1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.44 MB, 116 trang )


+ Tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các chủ trương,

chính sách, pháp luật.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật

+ Lựa chọn, giới thiệu những cán bộ, hội viên có đủ tiêu chuẩn để Đảng

xem xét, kết nạp vào Đảng, tham gia cơ quan Nhà nước; đóng góp ý kiến phê

bình cán bộ, đảng viên.

- Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân;

nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân để kịp thời phản ánh,

kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước để đề ra những chủ trương, chính sách và

các biện pháp giải quyết những bức xúc, vướng mắc trong sản xuất và đời sống

nông dân.

Trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, HND Việt Nam có 5 nhiệm vụ

cơ bản:

- Tuyên truyền, giáo dục cán bộ hội viên nông dân hiểu biết đường lối, chủ

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của

Hội; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự

lực tự cường, lao động sáng tạo của nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh CNHHĐH đất nước. Tổ chức học tập nâng cao trình độ khoa học-kỹ thuật và nghề

nghiệp trong sản xuất kinh doanh cho hội viên, nông dân và nghiệp vụ công tác

Hội cho cán bộ Hội các cấp.

- Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát

triển kinh tế, văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình nông dân văn

hóa; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Các cấp Hội

là thành viên tích cực tham gia hoạch định và thực hiện các chính sách, pháp

luật, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước ở nông thôn; tham gia

xây dựng kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nôngdân và vận động nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; tham gia

phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, tăng cường số lượng, nâng

cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

- Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sách, vững mạnh; tham

gia xây dựng và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông

thôn; tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế ở cơ sở, bảo vệ các quyền và lợi

ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Tăng cường công tác hòa giải,

gạt bỏ những định kiến, mâu thuẫn, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp

phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham

nhũng, mất dân chủ và các tệ nạn xã hội.

- Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng trên

tinh thần hữu nghị, hợp tác, bình đẳng cùng phát triển với tổ chức nông dân, tổ

chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ thuộc các quốc gia trong khu vực và trên

thế giới.

Trong gần 80 năm hoạt động, HND Việt Nam trải qua nhiều thời kỳ phát

triển cùng với sự phát triển của cách mạng nước ta. Hội có nhiều tên gọi khác

nhau, như: Nông hội đỏ, HND phản đế, Hội Tương tế ái hữu, HND cứu quốc và

ở miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước có HND giải phóng.

Mặc dù do điều kiện và hoàn cảnh lịch sử, tên gọi của Hội trong các thời kỳ cách

mạng có khác nhau. Nhưng tổ chức Hội từ Trung ương đến cơ sở đã tập hợp,

động viên đông đảo nông dân dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, đấu tranh vì

độc lập dân tộc và CNXH, hăng hái tham gia các phong trào cách mạng, hưởng

ứng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gópphần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống phong kiến, đế quốc xâm

lược và xây dựng đất nước.

Trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, HND và

GCND Việt Nam đã có những đóng góp tích cực, quan trọng vào công cuộc phát

triển kinh tế-xã hội, làm nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp. GCND

Việt Nam xứng đáng là lực lượng đi đầu trong công cuộc đổi mới, góp phần

quyết định sự bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tạo ra số lượng lớn về lương

thực xuất khẩu, đưa nước ta trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới.

Cống hiến đó của GCND, trong đó có vai trò không nhỏ của HND Việt Nam đã

góp phần rất quan trọng đưa nước ta qua khủng hoảng toàn diện trong những

thập niên tám mươi của thế kỷ trước, tiếp tục đổi mới đạt được những thành tựu

to lớn.

Từ khi bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, HND Việt Nam

tích cực thể hiện và phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của mình trong các

phong trào cách mạng của GCND với các hoạt động rất đa dạng, phong phú,

đem lại kết quả thiết thực như: trợ giúp nông dân trong công cuộc xóa đói, giảm

nghèo và làm giàu. Hội đã tổ chức nhiều loại hình hoạt động thiết thực như:

mạng lưới khuyến nông, lâm, ngư nghiệp; phối hợp với các ngân hàng và tổ chức

tín dụng cho nông dân vay vốn; liên kết với các doanh nghiệp và các nhà khoa

học cùng “xuống đồng” hỗ trợ nông dân về vật tư, cây, con giống, về chế biến

tiêu thụ nông sản… Đặc biệt, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi do

HND Việt Nam phát động đã cuốn hút hàng triệu hộ nông dân tham gia, không

chỉ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển nông nghiệp nước ta mà phong trào

còn mang đậm tính nhân văn với nội dung đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau,

người giàu giúp người nghèo, đã khơi sáng thêm tình làng, nghĩa xóm và đạo lý

“thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. HND các cấp còn tham giaxây dựng đời sống văn hóa và giải quyết khiếu nại, tố cao của nông dân, góp

phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn.

2.2. Khái quát về quá trình xây dựng và trƣởng thành của Trƣờng

Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển

Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam được thành lập theo Quyết định

số 703/QĐ-HND ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Ban Thường vụ HND Việt

Nam trên cơ sở Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội trước đây.

Trụ sở chính của Trường: Phường Mai Dịch - quận Cầu Giấy - T.P Hà Nội

(Km số 9, đường Hồ Tùng Mậu), trên mặt bằng diện tích 5.000 m2.

Điện thoại: (04) 37684980

Fax: (04) 37687081

Tên giao dịch quốc tế: School for Staff training and fostering of Vietnam

Farmer’s Union.

- Phân hiệu 2: tại Phường Cửa Đại-thị xã Hội An-tỉnh Quảng Nam, trên

mặt bằng diện tích 15.000m2

- Hiện nay Trường đang tiến hành xây dựng cơ sở thứ 3 tại thành phố Hồ

Chí Minh.

Tiền thân của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam là Trung tâm Đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội với truyền thống 10 năm xây dựng và trưởng thành.

Từ khi mới thành lập trường, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đội ngũ giáo

viên còn thiếu và chủ yếu là kiêm nhiệm. Giảng viên của Trường phần lớn là

chuyển từ các Ban, đơn vị của Hội sang, ít có kinh nghiệm sư phạm và chuyên

môn giảng dạy còn hạn chế. Cùng với sự chuyển mình của công cuộc đổi mới

đất nước, đặc biệt là sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, trước hết là CNH-HĐHnông nghiệp, nông thôn, quy mô và phạm vi đào tạo, bồi dưỡng ngày một mở

rộng, đội ngũ giảng viên có sự trưởng thành thêm cả về số lượng, trình độ

chuyên môn và năng lực sư phạm. Với lòng say mê và ý thức trách nhiệm của

mình, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, lãnh đạo cùng cán bộ, giảng viên của

Trường, từ thế hệ sau kế tiếp thế hệ trước đã không ngừng khắc phục mọi khó

khăn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quá trình xây dựng và phát

triển của nhà trường có thể phân chia thành ba giai đoạn chính như sau:

* Giai đoạn từ năm 1997 đến 2003.

Đây là thời gian tìm kiếm, học hỏi mô hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của

các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội đi trước có nhiều kinh nghiệm, như: Học

viện Thanh thiếu niên, Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương… Trước năm 1997,

nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ Hội chủ yếu là cán bộ cấp cơ sở do Ban Tuyên huấn

Trung ương Hội Nông dân VN và Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương Hội phối

hợp cùng thực hiện, mỗi năm mở một lớp bồi dưỡng ngắn hạn 3 đến 5 ngày.

Năm 1997, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thành lập (tách ra từ Ban

Tổ chức Trung ương Hội), là đơn vị duy nhất của Hội Nông dân VN có chức

năng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ.

Khi mới thành lập, Trung tâm phải vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn về

tổ chức bộ máy, về tài liệu giảng dạy, cơ sở vật chất, tài chính… trong khi đó

nhiệm vụ được giao lại rất nặng nề. Số lượng cán bộ, giảng viên của Trung tâm

quá ít ỏi; cán bộ giảng dạy hầu hết là cán bộ cơ quan Trung ương Hội kiêm

nhiệm; các thành viên Ban giám đốc Trung tâm đồng thời là giảng viên. Tài liệu

bồi dưỡng gồm một số bài nhất định, nội dung còn sơ lược, việc biên soạn chủ

yếu dựa vào những quy định về chức năng, nhiệm vụ của các ban chuyên môn

Trung ương Hội, tính lý luận, tính thực tiễn rất hạn chế. Tài liệu giảng dạy và

học tập của Trung tâm trong giai đoạn này chưa thể coi là giáo trình bài bản, hệthống. Do chưa đảm bảo tính khoa học, tính chuyên nghiệp, vì vậy sau mỗi năm

sử dụng, tài liệu phải chỉnh lý, bổ sung và nâng cao. Hàng năm, Trung ương Hội

phải dựa vào sự giúp đỡ của các tỉnh, thành Hội và các Trường Chính trị tỉnh,

thành phố về địa điểm, điều kiện dạy và học để tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập

huấn về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội.

* Giai đoạn từ năm 2004 đến tháng 11 năm 2006

Thời gian này, Trung tâm tập trung xây dựng cơ sở vật chất và biên soạn

giáo trình, tài liệu song vẫn tiếp tục mở các khóa bồi dưỡng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV

của Hội NDVN (tháng 11-2003), Ban Thường vụ Trung ương Hội đã tăng cường

lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư cho lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhiều chủ

trương, biện pháp được đưa ra nhằm thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

phát triển lên bước mới, ổn định, đạt kết quả cao hơn. Công tác đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ được xếp vào vị trí thích đáng trong 5 chương trình công tác lớn

của Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ 2003-2008. Theo đó, Trung ương

Hội NDVN đã chú trọng đầu tư tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhờ vậy, cùng với việc liên tiếp tổ chức các lớp bồi

dưỡng, Trung tâm đã xây dựng được một trụ sở của Trung tâm với đầy đủ trang

thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy và học tập như: khu nhà làm việc, hội trường,

phòng học, thư viện, ký túc xá.

Đi đôi với việc tạo điều kiện về vật chất cho công tác giảng dạy và học

tập, Trung ương Hội NDVN đã chỉ đạo và hoàn thành việc biên soạn bộ giáo

trình tương đối hoàn chỉnh, gồm hai tập dùng cho cán bộ cấp tỉnh, huyện và cán

bộ cơ sở Hội. Hai tập tài liệu này được hoàn thiện, nâng cao qua từng năm, về cơ

bản khắc phục được tình trạng học tập thiếu giáo trình. Nhiều nội dung mới

mang tính cập nhật được bổ sung, nâng cao.* Giai đoạn từ tháng 11 năm 2006 đến nay.

Đây là giai đoạn kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung đội ngũ cán bộ, giảng

viên; hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy; xây dựng quy chế…

Giai đoạn này mới bắt đầu nhưng là giai đoạn có những thay đổi quan

trọng, đánh dấu mốc mới trên con đường phát triển: Từ Trung tâm Đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ trở thành Trường đào tạo chính quy, một cơ sở đào tạo bồi dưỡng

cán bộ duy nhất cung cấp cán bộ nông vận cho các cấp Hội thuộc 63 tỉnh, thành

phố trên cả nước, phù hợp với yêu cầu xây dựng Hội, xu thế đổi mới và phát

triển đất nước. Quyết định thành lập Trường Cán bộ HND Việt Nam đáp ứng

yêu cầu phát triển của Hội và nguyện vọng của đông đảo cán bộ, hội viên nông

dân.

Sự ra đời của Trường Cán bộ Hội là bước ngoặt lớn đối với hệ thống Hội

Nông dân trên cả nước. Trường ra đời nhằm đào tạo, bồi dưỡng ĐNCB Hội có

chất lượng tốt, đủ về số lượng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đường

lối đẩy nhanh CNH-HĐH đất nước, mà trước mắt là thực hiện thắng lợi mục tiêu

CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010 do Nghị quyết Hội nghị

lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) đề ra. Điều này thể hiện sự

quan tâm lớn của Đảng đối với Hội NDVN, một chủ trương đúng đắn và kịp

thời, đã giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, lúng túng về mô hình tổ chức,

phương thức hoạt động, điều kiện hoạt động của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ của HND. Vì vậy, sau khi có quyết định thành lập Trường, Ban Thường vụ

Trung ương HNDVN đã chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường lập kế hoạch và

phương án tổ chức, triển khai một số việc trước mắt, như kiện toàn bộ máy,

tuyển dụng cán bộ, lập các khoa, phòng; xây dựng quy chế làm việc, quy chế đào

tạo, quy chế tuyển sinh; xây dựng giáo trình, tài liệu; xây dựng đội ngũ giảng

viên; mua sắm trang thiết bị… tạo điều kiện thuận lợi để sớm mở khóa đào tạođầu tiên đạt kết quả tốt.

Trường Cán bộ Hội NDVN được thành lập theo quyết định số 703 ngày

01/11/2006 của Ban Thường vụ Trung ương HND Việt Nam, là cơ sở đào tạo,

bồi dưỡng cán bộ duy nhất trực thuộc Trung ương Hội NDVN, chủ yếu làm

nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hệ thống tổ chức Hội trong cả

nước, với đối tượng là cán bộ chủ chốt của Hội từ cấp huyện trở lên. Trường vừa

trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng vừa là trung tâm, đầu mối phối hợp với các Trường

Chính trị tỉnh, thành phố, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện để đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ HND.

Trường Cán bộ Hội NDVN tuy mới thành lập nhưng đã trải qua công tác

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 10 năm, với nội dung chương trình đa dạng, phong

phú, khả năng kết hợp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với chuyên môn

nghiệp vụ xây dựng Hội, kết hợp giáo dục lý luận, đường lối chính sách, pháp

luật với thực tiễn hoạt động của Hội và phong trào nông dân. Trường có nhiều

thuận lợi trong việc quan hệ với các Học viện, Trường Đại học, Viện nghiên cứu,

các cơ sở đào tạo trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận nên quy tụ được đội

ngũ giảng viên thỉnh giảng có trình độ lý luận chính, trình độ chuyên môn sâu,

được đào tạo cơ bản, có bề dày kinh nghiệm về truyền đạt kiến thức cho học

viên.

2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và sứ mệnh của Nhà trường

* Chức năng:

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu hoạt động

và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của

Hội trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, nhất là CNH-HĐH nông nghiệp, nông

thôn và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

* Nhiệm vụ:- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất chính trị, đạo

đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành công vụ tương xứng với trình độ

đào tạo, bồi dưỡng, có sức khỏe, có năng lực thích ứng với yêu cầu thực thi

công vụ đáp ứng yêu, nhiệm vụ của Hội và đòi hỏi của xã hội.

- Liên kết đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp một số chuyên

ngành liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn và yêu cầu đào tạo

nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ Hội các

cấp.

- Hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đào tạo với các cơ quan

nghiên cứu trong và ngoài nước.

- Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về các vấn đề liên quan đến

Hội Nông dân, giai cấp nông dân Việt Nam, làm cơ sở thực tiễn tham mưu

cho Ban Thường vụ Trung ương Hội đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn

đề liên quan đến tổ chức Hội, đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn.

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo, hướng dẫn

Ban Chấp hành Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về công tác

đào tạo bồi dưỡng cán bộ; theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình và kết quả đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm.

- Quản lý giảng viên, cán bộ nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của

trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu

tuổi và giới.

- Quản lý sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo đúng

quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

* Sứ mệnh của nhà trường:Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ duy nhất của Hội Nông dân Việt Nam, có sứ mạng Đào tạo, bồi dưỡng nguồn

nhân lực cho hệ thống Hội các cấp; nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ

trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học quản lý kinh tế nông nghiệp.

Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phấn đấu nâng cấp lên thành Học

viện Nông dân có chất lượng cao của hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời đảm

đương trách nhiệm là điểm tựa tin cậy cho sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp,

nông thôn.

2.2.3. Tổ chức bộ máy nhà trường hiện nay

Hiện nay tổ chức bộ máy của nhà trường như sau:

- Ban Giám hiệu:

+ Hiệu trưởng

+ Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học

+ Phó hiệu trưởng phụ trách tài chính - quản trị

+ Phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu miền Trung-Tây Nguyên.

- Các Phòng chức năng:

+ Phòng Đào tạo

+ Phòng Hành chính-Tổ chức

+ Phòng Tài chính kế toán

- Các khoa

+ Khoa cơ sở

+ Khoa lý luận

+ Khoa Nông vận- Các Hội đồng tư vấn

+ Hội đồng lương

+ Hội đồng thi đua khen thưởng

2.2.4. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của

Trường

2.2.4.1. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Trong những năm gần đây, quy mô đào tạo, bồi dưỡng và chất lượng của

nhà trường không ngừng phát triển cả về số lượng, chất lượng và các loại hình

đào tạo, bồi dưỡng, kết quả đạt được qua các năm được thể hiện qua các mặt sau:

* Về số lượng đào tạo, bồi dưỡng:

Là một cơ sở đào, bồi dưỡng duy nhất trực thuộc T.Ư Hội Nông dân Việt

Nam có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực

hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đảm bảo đạt chuẩn chức

danh theo pháp lệnh công chức và cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông

nghiệp. Trong những năm gần đây, số lượng học viên của Trường đều được tăng

hàng năm. Hiện nay, trường không chỉ dừng lại bồi dưỡng chuyên đề, tập huấn

7-15 ngày, bồi dưỡng 3 tháng và đào tạo hệ trung cấp ngành công tác xã hội

chuyên ngành nông vận.

Ngoài ra, hàng năm Trường còn liên kết với một số Học viện, Trường đại

học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo tuyển sinh hệ trung cấp, cao đẳng chính quy,

đại học (tại chức) để học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo làm tiền đề

nâng cấp Trường lên Học viện Nông dân.

Bảng 1: Kết quả đào tạo, bồi dƣỡng của Trƣờng những năm vừa qua

SốNămLoại hình đào tạo, bồi dƣỡngSốĐối tƣợngXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

×