1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GDKNS TRONG CÁC TRƢỜNG TH QUẬN HỒNG BÀNG - HẢI PHÒNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.41 MB, 114 trang )


v cụng bng, an sinh xó hi; tip tc ci thin v nõng cao cht lng i

sng ca nhõn dõn.

Tng cng u t cho phỏt trin Giỏo dc - o to theo quan im:

"L quc sỏch hng u" tip tc thc hin ton din cỏc mc tiờu nõng

cao dõn trớ, o to nhõn lc, bi dng nhõn ti, phỏt trin ngun nhõn lc

cht lng cao, xõy dng con ngi Hi Phũng phỏt trin ton din c v th

lc, trớ lc, cú tỏc phong cụng nghip, khoa hc v cú phm cht o c, li

sng trong sỏng, lnh mnh.

3.1.2. Nguyờn tc m bo thc hin mc tiờu giỏo dc Tiu hc

Ti mc 2, iu 27, Lut giỏo dc nm 2005 ghi rừ:"Giỏo dc tiu hc

nhm giỳp hc sinh hỡnh thnh nhng c s ban u cho s phỏt trin ỳng

n v lõu di v o c, trớ tu, th cht, thm m v cỏc k nng c bn

hc sinh tip tc hc trung hc c s".

Trong Ti liu hng dn nhim v nm hc 2010-2011 v Giỏo dc

mm non, giỏo dc ph thụng v cỏc trng s phm ca B giỏo dc v o

to cú ghi: Tip tc thc hin Ch th s 40/2008/CT-BGDT ngy

22/7/2008 v K hoch s 307/KH-BGDT ngy 22/7/2008 ca B trng

B Giỏo dc v o to phỏt ng v trin khai phong tro thi ua Xõy

dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc, chỳ trng cỏc hot ng :

- Giỏo dc o c, k nng sng cho hc sinh thụng qua cỏc mụn hc, hot

ng giỏo dc v xõy dng quy tc ng x vn hoỏ trong nh trng. Nh

trng ch ng phi hp vi gia ỡnh v cng ng trong giỏo dc o c

v k nng sng cho hc sinh.

- y mnh phong tro xõy dng trng, lp xanh, sch, p, nh v sinh

cho hc sinh v giỏo viờn.

- a cỏc ni dung giỏo dc vn hoỏ truyn thng vo nh trng thụng qua

trũ chi dõn gian, dõn ca T chc cỏc hot ng vui chi, gii trớ tớch cc,

cỏc hot ng vn hoỏ, th thao, hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp, ngoi

khoỏ phự hp vi iu kin ca nh trng v a phng.

58Chớnh vỡ vy HGDKNS phi m bo:

- V kin thc: Nõng cao hiu bit cho HS v cỏc giỏ tr truyn thng ca dõn

tc phự hp vi la tui HS tiu hc; cng c, m rng kin thc ó hc trờn

lp; cú ý thc trỏch nhim vi bn thõn v nhng ngi xung quanh.

- V k nng: Cng c vng chc cỏc k nng c bn ó c rốn luyn t

mm non trờn c s ú tip tc phỏt trin cỏc nng lc ch yu nh: nng

lc giao tip ng x, nng lc thớch ng, nng lc hot ng, nng lc hp

tỏc vi nhau trong mi cụng vic.

- V thỏi : Tng bc hỡnh thnh thỏi t trng, t tin vo kh nng ca

bn thõn; cú trỏch nhim vi hnh ng ca mỡnh; bit yờu thng i vi

ngi thõn, bn bố, nhng ngi xung quanh; yờu quờ hng t nc; yờu

cỏi thin, cỏi ỳng, cỏi tt; khụng ng tỡnh vi cỏi ỏc, cỏi sai, cỏi xu; bc

u bit cm th cỏi p trong cuc sng

3.1.3. Nguyờn tc t chc HGGKNS phự hp vi c im tõm lý la tui

hc sinh Tiu hc

La tui hc sinh tiu hc l la tui t 6 n 10 tui. õy l la tui

cỏc em tr thnh mt hc sinh trng ph thụng, ch khụng cũn l mt em

bộ mu giỏo hc m chi, chi m hc na. ú l mt chuyn bin rt quan

trng trong s phỏt trin ca tr em, mt c trng quan trng ca la tui

ny. õy l nhng tin vt cht quan trng to iu kin cho tr chuyn

sang hot ng khỏc v cht so vi hot ng vui chi tui mu giỏo.

Bc chõn n trng, ú l mt bin i quan trng trong i sng ca tr

em tiu hc. iu ú lm thay i mt cỏch cn bn v trớ ca tr trong xó hi,

trong gia ỡnh, cng nh thay i c ni dung v tớnh cht hot ng ca

chỳng. Tr thnh mt hc sinh chớnh thc tr bt u tham gia mt hot ng

nghiờm tỳc, mt hot ng xó hi, vi y ý ngha xó hi trn vn ca nú.

Hot ng hc tp tr thnh hot ng ch o ca cỏc em. Ni dung hc tp

vi nhiu tri thc phong phỳ, nhiu mụn hc cú tớnh cht khỏc nhau (toỏn,

59ting Vit, th cụng) ra nhng yờu cu cao cho cỏc em, buc cỏc em

phi phn u, n lc vt mi khú khn tr ngi.

Nhõn cỏch ca hc sinh tiu hc chu nh hng ca nhiu yu t: gia

ỡnh, nh trng, xó hi. Trong ú nhng nh hng t cha m, thy cụ l rt

quan trng vo u tui v sau ú l cỏc nh hng t bn bố v phng tin

thụng tin i chỳng, sỏch bỏo, phim nh

Cỏc bin phỏp qun lý HGDKNS cn phi phự hp vi c im la

tui HS tiu hc hin nay. Cỏc em ham thớch, say mờ hot ng song cng d

b nh hng bi tỏc ng xu ca xó hi, nờn vic t chc tt HGDKNS s

khai thỏc c mt mnh v thỳc y HS hnh ng ỳng, hỡnh thnh c

cỏc phm cht, k nng sng cn thit.

3.1.4.Nguyờn tc m bo tớnh thng nht gia dy hc v t chc HGDKNS

Quỏ trỡnh dy hc l quỏ trỡnh hot ng xó hi gn lin vi con ngi,

nhm ti mc ớch nht nh. Trờn c s hon thnh nhng nhim v, ni

dung vi nhng phng phỏp, phng tin t kt qu mong mun. Mc

ớch, nhim v, ni dung, thy, trũ, phng phỏp, phng tin, kt qu l

nhng nhõn t cu trỳc quỏ trỡnh dy hc, tn ti trong mi quan h qua li

thng nht, bin chng vi nhau.

Mt khỏc mụi trng kinh t - xó hi, mụi trng cỏch mng khoa hc

k thut v cụng ngh trong thi k cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ cú tỏc

ng, nh hng ln n quỏ trỡnh dy - hc. T ú nh trng phi trang b

cho hc sinh nhng k nng, k xo, tri thc khoa hc c bn phự hp vi

thc t. ng thi trang b cho hc sinh tham gia hot ng xó hi, tip thu

hc vn ngh nghip giỳp cho cỏc em cú th tip tc hc lờn theo nhiu lung

khỏc nhau, hay hỡnh dung bc tranh sinh ng v th gii quan.

Quỏ trỡnh dy hc v quỏ trỡnh giỏo dc l nhng b phn ca quỏ trỡnh

s phm tng th. Trong quỏ trỡnh dy hc, ngoi vic truyn th cho HS

nhng tri thc khoa hc c bn v cú h thng, cũn phi luụn luụn mang li

60hiu qu giỏo dc nhõn cỏch cho cỏc em. Ngc li, trong quỏ trỡnh giỏo dc,

ngoi vic hỡnh thnh cho HS v ý thc v nim tin, v thỏi ng x ỳng

n trong cỏc quan h giao tip hng ngy, v hnh vi v cỏc k nng hot

ng, cũn phi to c s HS b sung v hon thin nhng tri thc ó hc

trờn lp.

Chớnh vỡ vy, cỏc bin phỏp qun lý HGDKNS cn phi m bo cho

hai quỏ trỡnh b phn ca quỏ trỡnh s phm tng th nhp nhng, thng nht

vi nhau v thi gian, ni dung, hỡnh thc, cỏc iu kin t chc

3.1.5. Nguyờn tc m bo phỏt huy kh nng ca hc sinh trong quỏ trỡnh

tham gia HGDKNS

tui ny, hng thỳ ca cỏc em cng ó hỡnh thnh khỏ rừ rt. cỏc

em ó cú hng thỳ hc tp, nhng nhiu khi do kt qu hc tp (im s) hay

li khen ca thy cụ l chớnh. n cui tui tiu hc, hng thỳ mi bt u

chu chi phi bi nhiu ni dung hc tp. Tuy nhiờn, núi chung hng thỳ ca

tr em tiu hc cha c bn vng.

Nh vy thụng qua cỏc tỏc ng ún u s phỏt trin giỏo dc la tui

Tiu hc khụng ch thỳc y s phỏt trin nhõn cỏch cỏ nhõn m cũn thỳc y

s phỏt trin ca xó hi. Tuy nhiờn giỏo dc khụng phi l vn nng, khụng

th mt mỡnh quyt nh ton b tin trỡnh phỏt trin nhõn cỏch ca tr. Giỏo

dc ch l mt trong nhng yu t nh hng quan trng n s phỏt trin

nhõn cỏch thụng qua nhng tỏc ng cú tớnh ch o.

Mt trong nhng yờu cu i mi giỏo dc ca chỳng ta hin nay l

phỏt huy c tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca HS. HS l ch th nhn

thc, ch th giỏo dc trong mi hot ng. Cỏc bin phỏp qun lý

HGDKNS cn phi m bo thu hỳt c tt c HS tham gia, c bit phỏt

huy c tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca cỏ nhõn di vai trũ iu

khin, c vn ca ngi GV. Cú nh vy HGDKNS mi t hiu qu cao,

mi gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc ton din cho HS.

61phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca HS, vic t chc hot

ng theo tng nhúm nh, theo quy mụ lp l rt cn thit. Trong mi hot

ng m hc sinh tham gia, cỏc em phi gi vai trũ ch th. HS t thc hin,

gii quyt cỏc tỡnh hung ny sinh, cú s c vn ca GV. Nh giỏo dc giỳp

cỏc em nh hng mc tiờu, ni dung, cỏch thc hot ng, thit k chng

trỡnh hot ng. Trờn c s y HS t trin khai hot ng, t ỏnh giỏ rỳt ra

bi hc kinh nghim. Cú th lỳc u cỏc em cha quen song ngi giỏo viờn

cn phi kiờn trỡ hng dn, phi thc s cú nim tin HS, tụn trng cỏc em,

to ra c quan h phự hp gia HS vi GV. Quan h gia thy cụ giỏo v

HS l quan h hp tỏc, cng ng trỏch nhim, to cho HS cú nim tin hn v

khng nh c tớnh ch th ca mỡnh trong hot ng.

3.2. Cỏc bin phỏp qun lý HGDKNS trong trng Tiu hc Qun

Hng Bng - Hi Phũng

Biện pháp quản lý HĐGDKNS là cách làm, cách thực hiện để quản lý

HĐGDKNS. Các biện pháp quản lý HĐGDKNS ở tr-ờng Tiểu học trong phạm

vi của luận văn này bao gồm các biện pháp sau:

- Quản lý xây dựng ch-ơng trình kế hoạch tổ chức HĐGDKNS.

- Quản lý bồi d-ỡng đội ngũ GV.

- Quản lý các điều kiện thực hiện việc tổ chức HĐGDKNS.

- Quản lý chỉ đạo việc phối hợp các lực l-ợng giáo dục tham gia vào

quá trình tổ chức HĐGDKNS.

- Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả HĐGDKNS.

Trờn c s nghiờn cu lý lun, phõn tớch kt qu kho sỏt thc trng

HGDKNS mt s trng Tiu hc qun Hng Bng, da trờn cỏc nguyờn

tc trờn, ti xut mt s bin phỏp qun lý HGDKNS trong trng

Tiu hc nh sau:623.2.1. Nõng cao nhn thc v bi dng k nng hng dn, t chc

HGDKNS cho i ng cỏn b giỏo viờn trong nh trng

* í ngha

HGDKNS trng Tiu hc l mt ni dung quan trng trong giỏo

dc, o to tr gúp phn hỡnh thnh nhng c s ban u ca nhõn cỏch

ngi cụng dõn, ngi lao ng t ch, nng ng, sỏng to, giu lũng yờu

nc, cng c tri thc vn hoỏ; hỡnh thnh nhng k nng cn thit nh: úc

thm m, k nng lao ng thc hnh v cỏc thúi quen tt p cho cỏc em.

Chớnh vỡ vy, vic nõng cao nhn thc cho cỏn b, GV v v trớ, vai trũ, tỏc

dng ca HGDKNS l rt quan trng. Nu cú nhn thc ỳng, mi ngi s

t giỏc tham gia t chc hot ng, hon thnh tt nhim v c giao.

Khụng nhng th, h cũn l lc lng tuyờn truyn vn ng cỏc lc lng

giỏo dc ngoi nh trng nh: on TN, hi ph n, c bit l hi cha m

HS cựng tham gia. Cú nh vy HGDKNS mi nhn c s ng h, giỳp

, to iu kin v thi gian, kinh phớ, ng viờn tinh thn ca cỏc t chc xó

hi, ca hi cha m hs cht lng ngy mt tt hn, gúp phn vo vic

giỏo dc ton din HS.

T ch cỏn b, giỏo viờn nhn thc ỳng v v trớ, vai trũ, tỏc dng ca

HGDKNS thỡ vic bi dng k nng hng dn, t chc HGDKNS cho

cỏn b, GV cng l vic lm rt cn thit. Nu cỏn b, giỏo viờn thng

xuyờn c bi dng nõng cao trỡnh nghip v v GDKNS, thỡ h cú k

nng t chc tt cỏc HGDKNS. T ú hot ng ny trong nh trng s

tr nờn d dng, thun li v hiu qu hn.

* Cỏch thc hin

- Nõng cao nhn thc cho cỏn b, GV, ph huynh HS v v trớ, vai trũ ca

HGDKNS

i vi giỏo viờn63+ T chc hc tp y , nghiờm tỳc iu l trng tiu hc, nhim v nm

hc ca b GD-T n ton th cỏn b, GV h hiu trỏch nhim ca mỡnh

trong vic giỏo dc HS.

+ Tuyờn truyn v v trớ, vai trũ, tỏc dng ca HGDKNS i vi vic giỏo

dc ton din HS.

+ T chc cho cỏn b, GV tham gia nghe bỏo cỏo v tỡnh hỡnh thi s trong

nc v th gii, tỡnh hỡnh a phng cỏn b giỏo viờn cú c hi cp nht

thụng tin v s i mi ca t nc. T ú thy rừ mỡnh cn phi lm gỡ

ỏp ng s i mi ú.

+ T chc cho cỏn b, GV tham quan hc tp, hc hi kinh nghim cỏc

trng tiờu biu, cỏc a phng khỏc, thm chớ nc ngoi giỳp h cú

thờm kin thc khỏc ngoi xó hi v kinh nghim t chc hot ng.

i vi ph huynh hc sinh

+ Thụng qua cỏc bui hp ph huynh HS, qua h thng loa phỏt thanh ca

phng, qua h thng bng tin ca nh trng tuyờn truyn ti ph huynh

HS v vai trũ ca HGDKNS i vi vic giỏo dc ton din HS.

+ Mi ph huynh HS tham gia d hoc cựng t chc cỏc HGDKNS nh:

Hi vui trng rm, Hi din vn ngh, hi thi "V p tui hoa", "V p i

viờn", Hi tri, Festival ngoi ng... qua cỏc hot ng ny cha m cỏc em

nm c tõm t nguyn vng ca con mỡnh; thy cỏc em chng chc, mnh

dn hn trong giao tip; ng x, núi nng mch lc, t tin v cú kh nng t

chc, t ú h s thy rừ hn vai trũ ca HGDKNS i vi vic phỏt trin

nhõn cỏch HS.

- Bi dng k nng hng dn, t chc HGDKNS cho cỏn b GV.

+ Ch o TPT i kt hp vi chuyờn trỏch xõy dng k hoch bi dng

nghip v HGDKNS cho cỏn b GV.

+ T chc tp hun theo nh k 4 ln/nm vo u nm hc, gia nm hc,

cui nm hc v trong hố.

64+ T chc tp hun t xut cho cỏn b GV khi cú hot ng ln quan trng.

3.2.2. Qun lý vic xõy dng k hoch HGDKNS ca TPT, GVCN

* í ngha

m bo xõy dng c k hoch HGDKNS mt cỏch khoa hc,

c th, trỏnh c s chng chộo cỏc hot ng, m bo k hoch c xõy

dng y , hon chnh v thụng sut ti ngi thc hin. CBQL phi phõn

cụng cho TPT i - Phú ban ch o HGDKNS xõy dng ton b k hoch

HGDKNS cho nh trng v GVCN lp s l ngi xõy dng k hoch

hot ng cho lp mỡnh ph trỏch v chu trỏch nhim vic GDKNS cho hc

sinh thụng qua cỏc mụn hc. Sau khi xõy dng xong k hoch, CBQL s

duyt a k hoch vo thc hin. Do vy, CBQL cn nm chc kh nng

ca GV v cỏc lc lng giỏo dc, c im hc sinh, cỏc c s vt cht phc

v HGDKNS... t ú m quyt nh ni dung, hỡnh thc hot ng.

* Cỏch thc hin

Mi hot ng phi xỏc nh yờu cu giỏo dc rừ rng, xỏc nh cỏc

ch im cho tng thi gian, phõn cụng ngi ph trỏch c th la chn

cỏc hỡnh thc, ni dung HGDKNS sỏt vi nguyn vng ca HS, TPT i

nờn tin hnh kho sỏt nguyn vng, s thớch ca cỏc em; kt qu kho sỏt s

l cn c xỏc nh, la chn, cõn i cỏc hỡnh thc, ni dung HGDKNS .

Yờu cu i vi vic xõy dng k hoch HGDKNS ca Tng ph trỏch i

- K hoch phi c xõy dng phự hp vi iu kin c th ca tng nh

trng, ỏp ng nhim v giỏo dc trng tõm ca tng nm hc v nhim v

chớnh tr ca tng a phng.

- Phi cú k hoch, lch hot ng cho ton trng, cho tng khi lp, cho

tng thi k tin ti n nh thnh nn np.

- Cú k hoch hot ng u n, cõn i t u nm cho n cui nm hc

v trong hố.

- Cú lch hot ng hng ngy, hng tun, hng thỏng, hc k.

65- K hoch HGDKNS phi c xõy dng trờn c s k hoch nh trng,

trong mi quan h vi cỏc hot ng khỏc trong trng nh: K hoch dy

hc, k hoch xõy dng c s vt cht

Yờu cu i vi vic xõy dng k hoch HGDKNS ca GVCN

- K hoch phi c phự hp vi iu kin c th ca tng lp, tng hc

sinh, ỏp ng nhim v giỏo dc trng tõm ca tng thỏng trong nh trng.

- K hoch ging dy KNS qua tng mụn hc cn c th rừ rng c bit cn

chỳ ý n tõm lý la tui ca hc sinh lp mỡnh dy.

3.2.2.1.Xõy dng lch hot ng thnh nn np theo thi gian

Hot ng thng xuyờn hng ngy, hng tun, hng thỏng

* Ti lp

+ Trc nht: V sinh trng, lp, chm súc bn hoa cõy cnh.

+ Sinh hot 15 phỳt u gi: Truy trao bi, c bỏo i, vn ngh

+ Sinh hot lp, sinh hot i, sinh hot Sao nhi ng.

+ S kt hng tun, phỏt ng thi ua, ph bin cụng vic.

+ Vn ngh, trũ chi, hỏi hoa dõn ch

* Trng

+ Th dc gia gi, mỳa hỏt tp th, phỏt thanh mng non

+ Sinh hot cõu lc b: Vn ngh, th dc th thao, hot ng ngoi khoỏ

Hc k: S kt, tng kt thi ua, khen thng.

Vic xõy dng lch HGDKNS thnh np theo thi gian thc cht l

vic a k hoch ú vo nh trng, to ra s n nh tng i. Tt c

nhng hot ng din ra hng ngy, hng tun, hng thỏng, hc k phi cú

nhng hỡnh thc hot ng hp dn thc hin mi thu hỳt c ụng o

hc sinh t giỏc tham gia, khi ú HGDKNS mi t hiu qu giỏo dc cao.

3.2.2.2.K hoch HGDKNS trong mt nm hc

Khi xõy dng k hoch HGDKNS, CBQL yờu cu TPT i, GV ch

nhim lp xõy dng k hoch thỏng, hc k, c nm theo mu sau:

66Vớ d:

Thi

gianCh imThỏng 9"Truyn

thng nh

trng"Thỏng

10Mc ớch

yờu cuNi dung

hot ngHỡnh thc

hot ngPhõn cụng

thc hiniu kin

thc hinHS thờm

yờu trng,

yờu lpThi tỡm hiu

truyn thng

nh trngHỏi hoa dõn

chHS t khi

1 n khi 5T chc

vo tun 4

ti cỏc lp"ChmHS tớchHi vui trungVn nghGV, PH, HST chcngoan Hc gii"cc hc

tp, tuthuThi c TT

Mỳa s tton trngvo tun 1

ti sõndngKt

qutrngNh vy, nõng cao hiu qu hot ng, CBQL cn ch o TPT

i v GVCN lp la chn nhng ni dung, hỡnh thc hot ng phự hp vi

HS. Bn k hoch ú phi phự hp vi iu kin thc t nh trng, cú tớnh

kh thi, phi th hin rừ cụng vic cn lm, lm vic gỡ? Lm cho ai? Ai lm?

Lm nh th no? Trong k hoch phi th hin s phõn cụng nhim v c

th cho cỏc b phn, d kin thi gian t chc hot ng, a im, phng

ỏn d phũng...nhm giỳp cho HGDKNS cú cht lng v hiu qu cao.

Bờn cnh vic xõy dng k hoch HGDKNS theo nm hc GVCN

lp cn chỳ ý n vic vic xõy dng k hoch bi dy cú ni dung giỏo dc

KNS mt cỏch chi tit t m t chc gi hc k nng sng cho hc sinh

mt cỏch hiu qu nht.

3.2.3. Qun lý hỡnh thc t chc HGDKNS cho hc sinh Tiu hc

HGDKNS trng tiu hc c t chc di nhiu loi hỡnh hot

ng khỏc nhau. Do c thự ca mỡnh m mi loi hỡnh hot ng cú nhng

yờu cu v ni dung cng nh cỏch thc t chc khỏc nhau. Vỡ vy, khi vn

dng trong thc t, cn cn c vo c im, iu kin v nhu cu ca HS

la chn loi hỡnh cho phự hp, to s sinh ng, phong phỳ, hp dn HS

nhm t c hiu qu giỏo dc cao nht.

Vic GDKNS cho hc sinh Tiu hc c thc hin thụng qua dy

hc cỏc mụn hc v t chc cỏc hot ng giỏo dc nhng khụng phi lng

67ghộp, tớch hp thờm KNS vo ni dung cỏc mụn hc v hot ng giỏo dc,

m theo mt cỏch tip cn mi, ú l s dng cỏc phng phỏp v k thut

dy hc tớch cc to iu kin, c hi cho hc sinh c thc hnh, tri

nghim KNS trong quỏ trỡnh hc tp. Vi cỏch tip cn ny s khụng lm

nng n, quỏ ti thờm ni dung mụn hc v hot ng giỏo dc, m ngc li

cũn lm cho cỏc gi hc v hot ng giỏo dc tr nờn nh nhng hn, thit

thc v b ớch hn i vi hc sinh.

3.2.3.1.Giỏo dc k nng sng thụng qua cỏc mụn hc

* í ngha:

K nng sng rt a dng v mang c trng tng vựng min. Vic s

dng phng phỏp v k thut dy hc cng a dng, tu thuc vo hon

cnh, iu kin dy hc c th. Vỡ vy giỏo viờn phi vn dng mt cỏch linh

hot, sỏng to sao cho phự hp vi nhu cu, trỡnh ca hc sinh v c im

hon cnh ca nh trng v ca tng a phng.

* Cỏc bc thc hin mt bi giỏo dc k nng sng

Mt bi GDKNS thng c thc hin theo bn bc (4 giai on sau)

* Giai on 1: Khỏm phỏ

- Mc ớch: Kớch thớch HS t tỡm hiu xem cỏc em ó bit gỡ v nhng khỏi

nim, k nng, kin thc.. s c hc. Giỳp GV ỏnh giỏ xỏc nh thc trng

(kin thc, k nng) ca HS trc khi gii thiu vn mi.

- Mụ t quỏ trỡnh thc hin

+ GV (cựng vi HS) thit k hot ng (cú tớnh cht tri nghim).

+ GV (cng vi HS) t cỏc cõu hi nhm gi li nhng hiu bit ó cú liờn

quan n bi hc mi.

+GV giỳp HS x lớ phõn tớch cỏc hiu bit hoc tri nghim ca HS, t chc

v phõn loi chỳng.

- Vai trũ ca GV v HS/ Gi ý mt s k thut dy hc

GV úng vai trũ lp k hoch, khi ng, t cõu hi, nờu vn , ghi chộp

68Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

×