1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA NHÀ TRƯỜNG NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG YÊN VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.44 MB, 109 trang )


Chúng ta biết rằng công tác giáo dục đạo đức học sinh THPT là nhiệm vụ

rất quan trọng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: năng lực quả lý, năng lực

chuyên môn của giáo viên, nguồn lực tài chính và cơ sở vạt chất để tiến hành các

hoạt động ... Do đó nếu biện pháp không phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị,

không mang tính khả thi thì biện pháp đó không thể thực hiện được.

3.1.3. Nguyên tắc tính thực tiễn

Mỗi biện pháp đưa ra chúng ta đều phải tính đến yếu tố phù hợp với điều

kiện hoàn cảnh hiện hay hay không. Một biện pháp dù hay đến mấy nhưng

không phù hợp với hoàn cảnh, tình hình thực tiễn thì mãi mãi cũng chỉ tồn tại

dưới dạng lý thuyết mà thôi. Điều này có thể hiểu là các biện pháp đưa ra phải

phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể, có thế thực hiện được và đem lại hiệu

quả quản lý.

Trong trường học để đảm bảo tính thực tiễn khi đề ra biện pháp cần phải

xem sét cụ thể điều kiện thực tế của nhà trường: về cơ sở vật chất, về đội ngũ

giáo viên, học sinh, về đạo đức, văn hóa – xã hội ở địa phương, về khả năng

quản lý ... có như vậy biện pháp mới co tính khả thi cao.

3.1.4. Nguyên tắc tính hiệu quả

Trong công tác quản lý giáo dục đạo đức học sinh tính hiệu quả của các

biện pháp quản lý là rất cần thiết. Đây là căn cứ để người quản lý xem xét có

thể tiếp tục thực hiện biện pháp đó hay là phải điều chỉnh hoặc thay thế cho

phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

Tóm lại để công tác quản lý giáo dục đạo đức học sinh cho học sinh

THPT mang lại hiệu quả đáp ứng đýợc mục tięu giáo dục đã đề ra đòi hỏi phải

có một số biện pháp cần thiết. Các biện pháp này được xây dựng một cách phù

hợp và có tính khả thi, được căn cứ vào thực tiễn và có kế thừa một cách trọn

lọc các biện pháp trước đó. Tuy nhiên không có biện pháp nào là vạn năng, chỉ

khi vận dụng một cách đồng bộ hoặc kết hợp các biện pháp trong từng điều

kiện, hoàn cảnh phù hợp thì việc thực hiện các biện pháp mới có hiệu quả cao.- 59 -3.2. Một số biện pháp chủ yếu

3.2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên, tổ chức trong

nhà trường đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh

3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp

Năng lực nhận thức về giáo dục đạo đức và quản lý giáo dục đạo đức

cho học sinh có vai trò quan trọng, là sự khởi đầu cho những hoạt động đạt

hiệu quả cao trong công tác này. Thời gian qua, nhận thức của đội ngũ cán bộ,

giáo viên, học sinh và phụ huynh về đạo đức, giáo dục đạo đức và quản lý giáo

dục đạo đức có bước chuyển biến đáng kể nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Do đó, trong giai đoạn mới cần nâng cao hơn nữa năng lực nhận thức, tăng

cường hơn nữa ý thức, trách nhiệm, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ quản lý và

giáo viên, đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức, cũng như trong hành động

giáo dục, đồng tâm hợp lực tạo sức mạnh thúc đẩy quá trình phát triển nhân

cách của học sinh. Đối với học sinh, việc nâng cao năng lực nhận thức, củng cố

và phát huy khả năng tự ý thức, tự giáo dục sẽ góp phần giúp các em chủ động,

tự giác, tích cực vươn lên trong học tập và rèn luyện đạo đức. Đối với cha mẹ

phụ huynh học sinh, việc nâng cao nhận thức về giáo dục đạo đức hết sức cần

thiết. Nếu họ nhận thức được đúng đắn về công tác này, sẽ tạo điều kiện cho

con em mình về thời gian, vật chất… và hơn thế nữa là sự kết hợp, đồng tâm,

thống nhất với những phương pháp, nội dung, hình thức để cùng nhà trường

giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ.

3.2.1.2. Nội dung của biện pháp

Tuyên truyền, quán triệt các loại văn kiện của Đảng, Nhà nước, ngành

giáo dục về giáo dục đạo đức cho học sinh.

Triển khai các văn bản của cấp trên một cách đầy đủ, kịp thời, cụ thể sao

cho trong toàn thể cán bộ giáo viên quán triệt một cách sâu sắc, khắc phục tình

trạng triển khai qua loa, chiếu lệ.

Hội thảo chuyên đề về giáo dục đạo đức và quản lý giáo dục đạo đức học

sinh theo định kỳ tùy theo đơn vị nhưng ít nhất 2 lần một năm học. Muốn tổ- 60 -chức hội thảo tốt, cán bộ quản lý phải có kế hoạch chu đáo: thời gian, nội dung,

phân công nhân sự nghiên cứu để viết tham luận, phải có hệ thống câu hỏi mở

để cùng thảo luận, bàn bạc, tranh luận, chuẩn bị CSVC- tài chính…Nên mời

các lực lượng ngoài nhà trường như: công an, các cơ quan đoàn thể… có liên

quan cùng dự. Nội dung, chuyên đề hội thảo phải thiết thực, giải quyết những

vấn đề yếu kém, bức xúc về đạo đức ở đơn vị, địa phương làm sáng tỏ vai trò,

vị trí của các lực lượng và sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác giáo

dục đạo đức và quản lý giáo dục đạo đức họ sinh. Cuối buổi hội thảo phải có

kết luận thống nhất về nội dung, đề ra cho được các hình thức, biện pháp thích

hợp để giáo dục và quản lý giáo dục đạo đức học sinh.

Tổ chức tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm ở những đơn vị

trong và ngoài địa bàn quận đạt thành tích tốt trong công tác giáo dục đạo đức

cho học sinh. Lưu ý, phải có quan điểm cụ thể trong vấn đề học tập, vận dụng

sao cho phù hợp với thực tiễn đạo đức học sinh ở đơn vị mình, tránh vận dụng

kinh nghiệm một cách máy móc.

3.2.1.3. Cách thực hiện biện pháp

Tất cả Đảng viên phải nghiên cứu học tập, quán triệt nghiêm túc các

nghị quyết chỉ thị của các cấp. Từ việc nghiên cứu, học tập cho đến việc thực

hiện, giao cho chính quyền tổ chức tốt việc thực hiện nghị quyết của chi bộ

Đảng về giáo dục toàn diện cho học sinh, coi trọng giáo dục đạo đức vì đạo

đức là cái gốc của con người, hỏng đạo đức là hỏng cả nền tảng xã hội.

Việc phân công, giao việc cụ thể, quy định rõ trách nhiệm đến từng tổ

công tác, từng cán bộ giáo viên và học sinh các lớp. Để tổ chức Đảng, Đảng

viên thực sự có uy tín trong nhà trường đòi hỏi mỗi Đảng viên phải luôn trau

dồi phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong mọi lúc mọi nơi, đi đầu trong các

phong trào của trường. Các đồng chí phụ trách các đoàn thể phải có kế hoạch

triển khai các hoạt động một cách cụ thể, đúng hướng, thiết thực, mang ý nghĩa

giáo dục, chú ý xây dựng được mục đích trọng tâm của hoạt động để có hình- 61 -thức phù hợp, tránh những điều bất lợi xảy ra làm ảnh hưởng đến mục đích

chính của hoạt động, thậm chí dẫn đến kết quả phản tác dụng giáo dục đạo đức.

3.2.2. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp

Trong trường học, hiệu trưởng là người lãnh đạo, điều khiển thống nhất

các hoạt động. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm, có quyền và nghĩa vụ

trước nhà nước về các hoạt động của nhà trường nơi mình quản lý, nhằm thực

hiện mục tiêu giáo dục đã được luật giáo dục quy định.

Từ việc nhận thức mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh coi trọng

công tác đức dục và trí dục, trong ban giám hiệu phải thống nhất phương châm

chỉ đạo chung “Dạy chữ đi đôi với dạy người”, phải đa dạng hóa các hình thức

hoạt động giáo dục, tránh khuynh hướng chỉ chú trọng chất lượng văn hóa, đề

cao thành tích học tập, xem nhẹ, xao nhãng việc giáo dục đạo đức học sinh.

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp

Việc đổi mới nội dung và hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh phải

dựa vào những hoạt động mà hiện nay học sinh đang thích sẽ mang lại hiệu quả

cao. Các hoạt động thu hút các em như tham quan di tích lịch sử, tham gia văn

nghệ tạo điều kiện cho các em được thể hiện khả năng của mình. Các hoạt

động đó có thể tổ chức với quy mô toàn trường như hội diễn văn nghệ, hội trại,

sân chơi trí tuệ … hoặc có thể lồng ghép trong các hoạt động khác như hoạt

động chăm sóc di tích lịch sử, viếng nghĩa trang liệt sĩ để nhằm giáo dục cho

các em về tình yêu quê hương đất nước, uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng

tự hào dân tộc ...

Có rất nhiều các hình thức tổ chức hoạt động nhằm giáo dục đạo đức cho

học sinh. Các nhà quản lý, các lực lượng tổ chức cần đa dạng hóa hình thức,

phong phú về nội dung ðể tãng tính hấp dẫn cho học sinh.

Quản lý về nội dung và hình thức các hoạt động giáo dục đạo đức cho

học sinh cần linh hoạt, cần lựa chọn phối hợp phù hợp giữa nội dung và hình- 62 -thức, để có được điều này cần căn cứ vào đặc điểm, tính chất công việc, điều

kiện, hoàn cảnh, con người và thời gian cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

3.2.2.3. Cách thực hiện biện pháp

Cần phải xây dựng kế hoạch hoạt động toàn diện để giáo dục đạo đức

cho học sinh, kế hoạch này được bàn và thông qua trong hội nghị cán bộ viên

chức đầu năm học.

Hiệu trưởng phải chỉ đạo chung mọi hoạt động, có liên hệ chặt chẽ với

các cơ quan, các tổ chức xã hội phối hợp với nhà trường, đặc biệt là hoạt động

giáo dục đạo đức cho học sinh của nhà trường.

Sau khi có kế hoạch thì phải tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch đó.

Cụ thể là tổ chức cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường, cha mẹ học sinh,

nắm bắt được mục đích, yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức cho

học sinh, có hướng dẫn cho họ thực hiện.

Chú trọng hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, có kiểm tra đánh

giá nhắc nhở để điều chỉnh tốt hơn. Đề ra kế hoạch cụ thể để cho giáo viên chủ

nhiệm thực hiện. Như quy định giờ sinh hoạt lớp ngày thứ bảy của tuần cuối

tháng, giáo viên chủ nhiệm sơ kết tháng trước, phổ biến kế hoạch tháng sau

(đây là kế hoạch tác nghiệp ban giám hiệu đề ra). Trên cơ sở kế hoạch chung

đó, giáo viên chủ nhiệm triển khai, đề ra biện pháp thực hiện riêng của lớp.

- Xây dựng các tổ chức đoàn thể trong trường vững mạnh để thống nhất

cao góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các ngày kỉ niệm truyền

thống, các hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội…

- Xây dựng và tạo điều kiện cho sự hoạt động phối hợp giáo dục có hiệu

quả của hội cha mẹ học sinh.

- Xây dựng khung cảnh sư phạm xanh – sạch – đẹp để giáo dục đạo đức

cho học sinh.- 63 -- Xây dựng và tạo được môi trường đồng thuận cho giáo dục, khai thác

có hiệu quả mọi nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa giáo dục nói chung

và giáo dục đào tạo nói riêng phát triển.

Như vậy việc đa dạng hóa các hnh thức giá o dục đạo đức cho học sinh là

́

vô cùng cần thiết và quan trọng, nó có tác dụng định hướng cho các hoạt động

của nhà trường, Điều đó đòi hỏi người hiệu trưởng phải chủ động, sáng tạo và

xây dựng được kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm học, từng học kỳ để mọi thành

viên trong nhà trường nắm được và triển khai thực hiện.

3.2.3. Phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn thanh niên trong giáo dục đạo đức

3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp

Giáo dục đạo đức là một trong những yêu cầu cơ bản, thiết yếu của giáo

dục nói chung và giáo dục nhà trường nói riêng. Đối với thanh niên, trong giai

đoạn hiện nay, yêu cầu đó lại càng trở nên cấp thiết, cần có sự chung tay hành

động của gia đình, nhà trường và nhiều tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có

Đoàn Thanh niên.

Tổ chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò rất quan trọng trong

định hướng, tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức cho thanh niên. Ðoàn là tổ

chức chính trị, là lực lượng giáo dục, đảm bảo quyền lợi làm chủ tập thể của

quần chúng trong mọi hoạt động của thanh niên, làm nhiệm vụ giáo dục thanh

niên và là một thành viên không thể thiếu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

của Đảng. Ðoàn là lực lượng giáo dục trực tiếp, lãnh đạo chính trị, tư tưởng tập

thể đoàn viên thanh niên, là nhân tố cơ bản của quá trình tự giáo dục. Không

những thế, Ðoàn còn là cầu nối giữa chi bộ Ðảng với quần chúng trẻ tuổi. Đoàn

đóng vài trò nòng cốt trong việc thực hiện các hoạt động của nhà trường.

Thông qua các chương trình hành động thiết thực của mình, Ðoàn vận động

thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức bản

thân và góp phần xây dựng trường, lớp, tổ chức Đoàn vững mạnh.

3.2.3.2. Nội dung của biện pháp- 64 -Để cùng nhà trường làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh

Đoàn cần làm tốt các nội dung sau:

Tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích mang mục đích định hướng giáo

dục truyền thống cho thanh niên; xây dựng phong trào động viên thanh niên,

kiên quyết phê phán, tích cực đấu tranh chống lại và loại trừ những tệ nạn xã

hội, hành vi tiêu cực trong lối sống, biết tự trọng, giữ gìn và phát huy truyền

thống của dân tộc; tập hợp và giáo dục thanh niên hiểu biết pháp luật, tôn trọng

pháp luật và kỷ cương xã hội, nội quy nhà trường; tổ chức giáo dục cho thanh

niên thông qua hoạt động phong trào theo chủ đề, chủ điểm, không nên ôm

đồm quá nhiều nội dung sẽ đưa đến tình trạng quá tải, không có trọng tâm; chú

trọng công tác giáo dục thông qua tập thể, bằng tập thể; đoàn viên TNCS phải

luôn gương mẫu trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào; Chú trọng

công tác phát triển Đoàn; đầu tư nâng cao chất lượng xây dựng chi đoàn, chi

hội; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền của Ðoàn thông qua các bản tin

thanh niên; phát thanh thanh niên, panô hình ảnh, tập san, nhóm văn nghệ xung

kích, nhóm tuyên truyền viên ...

3.2.3.3. Cách thực hiện biện pháp

Ngay từ đầu năm học đoàn trường đã lên kế hoạch cho các lớp chuẩn bị

các chuyên đề, tổ chức vào giờ chào cờ ngày thứ hai hàng tuần, các chuyên đề

theo chủ điểm năm học.

Ví dụ:

+Tháng 9: Đón chào năm học mới, hưởng ứng tháng an toàn giao thông.

+ Tháng 10: Chào mừng ngày giải phóng thủ đô 10/10

+ Tháng 11: Nhớ ơn thầy cô 20/11.

+ Tháng 12: Truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

+ Tháng 1 + 2: Mừng Đảng mừng xuân.

+ Tháng 3: Kỷ niệm 8/3, hướng về ngày thành lập đoàn 26/3.

+ Tháng 4: Kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4.

+Tháng 5: Âm vang Điện Biên, kỷ niệm chiến thắng Điện Biên,

kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu 19/5.- 65 -Thông qua những hoạt động trên dẫn dắt học sinh đi theo những mục

tiêu giáo dục đã đặt ra, khi học sinh đạt được sự chuẩn mực nhất định về đạo

đức thì các em sẽ luôn tôn trọng, bảo vệ và giữ gìn những gì là tập quán tốt đẹp

ngay trong đời sống đời thường cũng như trên lĩnh vực xã hội, đặc biệt là

những giá trị truyền thống của nhân dân. Vì vậy khi giáo dục đạo đức cho học

sinh, đoàn trường THPT Yên Viên luôn chú ý từ những việc nhỏ nhất, bình

thường nhất như lời ăn tiếng nói, cử chỉ, ăn mặc, giao tiếp.

Gần đây có một bộ phận học sinh quan niệm là phải “hiện đại hoá” lối

sống để “hợp thời trang” phải giống người nước ngoài như nhuộm tóc vàng

nâu, ăn mặc phải thật là mốt, phải hát những bản nhạc quốc tế mới đúng điệu…

còn giản dị như những chiếc áo đồng phục học sinh, hát những bài ca thời

kháng chiến là xưa, là không hợp thời… Nếu xu hướng này phát triển thì đó là

một nguy cơ. Nhận thức được điều này, đoàn trường THPT Yên Viên rất chú

trọng đến công tác giáo dục tư tưởng với nhiều nội dung phong phú. Đặc biệt là

trong các chương trình sinh hoạt dưới cờ: Liên hoan ca khúc cách mạng nhân

ngày 10/10 giải phóng Thủ đô, giao lưu gặp gỡ các ca nhân ưu tú trong nhiều

lĩnh vực như giao lưu các thế hệ nhà giáo ngày 20/11, giao lưu với các nhà giáo

là chiến sỹ ngày 22/12, tìm hiểu truyền thống dân tộc và cách mạng, tìm hiểu

kiến thức… Các hoạt động này luôn được ban giám hiệu hỗ trợ, khuyến khích

tạo điều kiện cho đoàn trương phát huy tính chủ động sáng tạo, các thày cô

cũng hưởng ứng tham gia.

Giáo dục giá trị đạo đức, giá trị truyền thống và giá trị hiện đại đang là

vấn đề gay gắt và thách thức lớn lao đối với thanh niên học sinh mà tuổi trẻ

đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn. Vì vậy đoàn trường THPT Yên

Viên tăng cường giáo dục và định hướng giá trị đạo đức cho học sinh để những

giá trị hiện đại không làm mờ nhạt giá trị truyền thống. Thông qua các hoạt

động giáo dục truyền thống cùng với công đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh

niên học sinh tham quan giáo dục truyền thống lịch sử như Đền Hùng, Côn Sơn

- Kiếp Bạc, các bảo tàng quân đội, bảo tàng lịch sử… Khi tiếp thu cần phải biết- 66 -chọn lọc những gì là tinh hoa để có thể làm giàu hơn, phong phú thêm các giá

trị truyền thống của dân tộc mình. Trên cơ sở đó khơi dậy lòng yêu nước, yêu

chủ nghĩa xã hội trong đoàn viên thanh niên. Đoàn trường thường xuyên tổ

chức hội thảo, toạ đàm về lối sống, nghề nghiệp, lý tưởng như hội thảo về

“Học sinh Thủ đô văn minh, thanh lịch – hiện đại” tọa đàm về chọn nghề tương

lai cho học sinh khối 12… để đoàn viên thanh niên hiểu rơ hơn về giá trị cuộc

sống và lẽ sống cao đẹp của tuổi trẻ. Từ đó, ra sức phấn đấu, rèn luyện bản

thân, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng đẹp hơn và có ý nghĩa hơn.

3.2.4. Phát huy vai trò tự quản của tập thể và tự rèn luyện của học sinh

3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp

- Biên qua trì nh giao duc thanh qua trì nh tư giao duc .

́

́

́

̣

̀

́

̣

́

̣

- Là môi trường tốt để các em tự thể hiện, tự đánh giá và điều chỉnh trong rèn

luyện đạo đức.

- Thực hiện tốt cam hoa , biên đôi nhưng hoc sinh đạo đức yếu , sai lêch vơi

̉

́

́

̉

̃

̣

̣

́

chuân mưc xa hôi , chông lại cac tac đông tiêu cưc tư bên ngoai xâm nhâp .

̉

̣

̃ ̣

́

́ ́

̣

̣

̀

̀

̣

3.2.4.2. Nội dung của biện pháp

Muôn co nhưng tâp thê lớp co khả năng giup đơ cac em hoc sinh đạo

́

́

̃

̣

̉

́

́

̃ ́

̣

đức yếu , vai tro cua giáo viên chủ nhiệm vô cung to lơn

̀ ̉

̀

́. Do vậy, việc bồidưỡng cho giáo viên chủ nhiệm các kinh nghiệm và phương pháp để xây dựng

một tập thể lớp vững mạnh là công việc hết sức quan trọng đòi hỏi các nhà

quản lý phải hết sức quan tâm và thực hiện ngay từ đầu năm học.

Giáo viên chủ nhiệm phai chon ra đươc ban can sư co năng lưc

̉

̣

̣

́

̣ ́

̣, uy tí n,có sức thuyết phục , có năng lự c tô chưc , điêu khiên hoat đông tâp thê . Muốn

̉

́

̀

̉

̣ ̣

̣

̉

vậy phải chọn các em thông minh, nhanh nhẹn, nhiệt tình và có trách nhiệm

trong công việc thông qua việc bầu chọn của lớp. Phải bồi dưỡng thường xuyên

và giao quyền cho các em để các em chủ động điều khiển các hoạt động quản

lý lớp được giao . Giáo viên chủ nhiệm phai thưc sư la ngươi cô vân thương

̉

̣

̣ ̀

̀ ́ ́

̀

xuyên bên canh cac em .

̣

́

3.2.4.3. Cách thực hiện biện pháp- 67 -Nhà trường nên khen chê kịp thời và đặc biệt thông báo những hình thức

kỷ luật của học sinh cá biệt để các em định hướng rõ hơn hành vi của mình.

Ngoài ra nhà trường còn đưa thông tin về những hành vi tích cực cũng như

những biểu hiện chưa chuẩn mực về đạo đức của học sinh trong và ngoài

trường từ đó để học sinh tự rèn luyện bản thân trở thành con người tốt có ích

cho xã hội.

Giáo viên chủ nhiệm cân lăng nghe y kiên cua cac em , đị nh hương giup

̀ ́

́ ́

̉

́

́

́

các em phương pháp quản lý lớp và giúp đỡ các em rèn luyện đạo đức. Có sựphôi hơp chăt che giưa can bô lơp , cán bộ chi đoàn trong các hoạt động giúp đỡ

́

̣

̣

̃ ̃

́

̣ ́

các em.

Vận động học sinh thực hiện tốt tinh thần phê và tự phê bình để giúp bạn

cùng tiến bộ. Phát động học sinh toàn trường tự giác bỏ phiếu kín phát giác

những học sinh có hành vi vi phạm đạo đức nhưng chưa được phát hiện.

Tổ chức tốt sinh hoạt Đoàn, tiết sinh hoạt cuối tuần. Tuyên dương, khen

thưởng kịp thời những các nhân làm tốt, kiểm điểm nghiêm khắc trong tập thể

lớp, chi đoàn trước những vi phạm của học sinh.

Thực hiện đánh giá xếp loại theo đúng các tiêu chuẩn đã quy định công khai,

công bằng trước tập thể học sinh hàng tuần, hàng tháng, học kỳ và năm học.3.2.5. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội trong

công tác giáo dục đạo đức học sinh

3.3.5.1. Mục tiêu của biện pháp

Điều lệ trường THPT (điều 45) ghi rõ: “Nhà trường phải chủ động phối

hợp thường xuyên và chặt chẽ với gia đình và xã hội để xây dựng môi trường

giáo dục thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục”.

Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách mỗi con người, gia

đình luôn giữ vai trò quan trọng, gia đình là môi trường sống, môi trường giáo

dục suốt đời của sự hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách.- 68 -3.2.5.2. Nội dung của biện pháp

Công tác giáo dục đạo đức học sinh ở nhà trường muốn thành công cần

phải có sự kết hợp giáo dục với gia đình, đây là sự phối kết hợp thường xuyên,

trong đó nhà trường giữ vai trò chủ động và người trực tiếp tham gia là giáo

viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. Gia đình phải có trách nhiệm cộng tác với

nhà trường (thông qua giáo viên chủ nhiệm) để cùng giáo dục con em của họ.

Tránh quan niệm “trăm sự nhờ thầy” “khoán trắng” cho nhà trường. Cha mẹ

học sinh cần có sự nhận thức đúng đắn về trách nhiệm phối hợp giữa gia đình

và nhà trường, cần phản ánh thường xuyên, trung thực về tính cách và hành vi

của con, không được bao che, biện luận cho con. Cha mẹ học sinh cần thống

nhất với nhà trường (giáo viên chủ nhiệm) về mục đích, biện pháp giáo dục

con, đồng thời cha mẹ học sinh phải là người giữ uy tín cho thầy cô, giữ truyền

thống tôn sư trọng đạo. Bên cạnh đó cộng đồng nơi ở của học sinh cũng giữ vai

trò quan trọng trong việc phát triển nhân cách của học sinh bởi vì cộng đồng

làng xã, khối phố nơi học sinh đang sinh sống, học tập, vui chơi, nơi gắn bó với

các em, sống trong mối quan hệ nhiều chiều khăng khít.

Việc quản lý ở cộng đồng, việc xây dựng làng xã khối phố văn hoá, tạo

môi trường thuận lợi, tác động đồng thuận cho giáo dục là việc rất cần thiết.

Chính vì vậy việc giáo dục đạo đức học sinh còn phải tranh thủ sự ủng

hộ của uỷ ban nhân dân các cấp, ủng hộ đường lối, chủ trương, nội dung, mục

tiêu giáo dục. Thực hiện xã hội hóa giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, khung

cảnh sự phạm xanh – sạch - đẹp trong nhà trường. Đồng thời tranh thủ sự giúp

đỡ của các cấp chính quyền, của lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự

khu vực của trường.

Đó chính là những yếu tố tạo điều kiện thúc đẩy giáo dục đạo đức ngày

càng có hiệu quả hơn.

3.2.6.3. Cách thực hiện biện pháp

- Để tạo điều kiện cho gia đình có cơ hội, có hiểu biết về việc giáo dục

học sinh, hàng năm nhà trường đều tổ chức họp cha mẹ học sinh theo định kỳ

(một năm ít nhất ba lần):- 69 -Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

×