1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TỈNH YÊN BÁI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.78 MB, 101 trang )


- Định hướng phát triển của trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật

tỉnh Yên Bái đến năm 2015

Nâng cấp thành trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch

tỉnh Yên Bái. Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Yên Bái

được thành lập sẽ tạo ra nguồn nhân lực lao động khoa học xã hội và

nhân văn dồi dào, vững chắc; giữ vững sự ổn định chính trị đáp ứng nhu

cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Yên Bái và phần lớn các

tỉnh Tây Bắc. Trước xu thế mở cửa hội nhập của đất nước nhà trường sẽ

là trung tâm đào tạo cán bộ diễn viên và giáo viên, là nơi nghiên cứu

khoa học nhân văn, góp phần bảo tồn di sản văn hoá các dân tộc thiểu số

Yên Bái và khu vực. Ngoài ra còn là cơ sở đào tạo, bổ xung lực lượng

cán bộ chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật, du lịch cho ngành Văn hoáthông tin, ngành dịch vụ Thương mại du lịch, ngành dịch vụ Công

nghiệp và giáo viên sư phạm Nhạc- Hoạ cho ngành Giáo dục & Đào tạo

ở vùng cao Tây bắc. Thường xuyên thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nâng

cao năng lực quản lý Văn hoá xã hội và nghiệp vụ cho cán bộ văn hoá

thông tin địa phương.

Chức năng nhiệm vụ:

+ Đào tạo cán bộ quản lý nghiệp vụ văn hoá, cán bộ thông tin tuyên

truyền cơ sở, hướng dẫn viên du lịch trong đó chú trọng du lịch văn hoá, du

lịch sinh thái và địa phương học. Đào tạo diễn viên các loại hình nghệ thuật

mà trọng tâm là nghệ thuật âm nhạc dân tộc, múa dân gian, hát dân ca, hội

hoạ đặc trưng miền núi. Đào tạo giáo viên sư phạm Nhạc- Hoạ cho ngành

Giáo dục & Đào tạo ở bậc cao đẳng chính quy. Đào tạo liên kết với các

trường và các địa phương trong cả nước, trong đó chú trọng đào tạo cán bộ

theo địa chỉ và người dân tộc thiểu số.64+ Bồi dưỡng và đào tạo lại cán bộ quản lý nghiệp vụ văn hoá, diễn

viên nghệ thuật, giáo viên sư phạm nhạc họa, và các ngành nghề thuộc khối

khoa học xã hội nhân văn phục vụ cho tỉnh Yên Bái và tỉnh bạn.

+ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật

vào công tác đào tạo, vào cuộc sống xã hội và công tác bảo tồn Di sản văn

hoá vật thể, phi vật thể.

+ Tham gia biểu diễn nghệ thuật, sinh hoạt văn hoá cộng đồng, triển

lãm mỹ thuật... phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, phục vụ đồng bào

cơ sở xã vùng cao và phục vụ xã hội.

+ Chăm lo quản lý giáo dục học sinh- sinh viên theo định hướng tự

điều chỉnh, khuyến khích rèn luyện và sáng tạo nghệ thuật.

+ Tăng cường sự hỗ trợ của các cấp, các ngành trong tỉnh để mở

rộng diện tích sử dụng và trang thiết bị phục vụ cho việc dạy- học.

+ Mở rộng quy mô và phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập

của nhân dân trong tỉnh và ngoài tỉnh.Tiến tới liên kết với Học viện Hồng

Hà tỉnh Vân Nam Trung Quốc.

Từ những định hướng phát triển của ngành Văn hoá thông tin và của

trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã nêu trên, đòi hỏi nhà

trường phải có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng mới

có thể đáp ứng được nhiệm vụ giảng dạy. Kết hợp với đánh giá trong phần

thực trạng đội ngũ giáo viên và quản lý đội ngũ giáo viên của nhà trường

còn một số bất cập. Tác giả luận văn đề xuất một số biện pháp quản lý

nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Văn hoá

nghệ thuật tỉnh Yên Bái.

3.2. Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng Trung cấp văn

hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái

3.2.1. Nhóm biện pháp tăng cường số lượng và cơ cấu đội ngũ giáo viên653.2.1.1. Quy hoạch đội ngũ giáo viên

Nghị quyết Trung ương hai khoá VIII về phát triển Giáo dục & Đào

tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá có nêu: “Nâng cao chất

lượng và đảm bảo đủ số lượng giáo viên cho toàn bộ hệ thống giáo dục.

Tiêu chuẩn hoá và hiện đại hoá các điều kiện dạy và học”. [ 4]

Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá VIII khẳng

định: “Củng cố kiện toàn các khoa, trường đào tạo cán bộ văn hoá nghệ

thuật, đội ngũ giảng viên, chương trình, giáo trình, tăng thêm điều kiện và

phương tiện kỹ thuật giảng dạy, học tập”.

“Xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ văn hoá”. [ 8, tr. 79]

Công tác cán bộ nói chung và giáo viên nói riêng của ngành văn hoá

trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước có một vai trò rất

quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về văn hoá- nghệ thuật. Cần

coi trọng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên vì đội ngũ này là:

- Lực lượng quyết định sự phát triển giáo dục của xã hội.

- Lực lượng trực tiếp thực hiện mục tiêu giáo dục là nâng cao dân trí,

đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Trong nhóm biện pháp tăng cường số lượng và cơ cấu đội ngũ

giáo viên trước hết cần quy hoạch đội ngũ. Quy hoạch nhằm chuẩn bị

đội ngũ cho tương lai. Quy hoạch đội ngũ giáo viên thực chất là biết dự

đoán nhu cầu giáo viên cho giai đoạn kế hoạch từ 3 – 5 năm và kế

hoạch dài hạn kế tiếp.

* Để xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên cần dựa trên những căn cứ:

- Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chức năng đào tạo của trường.

- Tiêu chuẩn và chức năng của đội ngũ giáo viên trường Trung cấp

chuyên nghiệp có đặc thù chuyên biệt văn hoá nghệ thuật.

- Thực trạng đội ngũ giáo viên về số lượng đội ngũ, cơ cấu đội ngũ,

chất lượng giáo viên.

66* Về phương pháp xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên văn hoá

nghệ thuật cần tiến hành các hoạt động:

- Thông qua khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên của trường, tiến

hành phân tích số lượng, cơ cấu, chất lượng giáo viên hiện có.

- Dự báo nhu cầu phát triển quy mô đào tạo, các loại hình đào

tạo, các ngành nghề đào tạo để dự báo đội ngũ giáo viên trong những

năm kế tiếp.

- Dự báo phát triển về trình độ đội ngũ giáo viên để tạo điều kiện cho

giáo viên trong quy hoạch được đào tạo bồi dưỡng, rèn luyện thực tế, tích

luỹ kinh nghiệm.

Trên cơ sở kế hoạch nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ giáo

viên của từng khoa, tổ bộ môn, căn cứ vào mục tiêu nâng cao chất lượng

đội ngũ giáo viên của nhà trường đến năm 2012, đảm bảo sự đồng bộ về cơ

cấu và trình độ chuyên môn của giáo viên. Chuẩn bị đội ngũ để nâng cấp

thành trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật trong thời gian tới.

3.2.1.2. Công tác tuyển chọn, sử dụng

Cần quy định cụ thể về chế độ tuyển dụng và công khai hoá những

tiêu chuẩn tuyển dụng.

*Trong công tác tuyển chọn giáo viên.

- Dựa trên trình độ, năng lực phẩm chất phù hợp với ngành nghề đào

tạo, không quá lệ thuộc vào quy trình hành chính và hạn chế các tác động

tiêu cực của xã hội.

- Tuyển chọn giáo viên trẻ, có năng lực và yêu nghệ thuật, đáp ứng

yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài cho sự phát triển của trường.

- Tổ chức thi tuyển đúng quy chế theo pháp lệnh công chức.

- Căn cứ vào nhu cầu công việc để tuyển chọn người cho phù hợp,

tránh việc dùng người để xếp việc.67- Trong tuyển chọn phải đáp ứng được yêu cầu dự báo về sự phát

triển của nhà trường.

- Sử dụng cả hình thức tuyển chọn tạm thời bằng hình thức ký hợp

đồng ngắn hạn, dài hạn để giải quyết được nhu cầu trước mắt.* Trong công tác sử dụng giáo viên.

- Sử dụng giáo viên đúng người, đúng việc, đảm bảo được khối nhất

trí trong nhà trường.

- Biết khai thác tiềm năng của đội ngũ giáo viên, biết phát huy những

mặt mạnh và hạn chế những mặt yếu của từng giáo viên.

- Sử dụng giáo viên gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng toàn diện.

- Phân công lao động sư phạm hợp lý.

- Đánh giá giáo viên đúng, phù hợp với năng lực trình độ.

- Sử dụng giáo viên phải nắm vững về đức, tài và tình trạng sức khoẻ

của từng giáo viên.

- Sử dụng đi đôi với sàng lọc. Đối với những giáo viên có năng lực

chuyên môn, có ý thức xây dựng nhà trường, xây dựng tập thể, có ý thức

tổ chức kỷ luật tốt và có ý chí phấn đấu cần được chú ý bồi dưỡng, sắp

xếp để phát huy tác dụng và khả năng của những giáo viên đó. Đối với

giáo viên sa sút về phẩm chất, năng lực chuyên môn không đáp ứng được

yêu cầu giảng dạy, bản thân không biết tự học, tự rèn luyện để vươn lên

thì không nên áp dụng hình thức thuyên chuyển mà cần cương quyết áp

dụng Luật lao động.

Để có được đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu phát triển của

sự nghiệp Giáo dục & đào tạo ở một nhà trường văn hoá nghệ thuật trước

hết cần xây dựng cho được một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ

về cơ cấu, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tình yêu nghệ thuật, có

68phẩm chất chính trị và đạo đức tốt. Xây dựng một tập thể giáo viên đoàn

kết nhất trí, có ý thức học tập để không ngừng nâng cao trình độ nghệ thuật

và nghiệp vụ sư phạm, năng động , sáng tạo đạt hiệu quả cao trong giảng

dạy. Cần coi trọng công tác tuyển chọn và sử dụng giáo viên, có như vậy

mới tạo động lực thúc đẩy đội ngũ sư phạm nói chung và từng giáo viên

nói riêng phấn đấu vươn lên.

3.2.1.3. Hoàn thiện về cơ cấu, loại hình, đảm bảo về số lượng đội ngũ giáo viên

Hoàn thiện về cơ cấu đội ngũ trên cơ sở cơ cấu chuyên ngành văn

hoá nghệ thuật, cơ cấu ngành nghề đào tạo của nhà trường, cơ cấu trình độ

chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên.

- Cơ cấu lứa tuổi của đội ngũ giáo viên cần đảm bảo 3 độ tuổi để

khai thác được những kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ ở những giáo

viên cao tuổi và khai thác tính nhanh nhạy ở giáo viên trẻ tuổi, duy trì tính

kế thừa trong giảng dạy và hoạt động nghệ thuật. Tỷ lệ giáo viên trẻ dưới

30 tuổi không nhiều (chiếm 20%) do vậy chưa có nhiều kinh nghiệm giảng

dạy, cần có sự dìu dắt của những giáo viên có kinh nghiệm để nâng cao

chất lượng đào tạo của nhà trường. Riêng bộ môn nhạc cụ dân tộc nên bổ

sung dần giáo viên trẻ.

- Đảm bảo đủ các loại hình, cân đối số giáo viên trong các bộ môn

chuyên ngành nghệ thuật. Cần chú ý đến thành phần cấu trúc giáo viên đầy

đủ.

+ Cần mời thêm các giảng viên Trung ương đầu ngành để hướng dẫn

cho các em học sinh chuyên ngành thanh nhạc và nhạc cụ.

+ Khoa âm nhạc, thanh nhạc, mỹ thuật, múa giáo viên còn thiếu, cần

tuyển thêm từ 08 đến 10 giáo viên phân bố đều cho các chuyên ngành trên.

- Số lượng đội ngũ giáo viên đến năm 2010 cần đạt từ 45 người và

năm 2012 là 50 người ( xem bảng 3.1) , trong đó trình độ thạc sỹ chiếm6950%, trình độ cử nhân 50%. Căn cứ vào yêu cầu giảng dạy của các bộ môn

để thực hiện chế độ thỉnh giảng hợp lý. Đảm bảo tỷ lệ giáo viên là người

địa phương, người dân tộc và trong đó chú trọng giáo viên người dân tộc

giảng dạy các chuyên ngành nghệ thuật dân tộc.

- Người quản lý ở những tầng bậc khác nhau họ lại có những năng

lực chuyên môn khác nhau. Càng ở cấp cơ sở yêu cầu về chuyên môn ( kỹ

năng nghề nghiệp) lại càng phải tinh thông, trong một khoa chuyên môn

người quản lý phải giỏi về chuyên môn đó, do vậy khi sắp xếp cán bộ quản

lý phải chú ý đến năng lực chuyên môn.

Bảng 3.1. Cơ cấu tổ chức đội ngũ giáo viên

trƣờng TC Văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái đến năm 2012.

TTNămĐơn vị2007201020121Âm nhạc49122Thanh nhạc2563Mỹ thuật4664Nghệ thuật Múa & sân khấu2455Nghiệp vụ văn hoá1010106Sư phạm Nhạc- hoạ337Trung tâm hoạt động thực hành338Bộ môn chung355Tổng cộng2545503.2.2. Nhóm biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

3.2.2.1. Đào tạo đội ngũ giáo viên.

- Gửi giáo viên đi đào tạo nâng cao trình độ ở trong và ngoài nước.

Căn cứ vào mục tiêu chiến lược của trường cần nâng cao trình độ

giáo viên, đồng thời cập nhật kiến thức và kỹ năng một cách toàn diện70nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo ngành nghề trong điều kiện mới. Cần có

một tỷ lệ nhất định số giáo viên có trình độ sau đại học để nâng quy mô

trường lên bậc Cao đẳng.

- Gửi giáo viên đi đào tạo lại.

Cử giáo viên đi đào tạo để nâng chuẩn, cập nhật những kiến thức

hiện đại và những sáng tạo mới của chuyên ngành văn hoá nghệ thuật.

3.2.2.2. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Bồi dưỡng với mục đích nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp

vụ, phẩm chất đạo đức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ

giáo viên.

a) Nội dung bồi dưỡng giáo viên.

- Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức.

+ Phẩm chất của người công dân: lập trường tư tưởng vững vàng

theo quan điểm giáo dục của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nước,

yêu chủ nghĩa xã hội.

+ Phẩm chất của nhà giáo: Yêu nghề, mẫu mực, quảng giao, hiểu

tâm lý học sinh, vị tha, khiêm tốn, tận tụy, thực sự phải là một nhân cách

chuẩn mực, làm gương và giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức, thế giới khoa học,

lý tưởng nghề nghiệp. Biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, có

ý thức xây dựng nhà trường, hiểu biết và tôn trọng pháp luật.

+ Phẩm chất người nghệ sỹ: năng động, sáng tạo, tính kỷ luật và có

trách nhiệm cao đối với sáng tác nghệ thuật.

Giáo viên nhận thức được vị trí, vai trò và chức năng nhiệm vụ của

mình đối với sự nghiệp giáo dục của Đảng và Nhà nước. Thực hiện mục

đích và nhiệm vụ giáo dục cơ bản trong nhà trường, góp phần vào sự

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Bồi dưỡng năng lực sư phạm.71Trong những năm tới, nhà trường cần tập trung bồi dưỡng hoàn

thành 2 chương trình bồi dưỡng sư phạm.

+ Chương trình bồi dưỡng sư phạm bậc 1 nhằm trang bị cho giáo

viên những kiến thức cơ bản về:

 Tâm lý học đại cương, tâm lý học sư phạm nghề nghiệp

nhằm nâng cao hiểu biết về cơ sở tâm lý học của hoạt động

dạy học.

 Lý luận dạy học, lý luận giáo dục, tổ chức quá trình đào

tạo…

Đây là chương trình bồi dưỡng cơ bản tối thiểu đối với giáo viên

trung cấp chuyên nghiệp.

+ Chương trình bồi dưỡng sư phạm bậc 2:

 Tiếp tục trang bị thêm cho giáo viên những kiến thức cơ

bản về lôgic học, tâm lý học, lý luận dạy học hiện đại và

một số vấn đề cần thiết cho việc nghiên cứu khoa học giáo

dục.

 Nâng cao năng lực sư phạm, tạo điều kiện cho giáo viên tự

nâng cao tay nghề, tham gia nghiên cứu khoa học nhằm

nâng cao hiệu quả tự đào tạo.

+ Bồi dưỡng về công nghệ dạy học hiện đại.

 Xu hướng đổi mới của công nghệ dạy học ở Việt Nam

Những công nghệ dạy học hiện đại đã được áp dụng ở Việt

Nam vào chuyên ngành văn hoá nghệ thuật.

Để giảng dạy và giáo dục học sinh, người giáo viên văn hoá nghệ

thuật phải là những nghệ sỹ, những nhà sư phạm giỏi có kiến thức về kỹ

năng sư phạm như: tổ chức, quản lý hoạt động dạy- học; tổ chức các hoạt

động giáo dục; tổ chức các hoạt động ngoại khoá; biểu diễn nghệ thuật…

72- Bồi dưỡng năng lực chuyên môn.

Chuyên môn nghề nghiệp là tổng hợp những kiến thức lý thuyết về

chuyên môn và kỹ năng nghề. Lý thuyết chuyên môn được công nhận bởi

cấp độ được đào tạo, kỹ năng nghề được xác định bởi các danh hiệu.

+ Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn.

 Nâng cao kiến thức chuyên ngành của đội ngũ giáo viên

đảm bảo tính dân tộc, hiện đại và nhân văn trong vốn kiến

thức của họ.

 Bồi dưỡng thường xuyên theo chuyên đề, cập nhật kiến

thức chuyên môn, phù hợp với xu thế phát triển của khoa

học và công nghệ.+ Bồi dưỡng kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp.

 Tự rèn luyện liên tục để nâng cao kỹ năng, kỹ xảo nghề.

 Tổ chức cho giáo viên thường xuyên luyện tập nghề. Tăng

cường thực hành biểu diễn nghệ thuật, hợp tác về văn hoá

với các nước trong khu vực và trên thế giới.

 Bồi dưỡng tay nghề để tham gia các kỳ hội diễn văn hoá

nghệ thuật toàn quốc. Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp

toàn quốc.

+ Bồi dưỡng về nghiên cứu khoa học, sáng tạo tác phẩm.

 Coi công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ của người

giáo viên, tăng cường tổ chức nghiên cứu khoa học, đề tài

cần tập trung và giải quyết những vấn đề bất cập của nhà

trường như: công nghệ thông tin, đội ngũ giáo viên, chất

lượng đào tạo...73 Sáng tạo tác phẩm là việc làm cần thiết và thường xuyên

của đội ngũ giáo viên văn hoá nghệ thuật. Cụ thể là sáng

tạo các tác phẩm về mỹ thuật, các vở diễn sân khấu, dàn

dựng các tác phẩm âm nhạc.

- Bồi dưỡng các kiến thức bổ trợ.

+ Bồi dưỡng về ngoại ngữ và tin học.

 Đưa vào kế hoạch từng tháng, từng học kỳ nội dung bồi

dưỡng ngoại ngữ và tin học cho đội ngũ giáo viên

 Tự tổ chức hoặc mời chuyên gia về dạy tại trường.

 Đầu tư cơ sở vật chất như: Phòng học ngoại ngữ, phòng

máy vi tính để giáo viên luyện tập và tự làm việc với máy

tính.

+ Bồi dưỡng về hiểu biết chung.

 Tạo điều kiện cho giáo viên được bồi dưỡng thêm về các

lĩnh vực khác như: lý luận chính trị, kiến thức quản lý,

quản trị kinh doanh, kiến thức pháp luật, bảo vệ môi

trường, tệ nạn xã hội, kiến thức về văn hoá chung, về giá trị

nhân văn…

 Tạo điều kiện cho giáo viên hiểu biết các loại hình nghệ

thuật trên thế giới, tạo tính cộng đồng cao trong đội ngũ.

Những nội dung bồi dưỡng giáo viên được cụ thể hoá bằng sơ đồ dưới đây:

Sơ đồ 3.1. Nội dung bồi dƣỡng giáo viên.

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊNPhẩm chất chính

trị đạo đứcNăng lực sư

phạmNăng lực

chuyên môn

74Các kiến thức

bổ trợXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

×