1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

3 Thực trạng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ phòng, ban của Trƣờng Đại học Lƣơng Thế Vinh Nam Định.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.41 MB, 120 trang )


Căn cứ vào Quyết định số 22/2006/ QĐ- BGD& ĐT ngày 12/5/2006

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng

nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn.

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo giai đoạn 2004- 2010 và quỹ tiền lương

mà Hội đồng quản trị đã giao cho trường.

Trường Đại học Lương Thế Vinh xác định những nguyên tắc về xây

dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ

giảng viên trẻ và cán bộ quản lý giáo dục, giai đoạn 2004-2010 như sau:

1. Khi cán bộ được tuyển dụng Hiệu trưởng có Quyết định tiếp nhận

và phân công công tác.

2. Người được tuyển dụng ký kết Hợp đồng lao độngcó thời hạn 6

tháng, hưởng 85% bậc lương theo quy định của Trường.

3. Sau 6 tháng, người lao động phải viết bản tự nhận xét đánh giá kết

quả thực hiện nhiệm vụ, được tập thể và thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý

xác nhận. Sau đó gửi về Phòng Tổ chức CB - CTSV tổng hợp.

- Nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì đề nghị Hiệu trưởng ký tiếp Hợp đồng lao

động có thời hạn 18 tháng và hưởng 100% tiền lương.

- Nếu xét thấy không đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì thủ trưởng đơn vị nhận xét,

đánh giá và đề nghị thanh lý hợp đồng.

4. Sau 18 tháng, đơn vị tổ chức nhận xét, đánh giá theo trình tự trên.

- Nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao, có triển vọng vươn lên làm cán bộ

giảng dậy được thì đơn vị có báo cáo, Hiệu trưởng sẽ xem xét, quyết định

hết thời gian tập sự, công nhận là trợ lý giảng dạy và ký kết hợp đồng lao

động.

- Nếu nhận xét thấy khả năng và triển vọng không làm giảng viên được thì

kéo dài thêm hợp đồng 6 tháng để cán bộ tiếp tục phấn đấu. Sau 6 tháng vẫn

không có khả năng đảm nhận được công việc thì đề nghị Hiệu trưởng ra63Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và cho chuyển công tác khác. Nếu

nhà trường không bố trí được công việc thích hợp thì thanh lý Hợp đồng và

giải quyết chế độ nghỉ việc theo quy định hiện hành.

5. Việc đánh giá, nhận xét cán cộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn sau:

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường, đường lối, chính sách của

Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện đầy đủ các Quy chế, quy định của Bộ

Giáo dục và Đào tạo và của trường.

- Có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt, có khả năng chuyên môn và sức khoẻ

để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Khi đánh giá, nhận xét cần đi sâu

vào trình độ chuyên môn và khả năng vươn lên của cán bộ (Có Bản tiêu

chuẩn cán bộ tập sự giảng dạy kèm theo).

Về cơ cấu bộ máy của Trường Đại học Lương Thế Vinh Nam Định:

Hiện tại trường có 8 khoa, đào tạo 14 chuyên ngành đại học và 6 ngành cao

đẳng, dự kiến đến năm 2009 sẽ có thêm khoa Giáo dục quốc phòng.

Có 5 phòng, ban dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm Ban đào tạo liên

thông, và Trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Số lượng đội ngũ cán bộ trong Nhà trường:

Bảng 14: Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ của Trường Đại học

Lương Thế Vinh năm 2008- 2015

Số cán bộ giảng viên

NămSố lượngTổng số biênsinh viênchế và hợp

đồngCán bộCB quản lí vàgiảng dạyphục vụ đào tạo20089.77821015357201010.20024017565201211.50029021080201515.0003102258564(Nguồn do Phòng TCCB – CTSV cung cấp)

Theo định mức hiện hành cứ 20 sinh viên cần 1 cán bộ giảng dạy. Số lượng

cán bộ giảng dạy dự tính tới năm 2015 là:

15000 : 20 = 750 người

Trong đó: cán bộ giảng dạy cơ hữu là 225 người,

Cán bộ giảng dạy thỉnh giảng là 525 người,

Về cán bộ quản lí và phục vụ đào tạo dự tính đến năm 2015 cần: 85 người.

Chất lượng đội ngũ cán bộ của Trường:

 Đội ngũ cán bộ giảng dạy:

Bảng 15: Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ sau

đại học của Trường ĐH Lương Thế Vinh từ năm 2008 đến năm 2015.

Tổng số CB giảng dạyCB giảng dạy có trình(cả biên chế và hợp đồng)độ sau đại học20081537549%20101759554%201221012559%201522514062%NămTỉ lệ(Nguồn từ Phòng tổ chức cán bộ- Công tác sinh viên)

Về chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng dạy từ nay đến năm 2015 qua

số liệu thống kê dự kiến sẽ tăng từ 49% đến 62% đồng chí có trình độ sau

đại học. Đây là một kế hoạch cần được hết sức quan tâm và động viên của

các cấp lãnh đạo trong nhà trường, đặc biệt là sự khích lệ ý thức tự bồi

dưỡng của cá nhân các đồng chí cán bộ giảng dạy.

 Đội ngũ cán bộ quản lý:

Bảng 16: Kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL và CB phục vụ có trình độ

sau đại học của Trường ĐH Lương Thế Vinh từ 2008- 2015

NămTổng số CB quản lí và CBCB quản lí có trình65Tỉ lệphục vụ đào tạođộ sau đại học2008571526%2010652233%2012803037%2015853541%(Nguồn do Phòng TCCB – CTSV cung cấp)

Qua bảng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lí và cán bộ phục

vụ đào tạo tại Trường từ nay đến năm 2015 ta thấy rằng: Số cán bộ quản lí

giáo dục của Nhà trường có trình độ sau đại học là còn hơi ít. Con số này thể

hiện công việc quản lí hiện nay của nhà trường còn dựa dẫm vào kinh

nghiệm và thói quen hàng ngày. Vì là trường mới thành lập nên số cán bộ

lãnh đạo đã về hưu được mời về công tác nên phần nào có nhiều kinh

nghiệm truyền đạt lại, còn số cán bộ trẻ mới vào làm việc kinh nghiệm còn

ít, trình độ ở nhiều cấp bậc khác nhau lại chưa có điều kiện đi học tiếp. Với

trình độ số cán bộ như hiện nay, công tác quản lí giáo dục của nhà trường

chỉ có thể dừng lại ở hoàn thành công việc còn tính sáng tạo và khoa học thì

còn chưa hết khả năng vì thiếu đào tạo một cách bài bản.

2.3.2 Những giải pháp đã sử dụng để tuyển chọn theo quy trình bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại trường Đại học Lương thế Vinh.

Trường Đại học Lương Thế Vinh được thành lập theo quyết định số

259QĐ/TTg ngày 05-12-2003 của Thủ tướng Chính phủ. Qua gần 5 năm

hoạt động, trường đã tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng được một đội ngũ cán

bộ giảng dạy, đội ngũ cán bộ các phòng ban từng bước đáp ứng yêu cầu cả

về số lượng, chất lượng, đồng thời đã xây dựng một số các chính sách chế

độ và những quy định cụ thể về công tác quản lý, sử dụng cán bộ, tham gia

xây dựng, phát triển nhà trường. Chất lượng đội ngũ từng bước được nâng66lên, các mặt hoạt động có những chuyển biến tích cực, phát huy được ý thức,

trách nhiệm, hiệu quả làm việc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của trường.

Tuy nhiên những kết quả nói trên chưa mang tính hệ thống, có mặt

còn hạn chế, việc tổ chức triển khai thực hiện chưa thống nhất, hiệu quả sử

dụng đội ngũ chưa cao, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ. Để khắc

phục được những tồn tại trên Nhà trường cần lưu ý một số các điểm sau:

Công tác tuyển dụng:

Căn cứ vào nhu cầu công việc, chỉ tiêu biên chế được duyệt và nguồn tài

chính của Trường, Phòng TCCB - CTSV phối hợp với các Khoa, Phòng,

Ban có kế hoạch tuyển dụng. Người được tuyển dụng qua thời gian thử việc,

đơn vị đánh giá được đạt yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ

và các điều kiện, Phòng TCCB – CTSV lập danh sách trình Hội đồng tuyển

dụng xét tuyển. Sau khi được sự thống nhất của Hội đồng tuyển dụng, Hiệu

trưởng ra quyết định tiếp nhận. Đơn vị quản lý trực tiếp giao nhiện vụ, có kế

hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Người được tuyển dụng phải qua thời gian tập sự,

thời gian tập sự được tính từ ngày vào làm việc.

Việc tuyển dụng cán bộ được thực hiện theo hình thức hợp đồng làm việc

bao gồm:

- Khi có quyền tiếp nhận, Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phân

công, giao nhiệm vụ, nói rõ nội quy, quy chế của đơn vị và mọi điều kiện để

cán bộ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

- Đơn vị có trách nhiệm: cử người kèm cặp, hướng dẫn, bồi dưỡng để

cán bộ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công.

- Cán bộ mới được tiếp nhận: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được

giao, xây dựng kế hoạch cụ thể từng thời gian để phấn đấu. Kế hoạch được

trưởng đơn vị quản lý trực tiếp phê duyệt.67- Căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng, từng tháng, học kỳ các cá nhân báo

cáo kết quả, mức hoàn thành nhiệm vụ trước tập thể. Trưởng đơn vị kiểm

tra, xem xét, đánh giá bằng văn bản. Nếu người được tiếp nhận không hoàn

thành nhiệm vụ, không đáp ứng được yêu cầu thì trường đơn phương chấm

dứt hợp đồng.

Đào tạo, bồi dƣỡng:

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực

quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đát nước, là

điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn

Đảng, toàn dân, trong đó đội ngũ cán bộ giảng dạy (Nhà giáo) đóng vai trò

là lực lượng lòng cốt quan trọng.

Vì vậy tăng cường xây dung đội ngũ Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo

dục một cách toàn diện là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa

mang tính chiến lược lâu dài. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

từng bước được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về

cơ cấu. Đặc biệt nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm

nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm

theo yêu cầu của trường.

Việc đi học cao học, tiến sĩ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp

vụ là một yêu cầu bức thiết của mỗi cán bộ. Trong những năm qua, các đơn

vị đã xây dựng, quy hoạch, kế hoạch và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng để

tạo nguồn và nâng cao trình độ năng lực của cán bộ.Trưởng các đơn vị đã

tạo điều kiện để cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực theo

tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Các đơn vị đã thực hiện đúng quy trình

đào tạo, bồi dưỡng tại trường và cho một số cán bộ đi học các lớp cao học do

các trường mở. Để động viên khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho

người đi học đỡ khó khăn về kinh tế trước mắt nhà trường đã có một số68chính sách, chế độ. Xong việc xét cho cán bộ đi học của một số đơn vị chưa

thật hợp lý, còn nhiều vấn đề bất cập.

2.4 Nhận định, về các biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ phòng, ban

của Trƣờng Đại học Lƣơng Thế Vinh Nam Định.

2.4.1 Những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế của việc quản lý,

xây dựng đội ngũ cán bộ phòng, ban.

a. Những mặt mạnh:

- Đa số các cán bộ phòng, ban đều đã được đào tạo, rèn luyện, thử thách,

trưởng thành từ các cơ quan giáo dục, nay họ đã nghỉ hưu và rất tâm huyết

với nghề nghiệp lên vẫn tiếp tục về công tác tại trường. Một số các vị lãnh

đạo ở trường là những quan chức từ UBND tỉnh cũng đóng góp rất nhiều

công sức để xây dựng và lãnh đạo trường, họ đã từng tham gia và trưởng

thành trong kháng chiến và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội nên

họ đều có phẩm chất và lối sống lành mạnh, gương mẫu trong việc chấp

hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ.

- Qua 5 năm củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ các phòng, ban cũng

như xây dựng đội ngũ giảng viên, nhất là trong 2 năm trở lại đây đội ngũ cán

bộ các phòng ban dần được bổ sung cả về số lượng và cơ cấu. Các phòng tuy

chưa đồng đều nhưng đã đều đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của nhà

trường đề ra.

- Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn

diện là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa mang tính chiến lược

lâu dài. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đang từng bước được chuẩn hoá,

đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Đặc biệt nâng cao

bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, đáp ứng

được yêu cầu phát triển của Nhà trường.69- Thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các

phòng, ban theo kế hoạch phát triển của Trường giai đoạn 2004-2010 nhằm

xây dựng đội ngũ cán bộ các phòng, ban đạt về số lượng và chất lượng.

- Về năng lực của đội ngũ cán bộ:

Phần lớn đội ngũ cán bộ các phòng, ban đều tốt nghiệp đại học, một số

cán bộ có kinh nghiệm và thâm niên công tác khá cao, điều này là một thuận

lợi cho số cán bộ trẻ tự học hỏi và trau dồi kinh nghiệm từ những lớp người

đi trước.

Đội ngũ cán bộ các phòng, ban được trang bị kiến thức về lý luận chính

trị, kỹ năng quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về ngoại ngữ, tin học

và các kiến thức bổ trợ khác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các phòng, ban

thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả

của bộ máy quản lý.

- Về phẩm chất chính trị:

Trình độ chính trị của các cán bộ qua việc học tập chính trị và giác ngộ

cách mạng, đã trưởng thành, tin tưởng váo đường lối đổi mới của Đảng và

Nhà nước trong xây dựng kinh tế- xã hội, văn hoá giáo dục,… tính tổ chức

và kỷ luật, ý thức chấp hành khá cao.

- Về phẩm chất đạo đức:

Đội ngũ cán bộ của nhà trường có lối sống bình dị, quan hệ hỗ trợ đồng

nghiệp về vật chất và tinh thần khá tốt. Quan tâm giúp đỡ mọi người đặc biệt

là sinh viên, tận tuỵ với nghề. Thể hiện nhân cách người thầy, người cán bộ

là tấm gương cho học sinh noi theo.

b. Những mặt còn hạn chế:

Trong thời gian qua, Trường Đại học Lương Thế Vinh đã có nhiều cố

gắng trong công cuộc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ các phòng, ban

nhưng vẫn tồn tại một số mặt còn hạn chế sau:70Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

×