1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Sơ đồ 8: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 84 trang )


Có TK 641: CPBH

Có TK 1422: CPBH chờ kết chuyển

4. Cuối kỳ, kết chuyển CPQLDN.

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642: CPQLDN

Có TK 1422: CPQLDN chờ kết chuyển

5. Kết chuyển chi phí tài chính.

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635: Chi phí hoạt động tài chính

6. Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu thuần của hoạt động tài chính.

Nợ TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

7. Cuối kỳ, kết chuyển thu nhập từ các hoạt động khác.

Nợ TK 711: Thu nhập khác

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

8. Cuối kỳ, kết chuyển các khoản chi phí khác để xác định KQKD.

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811: Chi phí khác

9. Xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

Lỗ:Nợ TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanhLãi:Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối31TK 911TK 632TK 511Kết chuyển giá gốc của sản

phẩm, hàng hoá đang bán

TK 635Kết chuyển DT

hoạt động bán

hàng, cung cấp dịch

vụKết chuyển CP tài chínhKết chuyển DT thuần bán

hàng nội bộKết chuyển chi phí khácKết chuyển DTT hoạt động

tài chínhTK 811TK 641Kết chuyển CPBH, CPBH

chờ kết chuyển

TK 642TK 512TK 1422TK 515TK 711Kết chuyển thu nhập thuần

của các hoạt động khác

TK 421

9.1

Kết chuyển CPQLDNKết chuyển lỗ

9.2Kết chuyển lãiSơ đồ 9: Kế toán xác định kết quả bán hàng32CHƯƠNG II

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA

CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRÀNG THI

2.1. Đặc điểm chung của Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi.

2.1.1. Quá trình phát triển của Công ty.

Vào đầu những năm 90, khi nền kinh tế Việt Nam đang chuyển dần sang cơ

chế thị trường thì công tác quản lý kinh doanh ở các cơ sở cũng phải thay đổi, nhu

cầu hàng tiêu dùng không ngừng tăng lên. Do đó, UBND thành phố Hà Nội đã

quyết định sáp nhập 5 Công ty thuộc khâu lưu thông của Thanh Trì là:

Công ty bán lẻ công nghệ phẩm.

Công ty rau quả.

Công ty thực phẩm.

Công ty xuất nhập khẩu.

Công ty ăn uống.

Chính thức thành lập Công ty Thương mại Thanh Trì theo quyết định số

1202/QĐ - UB ngày 24/3/1993.

Công ty Thương mại Thanh Trì nằm trên quốc lộ 1A Thị trấn Văn Điển, là

một doanh nghiệp Nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, có

con dấu riêng, có trụ sở giao dịch chính tại Thị trấn Văn Điển - Thanh Trì - HN.

Nhờ có sự sắp xếp cơ cấu tổ chức hợp lý mà Công ty đã từng bước ổn định,

và đã đạt được những kết quả đáng mừng. Doanh số liên tục tăng lên, từ chỗ thua lỗ

nay Công ty đã kinh doanh có lãi, bạn hàng được mở rộng, mạng lưới tiêu thụ phát

33triển, khách hàng ngày một đông hơn, đời sống của cán bộ công nhân viên trong

Công ty cũng được cải thiện đáng kể.

Năm 2000, do Nhà nước giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A nên các cửa hàng

số 2,3,4 của Công ty đã bị giải toả. Hiện nay, Công ty chỉ còn 4 cửa hàng, 1 quầy

hàng và 1 trạm kinh doanh xuất nhập khẩu nằm rải rác khắp địa bàn huyện Thanh

Trì, đó là: Cửa hàng Thương mại số 1 và số 5 ở Thị trấn Văn Điển.

Cửa hàng Thương mại số 6 ở Cầu Biêu.

Cửa hàng Thương mại số 7 ở Ga Văn Điển.

Quầy hàng ở Ngọc Hồi.

Trạm kinh doanh XNK ở Ngọc Hồi.

Vào 1/1/2004, do Thành phố mới lập thêm 2 quận mới là Quận Long Biên và

Quận Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai được tách ra từ huyện Thanh Trì, nên UBND

Thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng

Thi và Công ty Thương mại Thanh Trì trở thành một trong những chi nhánh của

Công ty TM - DV Tràng Thi và nó được đổi tên thành Trung tâm Thương mại

Thanh Trì .

Vì nhu cầu tồn tại và phát triển lâu dài, Công ty đã từng bước ổn định cơ cấu

tổ chức bộ máy quản lý và sắp xếp lại cho phù hợp với quy mô và khả năng kinh

doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã không ngừng nâng cao trình độ quản

lý của ban lãnh đạo, tăng cường bồi dưỡng kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân

viên trong Công ty. Với sự sắp xếp và đổi mới đó thì doanh số của Công ty liên tục

tăng lên trong mấy tháng gần đây, bạn hàng được mở rộng, mạng lưới tiêu thụ phát

triển, khách hàng ngày một đông hơn, đời sống của cán bộ công nhân viên trong

Công ty cũng được cải thiện đáng kể. Đó là một trong những thành công bước đầu

của Công ty khi mới được sáp nhập.

2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây

(2001, 2002, 2003).

34Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (84 trang)

×