1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Cơ khí - Chế tạo máy >

Phần II: Hộp Chạy Dao

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (425.29 KB, 22 trang )


THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠIGVHD:TRẦN QUỐC HÙNGRen quốc tế

-0,8751,753,5---3,750,5124--2,254,5----0,6251,252,55--2,755,5----0,751,5361/41/2

1/1

Ren Modun2/1--0,8751,75----0,250,512---2,25------1,252,5---2,75----1/4

48,75

1,5

Ren Anh

1/2

1/2

24

123

2/1

64623--4422115,54020105--9,54,75361894,5-1684SVTH: Đỗ Xn Lợi

30

157,5281473,51/41/21/12/1Trang 14

3,75THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠIGVHD:TRẦN QUỐC HÙNGRen Pitch

-24129246--884422118040201076---72361896432168-3015-562814-1/4

2.481/21/22/1Thiết kế nhóm cơ sở

Z7Z1Z2Z3Z4Z5Z6Z8Z9nI

IZ0IInIIZASVTH: Đỗ Xn LợiTrang 15THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠI

GVHD:TRẦN QUỐC HÙNGĐể cắt ren quốc tế. cần các bánh răng là:

Z1 ; Z3 ; Z4;Z6 ; Z7 ; Z9 = 1,75 ; 2 ; 2,25;2,5 ; 2,75; 3

Vì số răng cần giới hạn là 24 ≤ Z ≤ 60

Ta nhân với 1 hằng số là 16 Z1 ; Z3 ; Z4;Z6 ; Z7 ; Z9 = 28 ; 32 ; 36 ;40 ; 44; 48

Để cắt ren Modun là:

Z1 ; Z3 ; Z6; Z9 = 0,875 ; 1 ; 1,25 ; 1,5

Ta nhân với 1 hằng số là 32 : Z1 ; Z3 ; Z6; Z9 = 28 ; 32 ; 40; 48

Để cắt ren Anh là:

Z1 ; Z2 ; Z3 ; Z4 ; Z5 ; Z6 ; Z7; Z9 = 7 ; 7,5 ; 9 ; 9 ; 9,5 ; 10 ; 11 ; 12

Ta nhân với 1 hằng số là 4 : Z1 ; Z2 ; Z3 ; Z4 ; Z5 ; Z6 ; Z7 ; Z9 = 28 ; 30 ; 32 ;

36 ; 38 ; 40 ; 44 ; 48

Để cắt ren Pitch là:

Z1 ; Z2 ; Z3 ; Z4 ; Z6 ; Z7; Z9 = 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24

Ta nhân với 1 hằng số là 2 : Z1 ; Z2 ; Z3 ; Z4 ; Z6; Z7 ; Z9 = 28 ; 30 ; 32; 36;

40 ; 44 ; 48

 Vậy ta chọn số răng của bánh răng hình tháp là : Z1 ; Z2 ; Z3 ; Z4 ; Z5 ; Z6 ;

Z7 ; Z8 ;Z9 = 28 ; 30 ; 32 ; 36 ; 38 ; 40 ; 44 ; 46 ; 48

 Chọn ZA = 28SVTH: Đỗ Xn LợiTrang 16THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠI

3. ThiếtGVHD:TRẦN QUỐC HÙNGkế nhóm gấp bội dùng cơ cấu bánh răng di trươt.Ta có : igb = ; ; ;

Cơ cấu bánh răng di trượt.

PAKG : 2.2

PATT: I-II 2(1).2(2)

Lưới kết cấu và đồ thò vòng quay

IIIIIIigb1igb2SVTH: Đỗ Xn Lợiigb3igb4Trang 17THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠIGVHD:TRẦN QUỐC HÙNGi4Dựa vào đồ thò vòng quay ,ta xác đònh các tỷ số truyền i1 ,i2 , i3 , i4 và ta

tính các igb

i1 = = ; i2 = 1 ; i3 = = ; i4 = φ = 2igb1 = i1.i3 = . =

igb1 = i2.i3 = . =

igb1 = i1.i4 = . =

igb1 = i2.i4 = . =

Xác đònh số răng của các bánh răng.

Nhóm a: Chọn trước 2Z0 = 84i1 = = =

i1 = = =

SVTH: Đỗ Xn LợiTrang 18THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠIGVHD:TRẦN QUỐC HÙNGNhóm b : Chọn 2.Z0 = 84i1 = = =

i1 = = =

Z’4 =

III28Z’3 =

56

Z3 =II

Z’1 = Z4

= 56 I

Z1 =

283.28Z’2 =

Z2 = 42

42Thiết kế nhóm truyền động bù.SVTH: Đỗ Xn LợiTrang 19THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠIGVHD:TRẦN QUỐC HÙNGitt2

itt1

28L1L2L328VII28IIII42

28VIIicd156VI4228

303236 40

384446 48icd2IV

28Để tính ib1 cho máy cắt theo bước ren quốc tế tp = 5 mm. Theo bảng xếp

ren ta chọn trước bước vít me tx = 6 mm , bánh răng di trượt của cơ cấu

norton trên trục II có ZA = 28.Theo bảng xếp ren tỷ số truyền của nhóm

gấp bội igb = 2/1 và bánh răng ZN = 40 của khối hình tháp ăn khớp với

bánh răng ZA nên;

ics = iN = =

Từ công thức (3-29) tính được t ỷ số truyền bù.

ib = icđ.itt1 = = =

Dựa theo máy hiện có chọn trước icđ1 =

ttt1 = = . =

Bộ bánh răng itt = có thể dùng để cắt ren Anh nhưng vì cắt ren Anh thực

hiện trên đường truyền bò động của xích chạy dao nên cần phải tính thêm

icđ2. Muốn thục hiện xích bò động này phải đóng ly hợp L1 và chuyển động

trực tiếp từ trục I sang trục III rồi đến trục II . Chuyển động đến nhóm

gấp bội qua tỷ số truyền cố đònh icđ2.

SVTH: Đỗ Xn LợiTrang 20VIITHIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠIGVHD:TRẦN QUỐC HÙNGChọn cắt thử ren Anh có n = 8 ren/1 inch tức là tp = 25,4/8. Dựa vào bảng

xếp ren ta biết được igb = ¼ và ics= iN = =

icđ2 = = =

Để tính tỷ số truyền itt2 khi cắt ren modun dùng đường truyền chủ động

của xích chạy dao với icđ1 đả biết. Cho máy cắt thử ren modun m = 3 tức tp

= π.m = .3 . Dựa vào bảng xếp ren ta có igb = 1 ; ics = do đó.itt2 = = = =

Đóng các ly hợp L1 , L2 và L3 khi cần tiện ren chính xác

4. Kiểm tra sai số bước ren

Sau các bước thiết kế trên ta cần tiến hành kiểm tra các bước ren được cắt.

Mỗi loại ren ta chỉ cần kiểm tra 1 bước.

 Đối với ren quốc tế

Cắt thử ren quốc tế có tp = 3 mm có ics =

Thế vào phương trình cắt ren ta có; igb = ; icđ1 = ; itt =1vtc . . . . . 6 = 3 mm

Như vậy khi cắt ren quốc tế ta không có sai số

Đối với ren Anh :

Cắt thử bước ren n = 5 ren/1 inch tức là tp = = 5,08 mm .

Ta có: ics = ; igb = ;itt1 =; icđ2 = ; tx = 6Thế vào phương trình cắt ren ta có:

1vtc.. . . . 6 = 5,08032 mmSai số : ∆tp = 5,08032 – 5,08 = 0,0032 mm

Đối với ren Modun :

Cắt thử bước ren có m = 1, Tức là tp = π.m = 3,1416 mm

Ta có : ics = ; igb = ; itt2 = ; icđ1 = ; tx = 6

Thế vào phương trình cắt ren ta có:1vtc. . . . . 6 = 3,14258 mm

Sai số : ∆tp = 3,14255 – 3,1416 = 0,00125 mm

Đối với ren Pitch:SVTH: Đỗ Xn LợiTrang 21tx = 6THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠIGVHD:TRẦN QUỐC HÙNGCắt thử bước Ren có Dp = 32 tức là: tp = = = 2,49364 mm

Ta có : ics = ; igb = ; itt2 = ; icđ2 = ; tx = 6.

Thay vào phương trình cắt ren ta có:

1vtc. . . . . 6 = 2,4948 mm

Sai số : ∆tp = 2,4948 – 2,49364 = 0,00124 mm.

Kết luận: Qua kiểm tra các bước ren của máy thiết kế ta thấy rằng sai số

của việc chọn tò số π dẫn đến bước ren có sai số nhưng do giá trò rất nhỏ

nên phương án thiết kế này có thể chấp nhận đượcSVTH: Đỗ Xn LợiTrang 22Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (22 trang)

×