1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG KHÓ KHĂN Ở HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.79 MB, 107 trang )


pháp quản lý nói chung, các biện pháp quản lý chuyên môn nói riêng của

Hiệu trƣởng dù có đúng đắn, phù hợp khoa học đến đâu cũng sẽ không có

hiệu quả nếu nhƣ đội ngũ cán bộ giáo viên không nhận thức đƣợc đúng đắn

vấn đề để thực hiện tốt các nội dung yêu cầu đặt ra. Hiệu trƣởng cần lƣu ý

rằng, ở nhà trƣờng tuy giáo viên là những ngƣời bị quản lý nhƣng trong quá

trình dạy- học, quá trình giáo dục thì chính họ lại là những nhà quản lý hết

sức linh hoạt, và tất nhiên là không kém phần khó khăn vì đối tƣợng quản

lý của họ là học sinh - một lớp ngƣời mà trình độ về mọi mặt còn non kém.

Họ phải quản lý nhƣ thế nào để ngƣời học tự thân vận động theo mục tiêu

đã đề ra. Đây là vấn đề giải quyết không phải đơn giản.

Do vậy, trong quá trình phát triển của nhà trƣờng, muốn nâng cao

chất lƣợng giáo dục toàn diện nói chung, chất lƣợng dạy học nói riêng nhất

định phải nâng cao nhận thức, năng lực của chính Hiệu trƣởng và của đội

ngũ cán bộ - giáo viên:

- Thống nhất quan điểm xác định nội dung cơ bản trong công tác tổ

chức làm cho mỗi thành viên biết:

* Suy nghĩ, tƣ duy một cách hệ thống.

* Có quan điểm tầm nhìn chung.

* Có tinh thần làm việc với mô hình có tính thách thức cao.

* Biết học hỏi theo nhóm.

* Biết làm chủ bản thân.

- Mở các lớp bồi dƣỡng lý luận, các buổi sinh hoạt chuyên đề…với

các hình thức tổ chức đa dạng, cụ thể:

* Nâng cao ý thức giác ngộ chính trị, đƣờng lối chủ trƣơng chính

sách, định hƣớng của Đảng và Nhà nƣớc về phát triển kinh tế - xã hội, đặc

biệt là sự nghiệp phát triển giáo dục. Tổ chức học tập Nghị quyết của Đảng,

chỉ thị, thông tƣ, chiến lƣợc, giải pháp, mục tiêu giáo dục và đào tạo một

cách nghiêm túc, có chất lƣợng, đúng thời điểm theo yêu cầu của cấp trên47và kế hoạch của nhà trƣờng.

* Nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ giáo viên về vị trí, nhiệm vụ và

mục tiêu giáo dục và đào tạo của nhà trƣờng, vị trí của ngƣời thầy, của giáo

dục và đào tạo trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của địa phƣơng,

của đất nƣớc. Xác định rõ trách nhiệm của mỗi ngƣời trong công tác và học

tập, trong đời sống kinh tế- xã hội của địa phƣơng.

* Nâng cao lòng tự hào ý thức trách nhiệm của mỗi giáo viên, xây dựng

tình cảm tốt đẹp với nhà trƣờng, địa phƣơng tạo sự gắn bó, có tâm huyết, xác

định rõ trách nhiệm, giữ gìn, phát huy truyền thống của nhà trƣờng, quê

hƣơng, quý trọng đất nƣớc bằng các hành động cụ thể ở mỗi việc làm, mỗi giờ

giảng, tạo cho giáo viên có ý thức chăm lo tới chất lƣợng dạy học.

* Giáo dục tình yêu thƣơng và trách nhiệm với học trò, tạo ý thức và

trách nhiệm của mỗi cán bộ giáo viên vì tƣơng lai của đất nƣớc, vì thế hệ

trẻ, sống và làm việc theo gƣơng Bác Hồ vĩ đại.

* Xây dựng tập thể sƣ phạm gƣơng mẫu trong vấn đề đoàn kết dân

tộc, lấy việc thực hiện đoàn kết dân tộc làm nếp sống của mình trong quan

hệ với học sinh cũng nhƣ với nhân dân và bạn bè đồng nghiệp.

* Xây dựng bầu không khí tích cực trong nhà trƣờng, hƣớng tới mục

tiêu của nhà trƣờng trong việc giáo dục đào tạo học sinh xây dựng tập thể

sƣ phạm đoàn kết gƣơng mẫu, nhất trí, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

Hiểu rõ quyền hạn của mình và của mọi ngƣời trong mỗi công việc, tạo nên

ý thức, trách nhiệm cao cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ vì mục đích

chung của nhà trƣờng, đội ngũ giáo viên thực sự có tâm huyết đối với

ngành, hết lòng vì học sinh thân yêu.

* Nhà trƣờng phối hợp với công đoàn thực hiện “dân chủ, kỷ cƣơng, tình

thƣơng, trách nhiệm”, mỗi giáo viên một tấm gƣơng sáng cho học sinh noi

theo. Tạo phong trào thi đua hai tốt trong nhà trƣờng, xây dựng “đơn vị, tập

thể lao động giỏi”, “giáo viên giỏi cấp trƣờng- giáo viên giỏi cấp tỉnh”, “giỏi48việc trƣờng, đảm việc nhà” từ đó tạo ra ý thức phấn đấu các danh hiệu thi đua

trong trƣờng, xây dựng các nề nếp, kỷ cƣơng trong dạy học và sinh hoạt.

+ Xây dựng, quản lí đội ngũ giáo viên đủ về số lƣợng, đảm bảo về trình độ

chuyên môn

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại

hóa đất nƣớc ở thiên niên kỷ mới, ngành GD và ĐT cần có nhiều nhà giáo

tâm huyết với sự nghiệp trồng ngƣời. Trong mục tiêu Chiến lƣợc giáo dục

2001-2010 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 201/ 2001/ QĐ - TTg ngày

28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tƣớng Chính phủ ) đã nêu: “ Phát triển đội

ngũ nhà giáo đảm bảo về số lƣợng, hợp lý về cơ cấu và chuẩn về chất lƣợng

đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất lƣợng và hiệu quả giáo

dục. Đổi mới và hiện đại hóa phƣơng pháp giáo dục. Chuyển từ việc truyền

đạt tri thức thụ động, thầy giảng, trò ghi sang hƣớng dẫn ngƣời học chủ động

tƣ duy trong quá trình tiếp cận tri thức; phát triển đƣợc năng lực của mỗi cá

nhân; tăng cƣờng tính chủ động, tính tự chủ của học sinh, sinh viên trong

quá trình học tập, hoạt động tự quản trong nhà trƣờng và tham gia các hoạt

động xã hội. Đổi mới chƣơng trình đào tạo và bồi dƣỡng giáo viên, giảng

viên, chú trọng việc rèn luyện, giữ gìn và nâng cao phẩm chất nhà giáo”.

Nhà giáo đƣợc gọi là thầy học nghĩa là ngƣời thầy về việc học - là

chuyên gia về việc học - là ngƣời dạy học trò cách học - là tấm gƣơng cho

học sinh hàng ngày noi theo. Vì thế, đòi hỏi nhà giáo chúng ta cần có những

phẩm chất sau: Có lòng yêu nghề, mến trẻ, có tƣ tƣởng và quyết tâm đổi

mới, sẵn lòng lắng nghe và đáp lại những câu hỏi và câu trả lời của học sinh.

Có tinh thần cầu tiến bộ, vƣơn lên, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi. Có

chuyên môn vững vàng. Có lòng nhiệt tình, tự tin, linh hoạt biết phát huy

tính tích cực của học sinh; vừa dạy vừa dỗ và quán triệt “ Dạy chữ - dạy

ngƣời”. Tất cả những phẩm chất trên của nhà giáo phải đƣợc ban lãnh đạo

nhà trƣờng - nhất là Hiệu trƣởng - thƣờng xuyên quan tâm, giúp đỡ, tổ chức,49chỉ đạo giáo viên không ngừng phấn đấu rèn luyện về mọi mặt trong suốt

quá trình làm việc.

Giáo viên là nhân tố quyết định chất lƣợng giáo dục. Thƣờng xuyên

tổ chức, xây dựng và củng cố đội ngũ giáo viên, cán bộ nhân viên làm công

tác phục vụ dạy học trong trƣờng là tạo động lực thúc đẩy hoạt động dạy

học, là tiền đề và điều kiện tiên quyết để tiến hành hoạt động dạy học và

nâng cao kết quả học tập cho học sinh.

Do vậy, việc tuyển chọn, tổ chức, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ

nhân viên làm công tác phục vụ dạy học nhằm theo kịp quy mô, tốc độ phát

triển của cấp học, đồng thời đáp ứng đƣợc yêu cầu về chất lƣợng giáo dục

nhất là chất lƣợng học tập của học sinh vùng miền núi là việc làm cần thiết.

Do vậy các nhà trƣờng cần phải:

- Căn cứ vào kế hoạch phát triển, những biến động về đội ngũ hàng

năm để xây dựng đội ngũ giáo viên, CBCNV trong nhà trƣờng có đủ số

lƣợng và chất lƣợng, đủ năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ giáo dục và

dạy học.

- Thực hiện tốt hơn nữa chƣơng trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho

giáo viên đang đứng lớp với trọng tâm là phƣơng pháp dạy học và các

thông tin cập nhật về khoa học, công nghệ và văn hóa.

- Tuyển chọn, sắp xếp, bồi dƣỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ

nhân viên làm công tác phục vụ dạy học để xây dựng đội ngũ đủ về số

lƣợng, đảm bảo về chất lƣợng, đủ cho các môn học. Quan tâm đến điều

chỉnh cơ cấu đội ngũ giáo viên, tăng cƣờng giáo viên môn khoa học tự

nhiên, thể dục thể thao, giáo viên hƣớng nghiệp và dạy nghề.

- Thông qua kết quả kiểm tra đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên để tiến

hành sắp xếp vào các vị trí khác nhau cho phù hợp với khả năng, trình độ của

cán bộ giáo viên. Phân loại giáo viên chính xác từ đó có biện pháp khắc phục:

đối với giáo viên kém có thể đƣa đi đào tạo lại hoặc phân công giáo viên có50kinh nghiệm kèm cặp, giúp đỡ bằng cách: tích cực dự giờ, chia sẻ kiến thức,

kinh nghiệm sƣ phạm, trao đổi bí quyết thành công trong nghề nghiệp.

- Tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ, có chất

lƣợng các đợt học tập bồi dƣỡng thƣờng xuyên theo chu kỳ của Bộ và của

Sở GD. Mở các lớp bồi dƣỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ ngay tại

trƣờng mà giảng viên có thể là chính giáo viên giỏi có tâm huyết của

trƣờng mình. Biến quá trình bồi dƣỡng giáo viên thành quá trình tự bồi

dƣỡng, tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên tự học, tự bồi dƣỡng bằng cách

cung cấp tài liệu tham khảo, sách hƣớng dẫn giảng dạy, đồ dùng dạy học và

nhất là dùng chính ngƣời học (học sinh diện khá, giỏi) để kích thích sự say

mê chuyên môn, sự miệt mài tìm kiếm kiến thức mới, phƣơng pháp mới

của giáo viên nhằm đáp ứng với sự đòi hỏi của học sinh giỏi.

- Mở lớp bồi dƣỡng, sử dụng trang thiết bị dạy học - nhất là các

phƣơng tiện dạy học hiện đại cho giáo viên để giáo viên có thể sử dụng an

toàn, hiệu quả những trang thiết bị dạy học, các ứng dụng công nghệ trong

tin trong dạy học. Qua đó khơi dậy ý thức tự giác sử dụng đồ dùng dạy học

mỗi khi giáo viên lên lớp.

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, giáo viên để

nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ sƣ phạm, đảm

bảo có một đội ngũ giáo viên đồng bộ về chất lƣợng, đủ cho các môn học nhất

là các môn học cơ bản có tổ chức thi học sinh giỏi cấp tỉnh và toàn quốc.

- Tổ chức các cuộc thi giáo viên giỏi, các buổi thao giảng nhân ngày

lễ lớn để giáo viên có dịp nhìn lại chính mình và đối chiếu với đồng nghiệp

để rồi họ tự điều chỉnh mình cho phù hợp với yêu cầu thực tế đang đòi hỏi.

Xếp loại tay nghề giáo viên theo từng năm học (yêu cầu độ chính xác cao)

thông qua hệ thống tiêu chuẩn cụ thể đã đƣợc công khai trong Hội đồng sƣ

phạm ngay từ đầu năm học. Đảm bảo tính trung thực trong đánh giá chất

lƣợng chuyên môn - có thể nhờ đến sự giúp đỡ của những chuyên viên51thuộc các phòng chức năng, quản lý chuyên môn của Sở GD - ĐT.

- Quan tâm chu đáo tới công tác nghiên cứu khoa học, động viên giáo

viên đăng ký và viết đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm rút ra trong

giảng dạy và hoạt động chuyên môn. Phổ biến kịp thời những kinh nghiệm

hay cho cán bộ giáo viên để áp dụng. Kịp thời trích kinh phí đào tạo để

thƣởng thỏa đáng cho những đề tài khoa học, những sáng kiến hay, có giá

trị và có tính khả thi cao.

- Không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo

viên, đảm bảo chế độ chính sách cho ngƣời lao động. Cần chú ý cải thiện

môi trƣờng làm việc cho cán bộ giáo viên, luôn coi việc thực hiện dân chủ

cơ sở, đoàn kết nội bộ là công việc hàng đầu của các nhà quản lý, tạo bầu

không khí tâm lý lành mạnh, cởi mở trong nhà trƣờng.

3.2.1.2. Sắp xếp (phân công lao động giáo viên) sử dụng lao động sư phạm

trong trường đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm hợp lí

Phân công lao động tối ƣu, sắp xếp nhân lực đúng ngƣời, đúng việc sẽ

dẫn tới công việc của trƣờng đạt hiệu quả tốt, cán bộ giáo viên phát huy

năng lực, sở trƣờng của mình trong công tác, chất lƣợng công tác đƣợc đảm

bảo. Ngƣời hiệu trƣởng phải điều hoà giữa yêu cầu chung của nhiệm vụ và

mong muốn của từng ngƣời, ý tƣởng này phải đƣợc thể hiện ngay trong

việc phân công lao động. Sự phân công lao động không chỉ đơn thuần là

việc tính khối lƣợng giờ dạy, buổi dạy, công tác kiêm nhiệm của mỗi ngƣời

giáo viên theo nghĩa vụ của họ mà phải xét đến nhiều yếu tố, khả năng

hoàn thành công việc khả năng liên kết hỗ trợ, giúp đỡ, bồi dƣỡng học sinh

giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, nguyện vọng cá nhân, đề xuất của tổ,

nhóm, giáo viên chủ nhiệm.

Sau khi có kết quả khảo sát học sinh, sắp xếp lớp cho phù từng đối

tƣợng, phân công giáo viên có phƣơng pháp giảng dạy, trình độ chuyên

môn phù hợp với từng đối tƣợng học sinh.52Phân công giáo viên trong một lớp đảm bảo cân đối về khả năng

chuyên môn để có thể hỗ trợ nhau trong giảng dạy và quản lí học sinh, đặc

biệt là phân công đội ngũ giáo viên chủ nhiệm.

Phân công giáo viên đảm bảo tính kế thừa, giáo viên theo các lớp

trong quá trình học tập ở THPT.

Cân nhắc các giáo viên giảng dạy đội tuyển đi thi học sinh giỏi các

cấp.

Hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trƣờng chỉ có kết quả cao khi

ngƣời QL biết huy động sự tham gia đồng bộ, nhịp nhàng, ăn khớp của các

tổ chức, các bộ phận trong trƣờng, trong đó có đội ngũ giáo viên chủ nhiệm

– những ngƣời trực tiếp quản lí học sinh và tập thể lớp một cách toàn diện,

báo cáo cho hiệu trƣởng những thông tin cần thiết về học sinh, về tập thể

lớp, về chất lƣợng giáo dục ở lớp mình.

3.2.1.3. Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, khuyến khích việc tự học tự

bồi dưỡng

Nhà trƣờng phải luôn chú ý đến công tác bồi dƣỡng thƣờng xuyên,

đặc biệt là chú trọng đến việc tự học tự bồi dƣỡng của giáo viên để xây

dựng đội ngũ chuẩn hóa theo quy định của Luật Giáo dục. Nâng cao vị

thế và uy tín của ngƣời giáo viên, thực sự là tấm gƣơng về sự cố gắng

học tập cho học sinh noi theo. Củng cố và phát triển đội ngũ giáo viên

giỏi, giúp giáo viên có đủ năng lực tham gia vào sự nghiệp đổi mới giáo

dục theo kịp các nƣớc trong khu vực, đáp ứng với yêu cầu của xã hội đối

với ngành GD và ĐT.

Trong kế hoạch hàng năm của nhà trƣờng và của tổ chuyên môn,

Hiệu trƣởng phải xác định nội dung, hình thức, những việc phải làm trong

việc bồi dƣỡng giáo viên trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ năm học do Bộ, Sở

GD và ĐT triển khai đến các cơ sở giáo dục, từ đó phân công chỉ đạo thực

hiện mặt công tác này.53Kế hoạch bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên cần tập

trung vào các nội dung: nâng cao kiến thức chung, năng lực sƣ phạm,

phƣơng pháp dạy học tích cực (tập trung vào ngƣời học), chƣơng trình mới,

học tin học, ngoại ngữ cho giáo viên.

Để công tác bồi dƣỡng giáo viên có hiệu quả, Hiệu trƣởng phải tiến

hành tìm hiểu kỹ đội ngũ giáo viên, nghiên cứu đánh giá và phân loại trình

độ giáo viên (trên cơ sở kết quả đánh giá phân loại chất lƣợng giáo viên

năm học trƣớc) về mọi mặt. Đặc biệt chú ý đến số giáo viên còn non yếu về

chuyên môn, giáo viên mới ra trƣờng cũng nhƣ số giáo viên cốt cán để có

yêu cầu và hƣớng dẫn cụ thể việc xây dựng kế hoạch tự bồi dƣỡng, khắc

phục những mặt còn hạn chế.

Đầu năm học, Hiệu trƣởng cần chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức cho

giáo viên thực hiện nghiêm túc và có chất lƣợng việc nghiên cứu chƣơng

trình, sách giáo khoa, sách hƣớng dẫn giảng dạy các môn học; học tập các

quy định mới về chuyên môn của cấp trên để nâng cao nghiệp vụ chuyên

môn cho giáo viên.

Chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt có nề nếp, cải tiến nội dung và

phƣơng pháp sinh hoạt. Lịch sinh hoạt chuyên môn phải trở thành “lịch

cứng” của nhà trƣờng. Thƣờng xuyên tổ chức dự giờ, thăm lớp, thao giảng,

trao đổi đúc rút kinh nghiệm, thảo luận chuyên đề ở tổ chuyên môn nhằm

bồi dƣỡng giáo viên về khả năng sƣ phạm, năng lực tổ chức các hoạt động

dạy học.Trong sinh hoạt chuyên môn cần tổ chức nhiều buổi hội thảo theo

chuyên đề: Phân tích tình hình giảng dạy của tổ ứng với chất lƣợng học tập

của học sinh, xác định con đƣờng hoàn thiện quá trình giáo dục phù hợp

với đối tƣợng học sinh, phƣơng pháp sử dụng hợp lý các đồ dùng dạy học

hiện có và lên kế hoạch, phân công giáo viên trong tổ tự làm đồ dùng dạy

học cho phù hợp với hoàn cảnh của nhà trƣờng.

Vận dụng linh hoạt các nguồn lực để củng cố và xây dựng thƣ viện54nhà trƣờng, trong đó quan tâm đến mua sách bồi dƣỡng giáo viên, sách

tham khảo có chất lƣợng.

Sắp xếp thời khóa biểu và lịch công tác một cách khoa học, tạo điều

kiện về thời gian và kinh phí cho giáo viên đi sâu thêm vào nghiên cứu

chuyên môn, có chế độ khuyến khích giáo viên tự bồi dƣỡng nâng cao trình

độ kể cả việc cử giáo viên đi học sau đại học.

Là một mặt quản lý của Hiệu trƣởng, công tác bồi dƣỡng chuyên môn

nghiệp vụ cho giáo viên cũng rất cần đƣợc kiểm tra, đánh giá đúng mức theo

từng giai đoạn: giữa học kỳ, cuối kỳ và cuối mỗi năm học. Qua kiểm tra, Hiệu

trƣởng phát hiện những sai lệch, tìm nguyên nhân của sai lệch để kịp thời uốn

nắn bổ sung, đồng thời biểu dƣơng khen thƣởng những tổ chuyên môn làm tốt

công tác này.

3.2.1.4. Kế hoạch hóa việc tổ chức hoạt động dạy học

Kế hoạch hóa là một chức năng quan trọng của hoạt động quản lí.

Ngƣời QL cần dựa vào mục tiêu chiến lƣợc, lâu dài cũng nhƣ mục tiêu

trƣớc mắt của đơn vị để lập kế hoạch tổng thể và chi tiết đảm bảo vận hành

đúng hƣớng, việc lập kế hoạch nhằm:

- Thiết lập môi trƣờng, hành lang pháp lý trong việc điều hành và

quản lý các hoạt động dạy của giáo viên cũng nhƣ hoạt động học tập của

học sinh.

- Thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả đối

với chƣơng trình dạy và quy chế chuyên môn của bộ GD và ĐT.

- Tạo động lực cho giáo viên và học sinh thực hiện phong trào thi

đua hai tốt.

- Lựa chọn các biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện hoàn cảnh

của nhà trƣờng và của địa phƣơng.

- Đáp ứng những yêu cầu đổi mới về mục tiêu, nội dung, phƣơng

pháp giáo dục cấp THPT.55- Tạo ra các khả năng thực hiện công việc một cách kinh tế và hiệu quả.

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả mối quan hệ giáo dục: Nhà trƣờnggia đình- xã hội. Nâng cao kết quả học tập của học sinh từ đó góp phần

nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa

phƣơng và xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc.

+ Kế hoạch của nhà trƣờng

Xây dựng kế hoạch đúng thời gian, huy động sự đóng góp ý kiến của

tập thể, của nhà giáo có kinh nghiệm đặc biệt là các ý kiến về phƣơng án

những biện pháp thực hiện kế hoạch (tránh thông qua kế hoạch kiểu hội

nghị công chức, chủ yếu là đồng ý với chủ tọa). Cụ thể:

- Ngay từ đầu năm học, hiệu trƣởng cùng Ban giám hiệu, giáo viên

xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu trong năm học của toàn trƣờng, làm

cơ sở để các tổ, các cá nhân xây dựng kế hoạch công tác của mình.

- Chỉ đạo xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch từ trƣờng tới cá nhân

đúng qui định của ngành phù hợp với đặc trƣng của nhà trƣờng, tạo điều

kiện tốt cho việc thực hiện và làm căn cứ để kiểm tra.

- Kịp thời bổ sung vào kế hoạch những nhiệm vụ mới do cấp trên yêu

cầu.

- Ban giám hiệu tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên thực hiện kế

hoạch theo đúng tiến độ, thƣờng xuyên kiểm tra phát hiện sai lệch để uốn

nắn kịp thời.

- Cụ thể hóa đến từng thời điểm, từng ngày, các bƣớc của kế hoạch.

Kế hoạch của nhà trƣờng, tổ và cá nhân đƣợc thể hiện trên bảng, biểu để

mọi ngƣời tiện theo dõi và thực hiện.

- Đảm bảo tốt chế độ thông tin báo cáo để tiện theo dõi, chỉ đạo quá

trình thực hiện.

+ Kế hoạch tổ chuyên môn

Tổ chuyên môn có vị trí quan trọng trong hoạt động dạy học. Mỗi tổ56chuyên môn có một chức năng, nhiệm vụ riêng biệt. Việc xây dựng kế

hoạch tổ chuyên môn cần thể hiện đƣợc kế hoạch chung của nhà trƣờng,

tạo ra sức mạnh tổng hợp, hƣớng vào mục tiêu chung với các biện pháp cụ

thể. Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn cần căn cứ vào những định hƣớng

mục tiêu của kế hoạch trƣờng về nhiệm vụ, nội dung công việc, cách tiến

hành, qui mô phát triển theo năm học, học kì, tháng, tuần:

- Nhà trƣờng chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch theo một

mẫu thống nhất, giao chỉ tiêu cụ thể từng mặt phấn đấu trong hoạt động của

tổ.

- Tổ chức cho cán bộ giáo viên đăng ký các chỉ tiêu thi đua, phấn đấu

các danh hiệu thi đua, các nhiệm vụ cụ thể, biện pháp thực hiện.

- Tổ trƣởng chuyên môn căn cứ vào kế hoạch năm học của trƣờng,

nhiệm vụ của tổ, kế hoạch của các thành viên lập kế hoạch tổ. Kế hoạch

cần thể hiện tính thống nhất cao, có tính khả thi, xác định đƣợc các mốc

thời gian tiến hành các hoạt động, ngƣời thực hiện, đăng ký các chỉ tiêu,

danh hiệu của tổ và các thành viên trong tổ.

- Bổ sung kịp thời những nhiệm vụ mới vào kế hoạch khi có sự

thay đổi.

+ Kế hoạch của giáo viên

Để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch của giáo viên, nhà trƣờng

cần có những định hƣớng sau:

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập, quán triệt nhiệm vụ, chỉ thị

năm học mới, những qui định, qui chế chuyên môn, các văn bản hƣớng dẫn

năm học của cấp trên và nhà trƣờng giúp giáo viên hệ thống, thống nhất

xác định nội dung cơ bản, trọng tâm nhằm lựa chọn phƣơng pháp tiến hành,

sử dụng đồ dùng dạy học và sách tham khảo.

- Kế hoạch của mỗi giáo viên phải cụ thể hóa nhiệm vụ giảng dạy

theo chƣơng trình phân môn của cá nhân và công tác kiêm nhiệm. Kế57Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

×