1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 115 trang )


+ Là trung tâm đánh giá chất lượng và cấp văn bằng chứng chỉ nghề

quốc gia và là cơ sở luyện thi tay nghề cho thí sinh tham dự các kỳ thi tay

nghề quốc gia và khu vực.

3.1.2.2. Yêu cầu:

- Phát triển trường phù hợp với định hướng phát triển của hệ thống dạy

nghề Việt Nam.

- Phát triển toàn diện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch

vụ, xuất khẩu lao động.... gắn kết đào tạo với thực tiễn kinh tế - xã hội của đất

nước.

- Chuẩn hoá chương trình, giáo trình, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản

lý, cơ sở vật chất theo chuẩn quốc gia và từng bước tiếp cận với chuẩn khu

vực, quốc tế; tiếp cận và ứng dụng các phương pháp tiên tiến, kỹ thuật công

nghệ hiện đại trong quá trình quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa

học.

- Thực hiện cơ chế tự chủ toàn diện, tự chịu trách nhiệm trong hoạt

động của trường, tăng sức cạnh tranh trên thị trường đào tạo trong nước và

quốc tế.

- Hội nhập, mở rộng quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa

học và các hoạt động dịch vụ tư vấn nhằm khẳng định vị thế và từng bước

nâng cao uy tín của trường.

- Đảm bảo tính khả thi có bước đi phù hợp, vững chắc đồng bộ.

Để thực hiện mục tiêu phát triển, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công

nghệ cần thực hiện đổi mới và phát triển một cách đồng bộ, toàn diện trên tất

cả các lĩnh vực công tác của trường, trong đó vấn đề quản lý đội ngũ giáo viên

có ý nghĩa rất quan trọng.673.2. Các nguyên tắc lựa chọn biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trong

giai đoạn mới:

3.2.1. Nguyên tắ c tính hê ̣ thố ng:

Hê ̣ thố ng là tâ ̣p hơ ̣p các yế u tố , giữa chúng có sự liên hê ̣ , tác động qua

lại lẫn nhau và với môi trường bên ngoài tạo nên tính chính thể của hệ thống .

Từ khá i niê ̣m trên , khi tiế n hành lựa cho ̣n các biê ̣n pháp phải bảo đảm

tính gắn kết của các biện pháp với nhau , ảnh hưởng và tác động , thúc đẩy lẫn

nhau, phù hợp với các quy định chung , có như vậy mới tạo ra được hệ thống

các biê ̣n pháp có hiê ̣u quả .

3.2.2. Nguyên tắ c tính thực tiễn:

Thực tiễn là những hoa ̣t đô ̣ng vâ ̣t chấ t có tinh mu ̣c đich , mang tinh lich

̣

́

́

́

sử xã hô ̣i của con người nhằ m cải biế n tự nhiên và xã hô ̣i .

Lựa cho ̣n các biê ̣n pháp phả i xuấ t phát từ nhu cầ u thực tế

muố n và khả năng của đô ̣i ngũ giáo viên, sự mong; trong điề u kiê ̣n cu ̣ thể của nhàtrường. Khi thực hiê ̣n các biê ̣n pháp đảm bảo tinh khả thi cao . Các biện pháp

́

phải phù hợp với đối tượng , sát thực tế, đáp ứng đươ ̣c mu ̣c tiêu chung của nhà

trường và mu ̣c tiêu của giáo viên .

3.2.3. Nguyên tắ c tính chấ t lượng và hiê ̣u quả:

Chấ t lươ ̣ng là sự phù hơ ̣p với mu ̣c đích .

Tính chất lượng và hiệu quả của sự lựa chọn cá c biê ̣n pháp đó là : Sau

khi thực hiê ̣n các biê ̣n pháp sẽ đa ̣t đươ ̣c mu ̣c tiêu đề ra với đầ u tư hơ ̣p lý .

3.3. Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng Cao đẳng nghề Kỹ

thuật công nghệ trong giai đoạn phát triển mới:

Trên cơ sở lý luận đã nghiên cứu ở chương I, xuất phát từ thực trạng

đội ngũ giáo viên của trường, căn cứ vào quan điểm, định hướng, mục tiêu đề

ra, tôi xin nêu ra 6 biện pháp chủ yếu sau đây góp phần quản lý phát triển đội

ngũ giáo viên trong trường nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới:683.3.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đội ngũ giáo viên cho các

lực lượng trong nhà trường:

3.3.1.1.Vị trí, ý nghĩa của biện pháp:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đang thực

hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá,

trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phúc tạp, các thế lực thù địch luôn

có âm mưu chống phá cách mạng nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở

nước ta, xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu vai

trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Trong chiến lược này, chúng coi

tấn công trên mặt tư tưởng văn hoá là “mũi đột phá” nhằm đi tới xoá bỏ hệ tư

tưởng xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, cơ chế thị trường đang tác động mạnh mẽ

vào mọi mặt của đời sống xã hội và mặt khác của nó đã tác động không nhỏ

tới đội ngũ giáo viên làm cho “một bộ phận nhà giáo thiếu gương mẫu trong

đạo đức, lối sống, nhân cách chưa làm tấm gương tốt cho học sinh” (Trích

trong chỉ thị 40 - CT- của Ban Bí thư trung ương). Trước tình hình đó, cần

phải có những biện pháp tích cực đồng bộ trong việc nâng cao nhận thức

chính trị, tư tưởng và đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đội ngũ

nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là đội ngũ cán bộ đông đảo nhất, có vai

trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp nâng cao dân trí, xây dựng con

người, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Nhà nước ta tôn vinh nhà giáo,

coi trọng nghề dạy học. Đội ngũ giáo viên là những chiến sỹ tiên phong trên

mặt trận văn hoá, để họ có thể hoàn thành sứ mệnh của mình cần phải giúp họ

nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của giáo dục đối với việc tạo ra

nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hoá Hiện đại hoá đất nước và vấn đề tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Ngoài những nội dung trên, mỗi giáo viên của trường Cao đẳng nghề

Kỹ thuật công nghệ cần phải và hiểu biết đầy đủ về quá trình hình thành và

phát triển của trường, truyền thống đoàn kết nhất trí cũng như định hướng69phát triển của trường trong giai đoạn phát triển mới; để từ đó họ xác định rõ

được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, không ngừng phấn đấu rèn luyện và

học tập để vươn lên đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp đào tạo của trường.

Trong sự nghiệp đào tạo của mình; giáo viên không chỉ là người trang

bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho người học mà còn thông qua “dạy

chữ” để “dạy người”, tiếp tục hoàn thiện nhân cách cho học sinh sinh viên, để

khi học sinh tốt nghiệp ra trường có đủ các phẩm chất về Đức - Trí - Thế Mỹ; gắn bó với nghề nghiệp, có ích cho xã hội. Vì vậy, hơn ai hết đội ngũ

giáo viên phải có lập trường, tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và

thực sự là tấm gương sáng cho học sinh sinh viên noi theo. Đó cũng là nhiệm

vụ của nhà giáo được quy định trong Điều 72 Luật Giáo dục “…. giữ gìn

phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, tôn trọng nhân cách của người học,

đối sử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của

người học, không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức,

trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy,

nêu gương tốt cho người học…”

Thực tế, những năm gần đây, ngành giáo dục, đào tạo và đội ngũ nhà

giáo đang đứng trước những thách thức mới, đó là “một số hiện tượng tiêu

cực, thiếu kỷ cương trong giáo dục như: Mua bằng, bán điểm, tuyển sinh vượt

chỉ tiêu, thu chi sai nguyên tắc làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, của

nhà giáo. Hiện tượng gian lận trong kiểm tra, thi cử của học sinh sinh viên

ảnh hưởng xấu đến nhân cách và thái độ lao động của người học sau này. Ma

tuý và các tệ nạn xã hội đã xâm nhập vào nhà trường ….” (Trích Nghị quyết

số 21/2001/NQ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/12/2001).

Vì vậy, bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng về năng lực chuyên môn,

nghiệp vụ, về sức khoẻ, phải cần thiết nâng cao ý thức chính trị, lập trường

giai cấp, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, tình yêu nghề nghiệp cho70đội ngũ giáo viên. Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ đức, đủ tài: “thày ra thày,

trò ra trò” đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục - đào tạo.

3.3.1.2. Nội dung, cách tiến hành:

- Nội dung:

+ Làm cho mỗi giáo viên nhận thức đầy đủ và có quan điểm đúng đắn

rõ ràng về tình hình trong nước và quốc tế hiện nay, nhất là âm mưu của các

thế lực thù địch đang tìm cách phá hoại nước ta.

+ Mỗi giáo viên có nhận thức đúng đắn về vị trí, tầm quan trọng của

giáo dục - đào tạo đối với sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất

nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh”.

+ Hiểu rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới

công tác dạy nghề.

+ Đánh giá đúng vai trò của đội ngũ giáo viên trong việc đảm bảo và

nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường.

+ Thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự

nghiệp giáo dục - đào tạo nói chung và đội ngũ nhà giáo nói riêng. Đồng thời

cũng thấy được những yêu cầu, đòi hỏi của Đảng, nhà nước và nhân dân tới

ngành giáo dục - đào tạo và đội ngũ giáo viên.

+ Làm cho đội ngũ giáo viên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của

Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối chính sách của

Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ

Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Dạy nghề, các nội quy, quy chế

của nhà trường.

+ Làm cho đội ngũ giáo viên luôn có ý chí vươn lên, có tinh thần cầu

thị, coi việc học tập nâng cao trình độ như một nhu cầu không thể thiếu được

của giáo viên, từ đó chủ động sắp xếp công việc, tự giác học tập nâng cao

trình độ, về mọi mặt đáp ứng yêu cầu phát triển của trường.71+ Tích cực tham gia xây dựng môi trường sư phạm trong sạch trong

nhà trường, có lối sống lành mạnh, nghiêm túc trong công việc, nhung giàu

lòng vị tha với tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”, sống có kỷ cương, trách

nhiệm, không buông thả trước mọi sự cám dỗ, tiêu cực của xã hội.

- Cách tiến hành:

+ Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên trong trường nghiên

cứu, quán triệt, học tập nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chủ

trương, chính sách, chế độ của nhà nước ban hành có liên quan trực tiếp đến

công việc giảng dạy, đến cuộc sống của cán bộ, của giáo viên. Tăng cường tổ

chức các buổi nói chuyện, thời sự, các cuộc thi tìm hiểu và trước hết là vận

động mọi người tham gia tích cực vào cuộc vận động “học tập và làm theo

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

+ Tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua hai tốt

“dạy tốt” và “học tốt”, tham gia cuộc vận động “kỷ cương - tình thương trách nhiệm” trong trường, để thông qua đó khơi dậy và phát huy được tính

tích cực, tự giác, sáng tạo của mỗi giáo viên, học sinh - sinh viên.

+ Tổ chức tốt công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế lên

lớp, coi thi, chấm thi và chất lượng giảng dạy của giáo viên, nhất là đánh giá

phân loại giáo viên hàng năm.

+ Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, chịu khó

lắng nghe ý kiến của giáo viên, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất

hợp lý và chính đáng của giáo viên.

+ Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản ban hành nội

bộ trong trường tạo ra một hành lang pháp lý phù hợp với thực tiễn và có tính

khả thi cao, được sự đồng thuận của đa số cán bộ, giáo viên, học sinh - sinh

viên trong trường.723.3.1.3. Điều kiện thực hiện:

+ Chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường phải thường xuyên quan tâm đến

công tác này, coi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về

chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ nói chung và nhận thức về đổi mới,

cải cách giáo dục nghề nghiệp nói riêng là một nhiệm vụ thường xuyên và là

một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung lãnh đạo, tạo mọi

điều kiện thuận lợi cả về thời gian và kinh phí cho công việc này.

+ Mỗi cán bộ, giáo viên phải có ý thức tự giác, tích cực tham gia các

phong trào mà chính quyền, các đoàn thể trong trường phát động; luôn có ý

thức phấn đầu rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, lối sống

và chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi cán bộ, giáo viên là Đảng viên phải thực sự

gương mẫu về mọi mặt cho quần chúng noi theo.

+ Chi uỷ và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phải làm tốt công tác

bồi dưỡng quần chúng, phát triển Đảng viên, chú trọng tới đội ngũ giáo viên,

nhất là giáo viên trẻ.

+ Tạo được môi trường sư phạm lành mạnh, đoàn kết, trong sạch, công

bằng và dân chủ; để mọi cán bộ, giáo viên phát huy hết khả năng, sự cống

hiến cho sự phát triển của nhà trường một cách vô tư nhất.

3.3.2. Quy hoạch đội ngũ giáo viên đúng với yêu cầu phát triển của trường:

3.3.2.1. Vị trí, ý nghĩa của biện pháp:

Đội ngũ giáo viên là nguồn lực quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến

chất lượng đào tạo của nhà trường. Trong Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 15 tháng

6 năm 2004 của Ban Bí thư trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất

lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã chỉ rõ: “Tiến hành xây

dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ

đội ngũ nhà giáo đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng, cân đối cơ cấu,

đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”. Chỉ thị cũng nêu rõ: “…. nhiệm73vụ trọng tâm trong thời gian tới cần tập trung vào …. xây dựng quy hoạch, kế

hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên”.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ III Ban chấp hành trung ương khoá VIII

khẳng định: “Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác đào

tạo cán bộ, đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động có tầm nhìn

xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”.

Như vậy, để có một đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường ngang tầm

với nhiệm vụ thì phải làm tốt công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đội ngũ

giáo viên. Đây chính là một công cụ quan trọng để quản lý điều hành; quản lý

phát triển đội ngũ giáo viên là hoạt động bao gồm các nội dung: Dự báo, quy

hoạch phát triển, sử dụng đội ngũ giáo viên, tạo môi trường thuận lợi để đảm

bảo thu hút và duy trì đội ngũ giáo viên làm việc có chất lượng, hiệu quả, đáp

ứng yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo của trường.

3.3.2.2. Nội dung và cách tiến hành:

* Làm tốt công tác dự báo:

- Dự báo là những kiến giải hoặc những thông tin có căn cứ khoa học

về các trạng thái khả dĩ của đối tượng trong tương lai, về các con đường khác

nhau để đạt tới; xét về mặt phản ánh dự báo là phản ánh trước hiện thực. Như

vậy, dự báo là cái chưa xảy ra trong thực tế nhưng nó hoàn toàn có cơ sở để

rảy ra.

- Dự báo có vị trí hết sức quan trọng và có mối quan hệ chặt chẽ với

quy hoạch. Dự báo vừa là điều kiện, vừa là cơ sở của công tác quy hoạch. Dự

báo đúng, sát thực tế là điều kiện đảm bảo cho việc lập quy hoạch, xây dựng

kế hoạch phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao. Đối với hoạt động quản

lý đội ngũ giáo viên thì dự báo giúp cho nhà quản lý - lãnh đạo dự đoán được

xu thế, khả năng phát triển về số lượng, chất lượng và cơ cấu của đội ngũ giáo

viên trong tương lai. Từ đó, có kế hoạch, biện pháp tác động phù hợp để đạt74kết quả cao nhất, góp phần phát triển đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu

thực tiễn cho cả hiện tại và tương lai.

Vì vậy, trường Cao đẳng nghề muốn lập quy hoạch phát triển đội ngũ

giáo viên sát thực tiễn, có tính khả thi cao trước hết phải làm tốt công tác dự

báo.

* Việc tăng số lượng đội ngũ giáo viên của trường dựa trên các cơ sở

sau:

- Số lượng học sinh, quy mô đào tạo:

Nhu cầu nguồn lao động đáp ứng nền kinh tế - xã hội; sự nghiệp Công

nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước là rất lớn. Theo dự báo đến năm 2020 số

người đến tuổi lao động bình quân trên 1,7 - 1,8 triệu người mỗi năm; cộng

với số người chưa có việc làm và thiếu việc làm từ những năm trước tạo ra áp

lực rất lớn đối với công tác đào tạo trong đó có đào tạo nghề. Quy mô tuyển

sinh đào tạo nghề năm 2006 đào tạo 1,34 triệu người, đào tạo dài hạn là:

260.000 người trong đó trình độ cao đẳng 7%). Phấn đấu đến 2010, đào tạo

1,76 triệu người/năm (đào tạo dài hạn là 506.000 người trong đó trình độ cao

đẳng đạt 15%).

- Quy mô đào tạo của trường:

Theo quy hoạch phát triển trường đến năm 2015 thì số lượng học sinh,

sinh viên sẽ tăng dần hàng năm.

Bảng 3.1. Phát triển quy mô đào tạo

trƣờng Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ đến 2015

Năm200920102015Hệ đào tạoSốSốSốSốhọchọchọchọcsinhTT2008sinhsinhsinh1Hệ cao đẳng nghề1.0001.8002.6004.0002Hệ trung cấp nghề3003504001.0003Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên205010020075dạy nghề (số lượng đã quy đổi)

4Đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng lao2003504008001.5202.5503.5006.000động xuất khẩu và đào tạo khác

5Quy mô(Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ 2008)

Với quy mô đào tạo trên thì đội ngũ giáo viên cũng phải tăng về số

lượng, chất lượng tương ứng.

* Tiến hành rà soát lại đội ngũ giáo viên hiện có:

- Về quan điểm chỉ đạo: Tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá một cách

toàn diện về thực trạng đội ngũ cán bộ, viên chức nói chung và đội ngũ giáo

viên nói riêng. Việc rà soát, đánh giá thực trạng phải dựa trên các tiêu chí

chung, tiến hành đồng bộ ở các phòng, khoa, trong một thời gian cụ thể, thống

nhất về phương pháp, cách làm.Trong quá trình thực hiện phải thể hiện tinh

thần trách nhiệm cao đối với công việc, tất cả vì lợi ích chung; những nội

dung cần thu thập thông tin và các số liệu thu thập phải đảm bảo tính khách

quan, trung thực, chính xác, kịp thời.

- Về nội dung:

+ Rà soát số lượng giáo viên.

+ Rà soát về chất lượng giáo viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư

phạm, ngoại ngữ, tin học…).

+ Rà soát về tuyển dụng, bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên.

+ Rà soát về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo

viên.

+ Rà soát về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên.

+ Rà soát về chính sách, chế độ liên quan đến quản lý, phát triển đội

ngũ giáo viên.

Những nội dung này đã được trình bày ở chương II.

- Về phương pháp tiến hành:76+ Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch (sau đây gọi chung là

Ban), thành phần gồm: một đồng chí trong Ban giám hiệu làm trưởng ban,

trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ làm phó ban, một chuyên viên của phòng Tổ

chức - Cán bộ làm uỷ viên thường trực, kiêm thư ký, lãnh đạo một số các

phòng, khoa: Đào tạo, Kế toán - Tài vụ, Khoa học và hợp tác quốc tế và các

khoa làm uỷ viên. Trong quyết định thành lập ghi rõ: chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và thời gian hoạt động của Ban. Ban này giúp Hiệu trưởng xây

dựng quy hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện xây dựng quy hoạch

quản lý phát triển đội ngũ giáo viên.

+ Trên cơ sở kế hoạch của trường, hướng dẫn của Ban dựa trên các tiêu

chí được xác lập, các khoa, bộ môn…. tiến hành điều tra, đánh giá đúng thực

trạng đội ngũ giáo viên trong đơn vị mình về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,

chất lượng giảng dạy, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công

tác, ý thức tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học và

khả năng phát triển, sau đó gửi phiếu điều tra và kết quả tổng hợp sơ bộ về

Ban chỉ đạo.

+ Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tiến hành xử lý, tổng hợp, phân tích

kết quả điều tra, đưa ra đánh giá về thực trạng của đội ngũ giáo viên trong

trường theo các tiêu thức đã xác định ban đầu, chỉ ra được mặt mạnh, mặt yếu

và nguyên nhân của các tình trạng đó.

+ Trong quá trình các đơn vị tiến hành điều tra, rà soát, đánh giá đội

ngũ giáo viên, Ban chỉ đạo xây dựng qui hoạch phải thường xuyên kiểm tra,

đôn đốc giúp đỡ các đơn vị thực hiện công việc theo đúng tiến độ đặt ra, nếu

có gì vướng mắc thì giải quyết kịp thời.

- Lập quy hoạch đội ngũ giáo viên:

Trên cơ sở dự báo và kết quả điều tra, Ban chỉ đạo lập quy hoạch phát

triển đội ngũ giáo viên của trường từ nay đến năm 2015. Quy hoạch được lập

phải đảm bảo các yêu cầu sau: Đủ về số lượng, chuẩn trình độ, đảm bảo chất77Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

×