1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

4 Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trƣờng THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.66 MB, 111 trang )


Đƣợc sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo đã

chủ động xây dựng các mục tiêu, nhóm giải pháp cụ thể để tổ chức, triển khai

thực hiện nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD.2.4.1. Ưu điểm

Thực hiện chức năng kiện toàn, củng cố bộ máy, quy hoạch bồi dƣỡng,

phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, các thế hệ lãnh đạo của ngành

Giáo dục Thái Bình, có phòng Tổ chức cán bộ tham mƣu giúp việc đã căn cứ

vào các văn kiện chỉ đạo và các văn bản pháp quy chủ yếu sau đây: Căn cứ

vào Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng ( khóa

X), về việc kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ. Hƣớng dẫn số 41-HD/BTCTU

ngày 18/5/2009 Hƣớng dẫn thực hiện Nghị quyết 42 - NQ/TU của Bộ Chính

trị về công tác quy hoạch bồi dƣỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, thời kỳ

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện việc phân cấp quản lý của

Liên Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ. Căn cứ vào Thông tƣ 29/2009 ngày

22 tháng 10 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế

Chuẩn hiệu trƣởng các trƣờng THCS, THPT. Căn cứ vào Quyết định số

699/QĐ-UB ngày 8/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, về chức

năng nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Công văn số 346/SNV

ngày 31/8/2011 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc Xây dựng, quy hoạch phát

triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011 - 2020...

Công tác quy hoạch bồi dƣỡng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo

dục đƣợc coi là nhiệm vụ then chốt quan trọng nhất để thực hiện mục tiêu đặt

ra cho ngành giáo dục Thái Bình, nên đƣợc tiến hành theo một quy trình nhất

định:

- Hàng năm các cơ sở giáo dục căn cứ vào yêu cầu cán bộ quản lý của

đơn vị mình để làm quy trình theo trình tự: (đối với các chức danh là: Hiệu

trƣởng, Phó Hiệu trƣởng)

+ Chi ủy, Ban giám hiệu giới thiệu nguồn quy hoạch.+ Thông qua hội đồng giáo dục ( bằng phƣơng pháp bỏ phiếu kín).

+ Gửi danh sách nguồn lên Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Thông qua Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo bỏ phiếu tín nhiệm rồi

đƣa vào nguồn quy hoạch.

+ Báo cáo danh sách nguồn quy hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo với

Ban tổ chức Tỉnh ủy.

- Khi một đơn vị khuyết chức danh (do cán bộ giữ chức danh đó về hƣu

hoặc thuyên chuyển, đề bạt... làm nhiệm vụ khác) thì:

+ Hiệu trƣởng nhà trƣờng làm tờ trình đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo

bổ sung chức danh lãnh đạo.

+ Đuợc lãnh đạo Sở đồng ý, Chi ủy Ban giám hiệu giới thiệu các đồng

chi trong nguồn đã đƣợc quy hoạch.

+ Thông qua hội nghị toàn thể hội đồng lấy phiếu tín nhiệm( do Sở Giáo

dục và Đào tạo tổ chức).

+ Lựa chọn đồng chí có tín nhiệm cao nhất.

+ Sở Giáo dục và Đào taọ hiệp thƣơng với Ban Thƣờng vụ Huyện ủy

(nơi quản lý đảng viên là nguồn Phó Hiệu trƣởng), báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh

uỷ đối với quy trình bổ nhiệm Hiệu trƣởng

+ Thông báo làm hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ

+ Ra quyết định.

+ Công bố quyết định. Giao nhiệm vụ...

- Nguồn quy hoạch phải bảo đảm đƣợc các yêu cầu:+ Có phẩm chất chính trị và lối sống trong sáng, bản thân và các thành

viên trong gia định chấp hành nghiêm chỉnh đƣờng lối của Đảng pháp luật

của nhà nƣớc.

+ Đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo.

+ Đảm bảo nguyên tắc độ tuổi.

+ Đƣợc tín nhiệm cao

Những đồng chí đƣợc quy hoạch vào nguồn đều đƣợc lựa chọn từ phong

trào giáo dục: là giáo viên giỏi, làm công tác chủ nhiệm giỏi. Đã kinh qua

công tác quản lý tốt: tổ trƣởng chuyên môn, bí thƣ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

hoặc Chủ tịch Công đoàn nhà trƣờng...)

Sau khi đƣợc quy hoạch tiếp tục đƣợc thử thách rèn luyện, đƣợc ƣu tiên

đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và công tác quản

lý...

Cán bộ trong huy hoạch hoặc cán bộ đƣơng nhiệm, trong trƣờng hợp cần

thiết đƣợc luân chuyển đến những đơn vị mới, môi trƣờng mới để tiếp tục rèn

luyện hoặc bồi dƣỡng, để đƣợc trải nghiệm...

Công tác quy hoạch, bồi dƣỡng, đề bạt đƣợc tiến hành công khai dân

chủ, từ cơ sở. Có tính đến việc ƣu tiên cán bộ nữ, cán bộ có thành tích xuất

sắc trong dạy học.

Việc quy hoạch bồi dƣỡng rất kịp thời với sự phát triển của quy mô giáo

dục. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái bình thực hiện việc quy hoạch, đề bạt, bổ

nhiệm đội ngũ CBQL các trƣờng THPT theo quy định và phù hợp với tình

hình thực tế của địa phƣơng.

Việc giới thiệu và phê duyệt nguồn quy hoạch CBQL các trƣờng THPT

đƣợc thực hiện theo đúng hƣớng dẫn của Ban Tổ chức Trung ƣơng và Ban Tổ

chức Tỉnh uỷ Thái Bình. Năm 2008 Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình xây

dựng quy hoạch nguồn CBQL A1. Từ năm 2009 - 2010, Sở tiến hành rà soát,bổ sung và đƣa ra khỏi nguồn quy hoạch khi không đáp ứng yêu cầu, tiêu

chuẩn nguồn CBQL. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình hƣớng dẫn các đơn vị

trực thuộc tổ chức lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch CBQL. Kết quả giới

thiệu từ các trƣờng đƣợc Lãnh đạo Sở bỏ phiếu tín nhiệm, và xin ý kiến phê

duyệt của ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Bình. Công tác này tiến hành dân chủ,

đúng quy trình, đảm bảo số lƣợng và chất lƣợng nguồn quy hoạch.

Thái Bình thực hiện tốt Hƣớng dẫn của Thông tƣ 35/2006 của Liên Bộ

Nội vụ và Giáo dục Đào tạo. Đối với trƣờng THPT loại loại 1 có 1 Hiệu

trƣởng, 2 - 3 Phó Hiệu trƣởng, trƣờng loại 2 có 1 Hiệu trƣởng 2 Phó Hiệu

trƣởng.

Các nhà trƣờng quan tâm bồi dƣỡng cán quản lý của đơn vị minh nhƣ: tổ

trƣởng, nhóm trƣởng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thƣ Đoàn TNCS

Hồ Chí Minh...Nhƣ vậy nguồn quy hoạch đƣợc phát hiện và bồi dƣỡng tại chỗ

có tác dung động viên cán bộ phấn đấu vƣơn lên. Mặt khác rèn luyện thử

thách cán bộ ngay tại cơ sở nơi đang diễn ra phong trào dạy học và hoạt động

giáo dục. Nơi sát, gần quần chúng nhất, để quần chúng có cơ hội giám sát.

+ Kết quả:

Bảng 2.16. Số lượng cán bộ được quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm

NămSố cán bộ đƣợc

quy hoạchSố cán bộ đƣợc bồi

dƣỡng LLCT và

QLGDSố cán bộ đƣợc bổ

nhiệm20079115102008931382009103241720109316112011932014Do làm tốt công tác quy hoạch bồi dƣỡng phát triển đội ngũ cán bộ quản

lý. Ngành giáo dục Thái Bình đã có đội ngũ cán bộ chủ chốt quản lý các

trƣờng THPT có phẩm chất chính trị, có lối sống trong sáng, đƣợc đồng

nghiệp tin yêu, có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý đáp ứng đƣợc yêu

cầu ngày càng cao của sự nghiệp Giáo dục Đào tạo Thái Bình. Cán bộ quản lý

các trƣờng THPT trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo Thái Bình có trình độ

chuẩn đạt 100%, trong đó cán bộ có trình độ trên chuẩn chiếm 10,9%. Cán bộ

tự giác, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp, nghiệp vụ.

Công tác đào tạo bồi dƣỡng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực. Sở Giáo dục

tƣờng xuyên khuyến khích tạo điều kiện dể CBQL và giáo viên đƣợc quy

hoach nguồn CBQL đi học nâng cao trình độ, bồi dƣỡng lý luận chính trị và

năng lực quản lý. Chính vì lẽ đó Giáo dục Thái Bình luôn luôn ở thế vƣơn lên

đứng ở tốp đầu trong phong trào thi đua của toàn quốc, ngay cả những thời

điểm chịu nhiều sóng gió áp lực nhất2.4.2. Hạnchế

- Công tác quy hoạch bồi dƣỡng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nói

chung và cán bộ quản lý giáo dục nói riêng, là một công việc rất quan trọng,

rất nhậy cảm...Là công việc trọng tâm của các cấp ủy Đảng. Tuy vậy chƣa có

một hệ thống văn bản mang tính pháp quy nào thể hiện đầy đủ tính khoa học,

tính pháp lý hƣớng dẫn thực hiện một cách bài bản và chặt chẽ. Các văn bản

đã nêu ở trên là hƣớng dẫn của công tác quy hoạch, bồi dƣỡng phát triển đội

ngũ cán bộ quản lý còn chung chung, khung hạn định quy ƣớc rộng. Các câu

chữ hiểu theo nhiều nghĩa... để các cơ sở có nhiều cách vận dụng, nhiều cách

lý giải đúng sai khác nhau. Nói chung là còn rất nhiều kẽ hở để các hiện

tƣợng tiêu cực trong công tác quy hoạch bồi dƣỡng phát triển đội ngũ cán bộ

quản lý nẩy sinh, ở nhiều nơi bị thƣơng mại hóa.

- Công tác lập kế hoạch nhân lực đƣợc tiến hành trên cơ sở phân tích

công việc để dự báo nhu cầu nhân lực, đối chiếu với nhân lực hiện có, từ đóphân tích đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu nhân lực của cơ quan. Tuy nhiên

việc phân tích đánh giá, đối chiếu nhân lực hiện có so với nhu cầu mới chỉ

quan tâm nhiều về số lƣợng, việc bố trí sắp xếp nhân sự cho một công việc cụ

thể thƣờng cố định, ít có sự điều chỉnh để hoàn thiện. Việc thay đổi nhiệm vụ

cho các nhân sự khi không còn phù hợp sự rất hãn hữu vì ngại động chạm.

Nhiều nơi thiếu hụt CBQL theo đúng nghĩa (có thể đủ về số lƣợng nhƣng

không đảm bảo chất lƣợng).

Việc quy hoạch chƣa gắn với bồi dƣỡng, nhiều nơi còn bị động khi thiếu

hụt thì bổ sung. Những tiêu chí, tiêu chuẩn đƣa ra lại là ý chí chủ quan của

chủ thể quản lý...Những hiện tƣợng này là tác nhân tạo nên tính nhậy cảm của

công tác quy hoạch bồi dƣỡng phát triển cán bộ quản lý.

Việc quy hoạch bồi dƣỡng phát triển đội ngũ quản lý có lúc còn xem nhẹ

chất lƣợng và sự cống hiến của cán bộ về mặt chuyên môn. Nhiều khi vì con

ngƣời mà bố trí công việc chứ không phải vì công việc mà lựa chọn con

ngƣời. Đây chính là sản phẩm của tƣ duy nhiệm kì trong công tác quy hoạch

bồi dƣỡng phát triển cán bộ...

Công tác quy hoạch bồi dƣỡng phát triển đội ngũ cán bộ chƣa quan tâm

đứng mức tới cán bộ nữ.

- Việc đánh giá sự hoàn thành nhiệm vụ đối với CBQL các trƣờng THPT

tỉnh Thái Bình đƣợc thực hiện đúng quy trình, thời hạn, sử dụng các hình thức

và phƣơng pháp đánh giá khoa học. Tuy nhiên còn những bất cập trong đánh

giá cần hoàn thiện:

+ Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc đánh giá nhân sự chƣa thoả

đáng;

+Việc đánh giá sự hoàn thành nhiệm vụ còn né tránh, đánh giá chung

chung, cào bằng, ngại va chạm; chƣa đƣa ra minh chứng và mức độ đạt đƣợc.

+ Sau kết quả đánh giá, chƣa có sự trao đổi với ngƣời đƣợc đánh giá để

tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.+ Việc phân tích kết quả đánh giá để sử dụng, đào tạo bồi dƣỡng, trả

lƣơng, khen thƣởng, đề bạt, bố trí cán bộ chƣa có sự liên quan mật thiết.

2.5. Nguyên nhân ảnh hƣởng đến công tác phát triển đội ngũ CBQL

trƣờng THPT tỉnh Thái Bình.2.5.1. Nhóm nguyên nhân thuộc về chủ thể quản lý

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình chƣa quan tâm, đầu tƣ thoả đáng đối

với công tác phát triển đội ngũ CBQL, chƣa có chính sách, cơ chế khới dậy và

phát huy tiềm năng trong đội ngũ CBQL.

Kế hoạch, chiến lƣợc phát triển đội ngũ CBQL chƣa chú ý nâng cao

năng lực quản lý của đội ngũ CBQL, việc tập huấn nâng cao năng lực quản lý

cho CBQL còn phụ thuộc vào các dự án, chƣa chủ động bồi dƣỡng thƣờng

xuyên.

Việc tổ chức thanh tra kiểm tra, giám sát, tƣ vấn và tổ chức tham quan

học tập cho đội ngũ CBQL ít đƣợc quan tâm.2.5.2. Nhóm nguyên nhân thuộc về đối tượng quản lý

Đội ngũ CBQL chƣa nhận thức đúng đắn về vai trò của mình đối với sự

phát triển nhà trƣờng. Từ đó CBQL chƣa xây dựng động cơ, thái độ làm việc,

đa số CBQL bằng lòng với kiến thức, năng lực hiện tại, chƣa có quyết tâm

vƣợt khó, sự chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu đi lên.

Một số CBQL cò thiếu kiến thức về lý luận quản lý. Việc quản lý nhà

trƣờng vẫn theo lối hành chính đơn thuần, theo kinh nghiệm cá nhân. Đây

chính là nguyên nhân cội nguồn dẫn đến CBQL làm việc cầm chừng, hình

thức, hiệu quả thấp.

Đội ngũ CBQL các trƣờng chỉ có tƣ duy đơn thuần là tập trung hoàn

thành nhiệm vụ đƣợc giao ở góc độ cá nhân, ít quan tâm đến những kiến thức

mang tính hệ thống, liên quan trực tiếp đến công việc của họ nhƣ: Bối cảnh

Giáo dục Việt Nam, chủ trƣơng, chính sách đổi mới Giáo dục của Đảng , nhànƣớc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Ngay cả công việc họ đang

quản lý cũng không sâu sát, chƣa tỉ mỉ, giải quyết công việc theo sự vụ.2.5.3. Nhóm nguyên nhân thuộc về điều kiện, môi trường quản lý

Sự quan tâm của lãnh đạo địa phƣơng: Do phân cấp quản lý, các trƣờng

THPT trực thuộc Sở Giáo dục quản lý nên ít đƣợc sự quan tâm của lãnh đạo

địa phƣơng, đặc biệt là công tác phát triển đội ngũ. Mặc dù khi làm quy trình

bổ nhiệm CBQL các trƣờng đều có ý kiến của Huyện uỷ các huyện có cơ sở

trƣờng đóng. Tuy nhiên ý kiến đó chỉ là sự chứng kiến, lãnh đạo địa phƣơng

hầu nhƣ không tham gia vào quá trình phát triển đội ngũ CBQL các trƣờng

THPT. Các khâu quy hoạch, bồi dƣỡng, đánh giá CBQL đều không có sự

tham gia của lãnh đạo địa phƣơng.

Tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng: Thái Bình là tỉnh

đông dân, mật độ dân số cao, dân số độ tuổi học sinh THPT luôn tạo sức ép

lớn đối với đội ngũ CBQL các trƣờng THPT trong toàn tỉnh đặc biệt là các

trƣờng trên địa bàn thành phố và thị trấn. Dấn số và dân số độ tuổi gây áp lực

lớn đối với đội ngũ CBQL trên các mặt: Quy mô số lớp, số học sinh, an ninh

học đƣờng và an toàn giao thông. Mặt khác Thái Bình có truyền thống hiếu

học, nhu cầu học tập của học sinh rất lớn và đòi hỏi ngày càng cao. Vấn đề

trên đặt ra yêu cầu đối với công tác phát triển đội ngũ CBQL các trƣờng

THPT phải phát triển đội ngũ CBQL đủ về số lƣợng, đảm bảo chất lƣợng đáp

ứng nhu cầu phát triển giáo dục của địa phƣơng.

Tiểu kết chƣơng 2

* Ưu điểm: Nhìn chung công tác tổ chức, học tập quán triệt chỉ thị, xây

dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị đã đƣợc các đơn vị tổ chức học tập

triển khai nghiêm túc đến toàn thể đội ngũ nhà giáo và CBQL trong đơn vị ,

qua đó góp phần nâng cao nhận thức mục đích, ý nghĩa , tầm quan trọng của

việc xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ, từ đó mỗi CBQL có ý thức tựgiác trong việc tự đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức chuyên môn và năng lực quản

lý .

Sở Giáo dụcvà Đào tạo đã có nhiều cố gắng trong việc sắp xếp, giải

quyết chế độ chính sách cho đội ngũ CBQL đảm bảo yêu cầu định biên.Việc

thực hiên các chính sách của nhà nƣớc đối với cán bộ quản lý giáo dục đều

đƣợc thực hiện nghiêm túc, khá đầy đủ, kịp thời. Thực hiện chế độ chính sách

cho nhà giáo và CBQLGD đƣợc thực hiện đầy đủ đảm bảo chế độ nhƣ nâng

lƣơng định kì nâng lƣơng sớm trƣớc thời hạn những đối tƣợng có thành tích

xuất sắc.

Hàng năm, Sở Giáo dụcvà Đào tạo đã chỉ đạo các trƣờng chủ động rà

soát, phân loại, đánh giá toàn diện thực trạng đội ngũ giáo viên, trên cơ sở đó

sắp xếp lại đội ngũ giáo viên và CBQL và xây dựng kế hoạch, lộ trình, thực

hiện công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ nhà giáo, cân đối cơ cấu, nâng cao

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, cho đội ngũ nhà giáo và CBQL .

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lƣợng công

tác phát triển CBQL, các giải pháp nhƣ: tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm

tra, chú trọng đến việc nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp

của đội ngũ nhà giáo và CBQLGD. Đồng thời tăng cƣờng các hoạt động

thanh tra, uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, nên kỷ luật kỷ cƣơng

trong nhà trƣờng thời gian qua ngày càng tốt hơn. Giám sát thực hiện các

nhiệm vụ trọng tâm nhƣ thực hiện nội dung, chƣơng trình giảng dạy, thi tốt

nghiệp, thi tuyển sinh; việc dạy thêm, học thêm; chú trọng đánh giá thực chất

chất lƣợng giáo dục của các đơn vị; xử lý, thi hành kỉ luật nghiêm minh, kịp

thời những ngƣời vi phạm quy chế chuyên môn, quy chế thi cử… đã góp phần

nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBQL và giáo viên.

Về đánh giá xếp loại CBQL các trƣờng THPT thực hiện theo quy chế và

thực hiện thƣờng xuyên theo từng năm học gắn với thực hiện nhiệm vụ năm

học và bình xét thi đua cuối năm.Thực hiện nâng lƣơng chuyển đổi lƣơng, chuyển loại viên chức đúng

theo quy định.

Nhìn chung tình hình giáo dục THPT ở địa phƣơng đã có những chuyển

biến rõ nét. Chất lƣợng đội ngũ nâng lên, tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên

chuẩn ngày càng cao, tỷ lệ giáo viên giỏi ngày càng nâng lên, đáp ứng yêu

cầu công tác quản lý và dạy học.

* Hạn chế:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của Sở có lúc, có nơi chƣa thƣờng

xuyên, việc triển khai tổ chức thực hiện của các trƣờng còn có mặt chƣa sâu

sát.

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn đƣợc tăng cƣờng, song việc

đánh giá xếp loại sau thanh tra, kiểm tra đối với CBQL vẫn còn biểu hiện

nƣơng nhẹ còn nhiều bất cập.

Công tác bồi dƣỡng cán bộ tuy đã thực hiện, nhƣng chƣa thực hiện theo

một chu trình cụ thể, thƣờng xuyên, tạo điều kiện cho đội ngũ CBQL có thể

cập nhật đƣợc kiến thức khoa học mới nhất và có giá trị thực tiễn trong công

tác tổ chức và chỉ đạo quá trình giáo dục trong đơn vị mình quản lý.

Đội ngũ CBQL trƣờng THPT chƣa thực hiện tốt các chức năng quản lý,

nhất là khâu quản lý đội ngũ giáo viên và quản lý quá trình dạy học.

* Nguyên nhân hạn chế yếu kém:

- Tình hình kinh tế xã hội ảnh hƣởng không nhỏ đến công tác quản lý

phát triển giáo dục của tỉnh nhà, là một tỉnh nông nghiệp, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn.

- Một số CBQL chƣa thực sự kiên quyết trong việc sàng lọc giáo viên có

tay nghề yếu kém, chƣa gƣơng mẫu trƣớc học sinh. Trong quản lý, xử lý còn

thiếu kiên quyết, nể nang.

- Tác động của mặt trái của cơ chế thị trƣờng, chạy theo mục đích kinh tế

đã làm ảnh hƣởng đến kinh tế tƣ tƣởng, tình cảm, lối sông, ý thức rèn luyện,

vƣơn lên của một bộ phận giáo viên, nhất là giáo viên trẻ.- Một bộ phận không nhỏ CBQL, mặc dù đã đạt chuẩn về bằng cấp xong

còn yếu về nghiệp vụ nhất là việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý

và dạy học. Việc cử CBQL dự nguồn theo học bồi dƣỡng và bổ nhiệm đối với

đội ngũ này còn chênh lệch, tỷ lệ chƣa cao.

Từ những thực trạng về công tác quản lý, những yếu kém và bất cập,

những nguyên nhân dẫn đến công tác quản lý chƣa đạt hiệu quả cao cho

chúng ta thấy những bài học về sự thành công và những thất bại trong công

tác quản lý.

Vậy làm thế nào để phát triển đội ngũ CBQL trƣờng THPT, hạn chế tối

đa những tồn tại trong công tác quản lý nhằm đáp ứng đƣợc việc thực hiện

mục tiêu giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới, chúng tôi xây dựng những

biện pháp nhằm phát triển đội ngũ CBQL trƣờng THPT tỉnh Thái Bình.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

×