lang thang cũng cần được nâng cao nhận thức để thấy được sự nguy hiểm

khi để con cái đi lang thang và từ đó gia đình thấy được trách nhiệm của mình

trong việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục các em thành người có ích cho xã hội .

4. Chính quyền, các đoàn thể xã hội cần có những hỗ trợ, giúp đỡ về vật

chất cụ thể cho các gia đình diện nghèo tạo điều kiện nâng cao kinh tế cho các hộ

gia đình. Đây là yếu tố thuận lợi để giảm thiểu tình trạng trẻ lang thang ở các đô

thị nói chung và ở địa bàn Hà Nội nói riêng .

Các tổ chức phi Chính phủ, tổ chức nhân đạo cũng càn có những chương

trình hỗ trợ, giúp đỡ phát triển kinh tế cho gia đình… trang bị kỹ năng sống cho

trẻ nhằm giúp trẻ chủ động tránh xa các tác hại của ma tuý .- 98 -Số liệu nhóm ngƣời lớn

Câu 1: Theo ông( bà) môi trường ,hoàn cảnh kinh tế xã hội có ảnh

hưởng như thế nào tới thái độ và hành vi sử dụng ma tuý của trẻ em ?Nội dung

Rất ảnh hưởngCha mẹ

Số

%

ngƣời

4

10,53Ngƣời lớn khácChungSố ngƣời%Số ngƣời%1829,032222Có ảnh hưởng410,532133,872525Bình thường1539,471320,972828Không ảnh hưởng1539,471016,132525Tổng3810062100100100Câu 2 : Hiện tƣợng nghịên hút nơi ông B đang sống

Cha mẹ

Nội dungSố

%

ngƣời

Có người nghiện và ngày càng 25

65.79Ngƣời lớn

khác

Số

%

ngƣời

28

45.165353%Chungphát triển

Có một số513.162743.553232%ít có718.4258.061212%Không có12.6323.2333%Tổng3810062100100100%- 99 -Câu 3 : Theo Ông (Bà) nguyên nhân của việc nghiện hút ngày càng

phát triển là gì?

Nội dung

Q.lýhộiCha mẹ

Ngƣời lớn khác

Số ngƣời

%

Số ngƣời %

không

13

34.21

21

33.8nghiêm3333%7Các hiện tượng nghiện

hút không đượcChung1026.311625.82626%923.68132222%37.8971010%37.89588%381006220.9

7

11.2

9

11.2

9

100100100%lênán nghiêm khắc

Các vụ buôn bán ma tuý

cha được xử lý nghiêm

GD, Quản lý trẻ em

trong gia đình cha tốt

GD quản lý trong nhà

trường chưa tốt

TổngCâu 4: Ông( bà) sẽ làm gì nếu có ngƣời nghiện trong gia đình ?

Nội dung

Không tỏ thái độ gìCha mẹ

Số ngƣ%

ời

1

2.63Ngƣời lớn khác

Số

%

ngƣời

0

0Chung

11%Khuyên giải can ngăn2873.684674.197474%Nhờ người khác can ngăn1923.691625.813535%Cùng sử dụng0000- 100 -0%Tổng3810062100100100%Câu 5 : Cha mẹ sẽ phải làm gì để ngăn cản phòng chống ma tuý xâm

hại tới con mình?

Nội dung

Nói về tác hại của ma tuýCha mẹ

Ngƣời lớn khác

Số

Số

%

%

ngƣời

ngƣời

12

31.58

20

32.26Chung

3636%với con

Giám sát quản lý con chặt1026.322641.943636%Cấm không cho con giao du1642.11524.192727%Không làm gì cả0011.6111%Tổng3810062100100100%với bạn xấuCâu 6 : Theo Ông (bà) xã hội cần làm gì để ngăn cản , phòng chống

ma tuý?

Cha mẹ

Số

Nội dung

ngƣ%

ời

39.47

Nghiêm trị kẻ buôn 15Ngƣời lớn khác

Số ngƣời%2337.13838%Chungbán ma tuý

Tuyên truyền về tác1231.583150.03232%Tạo vịêc làm cho TN12.6334.8444%Nghiêm1026.3258.061515%hại của ma tuý

trịngườinghiện- 101 -Tổng3810062100100100%Câu 7 : Ông ( bà) có thƣờng xuyên nói chuyện với con em mình về tác

hại của ma tuý không?

Nội dung

Rất thường xuyênCha mẹ

Số

%

ngƣời

1

2.63Ngƣời lớn khác

Số

%

ngƣời

5

8.06Chung

66%Thường xuyên37.891727.422020%Thỉnh thoảng1847.372641.944444%Hiếm khi1539.471128.952626%Không bao giờ12.6334.8344%Tổng3810062100100100%- 102 -PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (A2)

Kính mong Ông (Bà ) cho biết ý kiến của mình về các nội dung dưói đây

liên quan đến hành vi sử dụng ma tuý trong xã hội hiện nay .Những ý kiến đóng

góp của Ông (Bà) sẽ được giữ kín và sẽ góp phần cho thành công của nghiên cứu

về thái độ của trẻ lang thang đối với hiện tượng sử dụng ma tuý .Xin Ông (Bà)

đọc kỹ các ý kiến dưới đây và đánh dấu vào ô phù hợp với ý kiến của mình .

Xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp ý kiến của Ông (Bà )!

Câu 1:Theo Ông (Bà) thì môi trường , hoàn cảnh kinh tế xã hội có ảnh

hưởng như thế nào đến hành vi sử dụng ma tuý ?

Rất ảnh hưởng .

Có ảnh hưởng .

Bình thường ,ít ảnh hưởng .

Không ảnh hưởng .

Câu 2:Theo Ông (Bà) hiện tượng nghiện hút hiện nay trông khu vực nơi

Ông (Bà ) đang sống hiện nay diễn ra như thế nào ?

Có nhiều người nghiện và ngày càng phát triển

Có một số .

Ít có.

Không có.- 103 -Câu3: Theo Ông(Bà) nguyên nhân của việc nghiện hút ngày càng phát

triển là gì?

Quản lí xã hội không nghiêm.

Các hoạt động nghiện hút không được lên án nghiêm khắc.

Các vụ buôn bán ma tuý chưa được xử lí nghiêm.

Giáo dục, quản lí trẻ em trong gia đình chưa tốt.

Giáo dục quản lí trong nhà trường chưa tốt.

Câu 4: Ông ( Bà ) sẽ làm gì nếu có người nghiện trong gia đình?

Không tỏ thái độ gì.

Khuyên giải can ngăn.

Nhờ người khác can ngăn.

Cùng sử dụng.

Câu 5: Cha ( mẹ) phải làm gì để ngăn cản phòng chống ma tuý xâm hại

đến con mình?

Nói về tác hại của ma tuý với con.

Giám sát quản lí con chặt.

Cấm không cho con giao du với bạn xấu.

Không làm gì cả.Câu 6: Theo Ông ( Bà ) xã hội cần làm gì để ngăn cản phòng chống ma

tuý?

Nghiêm trị kẻ buôn bán ma tuý.- 104 -Tuyên truyền về tác hại của ma tuý.

Tạo việc làm cho thanh niên.

Nghiêm trị người nghiện.

Câu 7: Ông (Bà ) có thường xuyên nói chuyện với con em mình về tác hại

của ma tuý không ?

Rất thường xuyên.

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng .

Hiếm khi.

Không bao giờ.- 105 -- 106 -Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

×