1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 2: QUY TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN HỆ TẠI CHỨC Ở HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN - THỰC TRẠNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.78 MB, 114 trang )


Trng Tuyờn hun Trung ng I, Trng i hc Tuyờn giỏo, Phõn vin

Bỏo chớ v Tuyờn truyn v ngy nay l Hc vin Bỏo chớ v Tuyờn truyn.

Ngay t ngy u thnh lp, nhim v ca nh trng ó c Trung

ng ng xỏc nh l o to, bi dng i ng cỏn b lm cụng tỏc t

tng - vn hoỏ bao gm: Phúng viờn, biờn tp viờn bỏo chớ, cỏn b tuyờn

truyn, cỏn b ging dy lý lun, biờn tp viờn xut bn. S ra i ca nh

trng phn ỏnh nhu cu ni ti ca ng ta trong quỏ trỡnh phỏt trin nh

Bỏc H ch rừ "ng ta phi t nõng cao mỡnh lờn na, m mun t nõng

cao mỡnh thỡ phi t chc hc tp lý lun trong ton ng, trc ht l

trong cỏn b ct cỏn ca ng". Nhim v ca nh trng khụng tỏch ri

nhim v ca ng, ca cỏch mng, ca dõn tc ta - quỏ trỡnh phỏt trin

ca nh trng gn cht vi quỏ trỡnh phỏt trin ca ng ta, ca dõn tc ta.

ú l quỏ trỡnh kt hp, phỏt trin phự hp vi nhim v ca trng

trong tng giai on cỏch mng. Cụng tỏc o to c xem nh lỏt ct

quan trng bi ú nhng giỏ tr ca quỏ trỡnh hot ng ca nh trng

c bc l ra mt cỏch c th, rừ rng nht. Vi thỏi khỏch quan,

khụng nh kin, nhỡn thng vo s tht trong sut quỏ trỡnh o to

ỏnh giỏ xỏc ỏng nhng mt c, nhng mt tn ti, nhng mt non yu

ca nh trng. ú l quỏ trỡnh chn lc v gi li nhng giỏ tr c

khng nh trờn tt c cỏc mt ca quỏ trỡnh o to, sn phm o to,

khng nh nhng úng gúp quan trng ca nh trng i vi ng, vi

dõn tc.

Nhn thc y trỏch nhim ca mỡnh, nh trng hon tt nhim

v Trung ng ng giao cho trong tng giai on c th. Cụng tỏc o

to ca nh trng luụn hng vo nhng vn thc tin t ra, lm rừ

cn c khoa hc ca cỏc gii phỏp, gúp phn b sung, hon thin ng li

ca ng. Hn 40 nm qua, nh trng ó o to, bi dng c gn

34.000 hc viờn, trong ú:37H bi dng cú 20.750 hc viờn trỡnh di i hc, phc v cp

bỏch thi k thc hin hai nhim v chin lc: gii phúng min Nam, xõy

dng ch ngha xó hi min Bc.

H o to tp trung gn 13.000 sinh viờn i hc, trong ú sau i

hc hn 100 hc viờn. o to ti chc cỏc ngnh a phng l 3.738

ngi.

Giai on 1962 - 1969:

Ngh quyt 36/NQ/TW ca Ban Bớ th Trung ng ng khoỏ III

ngy 16.01.1962 ó hp nht ba trng: Trng Tuyờn hun, Trng

Nguyn i Quc phõn hiu II v Trng i hc Nhõn dõn thnh mt

trng mi l Trng Tuyờn giỏo Trung ng. Nhim v ca Trng

Tuyờn giỏo Trung ng c nờu c th trong Ngh quyt: Trng Tuyờn

giỏo Trung ng l n v thuc h thng trng ng, cú nhim v o

to v bi dng cỏn b tuyờn giỏo Trung ng v a phng t trỡnh

s cp tr lờn v lý lun v nghip v. Ban Bớ th giao cho Ban Tuyờn

giỏo Trung ng ph trỏch trng ny.

õy l giai on nh trng gp nhiu khú khn v c c s vt cht,

c v quy hoch, mụ hỡnh o to, c v ni dung ging dy, c v i ng

cỏn b, ging viờn ( c trng cú 172 ngi, trong ú cú 43 ging viờn,

chim 25%). Nhim v ca nh trng l bi dng i ng cỏn b lm

cụng tỏc bỏo chớ, xut bn, hun hc phc v 2 nhim v chin lc ca t

nc thi k ny; ph cp v giỏo dc ng li chớnh sỏch l mc tiờu

chớnh ca cỏc lp o to, bi dng. Du n sõu sc ca giai on ny l

nh trng ó t chc o to lý lun di hn u tiờn ch sau ngy thnh

lp trng 3 thỏng. Khoỏ o to di hn ny c dnh cho cỏn b nũng

ct ca cỏc binh chng cụng tỏc t tng trong khong thi gian 27 thỏng.

Nhim v u tiờn ca nh trng ó th hin rừ ý chin lc ca Trung

ng l m rng o to i ng ging viờn lý lun Mỏc-Lờnin chuyờn38trỏch v kiờm chc, phc v kp thi nhim v chớnh tr ca ng v Nh

nc.

T nm 1965 - 1968, trong bi cnh quc M tin hnh chin

tranh phỏ hoi min Bc, trng s tỏn v nụng thụn, m cỏc lp bi dng

ngn hn, kp thi phc v tỡnh hỡnh, nhim v mi. Ln th nht, trng

s tỏn v cỏc xó i Thng v Tr Qun huyn Phự Ninh tnh Phỳ Th, i

tờn cụng khai thnh Trng Hun luyn sn xut. T thỏng 9/1966, do gic

M tng cng leo thang ỏnh phỏ min Bc, tin cho vic i li m

lp, trng ó chuyn t Phỳ Th v cỏc thụn c Tớn, Kim Bụi, Vn

Phỳc, ụng Bỡnh, Hi Xỏ, c Khờ thuc huyn M c tnh H Tõy.

ni s tỏn, trng vn m hng lot lp bi dng cho cỏn b tuyờn hun

v ng li chng M cu nc, cỏc ch trng i ni, i ngoi,

chuyn hng kinh t, cỏc lp bi dng nghip v bỏo chớ, xut bn,

tuyờn truyn. Trong 3 nm hot ng ni s tỏn, trng ó liờn tc m

c 29 lp bi dng v o to ngn hn i ng cỏn b lm cụng tỏc t

tng ca ng. Nhng lp hc ny ó ỏp ng ỳng, kp thi nhu cu ca

i ng cỏn b tuyờn hun, gúp phn quan trng vo thng li chung ca

cỏch mng, khng nh c v trớ v bc phỏt trin vng vng ban u

ca trng Tuyờn giỏo Trung ng. Cng trong thi k ny, Ban Bớ th

Trung ng ng ra Ngh quyt s 116/NQ - TW ngy 02/08/1967 khng

nh: Trng Tuyờn giỏo Trung ng t nay trc thuc Trung ng ng

v Trung ng y nhim cho Ban Tuyờn giỏo Trung ng trc tip ch o

v mi mt.

õy cú th coi l thi k nh trng khng nh v trớ, vai trũ ca

mỡnh trong s nghip cỏch mng ca ng, ca dõn tc.

Giai on 1969 - 1990:

Thng li ca cỏch mng min Nam m nh cao l cuc tng tin

cụng v ni dy mựa xuõn nm 1968 cú ý ngha chin lc, buc quc39M phi xung thang, tm ngng bn phỏ min Bc. phự hp vi iu

kin mi, trng c i tờn thnh Trng Tuyờn hun Trung ng v cú

nhim v tớch cc chun b v mi mt m cỏc lp di hn o to cỏn

b tuyờn hun. Thi k ny, b mỏy ca trng cng c n nh vi 10

khoa v 4 phũng trc thuc Giỏm c, tng s cỏn b, cụng nhõn viờn l

219 ngi, trong ú 42% l cỏn b ging dy, nghiờn cu viờn. i ng

cỏn b, ging viờn ny l nũng ct nh trng tin hnh m rng quy

mụ v loi hỡnh o to. Bờn cnh vic tip tc m cỏc lp bi dng, cỏc

lp o to c bn, nh trng bt u o to bc i hc v sau i hc

theo 8 chuyờn ngnh: Trit hc, Kinh t chớnh tr, Ch ngha xó hi khoa

hc, Lch s ng, Xõy dng ng v Chớnh quyn Nh nc, Bỏo chớ,

Xut bn, Chớnh tr hc v cụng tỏc t tng. Tớnh ti nm 1975, nh

trng ó cung cp gn 1000 cỏn b cho h thng cỏc trng ng cỏc cp,

cỏc trng i hc, Ban Tuyờn hun cỏc cp v chun b lc lng cỏn b

cho s nghip phỏt trin lõu di ca cụng tỏc nghiờn cu, giỏo dc lý lun

sau chin tranh.

Ngy 02/01/1983, theo Quyt nh s 15/Q - TW ca Ban Bớ th

Trung ng ng, Trng Tuyờn hun Trung ng c hp nht vi

Trng Nguyn i Quc V thnh trng Tuyờn hun Trung ng I.

Trng li tip tc lm nhim v o to ging viờn lý lun chớnh tr cú

trỡnh i hc v sau i hc cho h thng trng ng cỏc cp, cỏc

trng i hc, trng ngnh v on th; tip tc o to phúng viờn bỏo

chớ, biờn tp viờn xut bn trỡnh i hc ca c hai h ngn hn v di

hn. n nm 1990, Trng Tuyờn hun Trung ng I ó o to v bi

dng c hn 3400 cỏn b nghiờn cu, ging dy lý lun chớnh tr, hng

ngn phúng viờn, biờn tp viờn bỏo chớ - xut bn cú trỡnh i hc.

Giai on 1990 n nay

Sau i hi ng ton quc ln th VI (1986), t nc ta bt tay40vo thc hin cụng cuc i mi ton din trong bi cnh ch ngha xó hi

th gii cú nhng bin ng to ln v lõm vo thoỏi tro. Chớnh bin trờn th

gii - Liờn Xụ v cỏc nc xó hi ch ngha ụng u sp ó tỏc ng

khụng nh n tõm t tỡnh cm, nhn thc, thm chớ c t tng quan im

v ch ngha Mỏc-Lờnin v con ng i lờn ch ngha xó hi Vit Nam.

Cỏc th lc thự ch ra sc tp trung cụng phỏ ch ngha Mỏc-Lờnin, t

tng H Chớ Minh, vo ng ta vo Nh nc ta. Tỡnh hỡnh ú dn n

nhng din bin phc tp trong i sng t tng - vn húa ca nhõn dõn,

thm chớ ó lm ny sinh c nhng hoang mang, dao ng trong mt b

phn khụng nh nhng cỏn b, ng viờn. Hn bao gi ht, i ng cỏn b

t tng ca ng phi c nõng cao v phm cht chớnh tr v nng lc

chuyờn mụn nghip v gúp phn n nh chớnh tr, phỏt trin kinh t, vn

húa, thc hin thng li s nghip i mi.

Ngy 01/03/1990, theo Quyt nh s 103/Q - TW ca Ban Bớ th,

trng Tuyờn hun Trung ng I c i tờn thnh Trng Tuyờn giỏo.

Cng cui nm ny, Ch tch Hi ng B trng ( nay l Th tng

Chớnh ph) ký Quyt nh s 406 - HBT ngy 20/11/1990 cụng nhn

trng Tuyờn giỏo l trng i hc nm trong h thng giỏo dc quc

dõn, ly tờn l Trng i hc Tuyờn giỏo. Trng trc thuc Ban Bớ th

Trung ng ng v cú nhim v o to, bi dng trỡnh i hc

cỏc ging viờn lý lun chớnh tr ca cỏc trng ng v on th, phúng

viờn cỏc bỏo, tp chớ ch yu ca cỏc cp u ng, on th Trung ng

v a phng, bi dng lý lun, ng li chớnh sỏch ca ng v Nh

nc, nghip v lý lun, cụng tỏc cho cỏn b hot ng trong lnh vc t

tng v vn húa cỏc cp.

Nh trng tr thnh mt trng i hc u tiờn nm trong h

thng trng ng, thc hin quy ch o to i hc chớnh quy ca B

Giỏo dc v o to. Trng tip tc m chuyờn ngnh o to th 9 l Xó41hi hc v o to bc cao hc 3 chuyờn ngnh: Trit hc, Chớnh tr hc

v cụng tỏc t tng, Bỏo chớ.

Thc hin ch trng i mi giỏo dc, o to theo tinh thn cỏc

Ngh quyt Trung ng ng cỏc khúa VI, VII, VIII, nh trng ó thc

hin a dng húa loi hỡnh, hin i húa ni dung o to, thc hin

nghiờm tỳc Quy ch o to do B Giỏo dc v o to ban hnh. Cựng

vi cỏc lp i hc di hn 4 nm, Trng ó m h o to 2,5 nm cp

bng i hc th 2. Bờn cnh h chớnh quy tp trung ti trng, Trng cũn

phi hp vi cỏc a phng, cỏc ngnh m cỏc lp o to ti chc di

hn cỏc tnh. Hng nm, Trng cng m cỏc lp bi dng ngn ngy,

lp tp hun theo chuyờn cho cỏc c s v a phng cú nhu cu.

Ngy 10/03/1993, thc hin Quyt nh s 61/Q - TW ca B

Chớnh tr, nh trng c i tờn thnh Phõn vin Bỏo chớ v Tuyờn

truyn trc thuc Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh. Phõn vin tip

tc lm nhim v o to v bi dng bc i hc, cao hc nhng cỏn

b lm cụng tỏc bỏo chớ, xut bn, tuyờn truyn. o to bc i hc mt

s chuyờn ngnh lý lun Mỏc- Lờnin. Quyt nh s 27/Q - TW ngy

20/10/1999 ca B Chớnh tr v Thụng tri 06/TT - TW ngy 20/10/1999

ca Thng v B Chớnh tr khng nh Phõn vin Bỏo chớ v Tuyờn

truyn cú nhim v o to v bi dng bc i hc, sau i hc

nhng cỏn b ch cht trờn lnh vc bỏo chớ, xut bn, tuyờn truyn, xó hi

hc; o to ging viờn bc i hc cỏc chuyờn ngnh lý lun Mỏc- Lờnin

v t tng H Chớ Minh.

Mi õy nht, ngy 02/08/2005, vi Quyt nh s 149-Q/TW ca

B Chớnh tr v chc nng, nhim v, t chc b mỏy ca Hc vin Chớnh

tr Quc gia H Chớ Minh ó i tờn trng thnh Phõn vin Bỏo chớ v

Tuyờn truyn thnh Hc vin Bỏo chớ v Tuyờn truyn, v nhim v ca

Hc vin vn c B Chớnh tr giao cho nh khi cũn mang tờn Phõn vin42Bỏo chớ v Tuyờn truyn. ỏp ng yờu cu nhim v ny, nh trng

khụng ngng kin ton b mỏy, n nay ( tớnh n thỏng 6/2006) nh

trng cú 356 cỏn b, trong ú cú 228 ging viờn, chim 64,04%.

Hin ti, Hc vin ang o to i hc 20 chuyờn ngnh, 4 ngnh

o to cao hc, 2 ngnh o to nghiờn cu sinh.

Cỏc chuyờn ngnh o to i hc:

1. Trit hc Mỏc-Lờnin11. Xut bn2. Ch ngha xó hi khoa hc12. Xó hi hc3. Kinh t chớnh tr13. Bỏo in4. Lch s ng14. Bỏo nh5. Xõy dng ng & Chớnh quyn nh nc15. Bỏo phỏt thanh6. Chớnh tr hc - cụng tỏc t tng16. Bỏo truyn hỡnh7. Chớnh tr hc Vit Nam17. Bỏo mng in t8. T tng H Chớ Minh18. Thụng tin i ngoi9. Qun lý xó hi19. Biờn dch ting Anh10. Giỏo dc lý lun chớnh tr20. Quan h cụng chỳngCác chuyên ngành đào tạo Cao học:

1. Bỏo chớ

2. Bỏo Phỏt thanh - truyn hỡnh

3. Chớnh tr hc - Cụng tỏc t tng

4. Xut bnCỏc chuyờn ngnh o to nghiờn cu sinh:

1. Bỏo chớ

2. Bỏo phỏt thanh - truyn hỡnh.Nhng n lc phn u ca ton th cỏn b, cụng nhõn viờn ó

c ghi nhn bi nhng tớn nhim m ng, Nh nc v nhõn dõn

ginh cho Hc vin, th hin nh trng c trao tng Huõn chng

c lp hng hai (nm 1992), Huõn chng c lp hng nht (nm

2002), Huõn chng Lao ng hng ba...v nhiu huõn, huy chng43khỏc. Vi nhng thnh tu to ln ó t c trong hn 40 nm qua, nh

trng ang phn u dnh c huõn chng H Chớ Minh trong dp k

nim 45 nm ngy thnh lp Hc vin Bỏo chớ v Tuyờn truyn

( 16.01.1962 - 16.01.2007).

Gn 45 nm xõy dng v trng thnh, vi kinh nghim v truyn

thng quý bỏu ca cỏc th h i trc ó v ang l nhng ng lc tt

nht cho Hc vin tip tc phỏt huy hn na gúp cụng o to cho t

nc nhng cỏn b u tỳ trờn mt trn t tng, vn hoỏ ca ng,

chung tay gúp sc s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc

thnh cụng rc r.

2.1.2. Mc tiờu, chng trỡnh o to ca Hc vin Bỏo chớ v Tuyờn

truyn

+ Mc tiờu tng quỏt:

- V nng lc chuyờn mụn v nghip v: Nhng c nhõn o to ti

Hc vin Bỏo chớ v Tuyờn truyn c trang b mt tri thc khoa hc m

bo tớnh c bn, ton din, thit thc, hin i v cú h thng phự hp vi

chuyờn mụn o to. Trờn c s ú nm vng phng phỏp Mỏc-xớt,

phng phỏp nghiờn cu khoa hc, phng phỏp nghiờn cu khoa hc,

phng phỏp cụng tỏc t tng k c phng phỏp, k nng, k xo ca

tng ngnh riờng bit.

i ng ny khụng ch cú kh nng nm vng, truyn bỏ, tham gia

xõy dng ng li ch trng chớnh sỏch ca ng, ca Nh nc cỏc

cp...m cũn cú kh nng t chc cú hiu qu ng li, ch trng chớnh

sỏch ú trong tng phm vi nht nh. Kin thc chuyờn ngnh l iu kin

thc hin nhim v c phõn cụng, ng thi cú th o to bc cao

hn.44V phm cht chớnh tr v o c: Nhng cỏn b c o to ti

Hc vin Bỏo chớ v Tuyờn truyn c trang b th gii quan khoa hc,

lp trng giai cp vng vng v ý thc chớnh tr sõu sc; lũng trung thnh

vi lý tng c lp dõn tc v ch ngha xó hi; nng lc tuyờn truyn,

ph bin ch ngha Mỏc-Lờnin v t tng H Chớ Minh, ng li ch

chng ca ng. ng thi kiờn quyt u tranh chng ch ngha c hi,

ch ngha xột li, ch ngha giỏo iu; gúp phn thc hin cụng cuc i

mi nhm mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng dõn ch v vn

minh.

+ Mc tiờu c th:

* Nhúm ngnh o to ging viờn Trit hc, Kinh t chớnh tr, Ch

ngha xó hi khoa hc, Lch s ng, Chớnh tr hc, Xõy dng ng v

Chớnh quyn nh nc.

õy l nhim v c bn v lõu di ca Hc vin nhm gúp phn xõy

dng i ng cỏn b ct cỏn lm cụng tỏc lý lun, t tng ca ng v

Nh nc. Ging viờn o to phi t cỏc mc tiờu:

- Cú tri thc rng v chuyờn ngnh cựng vi nng lc s phm cú

th ging dy cỏc trng i hc, cao ng, cỏc trng trung cp k thut

v dy ngh, cỏc trng chớnh tr ca a phng v on th. ng thi cú

kh nng vn lờn c o to trỡnh cao hn.

- Cú kh nng nghiờn cu khoa hc i vi nhng vn chớnh tr

xó hi ny sinh trong thc tin. Cú th tham gia hoc ch trỡ cỏc ti khoa

hc ti a phng v c s. ng thi cú kh nng lm cụng tỏc t tng,

tuyờn truyn vn ng qun chỳng, hoc cú th tham gia cụng tỏc qun lý

trong c quan ng, chớnh quyn nh nc cỏc cp.

- Cú lp trng giai cp vng vng; gn lin yờu nc vi yờu

CNXH; nhy bộn v nhng quan im lý lun, chớnh tr, gn lý lun v

ng li ca ng vi thc tin cỏch mng v i sng xó hi. Mu mc45trong li sng luụn luụn phn u tr thnh nh chớnh tr, nh khoa hc

v nh giỏo dc ca ng.

- sc kho thc hin cú hiu qu nhim v c giao.

* Nhúm ngnh o to phúng viờn bỏo chớ, biờn tp viờn xut bn.

Cụng tỏc o to phúng viờn bỏo chớ, biờn tp viờn xut bn cú trỡnh

t c nhõn tr lờn cho cỏc c quan thụng tin i chỳng, c quan xut

bn trung ng, a phng trong c nc l mt nhờm v c bn ca

Hc vin. Sau khi o to h tr thnh nhng ngi:

- Cú tri thc c bn v ch ngha Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ

Minh, tri thc v ng v ng li ca ng, v khoa hc xó hi v nhõn

vn, khoa hc t nhiờn; nm vng h thng tri thc khoa hc v ngnh v

chuyờn ngnh c th. Bit vn dng phng phỏp v k nng ngh nghip.

Bc u s dng c tri thc v phng tin hin i phc v ngh

nghip: Ngoi ng, mỏy vi tớnh, camera, mỏy nh ...Hiu bit mc

nht nh tri thc v qun lý, v t chc hot ng c quan bỏo chớ, xut

bn.

- Cú trỡnh giỏc ng chớnh tr v lp trng giai cp vng vng.

Cú ý thc dõn tc sõu sc, o c trong sỏng. Cú thỏi dng cm trong

cuc u tranh bo v ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc. Chng

li nhng õm mu phỏ hoi ch , nhng t nn xó hi, c v v hng

dn qun chỳng tham gia xõy dng v bo v s nghip i mi theo nh

hng xó hi ch ngha.

- Cú ý thc t chc k lut v tinh thn trỏch nhim cao, say mờ

ngh nghip. Cú tỏc phong lm vic khoa hc, nghiờm tỳc trờn c s nhn

thc y v ý ngha xó hi - chớnh tr to ln ca hot ng bỏo chớ v

xut bn.

- sc kho thc hin cú hiu qu nhim v c giao.46* o to cỏn b ngnh xó hi hc.

o to c nhõn xó hi hc l mt trong nhng nhim v ca Hc

vin c xó hi ngy cng quan tõm. Mc tiờu ch yu l o to nhng

cỏn b:

- Cú tri thc rng v ngnh o to v nng lc nghiờn cu ti cỏc

vin, trung tõm nghiờn cu xó hi hc hoc cỏc trung tõm, vin nghiờn cu

cú s dng cỏn b xó hi hc. Cú kh nng lm t vn cho cỏc c quan,

on th, t chc xó hi, cỏc n v kinh t, cỏc ngnh, cỏc cp trong vic

ng dng xó hi hc.

- Cú th ging dy bc i hc hoc tham gia hay ch trỡ cỏc ti

khoa hc phự hp vi chuyờn mụn c o to.

- Cú th gii quan v phng phỏp lun khoa hc, tinh thn yờu

nc gn lin vi yờu CNXH; gn gi qun chỳng. Cú lp trng giai cp

vng vng, ng h v i u trong cụng cuc i mi. Cú tỏc phong v

phng phỏp lm vic nghiờm tỳc, khoa hc; cú o c trong sỏng; trung

thc v dng cm trong cụng tỏc.

- sc kho thc hin cú hiu qu nhim v c giao.

* o to cỏn b chuyờn ngnh cụng tỏc t tng.

Mt nhim v quan trng khỏc ca Hc vin l o to i ng cỏn

b cú trỡnh c nhõn chớnh tr hc chuyờn ngnh cụng tỏc t tng ỏp

ng yờu cu cỏn b cỏc Ban Tuyờn giỏo v c quan tuyờn hun ca cỏc

ngnh, cỏc a phng ...Yờu cu cn t c tri thc, phm cht v nng

lc nghip v nh sau:

- Cú kin thc vn hoỏ rng, nht l khoa hc xó hi v nhõn vn;

hiu bit th gii hin i, t nc v con ngi Vit Nam trờn cỏc

phng din lch s, truyn thng, tõm lý, vn hoỏ...Hiu bit sõu sc h

thng tri thc khoa hc chuyờn ngnh cụng tỏc t tng. Trong ú chỳ47Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

×