1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học xã hội >

7 TRIỂN VỌNG PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (242.23 KB, 34 trang )


Các đảng cộng sản, đảng công nhân từ chỗ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật đã tùng

bước phục hồi, khẳng định vị thế trong xã hội.

Thứ ba: Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, trong thực

chất là sự sụp đổ của một “mô hình đặc thù” – mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết

(hay mô hình chủ nghĩa xã hội nhà nước). Sau sự sụp đổ này, thực tiễn cách mạng

thế giới đã và đang vận động tạo ra sự phong phú, đa dạng của mô hình chủ nghĩa

xã hội hiện thực. Công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc thắng lợi đã từng bước

khẳng định mô hình “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”. Sự nghiệp đổi mới đất

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từng bước khẳng định mô hình

“chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện, đặc điểm của Việt Nam” (hay chủ nghĩa

xã hội Việt Nam). Cả ở Trung quốc và Việt Nam đã và đang kết hợp “cái phổ biến”

với “cái đặc thù” trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và trong xây dựng chủ nghĩa

xã hội (công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc dựa trên nền tảng chủ

nghĩa Mác– Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, học thuyết

ba đại diện. Còn ở Việt Nam dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác– Lênin và tư tưởng

Hồ Chí Minh).

Ở châu Mỹ La tinh, bên cạnh nước Cộng hoà Cu Ba vẫn giữ vững định

hướng xã hội chủ nghĩa, những năm gần đây xuất hiện trào lưu “chủ nghĩa xã hội

thế kỷ XXI” do Tổng thống Vênêduêla Hugô Chavec khởi xướng và đang có tác

động, ảnh hưởng lớn trong các đảng cánh tả ở khu vực này.

Triển vọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực đang được mở ra khi nhân loại

đang cố gắng tìm kiếm mô hình chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm của từng

quốc gia, khu vực.

Thứ tư: Xu thế toàn cầu hoá kinh tế, dù vẫn trong quỹ đạo của các nước tư

bản phát triển nhưng cũng đã tạo ra những nhân tố mới: sự thức tỉnh của tinh thần

dân tộc, ý thức độc lập dân tộc; cuộc đấu tranh cho tiến bộ, hoà bình, dân chủ tác

động đến phong trào cách mạng thế giới, tạo điều kiện để chủ nghĩa xã hội được

nhận thức đúng hơn, đầy đủ hơn, để từng bước phục hồi và phát triển.Văn kiện Đại

hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh giá về thế

kỷ XX: “Đó cũng là thế kỷ chứng kiến một phong trào cách mạng sâu rộng trên

phạm vi toàn thế giới, với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga – cuộc cách

mạng vĩ đại mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; thắng

lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở một loạt nước châu Âu, châu Á và Mỹ la tinh;

sự giải phóng hầu hết các nước thuộc địa của chủ nghĩa thực dân; sự phát triển của

32phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào hoà bình, dân chủ, mặc dù

vào thập niên cuối, chủ nghĩa xã hội hiện thực tạm thời lâm vào thoái tràm đồng

thời đã nêu những dự báo về tình hình thế giới, bao gồm cả triển vọng của chủ

nghĩa xã hội: “Thế kỷ XXI sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi. Khoa học và công nghệ sẽ

có bước tiến nhảy vọt. Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình

phát triển của lực lượng sản xuất. Toàn cầu hoá kinh tế là một xu thế khách quan,

lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia; xu thế này đang bị một số nước phát triển

và các tập đoàn kinh tế tư bản xuyên quốc gia chi phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫn,

vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh. Các mâu

thuẫn cơ bản trên thế giới biểu hiện dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau vẫn

tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp

tiếp tục diễn ra gay gắt. Thế giới đứng trước nhiều vấn đề toàn cầu mà không một

quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết nếu không có sự hợp tác đa phương như:

bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ về dân số, đẩy lùi những địch bệnh hiểm

nghèo, chống tội phạm quốc tế… Chủ nghĩa tư bản hiện đại đang nắm những lợi thế

về vốn, khoa học và công nghệ, thị trường, song không thể khắc phục nổi những

mâu thuẫn vốn có, đặc biệt là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hoá ngày càng cao.

của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản

xuất; mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát triển vạ các nước đang phát triển. Các

quốc gia độc lập ngày càng tăng cường cuộc đấu tranh để tự lựa chọn và quyết định

con đường phát triển của mình. Chủ nghĩa xã hội trên thế giới, từ những bài học

thành công và thất bại cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, có

điều kiện và khả năng tạo ra bước phát triển mới. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử,

loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”.

Triển vọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực cũng đã được báo hiệu từ những

thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt

Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

KẾT LUẬN33DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2013, nhà xuất

bản chính trị quốc gia

2. Website http://www.tapchicongsan.org.vn/.../Dac-trung-co-ban-cua...

3. Website http://www.dangcongsan.vn/.../Mod.../News/NewsDetail.aspx...

4. Website: http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?

option=com_content&view=article&id=1063:ch-ngha-mac-lenin-vi-vnmnh-va-tng-lai-ca-ch-ngha-xa-hi-hin-thc-xut-bn-ln-th-hai&catid=102:xay-dung-dang-nha-nuoc&Itemid=495

5. Báo điện tử cộng sản:

http://123.30.190.43/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?

topic=168&subtopic=306&leader_topic=&id=BT194125633734Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (34 trang)

×