1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊNH LONG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.43 MB, 110 trang )


+ Tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp

dạy học, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần

nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường trung học. Chỉ đạo điểm mô

hình trường trung học đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra

đánh giá kết quả giáo dục.

+ Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đia

cả ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo

đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ

quan quản lý và cơ sở giáo dục, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nết về chất

lượng giáo dục trung học.

+ Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học theo hướng tăng cường

phân cấp quản lý, tăng cường chủ động của các trường trung học về thực hiện

kế hoạch giáo dục; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các

cơ sở giáo dục trung học, đặc biệt là nâng cao vai trò của các sở GDĐT,

phòng GDĐT, các trường THCS và THPT trong thực hiện kỷ cương, nền nếp

quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi.

+ Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho GV trung

học; chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp

dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; quan tâm phát triển đội ngũ GV cốt cán;

chú trọng tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao

vai trò GV chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện

quản lý học sinh.

+ Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục

3.1.2. Quán triệt định hướng phát triển giáo dục của tỉnh Nam Định và

trường THPT Thịnh Long

Định hướng phát triển và các giáo dục của tỉnh Nam Định được thể

hiện qua các nhiệm vụ đổi mới giáo dục trong nghị quyết đại hội Đảng bộ

tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 25/7/2011của BCH Đảng67bộ tỉnh về phát triển một số cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao và Nghị

quyết số 16-NQ/TU ngày 30/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao

chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông; phương hướng hoạt động trọng

tâm năm học 2012 – 2013 của Sở GD&ĐT Nam Định là chú trọng phát triển

quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nhất là

nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy

tốt, học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài

nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

3.1.3. Đảm bảo tính khoa học

Các biện pháp quản lý đề xuất phải căn cứ trên hệ thống kiến thức cơ bản

về Khoa học giáo dục, Khoa học QLGD, đã được thực tiễn chứng minh tính

đúng đắn. Nó phải phản ánh khách quan quá trình triển khai và áp dụng

Chuẩn để đánh giá GV trong các trường THPT, phù hợp với các đối tượng và

các quy luật của quá trình giáo dục. Tính khoa học được thể hiện ở sự đồng

bộ, quy trình hình thành chặt chẽ, các luận điểm vững vàng và tính hiệu quả

cao. Những vấn đề nghiên cứu lý luận đã trình bày ở chương I chính là căn cứ

khoa học nghiêm túc để hình thành các biện pháp nâng cao mức độ đáp ứng

Chuẩn được trình bày dưới đây.

3.1.4. Đảm bảo tính khả thi và tính thực tiễn

Chất lượng GD THPT phụ thuộc phần lớn vào năng lực chuyên môn

của đội ngũ GV, người trực tiếp giảng dạy trong nhà trường. Chính vì vậy

trong trường THPT, việc nâng cao năng lực nghề nghiệp là việc làm rất cần

thiết. Để làm tốt điều này đòi hỏi phải có những biện pháp có tính khoa học,

thực tiễn và có tính khả thi cao.

Khi đề xuất các biện pháp, cần dựa vào đặc điểm tình hình như điều

kiện về cơ sở vật chất, trình độ đội ngũ GV, những thói quen và kinh nghiệm

của mỗi GV và CBQL...trong nhà trường. Vì vậy các biện pháp được xem xét,

kế thừa và đổi mới cho phù hợp, không nên máy móc, rập khuôn. Phải hiểu68thấu đáo, tính toán, cân nhắc đầy đủ các điều kiện: Về con người, cơ sở vật

chất, thời gian để từ đó đề ra các biện pháp vừa có cơ sở khoa học, vừa đảm

bảo phù hợp với thực tiễn, với quy luật và xu thế phát triển chung. Như vậy

các biện pháp đưa ra sẽ có tính khả thi cao, dễ thực hiện, phù hợp với điều

kiện thực tế ,đó cũng chính là đảm bảo nguyên tắc lợi ích của biện pháp.

3.2. Đề xuất biện pháp nâng cao mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của

GV trƣờng THPT Thịnh Long

3.2.1. Tuyên truyền GD, nâng cao nhận thức của GV và CBQL về yêu cầu và

tính cần thiết của việc triển khai áp dụng chuẩn nghề nghiệp GV trung học

3.2.1.1. Mục đích

Việc hướng dẫn rõ ràng cụ thể về chuẩn nghề nghiệp đối với GV có ý

nghĩa quan trọng. Nắm vững về Chuẩn sẽ giúp cho GV tự đánh giá về phẩm

chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng sư phạm của mình một cách cụ thể, chính

xác, giúp mọi cán bộ, GV nhà trường nhận thức đầy đủ về chuẩn nghề nghiệp

GV trung học, có ý thức rèn luyện theo Chuẩn.

Giúp cho GV hiểu được Chuẩn nghề nghiệp GV trung học là văn bản

quy định các yêu cầu cơ bản về phẩm chất và năng lực nghề đối với GV,

nhằm đáp ứng được các mục tiêu của giáo dục trung học.

Chuẩn nghề nghiệp GV trung học giúp GV tự đánh giá phẩm chất và

năng lực nghề của bản thân, để từ đó GV tự xây dựng cho mình kế hoạch học

tập, rèn luyện và phấn đấu để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên

môn nghiệp vụ, không ngừng hoàn thiện mình, không ngừng phát triển kỹ

năng nghề nghiệp.

Chuẩn nghề nghiệp GV trung học giúp cho các cơ quan QLGD như Bộ

GD & ĐT, Uỷ ban nhân dân các cấp, Sở GD & ĐT…và Hiệu trưởng các

trường THPT đánh giá, phân loại, xếp loại GV để phục vụ công tác quản lý,

phục vụ công tác quy hoạch đào tạo và bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ GV trên

địa bàn quản lý.69Chuẩn nghề nghiệp GV làm căn cứ để xây dựng và phát triển chương

trình đào tạo, làm căn cứ để bồi dưỡng GV tại các trường sư phạm cũng như

các cơ sở đào tạo GV khác.

Chuẩn nghề nghiệp GV giúp cho các cơ quan QLGD làm căn cứ để xây

dựng chính sách, chế độ đãi ngộ cho GV.

Giúp GV tạo được sự cạnh tranh lành mạnh trong đội ngũ GV để học tập,

bồi dưỡng vươn lên theo các yêu cầu của Chuẩn.

Chuẩn nghề nghiệp GV sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện

kinh tế, điều kiện xã hội và mục tiêu GD trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cụ

thể

3.2.1.2. Nội dung

* Tổ chức cho cán bộ, GV và nhân viên trong các trường học tập

nghiên cứu về Chuẩn:

- Hiểu được bản chất của Chuẩn;

- Biết được quy trình đánh giá giáo viên theo Chuẩn;

- Hiểu được tác dụng của Chuẩn;

- Xác định được mục tiêu để học tập, rèn luyện và bồi dưỡng để phát

triển theo Chuẩn;

- Xây dựng kế hoạch để phấn đấu theo Chuẩn cho chính bản thân;

* Giúp GV hiểu được bản chất của việc đánh giá GV theo Chuẩn

- Giúp GV hiểu được việc đánh giá theo Chuẩn thực chất chính là đánh

giá năng lực nghề nghiệp của GV. Năng lực nghề nghiệp của GV được thể

hiện ở phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức và kỹ năng sư phạm

của họ. Kỹ năng sư phạm là sự tổ hợp các thuộc tính độc đáo của một cá nhân

phù hợp với các yêu cầu của hoạt động CSGD, đảm bảo cho hoạt động CSGD

đạt hiệu quả.

- Giúp GV hiểu được Chuẩn là tổ hợp các yêu cầu về phẩm chất chính

trị, đạo đức, lối sống, kiến thức về GD THPT và các yêu cầu về năng lực sư70phạm cơ bản của người GV THPT bao gồm: năng lực dạy học, năng lực GD,

năng lực hoạt động chính trị - xã hội, năng lực phát triển nghề nghiệp...

- Đánh giá GV theo Chuẩn cần tập hợp các căn cứ thích hợp và đầy đủ,

nhằm xác định mức độ năng lực nghề nghiệp của GV. Việc đánh giá GV theo

Chuẩn đòi hỏi sự thay đổi cơ bản trong suy nghĩ của GV. Đánh giá GV theo

Chuẩn không chỉ giúp nhà quản lý bình xét thi đua hằng năm mà còn để xem

xét những gì GV đã thực hiện và phải thực hiện, những gì GV có thể thực

hiện được. Trên cơ sở đó giúp GV xây dựng chương trình, kế hoạch tự rèn

luyện, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực nghề nghiệp.

* Giúp giáo viên hiểu được mục đích của việc đánh giá giáo viên theo

Chuẩn

- Xác định chính xác, khách quan mức độ năng lực nghề nghiệp của GV

theo các tiêu chí trong chuẩn ở thời điểm đánh giá. Từ đó đưa ra những

khuyến nghị cho GV và các nhà QLGD trong việc xây dựng và phát triển đội

ngũ GV (xây dựng chương trình, lập kế hoạch, quy hoạch đào tạo và bồi

dưỡng, đào tạo lại,..v.v) nhằm nâng cao năng lực cho GV.

- Cung cấp những thông tin xác đáng cho các nhà QLGD để làm cơ sở

cho việc xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với GV.

3.2.1.3. Cách thực hiện

* Nâng cao nhận thức về sự cần thiết của Chuẩn cho giáo viên

- Xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện đánh giá theo Chuẩn cho GV.

- Phân công Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cùng với các tổ

trưởng chuyên môn, nhóm trưởng chuyên môn và một số GV có nhiều kinh

nghiệm làm đội ngũ trực tiếp giúp Hiệu trưởng triển khai chuẩn nghề nghiệp

cho GV toàn trường, bộ phận được chọn cử gọi là đội ngũ “nòng cốt”. Đội

ngũ này phải là lực lượng chủ chốt, tiên phong, phải nghiên cứu kỹ và am

hiểu sâu sắc Chuẩn, phải tuyên truyền và giải thích được mọi thắc mắc của

GV khi có yêu cầu.71- Đội ngũ cán bộ GV cốt cán giúp Hiệu trưởng thực hiện toàn bộ các hoạt

động giới thiệu, phổ biến và tuyên truyền cho GV học tập và làm việc vươn

lên theo chuẩn.

- Hiệu trưởng cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán cần tiến hành một

số công việc như sau:

Thứ nhất: Hiệu trưởng tập huấn cho đội ngũ GV cốt cán hiểu được mục

đích, ý nghĩa của việc đánh giá GV theo chuẩn và quy trình đánh giá GV.

Thứ hai: mỗi cán bộ, giáo viên được được trang bị một cuốn “Hướng dẫn

áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học vào đánh giá giáo viên”. Các

tài liệu trên cán bộ cốt cán phải tự nghiên cứu kỹ trước khi triển khai.

Thứ ba: Phổ biến, triển khai văn bản chuẩn nghề nghiệp GV trung học

cho GV toàn trường:

- Chuẩn nghề nghiệp GV trung học được xây dựng trên cơ sở kết hợp mô

hình nhân cách với mô hình hoạt động nghề nghiệp, nó phản ánh tương đối

đầy đủ các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người GV. Năng lực là sự tổ

hợp của kiến thức và kỹ năng. Để làm chủ bất kỳ một lĩnh vực hoạt động nào

đó đều cần phải có kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực đó. Sự phân biệt phẩm

chất với năng lực cũng chỉ là tương đối nhằm mục đích đánh giá GV theo tư

duy phân tích trước khi đánh giá theo tư duy tổng hợp. Việc phân biệt các

nhóm năng lực của người GV còn tuỳ thuộc và thực tế sử dụng GV ở mỗi

quốc gia trong từng giai đoạn cụ thể. Trong Chuẩn khi phân tích năng lực của

người GV được căn cứ vào các hoạt động cơ bản trong tiến trình hành nghề

của người GV. Để tiến hành các hoạt động GD đạt hiệu quả thì trước hết

người GV phải tìm hiểu và nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của

học sinh, trên cơ sở đó lập kế hoạch dạy học và giáo dục cho phù hợp, tiếp đó

là việc triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra, đánh giá, đúc rút

kinh nghiệm.72- Ban giám hiệu triển khai giới thiệu, phổ biến về Chuẩn và cách đánh

giá GV theo Chuẩn bằng nhiều hình thức: phát tài liệu về Chuẩn cho GV tự

nghiên cứu, tổ chức sinh hoạt chuyên môn giới thiệu về Chuẩn, tổ chức thảo

luận về Chuẩn ở từng khối lớp…

- Giúp cho GV hiểu được cấu trúc của Chuẩn gồm 6 tiêu chuẩn và 25

tiêu chí với các mức điểm từ 1 đến 4 điểm dựa trên các nguồn minh chứng

khác nhau. Để xác định mức đạt được của tiêu chí theo các dấu hiệu mô tả ở

các mức cần phải dựa vào các nguồn minh chứng trong suốt năm học của GV

làm căn cứ để đánh giá. Từng lĩnh vực trong Chuẩn được ban giám hiệu

nghiên cứu, phân chia vào các hoạt động trong năm học, ghi chép cẩn thận kết

quả hoạt động của từng GV, tổng hợp lại làm căn cứ đánh giá cuối năm. Tuỳ

theo từng tiêu chuẩn mà có các minh chứng nhất định. Ví dụ: hồ sơ thi đua

của nhà trường, hồ sơ kiểm tra, đánh giá của GV và nhân viên, biên bản góp ý

cho GV của tập thể lớp học sinh, báo cáo sáng kiến kinh nghiệm,..v.v.

- Giải thích mục đích ban hành Chuẩn là hướng dẫn qui trình tác nghiệp

và đánh giá chất lượng thực hiện qui trình đó của GV.

- Hiệu trưởng trực tiếp giới thiệu, phổ biến Chuẩn và cần làm rõ: Chuẩn

nghề nghiệp GV trung học là gì? Chuẩn bao gồm những yêu cầu và tiêu chí

gì? Các mức độ đạt được và căn cứ xác nhận ở mỗi tiêu chí. Nguồn minh

chứng là gì? Vai trò của nguồn nguồn minh chứng trong việc đánh giá GV

theo Chuẩn.

- Tóm tắt các căn cứ để xây dựng Chuẩn;

- Bản chất của việc đánh giá GV theo Chuẩn;

- Giải thích nội dung Chuẩn, quy trình và công cụ đánh giá theo Chuẩn;

- Yêu cầu GV phải tu dưỡng, phấn đấu, học tập và rèn luyện trong từng

năm học và cả một quá trình để kết quả thu được sẽ được tập hợp lại thể hiện

bằng nguồn minh chứng phục vụ cho việc đánh giá được thể hiện trong từng

năm học và cả một quá trình để kết quả thu được sẽ được tập hợp lại thể hiện73bằng nguồn minh chứng phục vụ cho việc đánh giá được thể hiện trong hồ sơ

của GV.

- Giải thích cách ghi điểm và xếp loại trong mẫu phiếu đánh giá.

- Sau khi nắm vững Chuẩn, nhà trường khuyến khích GV xây dựng kế hoạch

tự bồi dưỡng bản thân phù hợp nhằm đáp ứng được các yêu cầu trong chuẩn.

* Phát động phong trào thi đua của các đoàn thể

- Cấp Uỷ, Ban giám hiệu giao nhiệm vụ cho các đoàn thể (Công đoàn,

Đoàn thanh niên, Ban nữ công…) xây dựng văn bản kế hoạch, chương trình

hành động để phát động thi đua tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong

toàn trường học tập, phấn đấu, rèn luyện vươn lên theo Chuẩn.

- Chỉ đạo mỗi đoàn thể thành lập một tổ công tác để tổ chức, chỉ đạo thực

hiện kế hoạch đã đề ra. Tổ công tác còn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc,

đánh giá kế hoạch thực hiện trong từng giai đoạn, báo cáo tiến độ thực hiện

với Hiệu trưởng và ban chỉ đạo cấp trường để có hướng điều chỉnh kịp thời

(nếu cần thiết).

- Triển khai sâu rộng phong trào thi đua tới tất cả mọi GV trong trường.

Giúp cho mọi GV hiểu rõ mục đích, ý nghĩ để họ phấn khởi, nỗ lực hết mình

vươn lên theo Chuẩn.

- Xây dựng các tiêu chí thi đua của các đoàn thể và gắn công việc hàng

ngày với các phong trào thi đua, các hội thi, hội giảng, các đợt thanh kiểm tra…

- Thông qua phong trào thi đua của các đoàn thể để giáo dục việc chấp

hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu

không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật,

tinh thần đoàn kết, khả năng hợp tác để thực hiện nhiệm vụ GD được phân

công. Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm.

Phát huy tinh thần làm chủ tập thể của các thành viên trong cơ quan.

- Phối kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động chuyên môn với công đoàn, tổ

chức các hoạt động tập thể để gắn kết các thành viên. Bồi dưỡng cho đoàn74viên công đoàn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có đạo đức và

lối sống lành mạnh, có tinh thần hợp tác.

3.2.1.4. Điều kiện để thực hiện nhóm biện pháp tuyên truyền giáo dục nâng

cao nhận thức của giáo viên và CBQL về yêu cầu và tính cần thiết của Chuẩn

* Điều kiện để thực hiện biện pháp: Nâng cao nhận thức về sự cần thiết

của chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên toàn trường

- Làm tốt công tác quán triệt mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng, tính cấp

thiết và tính khả thi khi áp dụng Chuẩn vào việc đánh giá xếp loại GV.

- Chọn cử, tổ chức và chỉ đạo cho đội ngũ GV “nòng cốt” giúp hiệu trưởng

tuyên truyền và phổ biến sâu rộng chuẩn nghề nghiệp cho GV toàn trường.

- Có đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất như: Văn bản Chuẩn nghề

nghiệp GV trung học; thông tư ban hành quy định về Chuẩn; hướng dẫn đánh

giá GV theo Chuẩn, phòng ốc trang thiết bị v.v….

* Điều kiện để thực hiện biện pháp: Phát động phong trào thi đua của

các đoàn thể

- Có sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, Ban giám hiệu tới các tổ chức đoàn

thể về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuẩn.

- Có sự hưởng ứng mạnh mẽ của các đoàn thể và tất cả cán bộ, giáo viên,

nhân viên trong trường.

- Việc đánh giá, xếp loại thi đua phải chính xác, khách quan, công bằng.

Có chế độ, chính sách động viên khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên

kịp thời và lâu dài khi có kết quả thi đua.

3.2.2. Phát triển công cụ nhằm đánh giá chính xác mức độ đáp ứng Chuẩn

nghề nghiệp của GV

3.2.2.1. Mục đích

- Việc đánh giá GV là hết sức quan trọng và cần thiết để có những giải

pháp nâng cao chất lượng đội ngũ và hoạch định chiến lược giáo dục. Chuẩn

nghề nghiệp GV trung học là thước đo chuẩn mực để đánh giá GV một cách75khách quan.Tuy nhiên, qúa trình triển khai áp dụng Chuẩn chịu tác động của

nhiều yếu tố, vì vậy cần phát triển công cụ đánh giá mức độ đáp ứng Chuẩn

nghề nghiệp của GV nhằm:

+ Đánh giá chính xác mức độ đáp ứng Chuẩn của GV theo từng tiêu chí

cụ thể một cách tường minh, rõ ràng và có các minh chứng thuyết phục.

+ Công cụ đánh giá thể hiện được sự khác biệt giữa các mức độ đáp ứng.

+ Giúp GV, TCM và hiệu trưởng áp dụng Chuẩn để đánh giá một cách

dễ dàng, hiệu quả và ít có sự khác biệt nhất.

+ Công cụ phải làm cho GV thấy được lợi ích của việc đánh giá và làm cho

họ phát huy tinh thần tự giác, trung thực khi đánh giá. Tạo ra môi trường tâm lý,

mà ở đó người được đánh giá, người đánh giá đều tự giác, khách quankhi phân

tích những khía cạnh thành công và chưa thành công trong nghề nghiệp.

+ Đánh giá xếp loại GV với mục đích làm rõ năng lực, trình độ, kết quả

công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống làm căn cứ để các cấp quản lý

giáo dục bố trí, sử dụng, chăm lo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ đầu đàn, kế

cận, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với GV.

+ Thông qua việc đánh giá, xếp loại giáo viên nhằm làm rõ việc chấp

hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả công tác; tính trung thực, ý

thức tổ chức kỷ luật, đạo đức lối sống; tinh thần phối hợp trong công tác; tinh

thần học tập; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

+ Thông qua đánh giá, xếp loại làm cho GV thấy được vị trí về chuyên

môn, nghiệp vụ của mình so với yêu cầu, so với Chuẩn, với đồng nghiệp. Làm

cho đội ngũ phải cố gắng vươn lên thường xuyên, toàn diện, tạo ra sự chuyển

biến thực chất về chất lượng giáo dục và đào tạo.

3.2.2.2. Nội dung

- Xác định các mục tiêu quan trọng của việc đánh giá GV theo Chuẩn;

các mức điểm bắt buộc phải đạt được ở các tiêu chí khi xếp loại GV ở các

mức khác nhau.76- Phát triển công cụ một cách linh hoạt sao cho phù hợp GV ở các

trường khác nhau, địa phương khác nhau.

- Khắc phục khó khăn ở những tiêu chí GV,TCM và hiệu trưởng thấy

khó đánh giá.

- Xây dựng hệ thống nguồn minh chứng cho các tiêu chí một cách

thuyết phục. Lựa chọn, vận dụng các nguồn minh chứng để đánh giá khách

quan, chính xác năng lực nghề nghiệp của GV. Nghề nào cũng vậy, khi đánh

giá chất lượng hành nghề đều phải dựa vào hai nhóm nguồn minh chứng

chính là: minh chứng về quá tình tác nghiệp và minh chứng về chất lượng sản

phẩm làm ra. Như vậy, nghề GV phải được đánh giá dựa trên các minh chứng

về quá trình GD và dạy học mà GV đã thực hiện và những minh chứng về

hiệu quả của quá tình đó.

3.2.2.3. Cách thực hiện

- Ban giám hiệu, TCM và mỗi GV cần nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm

túc về Chuẩn, tìm ra những thuận lợi và những tiêu chí khó đánh giá khi áp

dụng Chuẩn.

- Cụ thể hóa các yêu cầu cần phải đạt được ở mỗi mức điểm đối với

từng tiêu chí cho phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, nhà

trường. Những yêu cầu mang tính định lượng chắc chắn sẽ làm GV thấy

Chuẩn gần gũi và dễ hiểu hơn khi triển khai áp dụng.

- Mở rộng nguồn minh chứng có tính định lượng cao phù hợp với các

tiêu chí và mức điểm cụ thể.

- Khuyến khích GV đáp ứng ở mức độ cao hơn những yêu cầu mà

Chuẩn đưa ra.

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống những tiêu chí chính GV bắt buộc phải

đạt được điểm tối đa. Ví dụ như để được xếp loại xuất sắc, GV phải đạt được77Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (110 trang)

×