1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 138 trang )


làm người – mục tiêu cao nhất của giáo dục và dựa trên triết lý: "tất cả cho con

người, tất cả vì con người".

- Các biện pháp quản lý phải xuất phát từ mục tiêu giáo dục trung học phổ

thông, mục tiêu giáo dục đạo đức ở trung học phổ thông.

3.1.2. Biện pháp quản lý phải đồng bộ. (tác động vào các khâu quản lý)

Hệ thống biện pháp phải đồng bộ, nghĩa là phải có những biện pháp tác động

vào các khâu, các yếu tố của quá trình quản lý, của quá trình giáo dục đạo đức, bao

gồm nhận thức, chỉ đạo hoạt động, tác động vào các chủ thể.

Hiệu trưởng (BGH) các trường THPT cần nâng cao nhận thức, ý thức trách

nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên về giáo dục đạo đức

cho học sinh. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng lớn đến chất lượng công

tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh và quản lý giáo dục toàn diện của nhà

trường.

Với cán bộ quản lý của nhà trường (Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn)

phải được quán triệt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, quy chế của

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục – Đào tạo Nam Định về công tác giáo dục

đạo đức. Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm phải nâng cao tinh thần trách

nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua bài giảng trên lớp, giáo viên chủ

nhiệm phải có đủ sức, đủ tài thay mặt hiệu trưởng quản lý một lớp.

Hiệu trưởng (BGH) phải có kế hoạch trong công tác quản lý giáo dục đạo

đức cho học sinh. Kế hoạch phải thống nhất từ nhà trường đến các lớp học sinh; đến

giáo viên; đến các lực lượng giáo dục đạo đức ngoài nhà trường về nội dung, thời

gian thực hiện, biện pháp thực hiện. Kế hoạch phải thống nhất theo từng chủ đề,

từng tháng, trong năm học.

Hiệu trưởng (BGH) tổ chức có hiệu quả việc triển khai kế hoạch đã lập ở

trên; xây dựng tập thể học sinh tự quản tốt ; bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm.

Hiệu trưởng (BGH) tổ chức phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội

nhằm quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh. Không thể có một trò ngoan của nhà

trường nếu không có người con ngoan trong gia đình. Không thể có một người công

dân tốt nếu nhà trường không có một trò ngoan. Đúng như Hồ Chủ Tịch đã nói76"giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và

trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn, giáo dục

trong nhà trường dù tốt đến mấy nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã

hội thì kết quả cũng không hoàn toàn".

Giáo dục nói chung và giáo dục đạo đức nói riêng là sự nghiệp lớn của Đảng

ta, cần có sự tham gia, chung sức, chung lòng của toàn hệ thống chính trị - xã hội.

Gia đình, nhà trường, thầy cô giáo hết lòng chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, hết

lòng vì học sinh thân yêu, bản thân học sinh phải tự xác định trách nhiệm của mình

đối với gia đình, xã hội thì chắc chắn sự nghiệp giáo dục nói chung, giáo dục đạo

đức nói riêng sẽ thành công.

3.1.3. Biện pháp quản lý phải phát huy được tính tích cực tự giác của các chủ thể

tham gia giáo dục đạo đức trong và ngoài nhà trường

Chủ thể tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh là gia đình (ông bà, cha mẹ,

anh chị, những người thân của học sinh), nhà trường (cán bộ quản lý, các thầy cô

giáo), và xã hội (các cơ quan, đoàn, hội…). Con người sinh ra và lớn lên trong môi

trường gia đình, nhà trường và xã hội. Ở mỗi môi trường này đều diễn ra quá trình

giáo dục, giáo dưỡng con người. Trong mỗi môi trường đều có phương pháp đặc

thù nhưng giáo dục nhà trường giữ một vai trò đặc biệt: nhà trường là thiết chế xã

hội có chức năng chuyên trách về giáo dục, có con người (giáo viên, học sinh) và

công cụ (chương trình, sách giáo khoa, thiết bị dạy học…) theo hình thức tồn tại

đặc thù là lớp học, có hình thức hoạt động là giờ lên lớp, bài học,….Trước hết phải

xác định giáo dục đạo đức là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi nhà trường.

Các hoạt động trong nhà trường phải mang tính giáo dục có mục đích, có kế hoạch

rõ ràng. Các thầy cô giáo, cán bộ trong ngành phải có chuẩn mực đạo đức cho học

sinh noi theo. Đạo đức phải chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tiêu chí đánh giá chất

lượng giáo viên. Đánh giá quy trình dạy học không chỉ đánh giá việc dạy kiến thức

mà còn đánh giá tính hiệu quả của các chức năng, nhiệm vụ giáo dục đạo đức. Nhà

trường cần tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, đi tham quan,

phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, trực tiếp tham gia chăm sóc thương bệnh

binh, người tàn tật..; cho học sinh viết cảm tưởng về những tấm gương đạo đức...77Giáo dục đạo đức cho học sinh là trách nhiệm của mỗi gia đình. Gia đình là

môi trường giáo dục gần gũi nhất của học sinh, gia đình là nơi đem đến cho trẻ

những bài học đầu tiên và thường xuyên, liên tục từ lúc mới sinh đến tuổi trưởng

thành qua lời ru của mẹ, tình thương và tấm gương, lời khuyên bảo của ông bà, cha

mẹ, anh chị…, hơn nữa nhiều phẩm chất nhân cách được hình thành ngay từ lứa

tuổi trước khi đến trường nên có phẩm chất đạo đức chỉ được phát triển tốt nhất

trong môi trường giáo dục gia đình như kính trọng ông bà, cha mẹ…; anh em ruột

thịt phải biết thương yêu, nhường nhịn, chia sẻ cho nhau vì phải biết như vậy thì ra

xã hội mới biết chung sống với người khác. Một giá trị đạo đức rất quan trọng nữa

được hình thành trong gia đình đó là sự trung thực. Các bậc phụ huynh ít để ý điều

này. Thực tế cuộc sống đã chứng minh nếu trong gia đình mà các thành viên sống

không trung thực thì ra xã hội sẽ dẫn đến sự giả tạo trong quan hệ và trong công

việc,không trung thực sẽ không trung thành. Như vậy giáo dục gia đình giữ một vị

trí đặc biệt đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, nhất là giáo dục tính

người, tình người từ tuổi ấu thơ.

Các tổ chức xã hội như đoàn, hội mà các em tham gia, cộng đồng mà các em

sinh sống, câu lạc bộ, nơi vui chơi…mà các em hay lui tới cũng có nội dung giáo

dục với các hình thức riêng và cũng có ảnh hưởng đáng kể đến giáo dục thế hệ trẻ.

Đó chính là nơi thể hiện kết quả giáo dục của gia đình và nhà trường, nhất là đối

với nội dung giáo dục tinh thần xã hội, ứng xử xã hội, trách nhiệm xã hội cho thế hệ

trẻ. Vì vậy, giáo dục đạo đức cho học sinh là trách nhiệm của toàn xã hội. Cần xây

dựng các mối quan hệ cho học sinh trong làng, xã, khu phố... để hình thành đạo đức

cho các em khi hòa nhập vào xã hội. Tổ chức các hoạt động trong và ngoài nhà

trường là điều kiện quan trọng hình thành cho học sinh những kinh nghiệm quan hệ

xã hội và ứng xử xã hội. Tất cả các loại hình hoạt động đều có những mục đích xã

hội nhất định, tiềm tàng những khả năng giáo dục nhất định, có những ưu thế nhất

định trong việc giáo dục đạo đức học sinh. Cũng cần chú ý đến nhu cầu, hứng thú

của học sinh thì hoạt động mới có kết quả cao. Đưa học sinh vào xây dựng môi

trường xã hội có kỉ cương, sống, học tập và làm việc theo pháp luật. Giáo dục xã

hội là giáo dục bằng cơ chế, chính sách quản lý xã hội, muốn làm tốt điều này thì78cán bộ các cấp phải tự giác, gương mẫu, thực sự quan tâm đến nhân dân, vì dân, vì

nước thì mới lôi kéo được các tổ chức xã hội mà mình lãnh đạo.

3.1.4. Biện pháp quản lý phải phát huy tiềm năng xã hội

Nhà trường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp: đây là hoạt động mang

tính tự quản của học sinh nhiều hơn, giúp hình thành ở học sinh các hoạt động và

giao tiếp. Xây dựng những thanh niên, học sinh có tính tích cực, xã hội cao là mặt

vô cùng quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt

động của đoàn thanh niên, sự cố vấn sáng suốt của các thầy, cô giáo. Muốn vậy,

người quản lý phải nắm vững số lượng, địa điểm những di tích văn hóa, danh lam

thắng cảnh, các cơ sở sản xuất, cơ sở nghiên cứu khoa học, các viện bảo tàng, văn

hóa nghệ thuật ở địa phương để có kế hoạch cho học sinh tham quan, học tập hay

lao động ... đồng thời cũng tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ thể thao, ngày hội

truyền thống của trường, lớp; tham gia kỉ niệm những ngày lễ lớn của địa phương,

dân tộc, tham gia các câu lạc bộ, các tổ chức bồi dưỡng năng khiếu, tham gia các

phong trào xã hội...

Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo việc sử dụng các phương tiện giáo dục

đạo đức: trong quá trình giáo dục đạo đức, nhiều phương tiện cần cho giáo dục đạo

đức ở nhà trường chưa có nên cần huy động trong xã hội như sách, báo, tranh, ảnh

được lưu giữ ở phòng văn hóa thông tin của huyện, thư viện của huyện, của tỉnh;

các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương như hệ thống báo chí, đài phát

thanh các xã, đài phát thanh huyện... Nếu phát huy tốt các tiềm năng xã hội thì mục

tiêu giáo dục đạo đức sẽ đạt kết quả tốt mà không cần nhiều đến điều kiện kinh tế.

3.1.5. Biện pháp quản lý phải phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính sư phạm

Hiệu trưởng (BGH) cần phát huy vai trò gương mẫu về đạo đức, lối sống của

đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

Minh.Với đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cần đặt ra những yêu cầu rất cao để đạt

được những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, là tấm gương sáng cho học sinh noi

theo, muốn vậy họ phải rất mô phạm về đạo đức, lối sống, nỗ lực trong tự rèn luyện

bản thân, trách nhiệm chính trị, "nói đi đôi với làm" theo tư tưởng và phong cách

Hồ Chí Minh vì mọi lời nói, việc làm, thái độ, hành vi của nhà giáo đều tác động79nhất định đến kết quả giáo dục đạo đức học sinh. Sự gương mẫu về đạo đức, lối

sống của nhà giáo có sự quản lý chặt chẽ, sâu sát của các tổ chức trong nhà

trường và sự giám sát của ngay chính học sinh. Do đó, người giáo viên muốn

yêu cầu, đòi hỏi về mặt sư phạm đối với học sinh như đi học đúng giờ, giữ trật tự

trong lớp, lễ phép với người trên... thì phải có uy tín với học sinh. Mặt khác, nhà

giáo cũng phải có sự tin tưởng vào tiềm năng về mọi mặt của học sinh đó là thái

độ tôn trọng nhân cách ngay cả khi học sinh có lỗi lầm, không được phép định

kiến đối với học sinh, Cômenxki đã nói "nếu anh không như người cha thì cũng

không thể là một người thầy".

Với học sinh THPT thì những yêu cầu sư phạm của giáo viên cần theo

hình thức khuyên bảo, gợi ý, không nên dùng mệnh lệnh, áp đặt học sinh vì các

em đã có trình độ nhận thức khá cao và có ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện phấn

đấu mạnh mẽ.

Ban Giám Hiệu phải xây dựng được môi trường sư phạm lành mạnh, góp phần

nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, rèn luyện đạo đức cho học sinh.Cần xây dựng

môi trường văn hóa đạo đức sư phạm lành mạnh vào việc phấn đấu, rèn luyện theo tiêu

chuẩn con người mới mà văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã nêu rõ: "phát

triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo có ý

thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, trọng tình nghĩa, lối sống có văn hóa, quan

hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội".[12 ,tr 38]

Hiệu trưởng (BGH) cần tập trung xây dựng bầu không khí dạy và học mang

tính dân chủ, kỷ luật, chính quy, khắc phục triệt để những hiện tượng tiêu cực vẫn

thường xảy ra đối với người học, người dạy, người quản lý giáo dục. Kết hợp chặt

chẽ giữa "xây" và "chống", lấy "xây" là chính trong giáo dục đạo đức cho học

sinh."Xây" là xây dựng cho học sinh tư tưởng chính trị vững vàng, sáng trong về

đạo đức và lối sống xã hội chủ nghĩa, đồng thời "chống" là phải có thái độ kiên

quyết trong phòng và chống không để xảy ra những hiện tượng tiêu cực trong học

tập và trong quan hệ xã hội.

Thực tiễn môi trường sư phạm ở nước ta hiện nay và trong cuộc sống thường

ngày, mỗi học sinh phải lựa chọn, xếp đặt giá trị đạo đức, ưu tiên giá trị này hơn giá80trị kia để hình thành định hướng giá trị đạo đức cho mình. Đối với người học sinh

chuẩn mực đạo đức phải đặt lên hàng đầu trong thang bậc chuẩn mực giá trị của các

em là phải thi đua học tốt .

3.2. Một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức của hiệu trƣởng trƣờng trung

học phổ thông

3.2.1. Quản lý việc tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng liên quan đến giáo dục

đạo đức cho học sinh

Để xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đạo đức sát với thực tế thì việc

khảo sát đánh giá thực trạng đạo đức học sinh, giáo dục đạo đức và điều kiện để tổ

chức giáo dục đạo đức toàn trường là rất quan trọng.

Lực lượng tham gia đánh giá bao gồm cán bộ quản lý giáo dục, các thầy cô

giáo, công nhân viên nhà trường, cha mẹ học sinh, các cán bộ cộng đồng và học

sinh.

Nội dung khảo sát: Khảo sát về nhận thức các giá trị đạo đức để biết được

các chuẩn mực đạo đức mà học sinh coi trọng hoặc coi nhẹ, quan tâm nhiều hay ít;

nhận thức về mục tiêu giáo dục đạo đức, nội dung, yêu cầu giáo dục đạo đức, tầm

quan trọng của các nhóm giá trị đạo đức .

Khảo sát nhận thức về lối sống của học sinh hiện nay thông qua ý kiến của

giáo viên, cán bộ quản lý và ý kiến của học sinh.

Khảo sát về các biểu hiện tốt, biểu hiện chưa tốt về đạo đức của học sinh hiện

nay.

Phân tích những biểu hiện không lành mạnh của học sinh trung học phổ thông,

đánh giá thực trạng tình hình đạo đức của các em.

Khảo sát tiềm năng của các lực lượng xã hội tham gia vào giáo dục đạo

đức cho học sinh, của các tổ chức xã hội, các gia đình và cá nhân bao gồm khả năng

tham gia của mỗi người, kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện có thể huy động vào

việc tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức.

Hiệu trưởng nhà trường cần lập những bảng thống kê từng lĩnh vực (về

nguồn lực người, cơ sở vật chất, những học sinh đặc biệt, gia đình đặc biệt) theo

biểu mẫu 3.1:81Biểu mẫu 3.1: Bảng thống kê nguồn lực người (có khả năng tham gia):

TTHọ và tênĐịa chỉ, điệnĐiều kiện tham giathoạiKhả năng tham gia1

2

3

4

5

Trong biểu mẫu 3.1 :Điều kiện tham gia ,cần xét đến các điều kiện con người

cụ thể như người đã nghỉ hưu, người có thời gian rảnh, có sức khoẻ, có tâm huyết,

người còn đang quản lý câu lạc bộ , đang quản lý nhà văn hoá , đang quản lý trung

tâm thể dục thể thao; quản lý các nhà truyền thống, các khu di tích lịch sử; di tích

văn hoá ở địa phương.

Khả năng tham gia:

+ Xét những người có khả năng về chuyên môn: đó là người có khả năng tổ

chức các hoạt động vui chơi, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao;

khả năng tư vấn về tâm lý;

+ Xét những người có khả năng tham gia thường xuyên hay không thường

xuyên; những người có thể giúp nhà trường mượn các địa điểm như đã nêu trên để

tham gia vào quá trình giáo dục đạo đức.82Biểu mẫu 3.2: Bảng thống kê cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ

Ngƣời phụ

Các loại cơ sở vật

chấtTên gọiĐịa chỉtrách (địa

chỉ, số điện

thoại)Các địa điểmCác danh lam, di tích

lịch sử, viện bảo tàng

Các phương tiện phục

vụ cho hoạt động giáo

dục đạo đứcTrong biểu mẫu 3.2 : Các loại cơ sở vật chất :

Các địa điểm là sân vận động, sân bãi; điểm vui chơi, giải trí ; hội trường của

các cơ quan …;Các danh lam, di tích lịch sử, viện bảo tàng ở địa phương, ở các xã

lân cận, ở trong huyện hoặc ngoài huyện; trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh (trả lời câu hỏi

“ở đâu ?”);Các phương tiện phục vụ cho hoạt động giáo dục đạo đức gồm: dụng cụ

thể thao; nhạc cụ, hoá trang; loa đài, dụng cụ quay phim, chụp ảnh, tài liệu, phim

ảnh phục vụ cho các hoạt động chuyên đề giáo dục đạo đức, pháp luật, du lịch, môi

trường… (trả lời câu hỏi “gồm những gì?”).

3.2.2. Kế hoạch hoá hoạt động quản lý giáo dục đạo đức trong và ngoài nhà

trường

Lập kế hoạch quản lý: Hoạt động quản lý giáo dục đạo đức trong nhà trường

là bộ phận quan trọng của toàn bộ hệ thống quản lý trường học. Vì vậy người lãnh

đạo cần xây dựng cho mình kế hoạch quản lý quá trình giáo dục đạo đức theo chủ83điểm, theo môn học trong chương trình; theo các mặt hoạt động sao cho kế hoạch

đó đảm bảo được tính thống nhất giữa các mục tiêu giáo dục đạo đức với mục tiêu

giáo dục trong nhà trường, lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động thiết thực, phù

hợp với hoạt động tâm sinh lý học sinh để có hiệu quả giáo dục cao.Kế hoạch hoạt

động quản lý giáo dục đạo đức (trong và ngoài nhà trường) bao gồm những yêu cầu

sau đây:

+ Quản lý việc lựa chọn nội dung, hình thức giáo dục đạo đức phù hợp với

thực tế của nhà trường:

Mục tiêu giáo dục đạo đức ở trường phổ thông trong đó có THPT thì những

nội dung giáo dục đạo đức được thể hiện trong môn giáo dục công dân là chủ yếu.

Thực tế môn giáo dục công dân ở trung học phổ thông cũng rất khái quát, có thể coi

đó là những giá trị đạo đức phải được giáo dục hệ thống từ mầm non, tiểu học,

trung học cơ sở một cách vững chắc mới có thể thực hiện có hiệu quả. Trên thực tế

học sinh trung học phổ thông hiện nay còn thiếu những giá trị cơ bản của con người

thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá vì chưa được giáo dục một cách hệ thống.

Xuất phát từ đặc điểm học sinh THPT hiện nay nên đòi hỏi phải lựa chọn một hệ

thống giá trị đạo đức trên nguyên tắc: kế thừa các giá trị đạo đức của dân tộc, đặc

biệt những chuẩn mực đạo đức cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp thu

những giá trị đạo đức của thời đại; căn cứ vào mục tiêu giáo dục chung ở trung học

phổ thông và đặc điểm của học sinh trung học phổ thông, vào hoàn cảnh thực tế của

đất nước và của tỉnh Nam Định.

Xuất phát từ những nguyên tắc trên đây, cần tăng cường giáo dục cho học

sinh THPT ở huyện Nghĩa Hưng nói riêng và ở tỉnh Nam Định nói chung những nội

dung sau đây:

-Cần, kiệm, liêm, chính.-Tự trọng, tự tin, tự lập.-Trung thực-Đoàn kết chia sẻ với mọi người-Kính trọng thầy cô, người có tuổi, nhường nhịn em nhỏ-Tự giác chấp hành nội quy nhà trường, pháp luật của nhà nước84Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua-của ngành giáo dục, của Đoàn thanh niên, của địa phương.

Có động cơ, thái độ học tập, rèn luyện đúng đắn.-Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông cần huy động

nhiều phương pháp, hình thức hoạt động, vì chỉ có thông qua hoạt động mới hình

thành nhận thức, xúc cảm, tình cảm, hành vi đúng đắn ở học sinh. Thông qua con

đường dạy các môn học, đặc biệt các môn có nhiều thuận lợi như môn Giáo dục

công dân ở bậc trung học và các môn khoa học xã hội nhân văn khác.

Xây dựng một kế hoạch “Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”.

Thông qua một chương trình hoạt động thống nhất, với các yêu cầu, nội dung nhất

định, trước hết nhằm củng cố nhận thức, hình thành niềm tin, rèn luyện kỹ năng,

hành vi, thói quen ứng xử có văn hoá phù hợp với các chuẩn đạo đức xã hội.

Xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo thống nhất toàn trường: Nhà trường cần

thành lập ban chỉ đạo gồm: Phó hiệu trưởng, Bí thư Đoàn trường, các giáo viên chủ

nhiệm, đại diện hội cha mẹ học sinh và một số giáo viên có nhiệt tình, có kinh

nghiệm.

Xây dựng được kế hoạch chung – kế hoạch giáo dục toàn diện của nhà

trường; xây dựng kế hoạch riêng cho công tác giáo dục đạo đức một cách cụ thể

theo từng học kỳ, từng tháng, từng chủ điểm trong năm học, cho từng lớp, từng

khối lớp. Bản kế hoạch phải được sự ủng hộ và nhất trí cao của các bộ phận liên

quan phối hợp thực hiện. Kế hoạch công tác giáo dục đạo đức cho học sinh phải có

tính khả thi và tính hiệu quả cao. Nội dung của kế hoạch phải xác định được tầm

quan trọng của công tác giáo dục đạo đức, các biện pháp, hình thức giáo dục đạo

đức, các lực lượng tham gia. Định rõ thời gian thực hiện công việc, phân công

nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân theo chức năng tham gia giáo dục đạo đức cho

HS theo từng thời gian cụ thể trong năm học.

Thành lập ban chỉ đạo trong xây dựng kế hoạch: Nhà trường thành lập

ban chỉ đạo (ban đức dục) do đồng chí hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng làm

trưởng ban, và các thành viên: Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,

giáo viên chủ nhiệm, đại diện Hội cha mẹ học sinh. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây85dựng kế hoạch, chương trình, chỉ đạo chương trình, tổ chức các hoạt động theo

quy mô lớn và phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường để giáo

dục đạo đức học sinh.

Trong kế hoạch chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức phải xác định thật cụ

thể: thời gian tiến hành các hoạt động, mục tiêu, nội dung tổ chức, người tổ chức

chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều khiển, lực lượng huy động phối hợp, địa điểm, hình

thức, cơ sở vật chất, kinh phí cần cho hoạt động. Xây dựng kế hoạch chung cho

toàn trường và phải được quán triệt tới tất cả các thành viên trong và ngoài nhà

trường có liên quan đến việc thực hiện kế hoạch để mọi tổ chức và cá nhân chủ

động trong quá trình triển khai.

Xây dựng kế hoạch cho từng hoạt động:

Sau khi có kế hoạch chung cho toàn trường và cả năm, Hiệu trưởng phải chỉ

đạo, giám sát việc xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng tháng, từng chủ điểm, cho

từng lớp và khối lớp. Kế hoạch toàn trường, kế hoạch hoạt động của mỗi tháng, mỗi

chủ điểm có thể cần theo một mẫu chung để tiện quản lý như sau:

Biểu mẫu 3.3:Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp

Năm học………. (từng tháng, từng chủ đề)

Trường:………………………………….

ThờiTên hoạtMụcNộiĐơn vị,LựcĐịaKinhgian tiến động giáotiêudungcá nhânlƣợngđiểm,phí, cơcần đạtthụcchủ trìtham giahìnhsở vậtthứcchấthànhdục ngoài

giờ lênhiệnlớp86Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (138 trang)

×