1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

1 . Lịch sử nghiên cứu vấn đề

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.52 MB, 119 trang )


hc, bc hc trong giai on mi m bo cỏc yu t c bn theo Chun ngh

nghip ó ra l vic lm ht sc cn thit. Nh th, cú th núi rng: Qun lý

nõng cao cht lng i ng GV l mt yờu cu khỏch quan, mt vic lm phự

hp vi xu th phỏt trin ca t nc.

Nghiờn cu v i ng giỏo viờn tiu hc, ó cú mt s cụng trỡnh khoa hc

mang tớnh lý lun chung v xõy dng, phỏt trin i ng giỏo viờn, qun lý, bi

dng, o to nhm nõng cao nng lc chuyờn mụn cho GVTH cỏc n v

trng hc hoc a phng, nh ti: " Phỏt trin i ng giỏo viờn tiu hc

huyn í Yờn, tnh Nam nh ỏp ng yờu cu Chun ngh nghip GVTH" ca tỏc

gi Nguyn Mnh Tuõn, hay ti: "Nhng bin phỏp qun lý cụng tỏc o to,

bi dng i ng giỏo viờn tiu hc huyn Yờn Dng, tnh Bc Giang nhm

ỏp ng yờu cu i mi giỏo dc trong giai on hin nay" ca tỏc gi Dng

Vn c; ti: "Bin phỏp qun lý bi dng GVTH thnh ph Nam nh ỏp

ng Chun ngh nghip" ca tỏc gi Dng Th Minh Hin,...

Qua cỏc cụng trỡnh khoa hc ó c cụng b cho thy cỏc nghiờn cu v

xõy dng, phỏt trin i ng giỏo viờn tiu hc c trin khai nhiu bỡnh din

khỏc nhau, tp trung ch yu vo vn phỏt trin v bi dng i ng giỏo viờn

cỏc c s giỏo dc. Cỏc ti liu ca cỏc d ỏn GD tiu hc cng ó cp n

ni dung chun húa i ng GV tiu hc núi chung . n nay cha cú cụng trỡnh

no nghiờn cu v qun lý i ng giỏo viờn tiu hc huyn An Dng, thnh

ph Hi Phũng theo Chun ngh nghip GVTH. ti lun vn ny s a ra

thc trng cụng tỏc qun lý i ng giỏo viờn cỏc trng tiu hc huyn An

Dng, thnh ph Hi Phũng theo chun NNGVTH, trờn c s ú xut mt s

bin phỏp cú tớnh cp thit, tớnh kh thi phự hp vi c im tỡnh hỡnh ca a

phng trong cụng tỏc qun lý i ng giỏo viờn nhm nõng cao cht lng i

ng GVTH huyn An Dng, theo yờu cu chun ngh nghip giỏo viờn tiu hc

trong giai on hin nay.

1.2. Nhng nụ i dung li luõ n c ban ca ti.

1.2.1. Qun lý - Bin phỏp qun lý1.2.1.1. Qun lý

T khi xut hin xó hi loi ngi, trc nhu cu sinh tn v phỏt trin, con

ngi ó bit quy t thnh by, thnh nhúm. T lao ng n l n lao ng

phi hp, phc tp, con ngi ó bit phõn cụng, hp tỏc vi nhau trong cng

ng nhm t c nng sut lao ng cao hn. S phõn cụng, hp tỏc ú ũi

hi phi cú s ch huy, phi hp, iu hnh,... ú chớnh l hot ng qun lý.

Khi núi n s cn thit ca qun lý, coi qun lý l mt c im vn cú,

bt bin v mt lch s ca i sng xó hi, Cỏc - Mỏc ó vit: "Bt c lao ng

xó hi trc tip hay lao ng chung no tin hnh trờn mt quy mụ tng i ln

u yờu cu phi cú mt s ch o iu ho nhng hot ng cỏ nhõn. S ch

o ú phi l nhng chc nng chung, tc l nhng chc nng phỏt sinh t s

khỏc nhau gia s vn ng chung ca ton b c th sn xut vi nhng vn

ng cỏ nhõn ca nhng khớ quan c lp hp thnh c th sn xut ú. Mt

nhc s c tu v cm thỡ t iu khin ly mỡnh, nhng mt dn nhc thỡ phi cú

nhc trng." [ 37, tr. 480]

Vi nhiu cỏch tip cn cỏc gúc kinh t, xó hi, giỏo dc,... cỏc nh

khoa hc trong v ngoi nc ó a ra nhng nh ngha tng i ng nht v

khỏi nim qun lý.

Theo nh khoa hc ngi M Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915),

ngi c hu th coi l "cha ca thuyt qun lý khoa hc", l ngi rt thnh

cụng trong qun lý sn xut. ễng ó th hin t tng ct lừi ca mỡnh trong qun lý :

Qun lý l khoa hc ng thi l mt ngh thut thỳc y xó hi phỏt trin. ễng

cho rng: "Qun lý l bit c chớnh xỏc iu bn mun ngi khỏc lm v sau

ú hiu c rng h ó hon thnh cụng vic mt cỏch tt nht v r nht."

[17, tr. 327]

Henry Fayol, nh nghiờn cu ngi Phỏp (1841 - 1925) cho rng: Qun lý

l quỏ trỡnh t n mc tiờu ca t chc bng cỏch vn dng cỏc hot ng : k

hoch hoỏ, t chc, ch o (lónh o) v kim tra. ễng cũn khng nh "Khi con

ngi lao ng hp tỏc thỡ iu ti quan trng l h cn phi xỏc nh rừ cụngvic m h phi hon thnh v cỏc nhim v ca mi cỏ nhõn phi l mt li dt

nờn mc tiờu ca t chc." [ 9, tr. 31]

Cũn H.Koontz (ngi M) li khng nh: "Qun lý l mt hot ng thit

yu, nú m bo phi hp nhng n lc hot ng mi cỏ nhõn nhm t c

cỏc mc ớch ca nhúm (t chc). Mc tiờu ca qun lý l hỡnh thnh mt mụi

trng m trong ú con ngi cú th t c cỏc mc ớch ca nhúm vi thi

gian, tin bc, vt cht v s bt món cỏ nhõn ớt nht."

[ 38]

Vit Nam, cỏc nh nghiờn cu cng cú nhng nh ngha khỏc nhau v

thut ng qun lý, tu theo cỏc cỏch tip cn khỏc nhau.

Tip cn trờn phng din hot ng ca mt t chc, tỏc gi Nguyn Ngc

Quang cho rng "Qun lý l tỏc ng cú mc ớch, cú k hoch ca ch th qun

lý n ngi lao ng núi chung l khỏch th qun lý, nhm thc hin c

nhng mc tiờu d kin." [ 31]

Tỏc gi Trn Khỏnh c khng nh "Qun lý l hot ng cú ý thc ca

con ngi nhm phi hp hnh ng ca mt nhúm ngi, hay mt cng ng

ngi t c cỏc mc tiờu ra mt cỏch hiu qu nht."[17, tr. 328]Theo tỏc gi Nguyn Quc Chớ - Nguyn Th M Lc thỡ nh ngha kinh

in nht v qun lý l: "Quỏ trỡnh t n mc tiờu ca t chc bng cỏch vn

dng cỏc hot ng(chc nng) k hoch hoỏ, t chc, ch o, (lónh o) v

kim tra. [9, tr.9]

Theo PGS.TS ng Quc Bo: Thut ng "Qun lý" (Ting Vit gc Hỏn)

lt t c bn cht ca hot ng ny trong thc tin, nú bao gm hai quỏ trỡnh

tớch hp vo nhau, gn kt vi nhau. Quỏ trỡnh "Qun" gm s coi súc, gi gỡn,

duy trỡ h trng thỏi "n nh"; quỏ trỡnh "Lý" gm s sa sang, sp xp, i

mi h, a h vo th "phỏt trin". Qun lý l n nh v phỏt trin h thng.

Ngi qun lý phi luụn xỏc nh v phi hp tt, sao cho trong "Qun" phi cú

"Lý" v trong "Lý" phi cú "Qun", lm cho trng thỏi ca h thng qun lý luụn

c trng thỏi "cõn bng ng."Qua cỏc khỏi nim trờn, cú th hiu khỏi nim qun lý bao gm cỏc ni

hm ch yu: qun lý l hot ng c tin hnh trong mt t chc; vi cỏc tỏc

ng cú tớnh hng ớch ca ch th qun lý, nhm phi hp n lc ca cỏc cỏ

nhõn thc hin mc tiờu ca t chc.

Bn cht ca hot ng qun lý l s tỏc ng cú mc ớch ca ngi qun

lý n tp th ngi b qun lý nhm t c mc tiờu qun lý. Trong giỏo dc

nh trng ú l tỏc ng ca ngi qun lý n tp th giỏo viờn, hc sinh v cỏc

lc lng khỏc nhm thc hin h thng cỏc mc tiờu giỏo dc.Cú th mụ t bn cht ca hot ng qun lý qua s sau:

Sơ đồ 1.1 : Mô hình về quản lýCông cụ

quản lýChủ thể

quản lýMôi tr-ờng quản lýKhách

thể quản

Mục tiêu

quản lýPh-ơng pháp

quản lýCh th qun lý cú th l mt cỏ nhõn, mt nhúm hay mt t chc.Khỏch th qun lý l nhng con ngi c th v s hỡnh thnh t nhiờn cỏc

quan h gia nhng con ngi, gia cỏc nhúm ngi khỏc nhau; l cỏc nhim v

cõ n giai quyờ t ờ tụ chc thc hiờ n s ma ng cua minh...Khi cỏ nhõn cha xỏc nh c i tng qun lý, ng nhiờn qun lý

cha din ra, v cỏ nhõn ú cha phi l ch th qun lý. Nh vy, ch cú nhng

yu t no ú ca khỏch th qun lý tham gia vo hot ng, cú tỏc dng ng c

hoỏ (cha ng mc ớch qun lý) mt cỏ nhõn (tp th) no ú thỡ nú mi tr

thnh i tng qun lý.

Cụng c qun lý v phng tin tỏc ng ca ch th qun lý ti khỏch th qun

lý nh: Mnh lnh, quyt nh, chớnh sỏch, lut l,...

Mc tiờu l cỏi ớch cui cựng ca hot ng qun lớ.

* Cỏc chc nng c bn ca qun lý: Qun lý cú bn chc nng chớnh nh sau:

- Chc nng k hoch hoỏ.

- Chc nng t chc.

- Chc nng lónh o (ch o).

- Chc nng kim tra.

Cỏc chc nng chớnh ca hot ng qun lý luụn c thc hin liờn tip,

an xen vo nhau, phi hp v b sung cho nhau to thnh chu trỡnh qun lý.

Trong chu trỡnh ny, yu t thụng tin luụn cú mt trong tt c cỏc giai on, nú

va l iu kin, va l phng tin khụng th thiu c khi thc hin chc

nng qun lý v ra quyt nh qun lý. Tỏc gi Nguyn Quc Chớ ó nhn mnh

vai trũ ca thụng tin trong qun lý: "khụng cú thụng tin, khụng cú qun lý".

Mi liờn h cỏc chc nng qun lý c th hin qua s sau:

S 1.2: Quan h cỏc chc nng qun lý

K hochKim traThụng tinT chcNh vy, thut ng qun lý cú th c hiu theo nhiu ngha khỏc nhau,

tu thuc vo gúc nghiờn cu ca cỏc ngnh khoa hc khỏc nhau. Cú th núi

rng: qun lý va l mt khoa hc, va l mt ngh thut. L hot ng khoa hc,

bi l cỏc hot ng qun lý cú t chc, cú nh hng da trờn nhng quy lut,

nhng nguyờn tc v phng phỏp hot ng c th. ng thi, qun lý cng l

mt ngh thut vỡ nú vn dng sỏng to trờn nhng iu kin c th trong s kt

hp v tỏc ng nhiu mt ca cỏc yu t khỏc nhau trong xó hi. Qun lý ỳng s

giỳp cho t chc hn ch c cỏc tn ti, phỏt huy nhng mt mnh gúp phn

to nim tin, sc mnh v truyn thng ca mt t chc.

1.1.2.2.Bin phỏp qun lý:

Theo t in ting Vit ca nh xut bn T in Bỏch khoa H Ni nm

2005: "Bin phỏp l cỏch la chn hnh ng sao cho phự hp vi mc ớch".

Theo t in Ting Vit thụng dng do Nguyn Nh í ch biờn, bin phỏp

l "cỏch lm, cỏch thc tin hnh". Bin phỏp l cỏch thc hnh ng thc

hin mt mc ớch, l cỏch lm gii quyt mt vn c th.

Nh vy, bin phỏp l mt b phn hp thnh ca phng phỏp, cú ngha l

s dng mt phng phỏp no ú phi s dng nhiu bin phỏp khỏc nhau v

cựng mt bin phỏp cú th s dng trong nhiu phng phỏp khỏc nhau.

Bin phỏp qun lý: l cỏch thc tỏc ng vo i tng qun lý giỳp ch

th nõng cao kh nng hon thnh cú kt qu cỏc mc tiờu ra.

Cỏc bin phỏp qun lý cú liờn quan cht ch vi nhau to thnh mt h

thng cỏc bin phỏp, cỏc bin phỏp ny s giỳp cho cỏc nh qun lý thc hin tt

hn cỏc phng phỏp qun lý ca mỡnh nhm mang li hiu qu ti u ca b

mỏy.T cỏc phõn tớch trờn, cú th hiu rng: Bin phỏp qun lý NGV l cỏch

thc, l con ng nhm tỏc ng cú mc ớch, cú hiu qu n NGV lm cho

i ng ny ngy cng ng b, hon chnh, v s lng, chun v trỡnh ,

hp lý v c cu, ỏp ng yờu cu ngy cng cao ca s nghip giỏo dc - o

to, ng thi phỏt huy c kh nng sỏng to cng nh cng hin ca h cho

vic t n mc tiờu ca nh trng ỏp ng yờu cu ca bi cnh mi.

1.2.2. Qun lý giỏo dc, qun lý nh trng.

1.2.2.1. Qun lý giỏo dc:

Giỏo dc l mt b phn ca xó hi, nờn qun lý giỏo dc (QLGD) l mt

loi hỡnh qun lý xó hi. Da trờn khỏi nim "qun lý" cỏc nh nghiờn cu v giỏo

dc ó a ra nhiu nh ngha v QLGD nh sau:

Hc gi ni ting M.I Kụnacụp cho rng: QLGD l tp hp nhng bin

phỏp t chc, cỏn b, k hoch, ti chớnh cung tiờu... nhm m bo vn hnh

bỡnh thng ca cỏc c quan trong h thng giỏo dc tip tc phỏt trin v m

rng c v mt s lng ln cht lng.

Theo P.V.Khuụminxky: QLGD l tỏc ng cú h thng, cú k hoch, cú ý

thc, cú mc ớch ca cỏc ch th qun lý cỏc cp khỏc nhau n tt c cỏc khõu

ca h thng giỏo dc nhm m bo s phỏt trin ton din v hi ho ca h.

Theo PGS. TS ng Quc Bo: "Qun lý giỏo dc theo ngha tng quan l

iu hnh, phi hp cỏc lc lng nhm y mnh cụng tỏc o to th h tr

theo yờu cu phỏt trin kinh t - xó hi. Ngy nay, vi s mnh phỏt trin giỏo

dc, cụng tỏc giỏo dc khụng ch gii hn th h tr m cho tt c mi ngi.

Cho nờn QLGD c hiu l s iu hnh h thng giỏo dc quc dõn."[ 1]

Vi tỏc gi Trn Kim: "Qun lý giỏo dc c hiu l nhng tỏc ng t

giỏc (cú ý thc, cú mc ớch, cú k hoch, cú h thng, hp quy lut) ca ch th

qun lý n tt c cỏc mt xớch ca h thng cỏc cp khỏc nhau (T Trung

ng n a phng) nhm thc hin cú cht lng v hiu qu mc tiờu phỏt

trin giỏo dc v o to th h tr theo yờu cu ca xó hi."

[ 25, tr.10]T nhng quan nim trờn, cú th hiu: Qun lý giỏo dc l quỏ trỡnh tỏc

ng cú t chc v mang tớnh h thng ca ch th qun lý lờn i tng qun lý

nhm a hot ng ca mi c s giỏo dc, cng nh ton b h thng giỏo dc

t ti mc tiờu xỏc nh. ú l nhng tỏc ng phự hp quy lut khỏch quan,

hng ti vic thc hin cỏc mc tiờu phỏt trin kinh t - xó hi.

Bn cht ca QLGD l quỏ trỡnh tỏc ng cú nh hng ca ch th qun

lý lờn cỏc thnh t tham gia vo quỏ trỡnh hot ng giỏo dc nhm thc hin hiu

qu mc tiờu giỏo dc.

Mc tiờu ca QLGD chớnh l trng thỏi mong mun trong tng lai i vi

h thng giỏo dc, i vi trng hc, hoc i vi nhng thụng s ch yu ca

h thng giỏo dc trong mi nh trng. Nhng thụng s ny c xỏc nh trờn

c s ỏp ng nhng mc tiờu tng th ca s phỏt trin kinh t xó hi trong tng

giai on phỏt trin kinh t ca t nc. Mc tiờu ny gm: m bo quyn hc

sinh vo cỏc ngnh hc, cp hc, cỏc lp hc ỳng ch tiờu v tiờu chun. m

bo ch tiờu v cht lng t hiu qu o to, phỏt trin tp th s phm ng

b, nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v v i sng vt cht. Xõy dng v

hon thin cỏc t chc chớnh quyn, ng, on th, qun chỳng thc hin tt

nhim v giỏo dc v o to.

i tng ca QLGD l hot ng ca cỏn b, giỏo viờn, hc sinh v t

chc s phm ca nh trng trong vic thc hin k hoch v chng trỡnh

GD&T nhm t c mc tiờu giỏo dc ó quy nh vi cht lng cao.

Ni dung QLGD bao gm mt s vn c bn, ú l: Xõy dng v ch

o thc hin chin lc; quy hoch; k hoch; chớnh sỏch phỏt trin giỏo dc;

ban hnh, t chc thc hin cỏc vn bn quy phm phỏp lut v giỏo dc, tiờu

chun nh giỏo, tiờu chun c s vt cht thit b trng hc; t chc b mỏy

QLGD; t chc, ch o vic o to bi dng cỏn b qun lý, GV; huy ng s

dng cỏc ngun lc...

1.2.2.2. Qun lý nh trng:

Nh trng l mt dng thit ch t chc chuyờn bit v c thự ca xó hi,

c hỡnh thnh do nhu cu tt yu khỏch quan ca xó hi, nhm thc hin chcnng truyn th cỏc kinh nghim xó hi cn thit cho tng nhúm dõn c nht nh

trong cng ng v xó hi. Nh trng l mt b phn ca xó hi, l t chc giỏo

dc c s ca h thng Giỏo dc quc dõn. Do ú, qun lý nh trng l mt b

phn trong qun lý giỏo dc, nh trng (c s giỏo dc) chớnh l ni tin hnh

giỏo dc - o to cú nhim v trang b kin thc cho mt nhúm dõn c nht nh.

Cú th thy rng, qun lý hot ng giỏo dc trong nh trng ph thụng

chớnh l xõy dng mi quan h qun lý gia cỏc hỡnh thc cụng tỏc tp th, cỏch

i x gia hc sinh v giỏo viờn. Do con ng giỏo dc lõu di, c bit hm

sỳc v trớ tu v cm xỳc, do cỏc tỡnh hung trong i sng tõm hn nờn tp th

nh trng cú s bin i liờn tc. Tt c nhng iu ú t ra yờu cu cao i

vi vic qun lý nh trng, vic t chc hp lý quỏ trỡnh giỏo dc, hc tp, vic

xõy dng cỏc iu kin vt cht k thut, t chc s phm v vic to ra nhng

iu kin khỏc ca lao ng, ca giỏo viờn, ca hc sinh.

Hot ng dy v hc l hot ng trung tõm ca nh trng. Mi hot

ng a dng, phc tp khỏc u hng vo hot ng trung tõm ny. Do vy,

qun lý nh trng chớnh l: Qun lý hot ng dy - hc, lm sao a hot ng

ú t trng thỏi ny sang trng thỏi khỏc dn dn tin ti mc tiờu o to.

Theo PGS. TS ng Quc Bo "Trng hc l mt thit ch xó hi trong

ú din ra quỏ trỡnh o to, giỏo dc vi s hot ng tng tỏc ca hai nhõn

t: Thy - Trũ. Trng hc l mt b phn ca cng ng v gung mỏy ca h

thng GDQD. [ 2]

Tỏc gi Phm Minh Hc ó a ra ni dung khỏi quỏt v khỏi nim qun lý

nh trng nh sau: Qun lý nh trng l thc hin ng li giỏo dc ca

ng trong phm vi trỏch nhim ca mỡnh, tc l a nh trng vn hnh theo

nguyờn lý giỏo dc tin ti mc tiờu giỏo dc, mc tiờu o to i vi ngnh

giỏo dc, vi th h tr v vi tng hc sinh. [ 20]

Qun lý nh trng chớnh l nhng cụng vic m ngi cỏn b qun lý nh

trng thc hin chc nng qun lý thc hin cỏc nhim v cụng tỏc ca mỡnh.

ú chớnh l nhng hot ng cú ý thc, cú k hoch v hng ớch ca ch thqun lý tỏc ng ti cỏc hot ng ca nh trng nhm thc hin cỏc chc nng,

nhim v m tiờu im l quỏ trỡnh dy hc.

Nh vy ta cú th hiu, cụng tỏc qun lý nh trng bao gm s qun lý

cỏc quan h ni b ca nh trng v quan h gia nh trng vi xó hi.

Trong bi cnh hin i, nh trng c tha nhn rng rói nh mt thit

ch chuyờn bit ca xó hi giỏo dc, o to th h tr thnh cụng dõn hu ớch

cho tng lai. Thit ch ú cú mc ớch rừ rng, cú t chc cht ch, c cung

ng cỏc ngun lc cn thit cho vic thc hin chc nng ca mỡnh m khụng mt

thit ch no cú th thay th c. Bn cht giai cp ca nh trng ó c

khng nh bi tớnh mc ớch cng nh cỏch thc vn hnh ca nú.

tt c nhng nh ngha v qun lý nh trng u ni bt lờn cỏi chung,

cỏi bn cht ca qun lý nh trng l h thng nhng tỏc ng cú mc ớch, cú

k hoch ca ch th qun lý lm cho nh trng vn hnh theo ng li v

nguyờn lý giỏo dc ca ng thc hin thng li mc tiờu o to ca ngnh

giỏo dc giao phú cho mi nh trng. Vỡ vy, qun lý nh trng l qun lý ton

din. Bao gm:

Qun lý i ng nh giỏo

Qun lý hc sinh

Qun lý quỏ trỡnh dy - hc

Qun lý c s vt cht, trang thit b dy hc

Qun lý ti chớnh trng hc

Qun lý mi quan h gia con ngi v cng ng.

Tn dng cỏc ngun lc u t cng nh cỏc lc lng xó hi úng gúp, xõy

dng hng vo vic y mnh mi hot ng ca nh trng t c mc tiờu,

k hoch o to, a nh trng n mt trng thỏi mi.

1.2.3. Giỏo viờn - i ng giỏo viờn

1.2.3.1.Giỏo viờn:

T in Ting Vit - Nh xut bn Khoa hc Xó hi - H Ni, 1994 nh

ngha: Giỏo viờn (danh t) l ngi dy hc bc ph thụng hoc tng ng.Ti iu 70, Lut Giỏo dc nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam nm

2005 ó a ra nh ngha phỏp lý y v nh giỏo v nhng tiờu chun ca

nh giỏo:

1. Nh giỏo l ngi lm nhim v ging dy, giỏo dc trong nh trng

hoc cỏc c s giỏo dc.

2. Nh giỏo phi cú nhng tiờu chun sau õy:

a. Phm cht, o c, t tng tt.

b. t trỡnh chun c o to v chuyờn mụn, nghip v.

c. sc kho theo yờu cu ngh nghip

d. Lý lch bn thõn rừ rng.

Lut giỏo dc cng ó quy nh c th v tờn gi i vi tng i tng

nh giỏo theo cp, bc ging dy v cụng tỏc. Nh giỏo dy cỏc c s giỏo dc

mm non, giỏo dc ph thụng, giỏo dc ngh nghip gi l giỏo viờn. Nh giỏo

ging dy v cụng tỏc cỏc c s giỏo dc i hc v sau i hc gi l ging

viờn.

Trong phm vi nghiờn cu ti ny, nghiờn cu nh giỏo cp Tiu

hc, nờn cỏc khỏi nim c dựng trong ti vi tờn gi giỏo viờn. Giỏo viờn

dy cp Tiu hc gi l giỏo viờn Tiu hc, giỏo viờn dy cp THCS gi l

giỏo viờn THCS.

1.2.3.2. i ng giỏo viờn

Trong t in ting Vit nh ngha: "i ng l tp hp s ụng ngi

cựng chc nng, nhim v hoc ngh nghip hp thnh lc lng hot ng trong

h thng (t chc) v cựng chung mt mc ớch nht nh. [ 32]

Theo tỏc gi ng Quc Bo: i ng l mt tp th ngi gn kt vi

nhau, cựng chung lý tng, mc ớch, rng buc nhau v vt cht, tinh thn v

hot ng theo mt nguyờn tc.

Khỏi nim i ng tuy cú nhiu cỏch hiu khỏc nhau, nhng u cú chung

mt im, ú l: Mt nhúm ngi c t chc v tp hp thnh mt lc lng,

thc hin mt hay nhiu chc nng, cú th cựng hay khụng cựng ngh nghip,

nhng u cú chung mt mc ớch nht nh v cựng hng ti mc ớch ú.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

×