1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

SỔ CHI TIẾT TK 511

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 84 trang )


18/3 Xuất cho anh

Hoà

20/3 Xuất cho bác

Lan

..... ..... .....................

Cộng303.600.00035

......

1953.600.0004.200.000

..........

9.840.0004.200.000..........

5.760.000..........

..........

7.800.000 23.400.000SỔ CHI TIẾT TK 511

Đối tượng:Bia chai HN

Tháng 3 năm 2004

Chứng từDiễn giảiSố

lượn

g

SH NT

1/3 Xuất cho anh (két)

35

Cường

10/3 Xuất cho chị 15

Hồng

18/3 Xuất cho anh 20

Hoà

20/3 Xuất cho bác

6

Lan

..... ..... ..................... ......

Cộng

172Doanh thu

Thanh toán ngay

Tiền mặt

TGNH

3.675.000Người mua

chưa trả tiềnTổng cộng

3.675.0001.575.0001.575.0002.100.0002.100.000630.000630.000..........

..........

..........

10.290.000 1.890.000 5.880.000..........

18.060.000SỔ CHI TIẾT TK 511

Đối tượng:Kẹo 500g

Tháng 3 năm 2004

Chứng

từ

SH NT

1/3

10/

3Diễn giải

Xuất cho anh

Cường

Xuất cho chị

HồngSố

lượng

(thùng

8

)

8Doanh thu

Thanh toán ngay

Tiền mặt

TGNH

1.200.000Người mua

Tổng cộng

chưa trả tiền 1.200.000

1.200.0001.200.000

48.....18/

3

20/

3

.....Xuất cho anh

Hoà

Xuất cho bác

Lan

.....................

Cộng101.500.00013

......

77..........

4.050.0001.950.00

0

..........

3.600.00

01.500.000

1.950.000..........

..........

3.900.000 11.550.00049SỔ TỔNG HỢP DOANH THU

Tháng 3 năm 2004

Chứng

từS

T

T S

H

1Đối tượng

NT31/3231/3331/34Doanh thuTK31/3.. .. ......Nợ

111

112

Quạt trần

131

VDT

111

112

Quạt mini 131

FH

111

112

Bia chai HN 131

111

112

Kẹo 500g 131

................. ......

Cộng

511Thanh toán ngay

Tiền mặt

TGNH

19.795.485

7.681.830Tổng cộng

Trả chậm

15.363.6609.840.000

5.760.0005117.800.000

10.290.000

1.890.0005115.880.000

4.050.000511

......3.600.000

.............

208.357.000.............

63.000.0003.900.000

.............

58.273.00019.795.485

7.681.830

15.363.660

9.840.000

5.760.000

7.800.000

10.290.000

1.890.000

5.880.000

4.050.000

3.600.000

3.900.000

...............

329.630.000Các khoản giảm trừ

doanh thu

Thuế

19.795.485

7.681.830

15.363.660

9.840.000

5.760.000

7.800.000

10.290.000

1.890.000

5.880.000

4.050.000

3.600.000

3.900.000

................

32.963.000TK 531

792.730

558.000................

5.695.0004747Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (84 trang)

×