1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chƣơng 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CÁC TRƢỜNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN TỪ LIÊM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 135 trang )


- Tiêu chuẩn tổ chức nhà trường được qui định tại điều 5, Qui chế công

nhận trường trung học đạt chuẩn QG [9].

- Đại hội Đảng Thành phố lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ huyện Từ

Liêm lần thứ XXI. Phòng GD&ĐT huyện Từ Liêm tiếp tục thực hiện Đề án

số 22/TU của Thành uỷ, Chỉ thị số 26/CT-UB của UBND Thành phố về

chương trình kiên cố hoá, hiện đại hoá trường lớp học của Thủ đô

3.2.1.1. Biện pháp chỉ đạo kế hoạch phát triển số lớp, số học sinh ở các nhà

trường Trung học cơ sở giai đoạn 2008 – 2010

a, Mục tiêu của biện pháp

Chỉ đạo các trường trong việc KH hóa phát triển số lớp, số học sinh

chậm nhất đến năm 2010 cơ bản phải đạt chuẩn QG cụ thể là 10 trường THCS

sau: Mỹ Đình, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Trung Văn, Cổ Nhuế, Minh Khai, Tây Mỗ,

Thượng Cát, Thụy Phương, Xuân Đỉnh.

b, Nội dung của biện pháp

Trên cơ sở bản qui hoạch phát triển mạng lưới trường lớp của phòng

GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường xây dựng KH phát triển số lớp, số học sinh

cho đến năm 2010 mỗi trường có đủ các khối lớp và không quá 45 lớp, mỗi

lớp không quá 45 HS, đối với những trường hiện nay bị quá tải về số lớp, số

học sinh/lớp thì hiệu trưởng báo cáo phòng GD&ĐT ngay để qui hoạch lại

đầu tư xây dựng, chỉ đạo và điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, phân vùng tuyển

sinh cho phù hợp với yêu cầu.

c, Cách tiến hành

- Chỉ đạo hiệu trưởng các trường thực hiện công tác rà soát việc bố trí

số lớp, số học sinh hiện có, nguồn tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và kết quả

tuyển sinh các năm học trước; điều kiện CSVC và tình hình đội ngũ GV hiện

có của nhà trường để làm căn cứ xây dựng phát triển số lớp, số học sinh của

nhà trường giai đoạn 2008 – 2010.

- Chỉ đạo hiệu trưởng dự thảo KH phát triển số lớp, số học sinh giai

đoạn 2008 – 2010 trên cơ sở tình hình phát triển dân số của địa bàn và sử

dụng chương trình dự báo dân số để có cơ sở về số liệu sát thực nhất cho

bản KH, thống nhất trong hội đồng sư phạm, hội CMHS lấy ý kiến của

chính quyền xã, trình phòng GD&ĐT và UBND huyện phê duyệt để tổ

chức thực hiện.62- Chỉ đạo hiệu trưởng các trường thành lập ban tuyển sinh học sinh đầu

cấp, thực hiện đúng qui trình tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất khi

CMHS đến liên hệ tuyển sinh.

- Chỉ đạo hiệu trưởng các trường thành lập ban QL sĩ số học sinh, phân

công rõ trách nhiệm cho từng thành viên và các đồng chí trong ban giám hiệu

trực tiếp theo dõi số học sinh bỏ học, số học sinh chuyển đi, chuyến đến, số

học sinh lưu ban để điều chỉnh số lớp, số học sinh theo đúng yêu cầu qui định

trường chuẩn.

- Phòng GD&ĐT huyện trực tiếp duyệt KH, giao chỉ tiêu và QL chặt

chẽ công tác qui hoạch số lớp, số học sinh của từng nhà trường nhằm đảm bảo

yêu cầu chuẩn QG.

3.2.1.2. Biện pháp chỉ đạo việc qui hoạch đội ngũ cán bộ Quản lý, Giáo viên

và nhân viên theo chuẩn Quốc gia giai đoạn 2008 -2010.

a, Mục tiêu của biện pháp

Phấn đấu đến năm 2010 100% các đồng chí hiệu trưởng đạt trình độ

trên chuẩn, 80% số GV có trình độ trên chuẩn 20% số GV đạt chuẩn; 100%

cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm, phòng thực hành, cán bộ phụ trách thư

viện, NV Ytế, NV văn phòng, NV khối hành chính quản trị của nhà trường có

trình độ đạt chuẩn, 100% số NV được bồi dưỡng nghiệp vụ.

b, Nội dung của biện pháp

Quy hoạch đội ngũ cán bộ QL, đảm bảo những người thuộc diện quy

hoạch bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

phải là những người được tín nhiệm về phẩm chất đạo đức, chính trị, chuyên

môn nghiệp vụ, năng lực QL GD và có sức khỏe tốt. Chỉ đạo hiệu trưởng các

trường thực hiện quy hoạch đội ngũ GV NV nhà trường vừa đảm bảo tính kế

thừa và cân đối trong nhà trường, vừa có tác dụng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau

khơi dậy tiềm năng con người của các thế hệ đáp ứng yêu cầu trường chuẩn

QG; chú trọng QL và phát triển đội ngũ GV giỏi; trong đó phải có khâu tuyển

chọn đủ số lượng loại hình và chất lượng chuyên môn. Chỉ đạo hiệu trưởng

vận dụng tốt các chế độ chính sách của nhà nước, sự chỉ đạo của cơ quan QL

cấp trên, xem xét nguyện vọng của cán bộ GV để thực hiện việc tinh giảm

biên chế, giải quyết chế độ hoặc bố trí lại đội ngũ cán bộ giáo viện, NV có độ

tuổi cao, sức khỏe yếu, năng lực chuyên môn khả năng vận dụng phương63pháp dạy học tích cực hạn chế để có thể tuyển chọn bổ sung lực lượng trẻ có

trình độ chuẩn và trên chuẩn, có tính năng động sáng tạo cao, lòng nhiệt huyết

mong nuốn được cống hiến, có khả năng đảm đương được trọng trách cao cả

của ngành GD. Ngoài ra còn yêu cầu hiệu trưởng các trưởng lập KH sử dụng,

bồi dưỡng hoặc đào tạo lại đội ngũ để bố trí đúng người đúng việc. Có KH và

chế độ đối với đội ngũ cán bộ GV mới tuyển để tạo niềm tin và yên tâm công

tác đối với họ.

c, Cách tiến hành

- Chỉ đạo hiệu trưởng các trường, hàng năm căn cứ vào Quyết định số

06/2006/QĐ-BNV ngày 12/05/2006 về việc ban hành qui chế đánh giá xếp

loại GV mầm non và GV phổ thông; chỉ thị số 35-CT/TU ngày 04/8/2005,

Thành uỷ Hà Nội; KH số 79/KH-UB ngày 27/12/2005 UBND Thành phố về

việc “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QL GD Thủ

đô giai đoạn 2005-2010”; Chương trình 06/HU/2006 của Huyện Ủy Từ liêm

về nâng cao chất lượng một số lĩnh vực trọng tâm văn hóa – XH huyện Từ

Liêm giai đoạn 2006 -2010, để rà soát, kê khai phiếu đánh giá công chức, viên

chức thực hiện tốt công tác đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

làm cơ sở để xây dựng KH sử dụng cán bộ công chức, viên chức, NV đáp ứng

yêu cầu chuẩn đội ngũ của trường chuẩn QG.

- Chỉ đạo thực hiện đúng Qui định về bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa

đạt trình độ chuẩn tại Quyết định số 22/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/05/2006

của Bộ GD&ĐT [12].

- Hiệu trưởng căn cứ tình hình phát triển số lớp, số học sinh hàng năm

xây dựng KH, qui hoạch bổ sung cán bộ, GV, NV trình phòng GD&DT,

phòng nội vụ, UBND huyện để duyệt biên chế và chỉ tiêu công chức, viên

chức theo yêu cầu trường chuẩn.

- Chỉ đạo hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện KH bồi dưỡng cho

cán bộ QL đương nhiệm và kế cận, bồi dưỡng nâng cao nghiêp vụ cho đội

ngũ GV NV đáp ứng yêu cầu trường chuẩn.

- Thực hiện quản lý nhân sự bằng phương pháp khoa học và CNTT.

3.2.1.3. Biện pháp chỉ đạo việc xây dựng và củng cố các tổ chức trong nhà

trường Trung học cơ sở theo chuẩn Quốc gia.

a, Mục tiêu của biện pháp64Đến năm 2010, cơ bản tất cả các tổ chuyên môn, tổ hành chính, các hội

đồng, ban đại diện CMHS, tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể trong các

trường THCS được củng cố kiện toàn theo chuẩn QG.

b, Nội dung của biện pháp

Chỉ đạo các nhà trường thành lập tổ chuyên môn theo môn học hoặc

nhóm môn học, mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng và một đến hai tổ phó.

Kiện toàn tổ hành chính có đủ các NV như: Kế toán, Văn thư, Thủ quĩ, Cán

bộ phụ trách phòng thí nghiệm, các Phòng học đa năng, Phòng thực hành,

Thư viện và NV Ytế học đường. Thành lập hội CMHS nhà trường và ban đại

diện hội CMHS của các lớp, hội đồng trường, hội đồng thi đua khen thưởng,

hội đồng kỷ luật. Củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, Công đoàn, Đoàn

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội đồng đội nhà trường trường theo qui

định tại điều lệ trường THCS.

Chỉ đạo các trường tổ chức các lớp học theo điều lệ trường trung học:

Mỗi lớp có một lớp trưởng và hai lớp phó, có nhiều tổ mỗi tổ có một tổ

trưởng và từ một đến hai tổ phó do tập thể lớp hoặc tổ bầu ra.

Hiệu trưởng các nhà trường chỉ đạo các tổ chức trong nhà trường xây

dựng KH hoạt động cụ thể của từng tổ để thực hiện các nhiệm vụ theo KH

năm học của nhà trường và theo sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT, sở GD&ĐT,

chỉ đạo các tổ đăng ký danh hiệu thi đua theo mục tiêu phấn đấu của nhà

trường và qui định của phòng GD&ĐT.

c, Các tiến hành

Hàng năm phòng GD&ĐT chỉ đạo hiệu trưởng các trường thực hiện

việc rà soát đội ngũ GV theo môn học và số NV hiện có, dự kiến các phương

án thành lập tổ chuyên môn, tổ hành chính, tổ chức thông qua Hội đồng

trường sau đó ra quyết định thành lập và cử tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, tổ

trưởng tổ hành chính, bố trí hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng sinh hoạt

cùng với các tổ chuyên môn, tổ hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho QL

nhà trường. Hàng năm, vào đầu năm học hiệu trưởng các trường dự kiến

phương án thành lập các khối lớp HS toàn trường sau khi có kết quả tuyển

sinh lớp 6, ổn định số học sinh chuyển đi chuyển đến, tổ chức thông qua hội

đồng trường sau đó cở GV chủ nhiệm lớp và giao cho GVCN lớp thành lập

các tổ học sinh, bầu đội ngũ cán bộ lớp.65Kiện toàn, củng cố hội đồng trường, hội đồng thi đua khen thưởng, hội

đồng kỷ luật và các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường theo qui định của

điều lệ trường THCS.

Hướng dẫn các tổ chức trong nhà trường xây dựng KH hoạt động năm

học, hiệu trưởng duyệt KH của các tổ chức trong trường trước khi cho triển

khai thực hiện; tổ chức kiểm tra giám sát, đôn đốc các tổ chức thực hiện KH

nhiệm vụ đề ra có hiệu quả đáp ứng yêu cầu trường chuẩn QG.

3.2.2. Nhóm 2: Biện pháp tổ chức chỉ đạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ

đội ngũ cán bộ Quản lý, giáo viên và nhân viên trường Trung học cơ sở

đáp ứng yêu cầu trường chuẩn Quốc gia

Nhóm 2: Bao gồm 4 biện pháp. Cơ sở xuất phát chung của các biện

pháp thuộc nhóm 2 là:

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã chỉ rõ: “Đảm bảo đủ

số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ GV ở tất cả các cấp học, bậc học” [21].

- Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 04/8/2005, Thành uỷ Hà Nội; KH số

79/KH-UB ngày 27/12/2005 UBND Thành phố về việc “ Xây dựng, nâng cao

chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QL GD Thủ đô giai đoạn 2005-2010”

[55]; Chương trình 06/HU/2006 của huyện Ủy Từ Liêm về nâng cao chất

lượng một số lĩnh vực trọng tâm văn hóa – xã hội huyện Từ Liêm giai đoạn

2006 -2010.

- Chiến lược phát triển GD&ĐT huyện Từ Liêm giai đoạn 2008 - 2010

của UBND huyện Từ Liêm.

3.2.2.1. Biện pháp chỉ đạo nâng cao nhận thức về đổi mới việc xây dựng đội

ngũ cán bộ Quản lý, giáo viên, nhân viên theo chuẩn Quốc gia ở các trường

Trung học cơ sở

a, Mục tiêu của biện pháp

Làm cho đội ngũ CBQL, GV và NV trong các nhà trường THCS có

nhận thức đúng đắn và đầy đủ về đổi mới tư duy và phương pháp hoạt động

nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ theo chuẩn QG trong bối cảnh thực hiện

đổi mới GD phổ thông.

b, Nội dung biện pháp

- Nâng cao nhận thức của người hiệu trưởng trường chuẩn QG:66Hiệu trưởng là chủ thể QL của mỗi nhà trường nên phải có nhận thức

đúng đắn về công tác đổi mới và xác định đúng trách nhiệm trong việc xây

dựng đội ngũ theo chuẩn QG. Đổi mới phương pháp QL GD theo hướng nâng

cao hiệu lực QL nhà nước, phát huy tính chủ động và tự chịu trách nhiệm, giải

quyết một cách có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhà trường,

trong đó đổi mới phương thức hoạt động dạy – học là yếu tố quan trọng và

quyết định nhất.

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ chủ chốt giúp việc cho hiệu

trưởng trường chuẩn bao gồm: (Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên

môn, ban chấp hành công đoàn…) hiệu trưởng giao quyền nhất định cho đội

ngũ cán bộ chủ chốt nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo và khả năng tự

chịu trách nhiệm trước công việc được giao, đồng thời đặt ra cho đội ngũ cán

bộ chủ chốt những yêu cầu phát triển để họ tự đổi mới cả trong tư duy và

trong hành động thực tiễn.

- Nâng cao nhận thức của GV và NV về việc phấn đấu bồi dưỡng nhằm

đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn vì GV là lực lượng lao động chính, trực tiếp

tạo ra sản phẩm GD là học sinh. Vậy để chất lượng của sản phẩm GD đạt

chuẩn, có khả năng đáp ứng được nhu cầu của XH thì trước hết người tạo ra

sản phẩm GD phải có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên

môn, năng lực nghiệp vụ sư phạm. Đội ngũ NV làm việc trong nhà trường ít

nhất cũng phải đạt trình độ chuẩn về nghiệp vụ mới có thể tránh được những

bất cập trong công việc. Phòng GD&ĐT chỉ đạo hiệu trưởng quán triệt cho

đội ngũ cán bộ, GV và NV trong nhà trường thực sự có nhận thức đúng đắn

về việc tự hoàn thiện mình, mỗi người cán bộ, GV, NV trong nhà trường phải

thực sự là một tấm gương đạo đức về tự học và sáng tạo để cho học sinh noi

theo, đáp ứng yêu cầu trường chuẩn QG.

- Nâng cao nhận thức của CBQL, GV và NV về đổi mới GD phổ thông:

Xây dựng trường chuẩn QG cũng có nghĩa đồng hành với chương trình đổi

mới GD phổ thông; Phòng GD&ĐT chỉ đạo hiệu trưởng các trường THCS

cần phải quán triệt, phổ biến nâng nhận thức của tất cả đội ngũ cán bộ, GV,

NV hiểu rõ sự cần thiết, lý do phải đổi mới GDPT và những định hướng trong

đổi mới. Đổ mới GD phổ thông nói chung và GD THCS nói riêng là quá trình

đổi mới từ mục tiêu, nội dung, phương pháp đến phương tiện GD, đánh giá67chất lượng GD, cách xây dựng chương trình. Lần đầu tiên trong lịch sử GD

nước ta có bộ chương trình chuẩn liên thông từ tiểu học đến THPT, tạo điều

kiện thuận lợi cho công tác QL chuyên môn của hiệu trưởng và của phòng

GD&ĐT.

c, Cách tiến hành

- Phòng GD&ĐT chỉ đạo hiệu trưởng các trường THCS chủ động phối

hợp với các cấp chính quyền tổ chức học tập, quán triệt các quan điểm, chủ

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về GD&ĐT;

đặc biệt là Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/06/2004 của Ban bí thư về xây dựng

nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QL GD [1] và Nghị quyết số

40/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội về đổ mới chương trình GD

phổ thông [44].

- Tổ chức hội thảo với sự tham gia của nhiều thế hệ nhà giáo về vai trò

nhà giáo trong sự nghiệp đổi mới GD nói chung và đổi mới GD THCS – xây

dựng trường chuẩn QG nói riêng. Hiệu trưởng luôn phải là báo cáo viên xuất

sắc về đổi mới GD cho mọi đối tượng trong nhà trường.

- Phát động phong trào thi đua tới đội ngũ cán bộ công chức viên chức,

NV trong nhà trường tìm hiểu về chủ trương đổi mới GD THCS, về những

điểm mới trong luật GD 2005 trong đó có tăng cường quyền tự chủ và khẳng

định vị thế trung tâm của nhà trường trong tiến trình đổi mới GD. Không cấp

nào tốt hơn nhà trường trong việc tạo ra trách nhiệm, nỗ lực và sự cam kết của

các thành viên.

- Lồng nghép nội dung các văn bản qui phạp pháp luật về GD, và đổi mới

GD trong các đợt hội thi GV giỏi cấp trường, cấp huyện; mỗi GV tham gia dự

thi GV giỏi đều phải hoàn thành hai phần thi một phần thi lý thuyết về tìm hiểu

vị trí, vai trò, nội dung đổi mới giá dục phổ thông và một đợt thi tiết thực dạy

vận dụng phương pháp dạy học tích cực theo như tinh thần đổi mới GD THCS.

3.2.2.2. Biện pháp chỉ đạo công tác Quản lý về đổi mới hoạt động giảng dạy

của Trung học cơ sở theo yêu cầu đổi mới giáo dục Trung học cơ sở và

trường chuẩn Quốc gia

a, Mục tiêu của biện pháp

Đổi mới QL hoạt động giảng dạy của GV theo hướng KH hóa với cách

thức tổ chức gọn, đơn giản có nội dung khoa học sáng tạo, nhằm phát huy tinh68thần dân chủ, tích cực chủ động sáng tạo của CBQL, GV và NV; huy động

sức mạnh, trí tuệ tập thể, năng lực cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt

động giảng dạy trong nhà trường.

b, Nội dung biện pháp

- Đổi mới QL việc xây dựng và tổ chức thực hiện KH sinh hoạt chuyên

môn chuyên đề của các tổ, nhóm chuyên môn đáp ứng yêu cầu trường chuẩn QG.

Một trong những nội dung thuộc KH hoạt động chung của tổ chuyên

môn trong năm học là lập KH sinh hoạt chuyên đề các môn học. Mỗi năm

học, tổ chuyên môn phải giải quyết được ít nhất một nội dung chuyên môn có

tác dụng nâng cao chất lượng daỵ - học. Cần xây dựng hệ thống các chuyên

đề sinh hoạt chuyên môn trong từng học kỳ, cho từng tháng, từng tuần; mỗi

chuyên đề cần nêu rõ lý do, phạm vi ứng dụng của chuyên đề.

Phòng GD&ĐT chỉ đạo và phối kết hợp với ban giám hiệu các trường

hàng năm tổ chức triển khai, phổ biến ứng dụng các SKKN hay của GV, hoặc

các tiết GV dạy giỏi cấp Huyện cấp Thành phố đạt kết quả cao, thành công

trong việc đổi mới phương pháp dạy học có tính phổ biến đến tất cả GV bộ

của các trường nhằm nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm tạo hiệu quả

cao cho các giờ dạy – học.

- QL việc thực hiện qui chế làm việc của nhà trường, đổi mới hình thức

nội dung sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo chuẩn QG. Hiệu trưởng nhà

trường chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện qui chế làm việc của nhà trường đối

với tất cả cán bộ GV, NV và các tổ nhóm chuyên môn. Tổ nhóm chuyên môn

tổ chức sinh hoạt chuyên môn ít nhất 2 tuần một lần, hình thức và nội dung

phải phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường thực sự có tác dụng nâng

cao chất lượng dạy – học.

- Đổi mới QL hồ sơ sổ sách của từng cá nhân và tập thể. Tất cả các cá

nhân và tổ chuyên môn phải có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo qui định của bộ

GD&ĐT, sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, thực hiện việc sử dụng, bảo quản và

lưu giữ hồ sơ sổ sách; hiệu trưởng có chế độ kiểm tra định kỳ, đột xuất hồ sơ

sổ sách của các nhân và tập thể tổ nhóm chuyên môn, chỉ đạo GV soạn bài

theo hướng vận dụng nhóm các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy

tính chủ động tích cực, sáng tạo của học sinh, bài soạn phải có những hoạt

động nhằm phát triển kỹ năng học sinh.69- Đổi mới việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Việc

kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh phải được tính đến ngay từ khi

xác định mục tiêu và thiết kế bài học nhằm giúp cho học sinh và GV kịp thời

nắm được những thông tin liên hệ ngược để điều chỉnh hoạt động dạy – học.

GV phải nắm vững mối quan hệ giữa cho điểm và đánh giá, khắc phục thói

quen khá phổ biến là khi chấm bài chỉ chú trọng đến cho điểm, ít có những lời

phê chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của học sinh. Để phát huy tính tích cực chủ

động của học sinh GV cần hướng dẫn cho học sinh phát triển kỹ năng cách tự

đánh giá, tự điều chỉnh cách học của mình cho phù hợp. GV sử dụng thường

xuyên các biện pháp đánh giá thông qua nhiều hình thức như kiểm tra bài cũ,

kiểm tra trong khi học nội dung bài mới, vấn đáp, phỏng vấn, yêu cầu học

sinh tự nhận xét bài làm của mình hay nhận xét góp ý bài của bạn khác, thảo

luận nhóm, hay kiểm tra định kỳ, kiểm tra thông qua nội dung của các hoạt

động nhằm phát triển kỹ năng trong giờ học…GV phải đổi mới qui trình ra đề

kiểm tra, bao gồm xác định mục tiêu và nội dung kiểm tra, hình thức kiểm tra

tăng cường kiểm tra trắc nghiệm, biên soạn câu hỏi, xây dựng đáp án chính

xác và biểu điểm.

c, Cách tiến hành

- Phòng GD&ĐT chỉ đạo hiệu trưởng các nhà trường chỉ đạo các tổ

chuyên môn dự thảo KH sinh hoạt chuyên đề giai đoạn 2008 – 2010. Trên cơ

sở dự thảo của các tổ chuyên môn nhà trường dự thảo KH sinh hoạt chuyên

đề giai đoạn 2008 -2010, tổ chức thông qua hội đồng trường, báo cáo phòng

GD&ĐT sau khi được sự chỉ đạo của phòng GD, giao cho các tổ chuyên môn

tổ chức thực hiện hàng năm có bổ sung hoặc chỉnh sửa. Ban giám hiệu nhà

trường kiểm tra giám sát và đôn đốc các tổ chuyên môn triển khai thực hiện

KH có hiệu quả. Phòng GD&ĐT căn cứ vào lịch sinh hoạt chuyên đề của các

nhà trường cử chuyên viên tham dự và chỉ đạo các chuyên đề nhằm nêu bật

những mặt tích cực và những điểm cần khắc phục của từng chuyên đề, yêu

cầu hiệu trưởng triển khai và ứng dụng các biện pháp tích cực của chuyên đề

trong từng môn và trong toàn trường.

- Hàng tháng hiệu trưởng các trường xếp lịch sinh hoạt chuyên đề định

kỳ của các tổ chuyên môn đảm bảo ít nhất 2 lần/tháng, đồng thời chủ động

liên hệ với các trường THCS khác trong và ngoài huyện để lập KH tổ chức70giao lưu, hội thảo chuyên đề bộ môn. Phòng GD&ĐT liên hệ với trường bồi

dưỡng cán bộ sở GD&ĐT để tổ chức các hội thảo về viết SKKN, hoặc triển

khai các chuyên đề chuyên môn.

- Phòng GD&ĐT và ban giám hiệu các trường tổ chức nghiên cứu học

tập các văn bản của Bộ GD&ĐT, của sở GD&ĐT Hà Nội cũng như của

phòng GD&ĐT về qui định hồ sơ sổ sách chuyên môn của các cá nhân, tập

thể, đặc biệt là qui định về giáo án và sử dụng giáo án. Xây dựng nề nếp sử

dụng, bảo quản hồ sơ sổ sách, tăng cường dự giờ, kiểm tra giám sát để điều

chỉnh việc soạn bài theo đúng qui định và phù hợp đối tượng học sinh.

- Hiệu trưởng các trường THCS tổ chức cho GV tham gia đầy đủ các

khóa tập huấn về đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh do

bộ, sở và phòng GD&ĐT tổ chức, đặc biệt là các lớp tập huấn của trường bồi

dưỡng cán bộ sở GD&ĐT. Hiệu trưởng các trường dự thảo các qui định

chung về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh sau đó tổ chức lấy ý

kiến của hội đồng trường và công khai để GV thực hiện. Tổ chức duyệt đề

kiểm tra, cải tiến phương thức kiểm tra, chấm thanh tra một số bài kiểm tra

nhằm đảm bảo tính khách quan, bình đẳng cho học sinh. Thành lập ngân hàng

đề để tạo điều kiện thuận lợi cho GV kiểm tra học sinh.

3.2.2.3. Biện pháp chỉ đạo công tác Quản lý việc đổi mới hoạt động giảng dạy

của giáo viên Trung học cơ sở theo yêu cầu đổi mớigiáo dục phổ thông và

trường chuẩn Quốc gia

a, Mục tiêu của biện pháp

Phấn đấu đến năm 2010, 100% cán bộ QL, GV và NV các trường

THCS đạt chuẩn về trình độ chính trị, trình độ chuyên môn và trình độ QL

trong đó phấn đấu 90% GV và 100% CBQL đạt trình độ trên chuẩn.

b, Nội dung biện pháp

- Xây dựng và tổ chức thực hiện KH bồi dưỡng nâng cao trình độ cho

đội ngũ CBQL, GV và NV đáp ứng yêu cầu trường chuẩn QG.

Căn cứ vào qui hoạch đội ngũ cán bộ công chức đến năm 2010, xây

dựng KH bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ CBQL, GV và NV giai đoạn 2008 -2010

đạt chuẩn và trên chuẩn đáp ứng yêu cầu trường chuẩn và sự phát triển của

từng nhà trường. Đồng thời phòng GD&ĐT chỉ đạo hiệu trưởng các nhà

trường xây dựng KH đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ QL, GV và đặc biệt là71đội ngũ NV đạt chuẩn và trên chuẩn, KH đảm bảo cân đối giữa số người cử đi

học và số người chưa đi học sao cho hoạt động dạy học và GD của trường

được đảm bảo hoạt động bình thường, cân đối nhu cầu về bồi dưỡng chính trị,

chuyên môn và trình độ QL; ưu tiên đối tượng cần đạt chuẩn đi học trước,

tranh thủ cơ hội tận dụng thời cơ, tạo điều kiện thuận lợi cử người đi học để

đào tạo trên chuẩn, tạo cơ sở nguồn qui hoạch vững chắc cho nhà trường.

- QL việc GV thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học đáp ứng yêu

cầu trường chuẩn QG. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, GV và NV về

đổi mới sử dụng phương pháp dạy - học tích cực phát huy tính tích cực chủ

động, sáng tạo của HS và phải được tiến hành ở tất cả các môn học trở thành

thường xuyên trên lớp. Đổi mới phương pháp dạy học phải đảm bảo hướng

tới nhiều đối tượng học sinh và đa số học sinh hiểu bài ngay trên lớp, gây

được hứng thú cho học sinh và khắc sâu kiến thức, hướng dẫn học sinh cách

học, cách tìm tòi và lĩnh hội tri thức phát triển kỹ năng. Đổi mới phương pháp

dạy học gắn liền với sử dụng hiệu quả đồ dùng, thiết bị dạy học trên cơ sở

bám sát nội dung sách giáo khoa, yêu cầu chuẩn của bộ môn về kiến thức kỹ

năng, tránh việc sử dụng phương tiện dạy học một cách hình thức, máy móc,

đánh lừa sự chú ý của học sinh mà quên mất khắc sâu kiến thức trọng tâm của

bài học; thực hiện đủ các giờ học thí nghiệm thực hành trên phòng thí nghiệm.

c, Cách tiến hành

- Phòng GD&ĐT chỉ đạo hiệu trưởng các trường THCS căn cứ vào KH

năm học và tình hình thực tế của từng năm để lập danh sách dự kiến cử cán bộ

công chức đi học bồi dưỡng theo các đối tượng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng,

tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, GV và NV. Tổ chức họp hội đồng trường để

thông qua danh sách cử đi học chính thức trong năm, để có chế độ hỗ trợ về

kinh phí thời gian và các tổ nhóm cử người dạy thay đảm bảo hoạt động bình

thường của nhà trường. Gửi phòng GD&ĐT danh sách cán bộ GV, NV cử đi

học trong năm để phòng có KH thực hiện việc bồi dưỡng, đào tạo nâng cao

trình độ CBQL, GV và NV kịp thời.

- Phòng GD&ĐT chỉ đạo hiệu trưởng xây dựng chương trình thực hiện

đổi mới và vận dụng phương pháp dạy học tích cực theo KH năm học của

trường, được cụ thể hóa theo từng tuần, tháng, từng học kì và cả năm học.

Thực hiện các chuyên đề, hội giảng, thao giảng về vận dụng phương pháp dạy72Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (135 trang)

×