1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Cơ khí - Chế tạo máy >

Thiết kế hộp chạy dao

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (408.86 KB, 19 trang )


Thiết Kế máy cắt kim loạiGVHD: Trần Quốc HùngRen modun

0,250,512---2,25-0,6251,252,5--1,3752,75-0,751,53-0,8751,753,51/81/41/211/81/41/211/81/41/21Ren anh

562814748241264422115,54020105361894,5321684112Ren pitch

56

2814964824128844221180402010723618964321681/81/41/2SVTH: Hàn Trung Nhật1Trang 13Thiết Kế máy cắt kim loạiGVHD: Trần Quốc HùngThiết kế nhóm cơ sở dùng cơ cấu Norton2.323640444856Ch?t càinIII28

IIIIZ0nIIZAZADo bảng sắp xếp bước ren có 6 hàng nên ta cần có 6 tỷ số truyền

Để tính số răng Zn của các bánh răng hình tháp trong cơ cấu Norton, ta

chọn 1 cột có đầy dủ nhất các bước ren làm dãy bước ren cơ sở ở đây ta chọn

cột 1/1

Để cắt ren quốc tế. cần các bánh răng là:

Z1 ; Z2 ; Z3 ; Z4 ; Z5 ; Z6 = 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7

Vì số răng cần giới hạn là 24 ≤ Z ≤ 60

Ta nhân với 1 hằn số là 8 : Z1 ; Z2 ; Z3 ; Z4 ; Z5 ; Z6 = 32 ;36 ;40 ; 44 ; 48 ; 56

Để cắt ren Modun là:

Z1 ; Z2 ; Z3 ; Z4 ; Z5 ; Z6 = 2 ; 2,25 ; 2,5 ; 2,75 ; 3 ; 3,5

Ta nhân với 1 hằng số là 16 : Z1 ; Z2 ; Z3 ; Z4 ; Z5 ; Z6 = 32 ;36 ;40 ; 44 ; 48 ;

56

Để cắt ren Anh là :

Z1 ; Z2 ; Z3 ; Z4 ; Z5 ; Z6 = 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7

Ta nhân với 1 hằng số là 8 : Z1 ; Z2 ; Z3 ; Z4 ; Z5 ; Z6 = 32 ;36 ;40 ; 44 ; 48 ;

56SVTH: Hàn Trung NhậtTrang 14Thiết Kế máy cắt kim loại

GVHD: Trần Quốc HùngĐể cắt ren Pitch là:

Z1 ; Z2 ; Z3 ; Z4 ; Z5 ; Z6 = 8 ;9 ;10 ; 11 ; 12 ; 14

Ta nhân với 1 hằng số là 4 : Z1 ; Z2 ; Z3 ; Z4 ; Z5 ; Z6 = 32 ;36 ;40 ; 44 ; 48 ;

56

 Vậy ta chọn số răng của bánh răng hình tháp là : Z1 ; Z2 ; Z3 ; Z4 ; Z5 ; Z6 =

32 ;36 ;40 ; 44 ; 48 ; 56

 Chọn ZA = 283. Thiếtkế nhóm gấp bội dùng cơ cấu Mêan

Mêan là một cơ cấu truyền động có ba trục I,II và III . Trên hai trục I và

II lắp những khối bánh răng 2 bậc Z1-Z2 giống nhau , trông đó chỉ có khối

bánh răng đầu ở trục chủ động I được lắp cố đònh vào còn các khối khác

lắp lòng không và luôn ăn khớp vơi nhau. Chuyển động truyền đến trục

III bánh răng di trượt ZA .Tùy theo vò trí của bánh răng di trượt trên trục

III mà cơ cấu Mêan thực hiện những tỷ số truyền khác nhau

Ta có : igb =;;;SVTH: Hàn Trung NhậtTrang 15Thiết Kế máy cắt kim loạiGVHD: Trần Quốc HùngZ = 39 Z = 26

12Z = 52

3ZcdZcd

Z = 39

4Z = 52ZcdA1/81/41/21Theo cơ cấu trên ta có.

Chọn trước ZA = 52igb4 = . = 1

igb3 = . = =

igb2 = . . . = . = =

igb1 = . . . . = . . = . =

4. Thiếtkế nhóm truyền động bù.SVTH: Hàn Trung NhậtTrang 16Thiết Kế máy cắt kim loạiGVHD: Trần Quốc Hùngitt2

itt1

L1L2L352IV28IIII39VIIVIIicd1

5232

36 3840 48

44VI

56icd23926Để tính ib1 cho máy cắt theo bước ren quốc tế tp = 5 mm. Theo bảng xếp

ren ta chọn trước bước vít me tx = 6 mm , bánh răng di trượt của cơ cấu

norton trên trục II có ZA = 28.Theo bảng xếp ren tỷ số truyền của nhóm

gấp bội igb = 1 và bánh răng ZN = 40 của khối hình tháp ăn khớp với bánh

răng ZA nên;

ics = iN = =

Từ công thức (3-29) tính được t ỷ số truyền bù.

ib = icđ.itt1 = = =

Dựa theo máy hiện có chọn trước icđ1 =

ttt1 = = . =

Bộ bánh răng itt = có thể dùng để cắt ren Anh nhưng vì cắt ren Anh thực

hiện trên đường truyền bò động của xích chạy dao nên cần phải tính thêm

icđ2. Muốn thục hiện xích bò động này phải đóng ly hợp L1 và chuyển động

trực tiếp từ trục I sang trục III rồi đến trục II . Chuyển động đến nhóm

gấp bội qua tỷ số truyền cố đònh icđ2.

SVTH: Hàn Trung NhậtTrang 17Thiết Kế máy cắt kim loạiGVHD: Trần Quốc HùngChọn cắt thử ren Anh có n = 8 ren/1 inch tức là tp = 25,4/8. Dựa vào bảng

xếp ren ta biết được igb = ¼ và ics= iN = =

icđ2 = = =

Để tính tỷ số truyền itt2 khi cắt ren modun dùng đường truyền chủ động

của xích chạy dao với icđ1 đả biết. Cho máy cắt thử ren modun m = 3 tức tp

= π.m = .3 . Dựa vào bảng xếp ren ta có igb = 1 ; ics = do đó.

itt2 = = = =

Đóng các ly hợp L1 , L2 và L3 khi cần tiện ren chính xác

5. Kiểm tra sai số bước ren

Sau các bước thiết kế trên ta cần tiến hành kiểm tra các bước ren được cắt.

Mỗi loại ren ta chỉ cần kiểm tra 1 bước.

 Đối với ren quốc tế

Cắt thử ren quốc tế có tp = 3 mm có ics =

Thế vào phương trình cắt ren ta có; igb = ; icđ1 = ; itt =1vtc . . . . . 6 = 3 mm

Như vậy khi cắt ren quốc tế ta không có sai số

Đối với ren Anh :

Cắt thử bước ren n = 5 ren/1 inch tức là tp = = 5,08 mm .

Ta có: ics = ; igb = ;itt1 = ; icđ2 = ; tx = 6

Thế vào phương trình cắt ren ta có:1vtc. . . . . 6 = 5,08032 mm

Sai số : ∆tp = 5,08032 – 5,08 = 0,0032 mm

Đối với ren Modun :

Cắt thử bước ren có m = 1, Tức là tp = π.m = 3,1416 mm

Ta có : ics = ; igb = ; itt2 = ; icđ1 = ; tx = 6

Thế vào phương trình cắt ren ta có:1vtc. . . . . 6 = 3,14258 mm

Sai số : ∆tp = 3,14255 – 3,1416 = 0,00125 mm

Đối với ren Pitch:

Cắt thử bước Ren có Dp = 32 tức là: tp = = = 2,49364 mm

Ta có : ics = ; igb = ; itt2 = ; icđ2 = ; tx = 6.SVTH: Hàn Trung NhậtTrang 18tx = 6Thiết Kế máy cắt kim loạiGVHD: Trần Quốc HùngThay vào phương trình cắt ren ta có:

1vtc. . . . . 6 = 2,4948 mm

Sai số : ∆tp = 2,4948 – 2,49364 = 0,00124 mm.

Kết luận: Qua kiểm tra các bước ren của máy thiết kế ta thấy rằng sai số

của việc chọn tò số π dẫn đến bước ren có sai số nhưng do giá trò rất nhỏ

nên phương án thiết kế này có thể chấp nhận đượcSVTH: Hàn Trung NhậtTrang 19Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (19 trang)

×