1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

KÊT LUÂN VA KHUYẾN NGḤ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 121 trang )


Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường trung cấ p

,

kinh tế kỹ thuật Bắc Th long.

ăng

Thực hiện tốt các chế độ chính sách động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên

, tạo

Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá p loại đội ngũ giáo viên

, xế

Kết quả điều tra và khảo sát đã khẳng định tính cấp thiết và khả thi của

các giải pháp đã đề xuất, từ đó sự đúng đắn của giả thiết khoa học nêu lên đã

được chứng minh . Sở di ̃ các giải pháp này có tinh cầ n thiế t và khả thi cao là

́

do đươ ̣c xây dựng căn cứ vào những văn bản mang tinh pháp lý của cấ p trên ,

́

căn cứ vào định hướ ng phát triể n nhà trường ; đinh hướng phát tri ển sự nghiê ̣p

̣

GD&ĐT của Đảng , Nhà nước . Chiế n lươ ̣c phát triể n GD&ĐT của Bô ̣GD&ĐT và thực tiễn phát triể n của điạ phương , cùng những luận cứ khoa học

phù hợp với yêu cầu đổi mớ i. Do đó khi thực hiê ̣n sẽ đem la ̣i hiê ̣u quả .

2. Khuyến nghị

2.1. Đối với Đảng, Nhà nước và Bộ giáo dục và đào tạo

- Tăng cường sự lanh đa ̣o của Đảng và nhà nước đố i với sự nghiê ̣p

̃

GD&ĐT; tăng cường đầ u tư cho GD &ĐT từ nguồ n ngân sách nhà nước để

đảm bảo cho hoa ̣t đô ̣ng da ̣y ho ̣c , hiê ̣n đa ̣i hóa các Trường Đa ̣i ho ̣c , Cao đẳ ng

và TCCN, nâng cao chấ t lươ ̣ng đô ̣i ngũ giáo viên .

- Tiế p tu ̣c ban hành các chế đô ̣ chính sách quan tâm hỗ trơ ̣ nhà giáo,nhằ m động viên đội ngũ giáo viên yên tâm công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ

của mình.

- Thố ng nhấ t xây dựng và ban hành các tiêu chí đánh giá về phẩ m chấ t

và năng lực của đội ngũ nhà giáo để làm căn cứ cho việc đào tạo, bồ i dưỡng,đánh giá , bố trí, sắ p xế p... và quy hoạch, phát triển đội ngũ giáo viên .

- Tăng cường công tác kiể m tra giám sát của cấ p ủy Đảng , chính quyền

các cấp, các ngành về công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo v iên.

- Tăng cường và ta ̣o điề u kiê ̣n hơn nữa cho đô ̣i ngũ giáo viên các

Trường TCCN đươ ̣c đi đào ta ̣o sau đa ̣i ho ̣c , đă ̣c biê ̣t là đi ho ̣c tâ ̣p , thực tâ ̣p,99thực tế ở nước ngoài bằ ng ngân sách nhà nước với nhiề u hình thức đào ta ̣o

khác nhau.

2.2. Đối với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội

- Tăng cường sự lanh đa ̣o , chỉ đạo của Thành ủy , UBND thành phố đố i

̃

viê ̣c xây dựng và phát triể n đô ̣i ngũ giáo viên các Trường TCCN trên toàn

thành phố .

- Tăng cường đầ u tư ngân sách cho phát triể n giáo du ̣c , xây dựng cơ sở

vâ ̣t chấ t và thiế t bi ̣da ̣y ho ̣c , đầ u tư ngân sách và tổ chức thường xuyên trong

viê ̣c nâng cao trinh đô ̣ chuyên môn nghiê ̣p vu ̣ cho đô ̣i ngũ giáo viên nói

̀

chung trong đó đă ̣c biê ̣t quan tâm đế n đô ̣i ngũ giáo viên các Trường TCCN .

- Nghiên cứu và ban hành những chinh sách trong pha ̣m vi điạ phương

́

nhằ m khuyế n khich , đô ̣ng viên đô ̣i ngũ nhà giáo trong viê ̣c ho ̣c tâ ̣p nâng cao

́

trình độ chuyên môn, lý luận chính trị , các kiến thức bổ trợ nghề : Tin ho ̣c ,

ngoại ngữ, các phần mềm và phương tiện dạy học hiện đại ..

- Tăng cường kiể m tra giám sát viê ̣c xây dựng quy hoa ̣ch , phát triển đội

ngũ giáo viên Trường TCKT -KTBTL.

-Ban hành các chinh sách hỗ trơ ̣ cho đô ̣i ngũ giáo viên như cho giáo

́

viên khó khăn đươ ̣c ở nhà thuô ̣c chính sách xã hô ̣i , tăng cường cơ sở vâ ̣t chấ t

xây dựng các nhà tâ ̣p thể cho giáo viên trẻ , đô ̣c thân hay công tác xa nhà ...

2. 3. Đối với Huyện Ủy, UBND Huyê ̣n Đông Anh và Xã Kim Chung

- Phát huy vai trò cấp ủy Đảng của địa phương nơi Nhà trường đặt trụ sở ,

phát huy vai trò chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng , chính quyền và xã hội hóa giáo

dục trong việc xây dựng sự nghiệp giáo dục đào tạo và tạo điều kiện phát triển

đô ̣i ngũ giáo viên nhà trường .

- Tạo mọi điều kiện và hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên nhà trường nhất là

các giáo viên trẻ, giáo viên là con em trong Huyệ n, điạ phương trong viê ̣c

chăm lo cuô ̣c số ng và chỗ ăn ở thuận tiện cũng các biện pháp hỗ trợ khác

trong khả năng có thể của điạ phương .100- Giúp nhà trường mở rộng quỹ đất nhà trường để mở rộng quần thể

nhà trường , trong đó có xây dựng phòng học , nhà làm việc , khu tâ ̣p thể giáo

viên... để họ yên tâm công tác . Đây cũng là yêu cầ u cấ p thiế t để thự chiê ̣n Đề

án nâng cấp trường lên cao đẳng .

2.4. Đối với Ban giám hiệu, Phòng ban và các Khoa giáo viên nhà trường

- Tham mưu với các cấ p ủy Đảng điạ phương về viê ̣c quy hoa ̣ch đấ t mở

rô ̣ng Trường – là điều kiện quan trọng để nâng cấp trường lên cao đẳng .

- Tham mưu với Sở nô ̣i vu ̣ , Sở giáo du ̣c và đào ta ̣o Hà Nô ̣i về viê ̣c bố trí,

tuyể n du ̣ng đô ̣i ngũ giáo viên cho phù hơ ̣p với tinh hình nhà trường .

̀

- Xây dựng kế hoa ̣ch phát triể n đô ̣i ngũ giáo viên hàng năm và các kế

hoạch 5 năm, có kế hoạch đâò tạo , bồ i dưỡng giáo viên về chinh tri ̣đa ̣o đứ c,

́

năng lực chuyên môn ; tích cực cho các giáo viên đi đào tạo sau đại học ở các

cơ sở trong và ngoài nước , để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, từngbước nâng cao chấ t lươ ̣ng da ̣y ho ̣c .

- Tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thầ n cho giáo viên nhà trường , có

các chính sách hỗ trợ , trơ ̣ cấ p cho phù hơ ̣p . Sử du ̣ng các biê ̣n pháp khuyế n

khích để thu hút các giáo viên có năng lực ở các cơ sở giáo dục khác về thỉnh

giảng, nế u ho ̣ có nguyê ̣n vọng thì chuyển sang cơ hữu .

- Phát huy vai trò cấp ủy Đảng nhà trường , tăng cường công tác chỉ đa ̣o

trong viê ̣c phát triể n đô ̣i ngũ giáo viên . Ban giám hiê ̣u cầ n phố i hơ ̣p chă ̣t chẽ

với Phòng đào ta ̣o , Phòng hành chính và các

giáo viên trong việc tuyển dụngban chức năng , cùng Khoa , tổ, bồ i dưỡng cho phù hơ ̣p với đă ̣c thù từngngành. Đảm bảo sự đồ ng bô ̣ về cơ cấ u giáo viên .101̉

DANH MỤC TÀ I LIỆU THAM KHAO

1.Bô ̣ giáo du ̣c và đào ta ̣o( 2001), Chiế n lược phát triển GD &ĐT đế n năm2020. Nxb giáo du ̣c Hà Nô ̣i .

2.Đặng Quốc Bảo (2008), Quản lý giáo dục; Quản lý nhà trường và một số

hướng tiếp cận. Tài liệu giảng dạy các lớp chuyên ngành Quản lí giáo dục. Đại

học quốc gia Hà Nội.3.Cẩm nang nâng cao năng lực Quản lý nhà trường (2007). Nxb Chính trị Quốc gia.4.Đỗ Văn Chấn (2007), Dự báo phát triển giáo dục. Tập bài giảng5.Chỉ thị số 18(2001) CT-TTg/CT – Ngày 27/08/2001. Thủ tướng chính phủ ;

Chỉ thị số 40/CTTU ngày 15/6/2004 của Ban bí thư về xây dựng nâng cao chấ t

lươ ̣ng đô ̣i ngũ nhà giáo và cán bô ̣ quản lý giáo du ̣c .6.Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Cơ sở khoa học quản lý. Bài giảng

Cao học quản lý. ĐHQG Hà Nội, 1996- 2004.7.Vũ Cao Đàm (2005), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nxb Khoa học

và kỹ thuật Hà Nội.8.Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

IX. Nxb Chính trị quốc gia.9.Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

X. Nxb Chính trị quốc gia.10. Đề án xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

giáo dục giai đoạn 2005-2010 (QĐ số 09/2005/QĐ – TTg ngày 11 tháng 1

năm 2005 của Thủ tướng chính phủ)

11. Điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp (ban hành kèm theo QĐ số

153/2003/QĐ – TTg ngày 30/07/2003 của Thủ tướng chính phủ).

12. Nguyễn Tiến Đoàn (2008), Sổ tay công tác nhà trường. Nxb Hà Nội.

13. FF. Annapu (1994), Quản lý là gì? Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội

14. Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI (2002). NXB Chính trị quốc gia 200

15. Bùi Minh Hiền , Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lý giáo dục ,

Nxb Đa ̣i ho ̣c sư pha ̣m Hà Nô ̣i .10216. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2004) Tâm lý học lãnh đạo quản lý.

Nxb Chinh tri ̣Quố c gia, Hà Nội.

́

17. Học viện Hành chính Quốc gia ( 2006) Quản lý học đại cương . Nxb giáo du ̣c

Hà Nội.

18. Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục – một số vấn đề lý luận và

thực tiễn. NXB Giáo dục Hà Nội.

19. Đặng Bá Lãm (2005), Quản lý nhà nước về Giáo dục – Lý luận và thực tiễn.

Nxb Chính trị quốc gia.

20. Nguyễn Lân (1989), Từ điển Hán- Viê ̣t. Nxb Chinh tri ̣Quố c gia Hồ Chí Minh .

́

21. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2008), Lí luận quản lí giáo dục. Tài liệu giảng dạy các

lớp chuyên ngành Quản lí giáo dục quốc gia Hà Nội.

22. Luâ ̣t giáo du ̣c (2005, sửa đổ i). NXB Chính tri ̣quố c gia , Hà Nội.

23. M.I. Konđacop(1984), Cơ sở lý luận của khoa học Quản lý. Trường

CBQLGD- ĐT- Viện khoa học GD.

24. Nghị quyết Trung ương II, khóa VIII.

25. Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (1986), Giáo dục học tập 1. Nxb Giáo dục, Hà

Nội.

26. Nguyễn Xuân Thƣc (2007), Tập bài giảng Tổ chức nghiên cứu Quản lý giáo

́

dục, Hà Nội.

27. Nguyễn Cảnh Toàn (2002), Bàn về giáo dục Việt Nam, Nxb Lao Đô ̣ng xã hội,

Hà Nội.

28. Từ điể n Tiế ng Viê ̣t (1998), NxB Đà Nẵng, Đà Nẵng

29. Mạc Văn Trang (2002), Quản lý nhân lực. Tài liệu giảng dạy các lớp chuyên

ngành quản lý giáo dục. Đại học quốc gia Hà Nội.

30. Phạm viết Vƣợng (2000), Giáo Dục Học. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội,PHỤ LỤC103Phụ lục 1

́

PHIÊU ĐIỀU TRA

DÀNH CHO CBQL, CHUYÊN GIA,

NHÂN VIÊN THUỘC KHỐI HÀNH CHÍNH

Để có cơ sở xem xét đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trường TC KT-KT Bắc

Thăng Long giai đoạn 2006 – 2010, phục vụ cho việc phát triển đội ngũ giáo viên

trường TC KT-KT Bắc Thăng Long giai đoạn 2011 – 2015, xin đồng chí cho biết ý

kiến của mình về những vấn đê sau:

(Xin đồng chí vu lòng đánh dấu “V” vào cột hoặc ô tương ứng với mức độ mà đ/c

lựa chọn)

Câu 1: Theo đồng chí, hiện nay đội ngũ giáo viên trường TC KT-KT Bắc

Thăng Long đã hợp lý theo các tiêu chí sau chưa?

a. Rấ t hơ ̣p lý

b. Hơ ̣p lý

c. Bình thường

d. Chưa hơ ̣p lý

Cụ thể, chưa hợp lý như thể nào?

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

Câu 2: Xin đồng chí cho biết ý kiến của mình về thực trạng phát triển đội ngũ giáo

viên trường TC KT-KT Băc Thăng Long giai đoạn 2006 – 2010.

a) Đã làm tốt

b) Làm tốt

c) Bình thường

d) Chưa tốt

Lý do vì sao chưa tốt? (Xin đồng chí cho vài ý kiến)

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

Câu 3: Theo đồng chí thực trạng về tuyển chọn, sử dụng và quản lý giáo viên trường TC

KT-KT Băc Thăng Long giai đoạn 2006 – 2010 đã thực hiện như thể nào?104a) Thực trạng công tác tuyển chọn giáo viên trường TC KT-KT Băc Thăng Long.

Mức độ

STTTiêu chíLàm tốtBìnhChưathườngtốtCăn cứ vào nhu cầu công việc, kế hoạch cần

1biên chế giáo viên của các khoa đề xuất và

nguồn tài chính của nhà trường để tuyển chọn

giáo viên.

Tuyển chọn giáo viên đảm bảo chất lượng, có2phẩm đạo đức tốt, đủ tiêu chuẩn theo quy định

chung của ngành, của đơn vị

Việc tuyển chọn giáo viên kịp thời, đúng quy3định của Pháp lệnh công chức, Nghị định của

chính phủ và hướng dẫn của ngành GD&ĐT4Việc tuyển chọn giáo viên nghiêm túc, công

bằng, dân chủ, công khai, minh bạch

Thực hiện công khai về tiêu chuẩn, điều kiện,5số lượng và thủ tục hồ sơ trước khi tuyển

chọn giáo viên6Có kế hoạch về tuyển dụng biên chế hàng

năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

b) Thực trạng công tác sử dụng đội ngũ giáo viên trường TC KT- KT Bắc

Thăng Long.

Mức độSTT

1Tiêu chíLàm tốtViệc bố trí phân công giáo viên đảm bảo hợp

lý giữa các khoa, các chuyên ngành trong nhà

trường2Bố trí phân công giáo viên giảng dạy phù hợp105BìnhChưathườngtốtMức độ

STTTiêu chíLàm tốtBìnhChưathườngtốtvới trình độ chuyên môn, năng lực công tác và

nhu cầu thực tiễn công việc.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL các bộ3phận, phòng ban đảm bảo đúng nguyên tắc,

quy trình, thủ tục.

Việc luân chuyển CBQL đảm bảo đúng4nguyên tắc, hợp lý, hợp tình.

c) Thực trạng công tác quản ,lý hoa ̣ch giáo viên trường TC KT Bắc Thăng

quy

-KT

Long

Mức độ

STTTiêu chíLàm tốtThực hiện quản lý giáo viên đúng theo thẩm

1quyền và phân cấp quản lý của các bộ phận

chức năng.2Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo

viên đúng theo quy định và gắn với thực tiễn.

Ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực3hiện tuyển chọn, sử dụng, quản lí đối với đội

ngũ giáo viên tại các đơn vị.4

5

6Việc đánh giá và tự đánh giá giáo viên được

thực hiện nghiêm túc, đúng quy định

Thố ng kê số lượngchất lượng giáo viên hàng

,

năm đảm bảo chính xác và đúng theo quy định.

Thanh tra, kiểm tra việc tuyển chọn, sử dụng,

quản lí đối với giáo viên.106BìnhChưathườngtốt7

8Việc giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo

đối với giáo viên, xử lý các giáo viên vi phạm.

Quản lí hồ sơ giáo viênCâu 4. Xin đồng chí cho biết ý kiến về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trường

TC KT-KT Bắc Thăng Long giai đoạn 2006 – 2010.

Mức độ

STT

ITiêu chíLàm tốtBìnhChưathườngtốtNỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đạt1chuẩn và trên chuẩn đáp ứng yêu cầu của sự

phát triển ngành nghề đào tạo hiện nay.

Bồi dưỡng về lý luận chính trị, Chủ nghĩa2Mác – LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội

ngũ giáo viên3

4

5Bồi dưỡng về đường lối, chủ trương, chính

sách của Đảng và Nhà nước.

Bồi dưỡng các chuyên đề về đổi mới nội dung

và PPDH ở bậc học TCCN

Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin

học cho giáo viên.IIHÌNH THỨC ĐÀO TẠO1Đào tạo tập trung2Đào tạo tại chức3Đào tạo từ xa4Bồi dưỡng nâng caoCâu 5. Theo đồng chí, việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của nhà

trường trong giai đoạn 2006 – 2010 thực hiện như thế nào?

a) Làm rất tốt107b) Làm tốt

c) Bình thường

d) Chưa tốt

Nững nội dung nào chưa được làm tốt?

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

Câu 6. Xin đồng chí cho biết việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên

trong giai đoạn 2006 – 2010 như thể nào?

a) Làm rất tốt

b) Làm tốt

c) Bình thường

d) Chưa tốt

Lý do vì sao chưa tốt?

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

Xin đồng chí cho biết đôi điều về bản thân:NamNữTuổi…………; Đơn vị công tác:……………………; Thời gian công tác……năm

Trình độ chuyên môn:Cao đẳngĐại họcCao họcĐảng viên…….Tình độ lý luận:Sơ cấpTrung cấpCao cấpĐã bồi dưỡng kiến thức QLGDĐã bồi dưỡng kiến thức QLNN

Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

Hà Nội, ngày……tháng……..năm 2010Phụ lục 2́

PHIÊU ĐIỀU TRA108DÀNH CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI

CÁC KHOA TRƯỜNG TC KT-KT BẮC THĂNG LONG

Để có cơ sở xem xét đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trường TC KT-KT

Bắc Thăng Long giai đoạn 2006 – 2010, phục vụ cho việc phát triển đội ngũ giáo

viên trường TC KT-KT Bắc Thăng Long giai đoạn 2011 – 2015, xin đồng chí cho

biết ý kiến của mình về những vấn đê sau:

(Xin đồng chí vu lòng đánh dấu “V” vào cột hoặc ô tương ứng với mức độ mà

đ/c lựa chọn)

Câu 1: Theo đồng chí, hiện nay đội ngũ giáo viên trường TC KT-KT Bắc

Thăng Long đã hợp lý theo các tiêu chí sau chưa?

a. Rấ t hơ ̣p lý

b. Hơ ̣p lý

c. Bình thường

d. Không hơ ̣p lý

Cụ thể, chưa hợp lý như thể nào?

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

Câu 2: Xin đồng chí cho biết ý kiến của mình về thực trạng phát triển đội ngũ giáo

viên trường TC KT-KT Băc Thăng Long giai đoạn 2006 – 2010.

e) Đã làm tốt

f) Làm tốt

g) Bình thường

h) Chưa tốt

Lý do vì sao chưa tốt? (Xin đồng chí cho vài ý kiến)

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

Câu 3: Theo đồng chí thực trạng về tuyển chọn, sử dụng và quản lý giáo viên trường

TC KT-KT Băc Thăng Long giai đoạn 2006 – 2010 đã thực hiện như thể nào?

a.Thực trạng công tác tuyển chọn giáo viên trường TC KT-KT Băc Thăng Long.109Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×