1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Ở TRƢỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH LẠNG SƠN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 122 trang )


khi thực hiện biện pháp này thì cũng phải đồng thời thực hiện biện pháp kia

thì mới phát huy được hiệu quả.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Mỗi biện pháp đề xuất là một bộ phận cấu thành trong tổng thể các biện

pháp, có vai trò riêng nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mỗi biện

pháp có thể là cơ sở, là tiền đề hay là điều kiện để thúc đẩy, hỗ trợ cho các

biện pháp còn lại. Các biện pháp này phối hợp thành một hệ thống trong mối

liên hệ chặt chẽ, cộng lực nhằm đạt được mục đích cuối cùng là nâng cao

chất lượng HĐDH ở trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn.

3.2. Các biện pháp đề xuất

3.2.1. Biện pháp 1: Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên về

nhận thức và năng lực dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng

3.2.1.1. Mục tiêu

- Nâng cao nhận thức của GV về Chuẩn KT, KN, DH theo thuẩn KT, KN.

- Nâng cao năng lực GV về thiết kế và thực thi quy trình DH, năng lực

tổ chức và QL lớp học trong quá trình DH nhằm nâng cao chất lượng DH.

- GV biết xác định MT dạy học (KT, KN) một cách tường minh, lựa

chọn nội dung, hình thức tổ chức, PPDH, sử dụng SGK hợp lí nhằm giảm tải

trong DH, góp phần nâng cao hiệu quả của CT, SGK.

- GV xác định được các yêu cầu KTĐG, rèn luyện kỹ năng thực hành

soạn đề KT theo Chuẩn KT, KN.

3.2.1.2. Nội dung của biện pháp

- Tính cấp thiết của biện pháp

Công cuộc đổi mới của ngành GD nước ta hiện nay có đem lại hiệu quả

hay không phụ thuộc rất nhiều vào người GV, những người trực tiếp thể hiện

tinh thần đổi mới nói trên trong từng tiết học. DH theo Chuẩn KT, KN là

một vấn đề mới được đặt ra đối với GV THPT. Mặc dù CTGDPT được ban

hành từ tháng 5/2006, nhưng đến tháng 01/2010 Bộ GD&ĐT mới phát hành

70tài liệu “Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng” cấp THPT (triển

khai sử dụng từ đầu học kỳ 2, năm học 2009-2010). Do vậy, GV lúng túng

trong việc hiểu thế nào là Chuẩn KT, KN và vận dụng Chuẩn KT, KN trong

DH là không thể tránh khỏi. Tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho GV DH

theo Chuẩn KT, KN trở thành một vấn đề rất quan trọng và cấp bách, là một

đòi hỏi khách quan, giúp cho họ hiểu và vận dụng được những định hướng

đổi mới trong CT, SGK; có sự nhận thức đầy đủ về Chuẩn KT, KN; rèn

luyện kỹ năng xác định Chuẩn KT, KN soạn bài, đổi mới phương pháp dạy

học; KT-ĐG kết quả học tập của HS theo Chuẩn KT, KN.

Xuất phát từ thực trạng về chất lượng GV của Trường, nhất là GV trẻ

có số năm công tác ít còn hạn chế về chuyên môn cũng như kinh nghiệm

giảng dạy, mặt khác những GV mới vào nghề chưa được tham gia các lớp

tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức; Có GV mặc dù đã được tập

huấn nhưng trong quá trình vận dụng còn lúng túng, chưa xác định rõ MT,

nội dung, PPDH cho từng đối tượng HS. Vì vậy Nhà trường cần thiết phải tổ

chức tập huấn, bồi dưỡng về vận dụng Chuẩn KT, KN trong DH và KT-ĐG

kết quả học tập của HS cho GV, nhất là GV mới ra trường.

Tập huấn, bồi dưỡng GV phải được coi là việc làm thường xuyên nhằm

giúp cho GV cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ với mục đích cuối cùng

là nâng cao chất lượng DH trong Nhà trường.

- Nội dung tập huấn, bồi dưỡng:

Nội dung tập huấn, bồi dưỡng cần tập trung vào:

+ Hướng dẫn GV thiết kế và thực thi quy trình DH, KTĐG, đảm bảo

cho hoạt động DH không bị lệch chuẩn, không bị non tải hoặc quá tải.

+ Hướng dẫn GV vận dụng Chuẩn KT, KN để xây dựng kế hoạch dạy

học, thiết kế bài giảng (xác định mục tiêu DH, lựa chọn nội dung, hình thức

tổ chức, phương pháp và phương tiện, thiết bị DH…); vận dụng Chuẩn KT,

KN để thiết kế đề KT.

71- Hình thức tập huấn, bồi dưỡng bao gồm:

Tổ chức cho giáo viên đi học các lớp bồi dưỡng do Sở, Bộ tổ chức;Tổ chức học tập, nghiên cứu các tài liệu lý luận nghiệp vụ tại tổ,trường;

Tăng cường nghiên cứu, trao đổi, thảo luận trong nhóm, tổ chuyên mônvề vận dụng giải quyết từng vấn đề của DH theo Chuẩn KT, KN.

Tổ chức các đợt học tập xen kẽ, lồng ghép vào các sinh hoạt chuyênmôn; tổ chức và tham dự các kỳ hội giảng, thi giáo viên giỏi các cấp.

GV tự bồi dưỡng nâng cao trình độ.

- Phương pháp tập huấn cần phát huy tính tích cực, chủ động, tự giáccủa học viên, tăng cường thực hành (soạn bài thử, giảng thử, soạn và phân

tích đề KT để nhận xét rút kinh nghiệm)… nhằm giúp GV rèn luyện kỹ năng

xác định MT DH theo Chuẩn KT, KN, lựa chọn nội dung DH và sử dụng

SGK hợp lý; lựa chọn hình thức tổ chức, phương pháp DH; kỹ năng QL lớp

học; sử dụng phương tiện thiết bị DH; kỹ năng ra đề KT phù hợp với MT

DH và phù hợp với Chuẩn KT, KN.

3.2.1.3. Tổ chức thực hiện

- Đối với cấp Trường:

+ Tổ chức cho cán bộ quản lý, GV cốt cán tích cực tham gia các lớp do

Bộ GD&ĐT tổ chức. Trường có 7 GV cốt cán cấp tỉnh, thường được Sở

GD&ĐT trưng dụng, cử đi tham gia các đợt tập huấn tại Bộ sau đó triển khai

tại địa phương. Đây là lực lượng nòng cốt, hạt nhân của Nhà trường trong

việc tăng cường công tác bồi dưỡng GV tại chỗ của đơn vị.

+ Tổ chức cho cán bộ quản lý và GV tham gia các lớp tập huấn về DH

theo Chuẩn KT, KN do Sở GD&ĐT tổ chức. Cần có những biện pháp hành

chính và chuyên môn để việc tham gia bồi dưỡng đạt được hiệu quả. Kết quả

bồi dưỡng cần được vận dụng vào các hoạt động dạy học theo yêu cầu72Chuẩn KT, KN. Không bố trí giảng dạy đối với những GV chưa được tập

huấn hoặc kết quả tập huấn không đạt yêu cầu.

+ Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng GV tại đơn vị, bao gồm:

* Tổ chức tập huấn dạy học theo Chuẩn KT, KN cho GV những môn

mà Sở GD&ĐT chưa tổ chức đại trà; tập huấn lại những nội dung mà Sở đã

tập huấn nhưng GV chưa nắm chắc, vận dụng chưa tốt. Với hình thức này,

Nhà trường cần huy động các đồng chí GV cốt cán cấp tỉnh đã được tiếp thu

tại Bộ tập huấn lại cho GV của Trường, đồng thời động viên các GV giỏi, có

nhiều kinh nghiệm giúp đỡ, hướng dẫn GV mới.

* Chỉ đạo GV tự bồi dưỡng nâng cao trình độ.

+ Tổ chức rút kinh nghiệm, ĐG kết quả tập huấn, xây dựng KH cải tiến.

Sau mỗi đợt tập huấn, Trường cần kịp thời động viên, khen thưởng những

GV có kết quả học tập tốt, uốn nắn những biểu hiện thiếu tinh thần trách

nhiệm trong tập huấn, bồi dưỡng. Nhà trường cần thiết phải yêu cầu GV lập

sổ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ làm cơ sở để theo dõi, KTĐG hoạt động

này của GV.

- Đối với tổ chuyên môn:

+ Chủ động tham mưu cho lãnh đạo nhà trường, xây dựng KH tổ chức

các hoạt động chuyên môn như hội thảo chuyên đề, KH hội giảng, phân công

GV giỏi giúp đỡ GV mới.

+ Đổi hình thức mới sinh hoạt tổ chuyên môn với nội dung phong phú,

thiết thực, động viên tinh thần cầu thị của GV, giáo dục ý thức khiêm tốn học

hỏi kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp theo hướng

tăng cường trao đổi về chuyên môn, hạn chế tình trạng họp tổ chuyên môn chủ

yếu là để bình xét thi đua, thông báo thông tin, triển khai công việc…

- Đối với giáo viên

+ Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở GD&ĐT và Trường tổ chức.

Trong quá trình tập huấn, mỗi GV phải nghiêm túc thực hiện các quy định

73của Ban tổ chức lớp học, tích cực tham gia các hoạt động tập huấn theo yêu

cầu của giảng viên. GV cốt cán cấp tỉnh cần phát huy vai trò chủ động, tích

cực tham mưu cho lãnh đạo nhà trường trong việc tổ chức các lớp tập huấn

tại đơn vị, chuẩn bị kỹ nội dung, hình thức, phương pháp tập huấn.

+ Biết và tranh thủ được những ai có thể giúp đỡ mình trong việc bồi

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (đồng nghiệp, lãnh đạo tổ

chuyên môn, lãnh đạo trường có tay nghề cao).

+ Tích cực tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thông

qua các tài liệu tham khảo, đồng nghiệp và các hoạt động chuyên môn do

Trường, tổ chuyên môn tổ chức.

+ Tự giác vận dụng các nội dung đã được tiếp thu tại các lớp tập huấn

vào việc soạn bài, giảng dạy trên lớp có hiệu quả.

3.2.2. Biện pháp 2: Đổi mới công tác xây dựng KHDH của GV theo

hướng thiết kế và thực thi quy trình dạy học

3.2.2.1. Mục tiêu

- Đổi mới cách thức xây dựng KHDH của GV từ chỗ chủ yếu là xác

định các chỉ tiêu chuyên môn, tiến độ thực hiện CT, đăng ký giờ dạy thao

giảng và dự giờ đồng nghiệp.v.v. sang cách thức xây dựng KH dựa trên các

MT DH theo Chuẩn KT, KN; dạy học theo phân hóa, sát đối tượng; xác định

các nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện DH; xây dựng KH KTĐG theo Chuẩn KT, KN.

- QL việc áp dụng Chuẩn KT, KN của GV từ khâu chuẩn bị, thực thi

đến KTĐG kết quả học tập của HS.

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp

Lập KH là một trong bốn chức năng cơ bản của hoạt động QL. Thông

thường, KH QL hoạt động dạy học ở trường THPT bao gồm:

 Kếhoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường; Kếhoạch chuyên môn (QL DH) trong năm học (kế hoạch tổng thể).

74 Kếhoạch theo dõi, giám sát, kiểm tra của người quản lý: Hiệu trưởngvà phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

 Kếhoạch của tổ chuyên môn. Kếhoạch dạy học – giáo dục của từng giáo viên và các thành viêntham gia vào quá trình dạy học.

 Thờikhoá biểu lên lớp là một dạng kế hoạch đặc trưng của quản lý vàhoạt động sư phạm nói chung, dạy học nói riêng.

Việc xây dựng KH cần tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

- Xây dựng KH chuyên môn.

Việc xây dựng KH chuyên môn có thể thực hiện theo quy trình mà dự

án SREM đã hướng dẫn. Các bước lập KH được thực hiện như sau:

Sơ đồ 3.1. Quy trình xây dựng KH hoạt động chuyên môn

Hiệu trưởngCác bộ phậnLập KHHĐ chuyên môn

Cung cấp

Điều traPhân tíchDự thảoThảo luậnGóp ýHoàn chỉnh, duyệt, công bốTheo dõiThực hiện(Nguồn: Dự án SREM, tài liệu tăng cường năng lực QL trường học, quyển 2)

75Bước 1: Khảo sát, điều tra cơ bản nhằm xác định tình hình đầu năm.

Bước 2: Phân tích tình hình và xác định MT cho năm học mới.

Bước 3: Viết dự thảo KH.

Bước 4: Tổ chức thảo luận, góp ý dự thảo KH.

Bước 5: Hoàn chỉnh KH, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Bước 6: Công bố, tổ chức thực hiện.

+ Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, chú

trọng đến đổi mới sinh hoạt tổ, tăng cường trao đổi chuyên môn, xây dựng

KH dự giờ, thao giảng, tìm các biện pháp nhằm nâng cao khả năng tư duy

trừu tượng cho HS qua các bài dạy trên lớp, hướng dẫn HS tự học…

- Hướng dẫn GV xây dựng KHDH, bao gồm các nội dung sau:

+ Thiết kế phiếu điều tra và điều tra cơ bản từng HS về hoàn cảnh gia

đình, điều kiện học tập, nhu cầu, thái độ đối với môn học, năng lực học tập

bộ môn, phong cách học, năng khiếu và sở thích cá nhân…; tìm hiểu điều

kiện cơ sở vật chất của Nhà trường. Phân chia nhóm HS theo cùng sở thích,

khả năng bộ môn để có chiến lược DH phù hợp.

+ Khảo sát chất lượng đầu vào nhằm đánh giá năng lực học tập của HS

làm cơ sở cho việc xây dựng KHDH.

+ Xây dựng KHDH. Đây thực chất là hoạch định các yếu tố đầu vào

của quá trình dạy học trên lớp, là một quy tắc QL: “Hoạch định và viết ra

những gì sẽ làm”, giai đoạn có ý nghĩa quyết định sự thành công của

HĐDH. Nếu không làm tốt khâu xây dựng KH/chuẩn bị thì HĐDH không có

MT, định hướng rõ ràng, việc DH diễn một cách ngẫu hứng, tùy tiện do đó

không thể có được chất lượng tốt.

GV căn cứ vào kết quả điều tra cơ bản và khảo sát chất lượng đầu vào

đối với HS để xác định mức độ nội dung DH theo các bậc mục tiêu của

Chuẩn KT, KN, phù hợp với từng đối tượng HS, đồng thời xác định lộ trình

nâng dần số HS chưa đạt chuẩn lên đạt chuẩn tối thiểu, HS đã đạt chuẩn tổi

76thiểu lên mức trên chuẩn tối thiểu. Theo tác giả Nguyễn Đức Chính [15], nội

dung cơ bản của KHDH gồm:

(1) Những thông tin về môn học (chương trình môn học, lớp, học kỳ…);

(2) Các chuẩn của môn học;

(3) Xác định MT chi tiết của HĐDH theo các thang bậc nhận thức (Nhớ

- Hiểu - Vận dụng - Phân tích - Tổng hợp - Đánh giá), các yêu cầu về kỹ

năng và thái độ mà HS cần phải đạt được của từng nội dung/chủ đề DH. MT

bài dạy là sự mô tả các hoạt động, hành vi (hay thành tích) mà HS phải làm/

chiếm lĩnh được sau khi học xong một bài học chứ không phải là kể ra nội

dung của việc giảng dạy, quá trình dạy học hay các phương pháp, biện pháp

sử dụng để dạy học. MT đó phải được những người khác hiểu như chính

người xác định MT hiểu. Nếu hoạt động thuộc lĩnh vực trừu tượng thì thêm

vào đó một chỉ số hành vi cho phép ĐG MT đó có đạt hay không. Nên hết

sức tránh dùng những từ bất định như “hiểu”, “biết”, “quán triệt”… để mô

tả, xác định MT, vì như vậy không xác định được GV muốn HS của mình

làm được gì, đạt được đến mức độ nào. Một MT được xem là tin cậy và có

giá trị khi nó xác định cái mà HS có thể và phải làm được, đồng thời xác

định được những điều kiện để có thể xảy ra và hoàn thành hành vi đó.

Đối với HS trường DTNT tỉnh, do có sự phân hóa về năng lực nhận

thức nên GV cần chú ý xác định mục tiêu dạy học cho từng đối tượng theo

sự phân hóa đó. Đối với HS yếu và trung bình thì cần đảm bảo mức độ tối

thiểu của Chuẩn KT, KN, đối với HS khá, giỏi thì yêu cầu phải đạt mức độ

trên chuẩn tối thiểu theo yêu cầu của Chuẩn KT, KN.

(4) Khung CT, (theo khung do Bộ GD-ĐT ban hành).

(5) Lịch trình dạy học chi tiết bao gồm các nội dung/chủ đề sẽ thực hiện

trong từng tiết dạy, hình thức/PPDH, phương tiện DH chủ yếu và nội dung

DH trên lớp, giao việc cho HS tự học ở nhà.

KHDH của GV có thể được trình bày theo mẫu (phụ lục 9).

77Vì trường DTNT tổ chức DH hai buổi/ngày, nên ngoài KH dạy học theo

chương trình chính khóa, Nhà trường cần chỉ đạo GV căn cứ kết quả điều tra,

khảo sát HS để xây dựng KHDH phụ đạo HS trung bình, HS yếu và KHDH

bồi dưỡng HS khá, giỏi. Kế hoạch phụ đạo HS yếu và HS trung bình chủ yếu

là nhằm giúp các em đạt tới, củng cố chuẩn tối thiểu của KT, KN; kế hoạch

bồi dưỡng HS khá, giỏi giúp các em đạt trên chuẩn tối thiểu của KT, KN.

Tất cả những nội dung trên phải được tường minh hóa, cụ thể hoá

trong Bản thiết kế dạy học/KH bài dạy (thường gọi là bài soạn). Kế hoạch

bài dạy phải thể hiện được các nội dung cơ bản sau: (1) Tiêu đề bài dạy; (2)

Các mục tiêu của bài học (bậc 1, bậc 2, bậc 3); (3) Sự chuẩn bị của GV và

HS; (4) Các nội dung chi tiết của kế hoạch bài dạy (bao gồm các nội dung

dạy học trên lớp, ở nhà); (5) Các hoạt động của thầy - trò, (6) Hình thức,

phương pháp phương tiện, học liệu, (6) Những điều chỉnh cần thiết cho phù

hợp với HS.

Do đặc điểm HS của Trường còn hạn chế tư duy trìu tượng, nặng về tư

duy hình tượng nên khi xây dựng kế hoạch bài dạy, GV cần tăng cường

phương pháp DH trực quan, sử dụng thiết bị DH. Những nội dung giao cho

HS chuẩn bị ở nhà phải vừa sức với HS, GV cần thiết phải giao bài cho HS

chuẩn bị bằng các phiếu học tập với những yêu cầu cụ thể, hướng dẫn HS

thực hiện nhiệm vụ được giao một cách chi tiết, thậm chí có thể có hình thức

làm mẫu, kết hợp với những câu hỏi có tính khái quát nhằm rèn luyện cho

các em khả năng tư duy trìu tượng. Không giao bài một cách chung chung.

Kế hoạch bài dạy có thể được trình bày dưới hình thức ngôn ngữ tuyến

tính như cách soạn bài truyền thống, hoặc bằng các sơ đồ, lược đồ cho dễ

nhìn, dễ hiểu, dễ theo dõi kiểm soát. KH bài dạy/giáo án của GV có thể được

trình bày theo mẫu (phụ lục 10). Thiết kế này, sau khi được tổ, nhóm chuyên

môn thẩm định và bổ sung, có thể thống nhất và được coi là một phương án78tiến hành hợp lý. Như vậy cũng có nghĩa là khâu thiết kế đầu vào đã được

kiểm soát theo đúng nguyên lý kiểm soát từng khâu của quá trình.

Để có cơ sở cho việc KTĐG việc thực hiện các mục tiêu DH theo

Chuẩn KT, KN của GV trong suốt quá trình thực hiện, việc cần thiết là Nhà

trường yêu cầu mỗi GV lập hồ sơ môn học với các nội dung trên. Theo tác

giả Nguyễn Đức Chính, hồ sơ môn học gồm các tài liệu sau: (1) Hồ sơ GV;

(2) Hồ sơ lớp học; (3) Các phiếu điều tra, kết quả phân tích phiếu điều tra,

các đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học, phân tích kết quả khảo

sát; (4) Kế hoạch DH đã được phê duyệt; (5) Kế hoạch KTĐG môn học đã

được phê duyệt; (6) Các bài giảng (bao gồm giáo án thường, giáo án điện tử,

bài giảng điện tử); (7) Các công cụ hỗ trợ; (8) Bản ghi kết quả học tập của

HS; (9) Các báo cáo, ghi chép; (10) Các minh chứng về HĐDH [15, tr.115].

(6) KH KTĐG. Trong KH đánh giá kết quả học tập, tại mỗi giai đoạn

GD cần xác định loại hình đánh giá được áp dụng, thời điểm tiến hành; bộ

công cụ đánh giá, cách thu thập và xử lý kết quả, cách sử dụng kết quả

đánh giá…

3.2.2.3. Tổ chức thực hiện

- Ngay từ đầu năm học, Nhà trường tổ chức cho toàn thể cán bộ, GV

nghiên cứu, nắm vững chủ trương đổi mới GD phổ thông của Đảng, Nhà

nước; nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung đổi mới thể hiện cụ thể trong

các văn bản chỉ đạo của Ngành và Chương trình, SGK.

- Hướng dẫn các tổ chuyên môn và GV điều tra, khảo sát, phân loại,

phân nhóm đối tượng HS theo môn học làm cơ sở cho việc xây dựng KH.

- Động viên, khuyến khích GV phát huy tính sáng tạo, thảo luận dân

chủ trong việc xây dựng KH của Nhà trường cũng như KH hoạt động của tổ

chuyên môn, KHDH của cá nhân.793.2.3. Biện pháp 3: Tổ chức, chỉ đạo dạy học theo hướng tăng thời lượng

học tập và phân hóa đối tượng, GV hướng dẫn HS học tập hiệu quả

3.2.3.1. Mục tiêu

- GV thực hiện HĐDH theo kế hoạch đã được phê duyệt, từng bước

giảm tỷ lệ HS chưa đạt Chuẩn KT, KN, nâng dần số HS đạt mức trên Chuẩn

KT, KN của từng môn, đáp ứng yêu cầu DH phân hóa.

- HS biết cách học và tự học theo Chuẩn KT, KN.

3.2.3.2. Nội dung

a) Chia lớp và phân công giảng dạy:

Việc chia lớp, phân công giảng dạy phải dựa trên các quy định hiện

hành của Bộ, Sở và các cấp quản lý, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện dạy

học theo Chuẩn KT, KN.

b) Tổ chức và quản lý dạy học trên lớp theo Chuẩn KT, KN.

Đây là khâu QL diễn biến của quá trình DH, cần tuân thủ nguyên tắc:

“Làm đúng những gì đã hoạch định”. Nội dung và cách tiến hành như sau:

(i) Tổ chức DH hai buổi/ngày. Đây là lợi thế của trường Dân tộc nội

trú mà các trường phổ thông khác không có. Mục đích của việc tổ chức DH

hai buổi/ngày là lấp đầy kiến thức bị hổng từ lớp dưới cho HS yếu, đặc biệt là

HS đầu cấp, bồi dưỡng HS khá giỏi. Do HS dân tộc bị hạn chế bởi năng lực tư

duy trìu tượng, khả năng học ngoại ngữ yếu nên đối với một số môn học đòi

hỏi tư duy trìu tượng như Toán, Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ và những môn có

kết quả khảo sát đầu năm quá thấp, Nhà trường có thể bố trí thêm tiết học vào

buổi chiều để giãn CT, giúp các em đạt được yêu cầu tối thiểu của Chuẩn KT,

KN. Cách thực hiện: Buổi sáng, tổ chức DH theo chương trình chính khóa.

Buổi chiều thực hiện kế hoạch DH phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS khá

giỏi. Bên cạnh đó, Nhà trường cần thiết phải chỉ đạo GV lập sổ theo dõi sự

tiến bộ của HS. Những HS đã đạt được chuẩn tối thiểu có thể được chuyển

sang các lớp nhằm bồi dưỡng, nâng cao để đạt mức trên Chuẩn KT, KN.

80Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (122 trang)

×