1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

4 Nhận định, về các biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ phòng, ban của Trƣờng Đại học Lƣơng Thế Vinh Nam Định.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.41 MB, 120 trang )


- Thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các

phòng, ban theo kế hoạch phát triển của Trường giai đoạn 2004-2010 nhằm

xây dựng đội ngũ cán bộ các phòng, ban đạt về số lượng và chất lượng.

- Về năng lực của đội ngũ cán bộ:

Phần lớn đội ngũ cán bộ các phòng, ban đều tốt nghiệp đại học, một số

cán bộ có kinh nghiệm và thâm niên công tác khá cao, điều này là một thuận

lợi cho số cán bộ trẻ tự học hỏi và trau dồi kinh nghiệm từ những lớp người

đi trước.

Đội ngũ cán bộ các phòng, ban được trang bị kiến thức về lý luận chính

trị, kỹ năng quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về ngoại ngữ, tin học

và các kiến thức bổ trợ khác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các phòng, ban

thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả

của bộ máy quản lý.

- Về phẩm chất chính trị:

Trình độ chính trị của các cán bộ qua việc học tập chính trị và giác ngộ

cách mạng, đã trưởng thành, tin tưởng váo đường lối đổi mới của Đảng và

Nhà nước trong xây dựng kinh tế- xã hội, văn hoá giáo dục,… tính tổ chức

và kỷ luật, ý thức chấp hành khá cao.

- Về phẩm chất đạo đức:

Đội ngũ cán bộ của nhà trường có lối sống bình dị, quan hệ hỗ trợ đồng

nghiệp về vật chất và tinh thần khá tốt. Quan tâm giúp đỡ mọi người đặc biệt

là sinh viên, tận tuỵ với nghề. Thể hiện nhân cách người thầy, người cán bộ

là tấm gương cho học sinh noi theo.

b. Những mặt còn hạn chế:

Trong thời gian qua, Trường Đại học Lương Thế Vinh đã có nhiều cố

gắng trong công cuộc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ các phòng, ban

nhưng vẫn tồn tại một số mặt còn hạn chế sau:70- Hạn chế trong công tác lập kế hoạch: việc lập kế hoạch còn mang tính

hình thức, không toàn diện, chưa có tính khoa học cao, thiếu cụ thể và chưa

sát với yêu cầu, nguyện vọng của từng cá nhân, thiếu tính chủ động về thời

gian, nội dung, tài liệu, cơ sở vật chất dẫn đến khó tổ chức thực hiện và kết

quả chưa cao.

- Hạn chế trong công tác tổ chức, chỉ đạo: do đặc thù phân cấp quản lý

nên hiệu lực của cơ chế điều hành còn thấp, thiếu sự phối hợp giữa các

phòng và các khoa.

- Chưa xác định được nhu cầu bồi dưỡng cán bộ các phòng, ban như thế

nào? Chưa xác định rõ được những nhiệm vụ mà mỗi người cán bộ phòng,

ban cần thực hiện để đạt được tiêu chuẩn của mỗi công việc được giao; chưa

xác định được vai trò, kiến thức, kỹ năng và thái độ mà mỗi cán bộ đã có

cho công việc, vai trò cụ thể của mình,…

- Việc xây dựng và quy hoạch đội ngũ cán bộ phòng, ban được thực

hiện chắp vá, chưa đồng bộ.

- Cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn có trình độ Tiến

sỹ trở lên không nhiều, có những đơn vị không có cán bộ quản lý có trình độ

Tiến sỹ.

- Số lượng cán bộ chưa đảm bảo về mặt số lượng, chất lượng. Cơ cấu

có phần thiếu cân đối ở một số đơn vị trong trường.

Nguyên nhân của những mặt mạnh và những mặt hạn chế của đội

ngũ các cán bộ phòng, ban của Trƣờng.

 Nguyên nhân của những mặt mạnh:

- Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ Đảng cấp trên, trực tiếp là sự

lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu của

Trường.71-Có chủ trương, định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước về vấnđề cán bộ các phòng, ban. Các cán bộ được tuyển dụng theo đúng nhu cầu

công việc, theo đúng chỉ tiêu biên chế được duyệt và nguồn tài chính của

Trường. Phòng TCCB- CTSV phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban có kế

hoạch tuyển dụng cán bộ.

- Bản thân mỗi cán bộ luôn có ý thức phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng về

chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý.

- Phương thức đào tạo mở ngày càng được đánh giá cao trong xã hội, số

lượng sinh viên ngày càng đông, uy tín của Trường đang ngày càng được

khẳng định.

- Nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ các phòng, ban đạt

theo yêu cầu phát triển của nhà trường vì mọi khâu tuyển dụng đã thực hiện

đúng theo các văn bản, cơ cấu tổ chức của một trường Đại học; thực hiện

đúng theo quy trình tuyển chọn, sử dụng phù hợp với chức năng của các

phòng, ban. Phòng TCCB- CTSV lập danh sách trình Hội đồng tuyển dụng

xét duyệt. Sau khi được sự thống nhất của Hội đồng tuyển dụng, Hiệu

trưởng ra quyết định tiếp nhận, Phòng, ban quản lý trực tiếp giao nhiệm vụ,

có kế hoạch đào tạo, bội dưỡng. Người được tuyển dụng phải qua thời gian

tập sự, thời gian tập sự được tính từ ngày vào làm việc.

 Nguyên nhân của những mặt còn hạn chế.

- Do mới thành lập, nên công tác tuyển dụng cán bộ ban đầu chưa được

chặt chẽ, chưa đúng quy trình.

- Việc xây dựng, tạo nguồn cán bộ kế cận tiến hành còn chậm, kế hoạch

chưa cụ thể, chưa cân đối giữa các phòng, ban trong Trường.

- Một số cán bộ trong các phòng, ban của Trường chưa nhận thức đầy

đủ, đúng mức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng cán bộ.72- Công tác quy hoạch cán bộ thực hiện còn thiếu vững chắc, thiếu đồng

bộ, không liên tục theo quy trình, xây dựng kế hoạch chưa cụ thể.

2.4.2 Đánh giá chung về năng lực của đội ngũ cán bộ phòng, ban so

với yêu cầu phát triển của Trường trong những năm tới.

Việc đánh giá được tổ chức hàng năm và thực hiện vào cuối năm hoặc

học kỳ theo trình tự sau: Từng cán bộ viết bản tự đánh giá kết quả công tác,

mức hoàn thành nhiệm vụ theo nội dung đã hướng dẫn trước tập thể. Tập thể

tham gia góp ý, phân loại. Trưởng các đơn vị tham khảo ý kiến góp ý, phân

loại của tập thể để tổng hợp, xếp loại cán bộ. Qua đánh giá phân loại thấy

chưa nhất trí, cán bộ có quyền được trình bày, bảo lưu ý kiến tự đánh giá

nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của lãnh đạo đơn vị. Bản tự đánh giá

được đưa vào hồ sơ của cán bộ để quản lý.

Đội ngũ cán bộ các phòng, ban của Trường hầu hết đều được đào tạo lần

đầu ở một lĩnh vực chuyên môn, ngành nghề khác nhau. Sau một thời gian

công tác, tự học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, phấn đấu vươn lên để trở thành

những người cán bộ tiên tiến. Nhưng nhiều người thì chưa qua đào tạo và

bồi dưỡng về quản lý giáo dục nói chung, quản lý nhà trường nói riêng, thậm

trí có người suốt cả quá trình làm quản lý không được bồi dưỡng về quản lý.

Nhiều cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý chủ yếu dựa vào năng lực sẵn có

và kinh nghiệm thu được qua học hỏi, trải nghiệm thực tế. Điều đó đã ít

nhiều ảnh hưởng đến thành công của nhà trường. Vì vậy, việc đào tạo tiếp

tục hay bồi dưỡng cập nhật về khoa học hay nghiệp vụ quản lý, năng lực

quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường là vô cùng cần thiết và có

ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của mồi nhà trường chuyên nghiệp,

nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày nay.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các phòng, ban tại Trường Đại

học Lương Thế Vinh trong những năm qua đã có sự chuyển biến và tiến bộ73trong quản lý, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bố trí và sử dụng cán bộ. Tuy

nhiên, cũng có những giai đoạn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chưa nhận

được sự quan tâm đúng mức. Trong nhận thức, đánh giá năng lực cán bộ còn

có biểu hiện chủ quan, có nơi chưa thật công tâm, thiếu dân chủ, hiệu quả

của công việc chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong sự phát triển

chung của nhà trường.

Để làm tốt công tác xây dựng năng lực đội ngũ cán bộ phòng, ban trong

trường cần phải đặt ra những yêu cầu mà trên thực tế có thể chưa thực hiện

được hoặc đã được thực hiện nhưng còn nhiều thiếu sót và hiệu quả chưa

cao:

Thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ.

Sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý.

Phát triển năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, Chú trọng công tác đào tạo và

bồi dưỡng để phát triển năng lực cảu mỗi cán bộ.Kết luận chƣơng II

Từ cơ sở lý luận chương I, chúng tôi đã dùng các phương pháp nghiên

cứu để tìm hiểu thực trạng của đội ngũ cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ

cán bộ các phòng, ban của Trường Đại học Lương Thế Vinh. Từ kết quả

thực trạng đó chúng tôi thấy:

- Chất lượng (phẩm chất và năng lực) thực hiện các nhiệm vụ và quyền

hạn của một số cán bộ các phòng, ban trong Trường hiện nay chưa thực sự

đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay.

- Một số nguyên nhân nổi bật và mang tính mâu thuân cơ bản trong

hoạt động quản lý của các cấp lãnh đạo của Trường đối với việc xây dựng74đội ngũ cán bộ các phòng, ban trong giai đoạn hiện nay thuộc về các lĩnh

vực sau:

+ Lĩnh vực quy hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ.

+ Lĩnh vực đào tạo hoặc bồi dưỡng cán bộ.

+ Lĩnh vực lựa chọn và sử dụng cán bộ.

+ Lĩnh vực chính sách ưu đãi đối với mỗi cán bộ.

+ Lĩnh vực kiểm tra, đánh giá hoạt động quản lý của mỗi cán bộ.

Như vậy, lãnh đạo trường Đại học Lương Thế Vinh cần có các giải pháp

quản lý khả thi về các lĩnh vực quản lý nêu trên. Vấn đề này sẽ được chúng

tôi trình bày tại chương 3 của luận văn này.75Chƣơng III: NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC

PHÒNG, BAN CỦA TRƢỜNG LƢƠNG THẾ VINH NAM ĐỊNH TRONG GIAI

ĐOẠN HIỆN NAY.3.1 Những nguyên tắc xác định hệ thống biện pháp xây dựng đội ngũ

cán bộ phòng ban của Trƣờng Đại học Lƣơng Thế Vinh.

Là một Trường Đại học dân lập duy nhất nằm trên địa bàn tỉnh Nam

Định, xác định được nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực có trình

độ cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất

nước nói chung và của tỉnh Nam Định nói riêng. Muốn xây dựng hệ thống

phòng, ban có đủ khả năng, những biện pháp xây dựng đội ngũ phải quán

triệt một số nguyên tắc sau đây:

3.1.1 Trước hết các biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ phòng, ban

phải xuất phát từ phục vụ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt

động của một Trường Đại học.

Đây là nguyên tắc rất cơ bản để có những biện pháp xây dựng, phát triển

đội ngũ cán bộ các phòng, ban của một Trường Đại học vì mỗi trường Đại

học có mục tiêu đào tạo khác nhau và vì vậy xây dựng phát triển đội ngũ cán

bộ phòng, ban cũng đòi hỏi phải có những đặc trưng riêng, chẳng hạn:

Trường Khoa học Xã hội- Nhân văn; trường Khoa học tự nhiên, Công nghệ,

trường Sư phạm khác trường Giao thông vận tải … những trường đã có lịch

sử lâu năm khác với các trường vừa mới thành lập, cũng như các trường

Quốc lập khác với trường ngoài Quốc lập …

Có thể nói cơ cấu phòng, ban số lượng, trình độ cán bộ, cơ cấu mỗi

phòng, tuyển dụng, bố trí sử dụng… đội ngũ cán bộ phòng, ban cần căn cứ

vào đặc điểm quy mô đào tạo của trường. Đặc điểm, nội dung bồi dưỡng cần

căn cứ vào yêu cầu trình độ chuyên môn cán bộ của các phòng, ban để có

thể làm tư vấn cho lãnh đạo trường về Đào tạo.763.1.2 Những biện pháp phải đảm bảo tính đồng bộ, tác động vào các

khâu, các yếu tố của công tác quản lý để có một đội ngũ cán bộ phòng,

ban có năng lực hoàn thành nhiệm vụ tư vấn cho lãnh đạo trường.

Trên thực tế không ít trường không quan tâm tới tính đồng bộ về cơ cấu

của các phòng, ban hoặc chú ý tới số lượng theo quy định mà không chú ý

tới chất lượng, năng lực thực sự của cán bộ các phòng, ban. Đôi khi vì nể

nang, thân quen thu nạp các cán bộ về phòng, ban ngồi chơi hưởng lương,…

không hoàn thành nhiệm vụ … Vì vậy khi xác định các biện pháp xây dựng

đội ngũ cán bộ phòng ban cần có những biện pháp xây dựng cơ cấu và phát

triển về số lượng đồng thời phải có những biện pháp không ngừng nâng cao

năng lực thực sự cho cán bộ phòng, ban ngang tầm với yêu cầu phát triển

của nhà trường,… Đối với các trường Đại học ngoài công lập do không có

ngân sách nhà nước bao cấp nên chất lượng đội ngũ cán bộ phòng ban nói

riêng và toàn bộ cán bộ giảng dạy phải được coi trọng đặc biệt.

3.1.3 Cần phải có những biện pháp phát huy được ý thức tự giác học

tập rèn luyện, phát huy được ý thức trách nhiệm cao của mọi người, tạo

ra nội lực của sự phát triển đội ngũ các phòng, ban.

Quản lý nhà trường cần đặc biệt quan tâm tới những biện pháp xây dựng

đội ngũ mà trước hết là tạo ra sức mạnh tổng hợp của đội ngũ trợ lý. Để phát

huy tính tích cực, tạo ra động cơ phát triển của từng cán bộ và tập thể các

phòng, ban. Hiệu trưởng cần thực hiện đồng bộ các biện pháp giáo dục, hành

chính và đặc biệt các biện pháp về kinh tế, cơ chế hoạt động của các phòng,

ban.

3.1.4 Kiện toàn tổ chức, tinh giảm, kiêm nhiệm.

Đối với Trường Đại học Lương Thế Vinh cũng như các trường Đại học

ngoài công lập đang trên đà phát triển còn nhiều khó khăn thì không thể77Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

×