1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

2 Một số khái niệm cơ bản về đào tạo đại học và đảm bảo chất lƣợng giáo dục đại học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 88 trang )


độ đào tạo; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề

thuộc chuyên ngành được đào tạo; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có ý thức

phục vụ nhân dân; có tinh thần đổi mới và trách nhiệm nghề nghiệp; thích

nghi với môi trường công tác; có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc.

1.2.2 Đào tạo đại học liên kết quốc tế.

1.2.2.1 Định nghĩa

Đào tạo đại học liên kết quốc tế hay hợp tác quốc tế về giáo dục đại học

là hình thức liên kết đào tạo giữa nhiều nước và vùng lãnh thổ. Đào tạo hợp

tác quốc tế phối hợp hoạt động giáo dục đào tạo để thúc đẩy sự phát triển về

chất và lượng của giáo dục đại học..

1.2.2.2. Mục tiêu phát triển hợp tác quốc tế

Tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học tiên tiến của thế giới phù hợp với

yêu cầu phát triển của Việt Nam, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế

giới.

Hợp tác quốc tế góp phần tích cực thực hiện mục tiêu đào tạo, nghiên

cứu khoa học chất lượng cao, ngang tầm khu vực, từng bước đạt trình độ quốc

tế.

Hợp tác quốc tế bình đẳng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu

khoa học và sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao nội lực và đem lại nguồn thu

cho nhà trường.

1.2.2.3. Phương hướng liên kết đào tạo quốc tế.

- Đa phương hoá, đa dạng hoá loại hình hợp tác, tăng cường hội nhập

khu vực và quốc tế. Chú trọng đẩy mạnh hợp tác với các cường quốc trên thế

giới về giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học (các nước Bắc Mỹ, Liên

minh Châu Âu, các nước Đông Bắc Á, Đông Âu).

- Tăng cường, mở rộng và chính thức hóa các hoạt động hợp tác trao

đổi giảng viên và sinh viên với các trường đại học trên thế giới, có thể cùng14liên kết với các trường đại học và các cơ sở giáo dục liên quan trong nước để

triển khai mô hình hợp tác này.

- Phát triển hoạt động liên doanh, liên kết với các trường đại học trên

thế giới trong việc tuyển sinh, đào tạo đại học cho sinh viên Việt Nam tại Việt

Nam và tại các nước khác như mô hình nhiều trường Đại học của Việt Nam

đã áp dụng.

- Phát triển các dự án nghiên cứu liên quốc gia nhằm tăng cường học

tập và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

- Từng bước triển khai các hoạt động dịch vụ, tăng nguồn thu cho nhà

trường thông qua hợp tác quốc tế. mở rộng quyền tự chủ, có cơ chế chính

sách khuyến khích các đơn vị và cá nhân về hợp tác quốc tế trong khuôn khổ

luật pháp.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và các trường đại học để

tìm kiếm các nguồn học bổng tài trợ cho cán bộ - giảng viên đi đào tạo, bồi

dưỡng để nâng cao trình độ, tài trợ học bổng cho sinh viên xuất sắc hoặc hoàn

cảnh khó khăn. Tìm kiếm các nguồn kinh phí để tài trợ cho nghiên cứu khoa

học, cử cán bộ- giảng viên đi giao lưu khoa học với nước ngoài.

- Khuyến khích các giảng viên, các nhà khoa học làm công tác hợp tác

quốc tế nhằm tạo ra mạng lưới cộng tác viên trong hợp tác quốc tế với chính

sách động viên, khen thưởng kịp thời; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ chuyên trách.

1.2.2.4 Các hình thức liên kết đào tạo quốc tế bậc đại học

Để thực hiện phương hướng và mục tiêu hợp tác quốc tế nêu trên, các

trường đại học đều có phòng Quan hệ Quốc tế nhằm thực thi và vận hành các

chương trình hợp tác quốc tế

- Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế theo hình thức 1+3 (+4): Đây

là chương trình liên kết đào tạo trong đó có 1 năm học dự bị tại một trường sở

tại và 3 năm hoặc 4 năm học đại học tại nước ngoài. Sau khi kết thúc khóa15học dự bị ngôn ngữ, sinh viên có thể chuyển học đại học tại các trường đối

tác.

- Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế theo hình thức 2+2: Đây là

chương trình liên kết đào tạo cho phép sinh viên học theo chương trình đào

tạo được thống nhất giữa hai trường đại học. Sau khi học hết 2 năm tại trường

sở tại, sinh viên được chuyển tiếp vào năm thứ 3 của trường đối tác. Kết thúc

khóa học, sinh viên được trường đối tác cấp bằng đại học.

- Chương trình liên kết đào tạo 3+1: Đây là chương trình liên kết đào

tạo 3 năm tại Việt Nam và 1 năm tại nước ngoài hoặc ngược lại. Chương trình

đào tạo 3 năm tại Việt Nam được đối tác nước ngoài công nhận trong đó tập

trung vào những kiến thức chuyên ngành chủ yếu và học ngôn ngữ.

- Chương trình liên kết đào tạo tại chỗ: Đây là chương trình liên kết

đào tạo 3 năm hoặc 4 năm hoàn toàn tại Việt Nam, đào tạo theo chương trình

thống nhất giữa trường đại học của Việt Nam và trường đại học đối tác dưới

sự cho phép của Bộ giáo dục 2 nước. Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên sẽ

được trường đối tác cấp bằng đại học.

- Chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng (song bằng): Đây là

chương trình liên kết đào tạo 4 năm hoàn toàn tại Việt Nam, đào tạo theo

chương trình thống nhất giữa trường đại học của Việt Nam và trường đại học

đối tác dưới sự cho phép của Bộ giáo dục 2 nước. Sau khi kết thúc khóa học,

sinh viên sẽ được cả hai trường cùng cấp bằng đại học (song bằng)

1.2.3 Khái niệm chất lượng đào tạo đại học

Khá nhiều các học giả, nhà quản lý giáo dục hiện nay tạm chấp nhận:

“Chất lượng là sự trùng khớp với mục tiêu”. Mục tiêu của khóa học, môn

học... được xây dựng trên cơ sở xác định chất lượng bên trong là sự phù hợp

với mục tiêu đào tạo và chất lượng bên ngoài là sự thỏa mãn nhu cầu xã hội

hoặc người thụ hưởng dịch vụ giáo dục. Nói cách khác, chất lượng giáo dục

đại học với tư cách là hiệu quả của việc đạt mục đích của trường đại học vừa16là sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Như vậy, một trường đại học có chất

lượng cao là trường tuyên bố rõ ràng sứ mạng (mục đích) của mình và đạt

được mục đích đó một cách hiệu quả và hiệu suất nhất đồng thời sứ mạng,

mục đích đó đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng dịch vụ giáo dục của

trường đó. Trường đại học chất lượng cao là trường giải quyết được mâu

thuẫn giữa một bên là nhu cầu của người thụ hưởng dịch vụ giáo dục và một

bên là khả năng đáp ứng được nhu cầu đó một cách hiệu quả nhất với nguồn

lực nội tại của mình.

Chất lượng giáo dục trường đại học mà cụ thể là chất lượng đào tạo đại

học là sự đáp ứng mục tiêu do nhà trường đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục

tiêu giáo dục đại học của Luật giáo dục, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn

nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

1.2.4 Khái niệm đảm bảo chất lượng đào tạo đại học.

Trong đào tạo đại học, đảm bảo chất lượng được xác định như các hệ

thống, chính sách, thủ tục, quy trình, hành động và thái độ được xác định từ

trước nhằm đạt được, duy trì, giám sát và củng cố chất lượng.

Theo Warren Piper (1193), đảm bảo chất lượng trong đào tạo đại học

được xem là “tổng số các cơ chế và quy trình được áp dụng nhằm đảm bảo

chất lương đã được định trước hoặc việc cải tiến chất lượng liên tục – bao

gồm việc hoạch định, việc xác định, khuyến khích, đánh giá và kiểm soát chất

lượng”.

Trong bối cảnh về sứ mạng và tầm nhìn của các trường đại học, đảm

bảo chất lượng nghĩa là quy trình đảm bảo rằng các hoạt động thực tiễn, các

nguyên tắc hay hành động đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đặc

biệt chú trọng đến các lãnh vực chính như giảng dạy, học tập, nghiên cứu và

các dịch vụ cộng đồng. Mục tiêu tổng quát là liên tục đẩy mạnh và cải tiến

chất lượng chương trinh, cách phân phối chương trình và trang thiết bị hỗ

trợ....17Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế định nghĩa “Đảm

bảo chất lượng có thể liên quan đến một chương trình, một cơ sở hay một hệ

thống giáo dục đại học tổng quát. Trong mỗi trường hợp, đảm bảo chất lượng

là tất cả các quan điểm, đối tượng, hoạt động và quy trình mà đảm bảo rằng

các tiêu chuẩn thích hợp về mặt giáo dục đang được duy trì và nâng cao trong

suốt sự tồn tại và sử dụng; cùn với các hoạt động kiểm soát chất lượng trong

và ngoài mỗi chương trình. Đảm bảo chất lượng còn là việc làm cho các tiêu

chuẩn và quá trình đều được cộng đồng giáo dục và công chúng biết đến rộng

rãi”.

Tóm lại, đảm bảo chất lượng đào tạo đại học được xác định như các hệ

thống, chính sách, thủ tục, quy trình, hành động và thái độ được xác định từ

trước nhằm đạt được, duy trì, giám sát và củng cố chất lượng giáo dục ở mức

chuẩn cho phép nhất định và tìm ra những giải pháp để không ngừng nâng cao

chất lượng giáo dục; đảm bảo để trường đại học hoàn thành sứ mạng.

1.3 Các điều kiện đảm bảo chất lƣợng đào tạo của một trƣờng đại

học

Chất lượng đào tạo đại học không thể tách rời hiệu quả xã hội. Việc đòi

hỏi chất lượng và chính sách nhằm đảm bảo chất lượng có nghĩa là tìm cách

hoàn thiện hơn những thành tố của cơ sở đào tạo. “Tất cả đường lối, hệ thông

tiến trình đều được lãnh đạo để nhằm đảm bảo sự duy trì và việc tăng chất

lượng sản phẩm giáo dục của trường đại học. hệ thống đảm bảo chất lượng là

một phương tiện mà các trường đại học sử dụng để tự khẳng định mình trong

đó có các điều kiện được đưa ra để sinh viên có thể đạt được những tiêu

chuẩn mà trường đặt ra”.

Như vậy, khái niệm đảm bảo chất lượng có thể được hiểu như là một sự

điều chỉnh trong quá trình đào tạo cho ăn khớp, đáp ứng với những điều kiện

cụ thể, những dự báo và có nghĩa là mục đích được đặt ra đạt được một cách

nghiêm túc với những tiêu chí về chất lượng đã được xác định đáp ứng yêu18cầu và phù hợp của xã hội trong từng giai đoạn lịch sử. Để đảm bảo chất

lượng đào tạo của một trường đại học thì cần thiết phải nghiên cứu các yếu tố

hay điều kiện cấu thành chất lượng đào tạo. Các điều kiện này gồm:

(a): Chương trình đào tạo

(b): Nguồn học liệu

(c): Công tác tuyển sinh

(d): Đội ngũ giảng dạy và cán bộ phục vụ

(e): Tổ chức hoạt động dạy và học

(f): Tổ chức quá trình kiểm tra, đánh giá

(g): Hồ sơ học tập và công tác người học

(h): Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.

1.3.1 Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo của trường đại học được xây dựng trên cơ sở

chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình giáo dục

được xây dựng với sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của

các tổ chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động theo quy định.

Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được

thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của

đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường

lao động.

Chương trình đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên được thiết

kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo.

Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở

tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà

tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức

khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa

phương hoặc cả nước.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với19Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

×