1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CÁN BỘ HỘI NDVN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.44 MB, 116 trang )


bảo tính hiệu qủa, ít tốn kém và đạt hiệu quả cao nhất. Các biện pháp phải xuất

phát từ thực trạng của nhà trường, trên cơ sở thực hiện mục tiêu của ngành mình.

- Các biện pháp phải mang tính đồng bộ, hiệu quả vừa đáp ứng mục tiêu

trước mắt (khi trường trở thành Trường Trung cấp) vừa đáp ứng đòi hỏi lâu dài

(Trường trở thành Học viện Nông dân trong tương lai).

- Các biện pháp đề ra phải mang tính bổ trợ cho nhau, thống nhất với nhau

trên cơ sở cùng chung mục đích nhằm phát triển đội ngũ giảng viên ngày càng

hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa và có thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và sự

nghiệp giáo dục của nhà trường trong giai đoạn mới.

3.2. Những biện pháp phát triển ĐNGV Trƣờng Cán bộ Hội NDVN

Trên cơ sở vận dụng lý luận đã nghiên cứu ở Chương 1; xuất phát từ thực

trạng công tác phát triển ĐNGV và chiến lược phát triển của trường trong thời

gian tới, chúng tôi đề xuất một số biện pháp cơ bản sau nhằm phát triển ĐNGV

của nhà trường đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ mới.

3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và đội ngũ giảng

viên về công tác phát triển ĐNGV.

3.2.1.1. Mục đích, ý nghĩa

Công tác phát triển ĐNGV phải được Thường trực, Ban Tổ chức T.Ư Hội

NDVN, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa và ĐNGV ở các bộ môn nhận

thức đầy đủ đó là nhu cầu, yêu cầu, uy tín của ĐNGV, vừa là trách nhiệm của

GV, vừa là trách nhiệm của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục,

đào tạo của trường.

Nâng cao chất lượng ĐNGV trong nhà trường có ý nghĩa rất quan trọng cả

về lý luận lẫn thực tiễn,vì nó quyết định đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và

ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, thương hiệu của nhà trường. Sự tồn tại, phát triểncủa nhà trường phụ thuộc rất lớn vào ĐNGV. Do đó, việc nâng cao nhận thức

của cán bộ quản lý, ĐNGV về công tác phát triển ĐNGV là rất cần thiết.

Việc nâng cao nhận thức về công tác phát triển ĐNTV, nhằm giúp mỗi

giảng viên xác định những phương hướng, hành động cụ thể trong quá trình

giảng dạy, quản lý nhằm đạt mục tiêu chất lượng mà nhà trường đề ra. Bên cạnh

việc thực hiện nhiệm vụ như đã quy định, nhưng họ phải giáo dục, đào tạo làm

sao để “sản phẩm” của họ có thể đáp ứng đúng mục tiêu đòi hỏi về những con

người lao động tri thức của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3.2.1.2. Nội dung, cách thức thực hiện

- Nội dung:

Để xây dựng nhận thức chung cho cán bộ quản lý, ĐNGV về công tác

phát triển ĐNGV cần thiết phải lập kế hoạch cụ thể chi tiết hàng năm và thông

báo công khai định hướng phát triển lâu dài ĐNGV, dựa vào số lượng giảng viên

dự kiến tuyển mới hàng năm và trình độ thực tế của ĐNGV. Cần quy hoạch số

lượng giảng viên ở từng bộ môn cử đi học hàng năm đảm bảo thời gian từ nay

đến 2013 và những năm tiếp theo có được đội ngũ giảng viên đủ số lượng, đồng

bộ về cơ cấu, đảm bảo tính kế cận… Có động viên, nêu danh, khen thưởng trong

công tác phát triển đội ngũ, đồng thời có biện pháp kiên quyết trong việc xử lý

đối với từng cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng không chấp hành yêu cầu phát

triển, nâng cao chất lượng giảng viên.

Đảng ủy và Ban Giám hiệu cùng xây dựng phương hướng, kế hoạch, quy

hoạch phát triển ĐNGV nhà trường được thể hiện trong Nghị quyết của Đảng bộ

và kế hoạch thống nhất trong Đại hội cán bộ công nhân viên chức hàng năm.

Công tác phát triển ĐNGV cần được đưa ra thống nhất sự cần thiết, nhu cầukhách quan của công tác đào tạo, nâng cao chất lượng ĐNGV và đưa ra chỉ tiêu

ở từng khoa, phòng trong từng giai đoạn phát triển.

Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đội ngũ hàng năm, trong nhiệm kỳ của nhà

trường phải được in thành văn bản phát cho các phòng, khoa. Các phòng, khoa

chức năng sẽ tổ chức họp nghiên cứu về mục tiêu, nhiệm vụ từng năm, nhiệm kỳ

của nhà trường để xác định mục tiêu, nhiệm vụ của khoa, phòng mình. Đồng

thời, ĐNGV qua đó cũng xác định định được vai trò, nhiệm vụ của bản thân đối

với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của khoa, phòng và mục tiêu, nhiệm vụ

chung của trường.

- Cách thức thực hiện:

Tổ chức những buổi sinh hoạt chính trị (theo định kỳ) để nói chuyện, trao

đổi với ĐNGV, cán bộ quản lý về công tác phát triển ĐNGV của trường trong

thời gian tới. Riêng đối với ĐNGV mới được tuyển dụng, Phòng Hành chính-tổ

chức nên tổ chức buổi học riêng giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, sứ mạng của

nhà trường, nghị quyết, điều lệ, nội quy của trường; về phương hướng, chiến

lược phát triển nhà trường; những quy định về chức trách, nhiệm vụ của giảng

viên… để quán triệt tư tưởng và thống nhất nhận thức ngay từ đầu về công tác

phát triển ĐNGV của trường.

Tuyên truyền, vận động cũng là một hình thức có hiệu quả trong việc nâng

cao nhận thức, làm cho cán bộ quản lý, ĐNGV hiểu rõ và thực hiện đúng các

quy định về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để đưa công tác phát triển

giảng viên của trường đạt kết quả tốt nhất.

Tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa cán bộ lãnh đạo với đại diện học

viên để nghe tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu của người học đối với nhà trường

nói chung và đối với giảng viên nói riêng.Hàng năm có thể vào ngày 20/11, ngày 14/10 (Ngày thành lập Hội

NDVN), ngày 26/3… Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp với các khoa, phòng

chức năng tổ chức thi tìm hiểu và đánh giá về công tác phát triển ĐNGV của

trường và vai trò, nhiệm vụ của giảng viên… giúp ĐNGV, cán bộ quản lý nâng

cao nhận thức, cố gắng nỗ lực hơn nữa góp phần hoàn thành sứ mạng của

trường.

3.2.2. Biện pháp 2: Đổi mới công tác tuyển dụng, quy hoạch, sử dụng ĐNGV

3.2.2.1. Mục đích, ý nghĩa

Việc đổi mới công tác tuyển dụng, quy hoạch và sử dụng ĐNGV sẽ giúp

cho nhà trường tuyển dụng, lựa chọn được một ĐNGV vừa đủ và thích đáng, đáp

ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong từng bộ môn và từng ngành đào tạo; không

gây tình trạng vừa thừa lại vừa thiếu và tạo cơ hội để mọi giảng viên được có cơ

hội đóng góp khả năng, sức lực của mình vào nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của

trường.

Việc tuyển dụng, quy hoạch và sử dụng ĐNGV phải dựa trên cơ sở quy mô

đào tạo, dựa trên cơ sở thực trạng ĐNGV của nhà trường và trên cơ sở mục tiêu

của nhà trường đặt ra để đáp ứng nhu cầu về loại hình giáo viên đang thiếu,…

Lãnh đạo nhà trường cần xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quy hoạch, sử dụng

ĐNGV phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường. Công tác này phải

đạt được mục tiêu: đảm bảo đủ số lượng GV, có cơ cấu đội ngũ hợp lý và chất

lượng cao.

Trong quá trình tuyển dụng, quy hoạch và sử dụng ĐNGV cần chú trọng tới

việc bổ sung và tuyển chọn đúng tiêu chuẩn, đúng yêu cầu, đúng đối tượng mà

nhà trường đang cần ; làm cho đội ngũ tăng về số lượng và cả chất lượng đội

ngũ. Việc đổi mới công tác tuyển chọn, quy hoạch, sử dụng ĐNGV phải đạt

được những mục tiêu sau:+ Những GV được bổ sung, tuyển chọn phải đáp ứng các yêu cầu về chuyên

môn, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp,… ưu tiên những GV giỏi, có trình độ

chuyên môn cao, những sinh viên đã tốt nghiệp loại khá, giỏi.

+ Phải tạo được sự cân đối về cơ cấu bộ môn, độ tuổi, giới tính trong

ĐNGV, đảm bảo đáp ứng được những yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài cho

sự phát triển của nhà trường.

+ Đảm bảo cho việc sử dụng và phát huy hết khả năng của ĐNGV một cách

hợp lý và có hiệu quả.

+ Sử dụng đúng người đúng việc, đúng lúc, đúng chỗ giúp cho nhà trường

phát huy khả năng sẵn có trong ĐNGV, thực sự mang lại hiệu quả và nâng cao

chất lượng giảng dạy.

+ Sử dụng hợp lý ĐNGV của nhà trường trên nguyên tắc sử dụng “giỏi một

việc biết nhiều việc”.

3.2.2.2. Phương thức thực hiện một số nội dung cụ thể

- Tuyển dụng:

Việc tuyển dụng phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ và công khai; thực hiện

đúng trình tự các bước thi tuyển theo quy định của pháp luật. Người được tuyển

dụng phải thực hiện chế độ tập sự. Hết thời gian tập sự nhà trường đánh giá

phẩm chất chất đạo đức và kết quả công việc của người đó, nếu đạt yêu cầu thì ra

quyết định tuyển dụng chính thức. Các ứng viên phải có sự cam kết lâu dài tại

trường, tránh trường hợp coi việc làm ở trường như một “trạm trung chuyển” để

chuyển biên chế sang cơ quan khác dễ dàng hơn. Đồng thời, quy định thời hạn

sau khi được tuyển dụng sẽ tiếp tục đi học nâng cao trình độ. Trong bất kỳ

trường hợp tuyển dụng nào phải hạn chế tuyệt đối cơ chế “xin cho” để tránh

trường hợp người được tuyển dụng không đáp ứng yêu cầu giảng dạy, dẫn đến

hậu quả ĐNGV của trường phát triển về số nhưng thiếu về chất.Trong quá trình tuyển dụng mới cần đánh giá tổng thể hài hòa giữa trình độ

chuyên môn và năng lực sư phạm. Công khai tiêu chuẩn tuyển chọn và kết quả

đánh giá nhằm làm cho mọi người đều được bình đẳng, khách quan trong việc

thể hiện năng lực của mình theo tiêu chí đề ra. Kiên quyết chống hiện tượng tiêu

cực trong tuyển dụng giảng viên, bởi nếu tuyển dụng những GV không đủ năng

lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp thì sẽ dẫn đến chất lượng đào tạo kém, có

nguy cơ làm hỏng cả nhiều thế hệ.

Tuyển chọn giảng viên trẻ, sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù

hợp với yêu cầu của trường và phải đạt từ loại khá, giỏi trở lên. Tuyển chọn

giảng viên từ nơi khác đến cần chú ý tới tuổi đời và trình độ chuyên môn đáp

ứng yêu cầu sau đại học, phải có biện pháp tổ chức cán bộ xác định phẩm chất

chính trị, đạo đức và năng lực giảng dạy nơi công tác cũ.

Quá trình tuyển dụng được tiến hành theo phương thức sau:

+ Xác định các vị trí, tiêu chuẩn, số lượng cần tuyển dụng và lập kế hoạch

tuyển dụng, báo cáo trình Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam phê duyệt.

+ Thông báo tuyển dụng công khai tại trường và các phương tiện thông tin

đại chúng.

+ Sơ tuyển hồ sơ của các ứng viên và năng lực sư phạm qua một tiết giảng

theo chuyên môn tuyển dụng; được thông qua sự thẩm định của Hội đồng tuyển

dụng nhà trường về chuyên môn nghiệp vụ.

+ Thi tuyển chính thức 4 môn: chuyên môn, hành chính nhà nước, ngoại

ngữ, tin học.

+ Có thời gian tập sự ít nhất 2 năm để thử thách, rèn luyện khả năng công

tác giảng dạy thực tế.

+ Đánh giá quá trình tập sự và ra Quyết định tuyển dụng.

- Quy hoạch:Trong quá trình quy hoạch phát triển ĐNGV của nhà trường cần phải đảm

bảo sự hợp lý, cân đối về cơ cấu chuyên ngành đào tạo giữa các khoa, giữa các

môn học.

Việc cải thiện cơ cấu ĐNGV phải bắt đầu từ từng bộ môn, từng khoa, đặc

biệt chú ý tới các lớp nhân sự trong khoa hoặc trong bộ môn (cân đối những bộ

môn không có GV đầu ngành, những bộ môn có nhiều GV mới vào nghề, những

bộ môn có GV tuổi cao hoặc là những CBQL kiêm nhiệm giảng dạy).

Ở những đơn vị, bộ phận có cơ cấu nhân sự chưa hợp lý thì việc điều động

nội bộ, tuyển chọn thêm GV phải luôn chú ý đến các vấn đề cơ cấu (tuổi đời,

giới tính, trình độ,…), ngăn chặn nguy cơ làm mất cân đối về cơ cấu nhân sự.

Số cán bộ quản lý các khoa, tổ bộ môn phải sớm được đưa vào quy hoạch

để việc đề đạt, bổ nhiệm kịp thời nhằm tránh tình trạng để một số khoa, tổ bộ

môn bị hẫng hụt đội ngũ CBQL. Nhưng phải quy hoạch được đội ngũ quản lý ở

các khoa chuyên môn phải là „tài‟ thực sự và phải có „tâm‟ để chỉ đạo mọi hoạt

động chuyên môn cũng như các hoạt động khác của nhà trường. Tránh tình trạng

đặt “ngồi nhầm chỗ” hoặc tư tưởng “sống lâu lên lão làng”. CBQL ở các khoa,

tổ bộ môn phải là những GV có năng lực chuyên môn vững vàng, có uy tín với

đồng nghiệp đồng chí, có như vậy mới có tác dụng tới tập thể ĐNGV, thúc đẩy

tập thể phát triển.

Phải làm tốt công tác quy hoạch cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm

làm CBQL trên cơ sở ĐNGV hiện có là biện pháp quan trọng để sử dụng hợp lý

ĐNGV. Biện pháp này vừa giúp tạo ra được đội ngũ CBQL đủ năng lực, đủ đức,

đủ tài phục vụ yêu cầu QL của nhà trường cả trước mắt và lâu dài, vừa thể hiện

tính liên tục, tính kế thừa phát triển trong công tác cán bộ của Đảng và Nhà

nước.Về quy hoạch ĐNGV có thể đặt ra mục tiêu cho từng giai đoạn, từng

khoảng thời gian nhất định nào đó (có thể là 1- 2 năm, 3- 5 năm, 5-10 năm). Việc

quy hoạch này phải phù hợp với quy mô đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; với

các chuyên ngành đào tạo mới hoặc đào tạo lại đáp ứng kịp thời nhu cầu giáo

dục của hệ thống Hội Nông dân các cấp, của xã hội.

Nhà trường cần phải luôn cập nhật thông tin, liên hệ chặt chẽ Hội Nông dân

các tỉnh, thành phố, với Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp các tỉnh, thành nắm bắt được

nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH

nông nghiệp, nông thôn. Từ đó lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và mở những

chuyên ngành đào tạo mới, những lớp bồi dưỡng phù hợp, sát thực tế; tránh hiện

tượng đào tạo „thừa‟ vẫn „thiếu‟ so với yêu cầu của các tỉnh, thành Hội và các

ngành có liên quan, trên cơ sở đó có lập quy hoạch phát triển ĐNGV của nhà

trường cho hợp lý.

Công tác quy hoạch ĐNGV có thể tiến hành theo phương thức:

+ Căn cứ vào các chủ trương, định hướng của Thường trực T.Ư Hội

NDVN, chiến lược phát triển của trường trong hiện tại và tương lai, Đảng ủy,

Ban Giám hiệu chỉ đạo, hướng dẫn các bộ môn, khoa, phòng chức năng lập quy

hoạch phát triển ĐNGV của đơn vị mình.

+ Các tổ bộ môn, các khoa, phòng chức năng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm,;

sau đó đề xuất phương án trình Đảng ủy, Ban Giám hiệu thông qua thành văn

bản chính thức để tổ chức thực hiện.

+ Cử giảng viên đi học nâng cao trình độ trong nước, việc cử đi học phải có

sự lựa chọn ngay từ đầu, theo đúng quy hoạch để đào tạo những giảng viên giỏi

thực sự, tránh tình trạng trình độ không tương xứng với năng lực chuyên môn.Lập quy hoạch phát triển ĐNGV phải gắn liền với thực hiện nghiêm túc quy

hoạch đã lập, trong quá trình thực hiện cần có sự kiểm chứng với thực tiễn để có

sự điều chỉnh kịp thời.

- Sử dụng:

+ Sử dụng đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn đảm bảo môi trường

tích cực để họ ra sức giảng dạy tốt. Phân công giảng viên theo đúng chuyên môn

và năng lực nhằm phát huy được các điểm mạnh của giảng viên đó; đồng thời

phải chú ý đến khối lượng công việc sao cho ít nhất 2 giảng viên cùng dạy một

chuyên ngành, môn học đó để có thể thay thế, hỗ trợ nhau trong giảng dạy.

+ Ngoài ra trong quá trình công tác, nếu phát hiện giảng viên có những

năng lực và sở trường khác, trường có thể khuyến khích, đào tạo và bồi dưỡng để

giảng viên có thể phát triển năng lực, sở trường đó.

+ Trong quá trình sử dụng cán bộ, phải trân trọng những “nhân tài”, bố trí

họ vào những vị trí xứng đáng, có như vậy mới phát huy được sức mạnh, tài

năng của họ. Ngược lại không sử dụng đúng “nhân tài” sẽ dẫn đến hiện tượng

mặc cảm thậm chí bất mãn, chây ì, không muốn phấn đấu, điều đó sẽ ảnh hưởng

không tốt tới tập thể ĐNGV.

+ Cử giảng viên có trình độ, năng lực, uy tín để giúp đỡ, tạo điều kiện cho

những giảng viên năng lực còn hạn chế. Sử dụng giảng viên phải gắn với việc

đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên để người giảng viên luôn được cập nhật kiến

thức mới, bổ sung cho việc giảng dạy.

+ Trong điều kiện ĐNGV của trường vẫn còn thiếu, nhà trường cần xây

dựng chế độ, chính sách khuyến khích giảng viên nào có khả năng đảm nhiệm

được 2-3 môn học khác nhau có chuyên môn gần nhau để khai thác triệt để năng

lực ĐNGV hiện có. Nhưng đồng thời phải tạo điều kiện đảm bảo họ có thời gian

tham gia học tập, nghiên cứu, tự bồi dưỡng dưỡng nâng cao trình độ.+ Để đáp ứng yêu cầu liên tục đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục của

nhà trường, việc sử dụng cán bộ phải tiến hành bằng biện pháp sàng lọc và lựa

chọn. Trong quá trình giảng dạy nếu xét thấy có giảng viên không đáp ứng được

yêu cầu, giảng dạy không đạt hiệu quả thì cho họ đi đào tạo lại hoặc chuyển sang

vị trí công tác khác phù hợp hơn. Đối với GV sa sút về phẩm chất đạo đức, năng

lực chuyên môn yếu, không cố gắng học tập, rèn luyện để vươn lên; nhà trường

nhiều lần nhắc nhở, góp ý mà không chuyển biến thì cần có biện pháp xử lý

cương quyết theo đúng các quy định hiện hành. Có như vậy mới tạo ra động lực

nhằm thúc đẩy các giảng viên khác của nhà trường phấn đấu vươn lên hoàn

thành tốt nhiệm vụ, chất lượng ĐNGV ngày càng được củng cố, nâng cao.

Tóm lại, nhà trường phải đổi mới công tác tuyển dụng, quy hoạch, sử dụng

ĐNGV để mỗi giảng viên có đủ phẩm chất nghề nghiệp, đạo đức trong sáng,

năng lực chuyên môn vững vàng, để có một đội ngũ người thầy thực sự “thầy ra

thầy” để có những người “trò ra trò”.

3.2.3. Biện pháp 3: Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất

lượng đội ngũ giảng viên.

3.2.3.1. Mục đích, ý nghĩa.

Chất lượng ĐNGV được hình thành do nhiều yếu tố khác nhau, trong đó

phần lớn là thông qua con đường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Vì vậy, đào tạo,

bồi dưỡng là khâu cần thiết và quan trọng trong công tác phát triển nguồn nhân

lực nói chung và công tác phát triển ĐNGV nói riêng. Biện pháp này nhằm định

hướng và triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng

ĐNGV nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, phấn đấu để xây dựng

thành công Học viện Nông dân từ nay đến 2013.

Sự thay đổi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường cùng với quá trình

hội nhập và phát triển của đất nước đặt ra những yêu cầu mới về phẩm chất vànăng lực của ĐNGV. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng và phát triển

ĐNGV được nâng cao về chất, đáp ứng yêu cầu của nhà trường trong giai đoạn

phát triển hiện nay cũng như trong công cuộc CNH-HĐH nông nghiệp, nông

thôn.

Đào tạo, bồi dưỡng là trang bị kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm hình thành

kỹ năng, kỹ xảo trong hoạt động giảng dạy, hình thành nên phẩm chất chính trị,

tư tưởng, đạo đức và tâm lý, tạo ra năng lực hoạt động thực tiễn cho mỗi giảng

viên trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn chức danh giảng

viên. Đào tạo, bồi dưỡng còn là hoạt động nhằm khắc phục mặt hạn chế, phát

huy mặt tích cực trong mỗi con người. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng là quá trình

tạo ra chất mới và sự phát triển toàn diện cho người được đào tạo, bồi dưỡng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV là một hoạt động phức tạp, đa dạng cả

về đối tượng, hình thức, trình độ và các mức độ đào tạo, bồi dưỡng khác nhau.

Vì vậy, công tác này đòi hỏi phải có sự quản lý một cách khoa học, bảo đảm chặt

chẽ từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đến việc kiểm tra, đánh giá kết quả

đào tạo, bồi dưỡng, là sản phẩm của sự kết hợp giữa nhà trường và ĐNGV.

3.2.3.2. Nội dung, phương thức thực hiện

- Yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng:

Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường phải đặt đúng vị trí và quan tâm đến

công tác đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV, có quy hoạch, kế hoạch cụ thể, có cơ chế

chính sách hợp lý và sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ tạo động lực mạnh mẽ, đẩy

mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng. Nhà trường chỉ đạo,

giao nhiệm vụ cho các đơn vị theo định hướng chung. Các đơn vị, các giảng viên

phải phối hợp chặt chẽ để công tác đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV đạt chất lượng,

hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của trường.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

×