1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NAM ĐỊNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.54 MB, 112 trang )


Yêu cầu này xuất phát từ bản chất của quá trình quản lý của Ban Giám

hiệu nhà trường, trong đó tập trung vào việc lập kế hoạch, chỉ đạo hoạt động

dạy của giáo viên, hoạt động học của học sinh, điều hành hoạt động dạy học

và các hoạt động khác phục vụ cho hoạt động dạy học trong nhà trường. Các

hoạt động này nhằm tạo ra kỷ cương, nề nếp, phối hợp với các lực lượng giáo

dục trong và ngoài nhà truờng, tạo ra được môi trường giáo dục lành mạnh.

Đảm bảo tính đồng bộ các biện pháp phải chú ý đến các yếu tố tác động tham

gia vào các biện pháp của đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Chỉ khi thực hiện đồng bộ các biện pháp mới phát huy thế mạnh của từng biện

pháp trong việc nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn của các biện pháp

Các biện pháp phải thể hiện và cụ thể hoá đường lối, phương châm giáo

dục của Đảng và nhà nước, phù hợp với chế định giáo dục của ngành y tế

trong quá trình quản lý. Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy

học trong trường đòi hỏi Ban Giám hiệu phải tìm ra các biện pháp quản lý của

mình phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài

lực), môi trường của nhà trường trung học chuyên nghiệp, trên cơ sở tuân thủ

nghiêm ngặt các quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo.

3.1.3. Đảm bảo tính khả thi của các biện pháp

Các biện pháp được đề xuất có khả năng áp dụng vào thực tiễn hoạt

động quản lý của Ban Giám hiệu một cách thuận lợi, trở thành hiện thực và

đem lại hiệu quả cao trong việc thực hiện các chức năng quản lý của Ban

Giám hiệu (lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra). Để đạt được điều này,

khi xây dựng biện pháp phải đảm bảo tính khoa học trong quy trình quản lý

với các bước tiến hành cụ thể, chính xác. Các biện pháp phải được kiểm

chứng, khảo nghiệm một cách có căn cứ khách quan và có khả năng thực hiện

cao. Các biện pháp phải được thực hiện một cách rộng rãi và được điều chỉnh

để ngày càng hoàn thiện.693.2. Những biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất

lượng đào tạo nghề ở Trường Trung cấp Y tế Nam Định

Có rất nhiều biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Ban Giám hiệu

nhà trường do vậy rất khó có thể nêu được tất cả các biện pháp. Tuy nhiên

căn cứ vào thực trạng quản lý giáo dục và đào tạo tại Trường Trung cấp Y tế

Nam Định. Chúng tôi đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học như

sau: 3.2.1. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho

đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý

3.2.1.1. Mục đích

"Yêu người bao nhiêu ta càng yêu nghề bấy nhiêu". Câu thơ đầu của

bài hát ca ngợi người giáo viên nhân dân đã nói lên tư tưởng của người thầy

cũng là ước mơ của bao thế hệ thầy giáo. Ý thức, thái độ đạo đức nghề nghiệp

của giáo viên hướng vào việc tự rèn luyện, không ngừng nâng cao kiến thức

và phẩm chất đạo đức chuyên môn là tấm gương, tạo uy tín và niềm tin trước

tập thể học sinh. Nội dung này luôn là niềm mơ ước của biết bao người thầy

thuốc là mong muốn trở thành nhà giáo chân chính. Trong giai đoạn cách

mạng hiện nay, trong cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và

bệnh thành tích trong giáo dục" phải tuyền truyền sâu rộng để nâng cao trách

nhiệm của nhà giáo hơn nữa. Muốn hoàn thành nhiệm vụ cách mạng này,

ngoài việc giáo dục tư tưởng đạo đức chính trị thì việc giáo dục đạo đức nghề

nghiệp cho mối giáo viên và cán bộ quản lý được đặt lên hàng đầu trong nhà

trường. Đó là không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi

phát triển trí tuệ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Luôn thực hiện tốt các văn bản qui định, qui chế chuyên môn trong tất cả

nhiệm vụ được giao. Trong nhà trường, giáo viên là người trực tiếp quyết

định chất lượng hoạt động dạy học trong nhà trường. Việc giáo dục đạo đức

nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên là việc làm cần thiết để giáo viên nhận

thức được tầm quan trọng của kiến thức trong mỗi bài giảng trên lớp. Chất70lượng của học sinh là thước đo để đánh giá về đạo đức nghề nghiệp của mỗi

giáo viên. Do vậy, giáo viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự

giác trong công tác giảng dạy. Cán bộ quản lý trong nhà trường phải là

người gương mẫu trong mọi mặt nhất là phải giỏi trong quản lý chuyên

môn nghiệp vụ.

3.2.1.2. Nội dung của biện pháp

Giáo dục lòng nhân ái sư phạm: chữ “Nhân” - tình thương con người là

cái gốc của đạo lý làm người, đặc biệt đối với người thầy tình yêu thương con

người là cốt lõi, là cội nguồn sâu xa vì ý tưởng nhân văn, là đặc trưng của

giáo dục. Tình yêu thương học sinh là điểm xuất phát của mọi sáng tạo sư

phạm và giúp cho giáo viên có trách nhiệm, có tâm trong giáo dục học sinh.

Giáo dục tình yêu nghề nghiệp: yêu nghề là yếu tố cơ bản nhất để dẫn tới thạo

nghề và giỏi nghề. Yêu nghề thể hiện kiến thức chuẩn mực, ở sự say sưa hứng

khởi, sự kiên trì, bền bỉ và ý trí khắc phục khó khăn trong việc học hỏi và rèn

luyện, có lòng nhân ái, có tinh thần trách nhiệm cao trong đào tạo thế hệ trẻ,

làm việc có kỷ luật. Với người thầy giáo, tình yêu thương con người gắn liền

với tình yêu nghề nghiệp. Câu nói của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn “Càng yêu

người bao nhiêu, càng yêu nghề bấy nhiêu” nói lên trách nhiệm cao cả của

người thầy giáo. Gắn bó, say mê, toàn tâm toàn ý với sự nghiệp giáo dục với

khẩu hiệu "Tất cả vì học sinh thân yêu" đó là đạo đức chuyên môn của người

thầy.

Lý tưởng nghề nghiệp tạo nên sức mạnh giúp người giáo viên vượt

qua những khó khăn về vật chất và tinh thần hoàn thành được thiên chức

của nhà giáo và được thể hiện rất rõ ngay từ thời Khổng Tử (551 – 479

TCN Nhà hiền triết Trung Hoa) “ Học nhi bất yếm – Giáo nhân bất quyện”

( Học không biết chán, dạy người không biết mỏi).

Nhân cách của người thầy giáo ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh nên

nhà giáo dạy người chính bằng nhân cách của mình. Đó chính là đạo đức nghề71nghiệp mà người thầy có được tập trung vào ba yếu tố sau:

- Nắm vững kiến thức khoa học theo đúng chuyên môn của mình.

- Có phương pháp giảng dạy và giáo dục học sinh tốt.

- Có phẩm chất đạo đức tốt để làm gương cho học sinh.

Đối với mỗi giáo viên, những nhà mô phạm làm công tác giáo dục đào

tạo con người phải có yêu cầu cao về kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư

phạm. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức là thể hiện ý thức học tập, luôn cập nhật

kiến thức mới về nội dung, chương trình, phương pháp dạy học và nghiệp vụ

quản lý trường học nhất là trong thời kỳ đổi mới giáo dục chuyên nghiệp hiện

nay. Mức độ hài lòng và yên tâm công tác, yêu nghề, say sưa với nghề, tự hào

về nghề, muốn hoàn thiện tay nghề... đều phụ thuộc vào đạo đức nghề nghiệp

của người giáo viên. Nhà giáo không chỉ là người dạy học mà còn là nhà tri

thức, nhà văn hoá, nhà tâm lý xã hội, nhà giáo dục... Những phẩm chất đó

không phải do đào tạo mà có được mà đó là kết quả của một quá trình học tập,

rèn luyện, tự giáo dục, tự hoàn thiện bản thân. Người thầy giáo giỏi thì mới có

học trò giỏi. Trung thực trong lời nói và hành vi, có trách nhiệm cao, yêu

thương và tôn trọng học sinh, khoan dung, vị tha và sẵn sàng giúp đỡ học

sinh, công bằng trong đối xử, mẫu mực trong đời sống...là những phẩm chất

rất cần mà các nhà quản lý giáo dục luôn quan tâm bồi dưỡng cho giáo viên

và bản thân mỗi giáo viên cũng luôn quan tâm bồi đắp cho mình. Người giáo

viên phải có trách nhiệm lo cho tất cả học sinh và lo cho từng học sinh đặc

biệt khi gặp những học sinh cá biệt về đạo đức, học tập.

3.2.1.3. Cách thức tiến hành

Đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức cho đội ngũ giáo viên

học tập nghiên cứu các chỉ thị, văn bản chỉ đạo về chuyên môn của các ngành,

các cấp, nghiên cứu các nhiệm vụ năm học của cấp học. Tổ chức triển khai

thực hiện tốt chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và

khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, coi đây là nhiệm vụ quan trọng72trong năm học để lập lại trật tự, kỷ cương nền nếp trong dạy và học và quản lý

giáo dục. Tôn vinh những thầy cô mẫu mực, nhà quản lý giỏi. Tổ chức sinh

hoạt tổ chuyên môn hàng tuần theo từng ngành học để nghiên cứu kỹ nội

dung kiến thức tối thiểu cần đạt được nhằm đảm bảo dạy đúng theo yêu cầu

của Bộ y tế. Thống nhất các nội dung cần bổ xung làm phong phú bài học hay

nội dung giảm tải theo yêu cầu cho phù hợp với đối tượng học sinh. Tổ chức

trao đổi chuyên môn giữa các tổ, bộ môn về đổi mới phương pháp giảng dạy,

dự giờ, tự nghiên cứu theo các nội dung mà trường qui định. Lên kế hoạch

kiểm tra chuyên môn bằng nhiều hình thức như: dự giờ có báo trước, đột suất,

kiểm tra hồ sơ giáo án hàng tháng, hàng kỳ. Kiểm tra kết quả đánh giá học

sinh thường xuyên qua các buổi dự giờ, hàng tháng, kết thúc kỳ học. Có biên

bản sau mỗi lần kiểm tra để có căn cứ xét thi đua, đánh giá sau mỗi kỳ học.

Thường xuyên phát động các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn

trong năm học: Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, ngày Thầy thuốc Việt nam,

ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5…Từ đó tuyên truyền và giáo dục về truyền

thống nhà trường, nhằm tăng thêm sự hiểu biết cho toàn thể giáo viên trong

nhà trường về lịch sử truyền thống nhà trường, về đạo đức, lối sống lành

mạnh đồng thời làm tăng thêm sức mạnh tích cực hoạt động, hoàn thành

nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó tâm huyết với nghề,

với nhà trường. Phẩm chất đạo đức chuyên môn là cái gốc của người thầy.

Nhà trường và Công đoàn tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động của

ngành: "Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", “Mỗi giáo viên là tấm

gương sáng cho học sinh noi theo”. Các phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt”,

phong trào phụ nữ “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Để từ đó mỗi giáo viên

trong nhà trường phải gương mẫu, có tinh thần làm chủ tập thể, giàu tình yêu

thương và trách niệm với học sinh, sống trung thực, giản dị, khiêm tốn, đoàn

kết dân chủ, lành mạnh, tạo nên ý thức trách nhiệm của bản thân về nhiệm vụ

của mình và nhiệm vụ của nhà trường.73Bồi dưỡng lòng nhân ái sư phạm cho giáo viên là trách nhiệm của

người quản lý, cần làm cho họ hiểu rõ ý nghĩa và tạo điều kiện để họ thể hiện

lòng yêu thương học sinh thông qua các hoạt động giáo dục và dạy học. Cần

nêu gương những người tốt, phê phán những giáo viên vi phạm đạo đức nghề

nghiệp làm ảnh hưởng đội ngũ giáo viên.

3.2.1.4. Điều kiện thực hiện

- Chuẩn bị đầy đủ các chỉ thị, văn bản chỉ đạo chuyên môn của các cấp,

các ngành để tổ chức triển khai cho giáo viên học tập nghiên cứu.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học cụ thể, khoa học để giáo viên có

thời gian nâng cao trình độ chuyên môn theo nhiều hình thức do các cấp tổ chức.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên việc thực hiện qui chế

chuyên môn đúng theo qui định. Có hình thức khen thưởng cụ thể, nghiêm

minh đối với giáo viên làm tốt và giáo viên vi phạm qui chế chuyên môn.

- Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên môn theo chuyên đề để giáo viên

có điều kiện học tập, trao đổi nâng cao nghề nghiệp.

- Đảm bảo có đủ tài liệu tham khảo để giáo viên nghiên cứu tài liệu

phục vụ dạy học.

- Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua dạy học trong năm học có chất

lượng. Xây dựng một tập thể chan hoà, đoàn kết trong nội bộ trường học tạo

bầu không khí vui vẻ thi đua dạy học.

3.2.2. Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng,

đồng bộ về cơ cấu các chuyên khoa

3.2.2.1. Mục đích

Rèn luyện năng lực sư phạm, khả năng lôi cuốn học sinh, có ý thức và

thường xuyên phấn đấu trở thành người giáo viên giỏi toàn diện, tay nghề

vững vàng đáp ứng được yêu cầu đổi mới, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp

công nghiệp hoá, hiện đại hóa.

"Đất nước phải có những người thầy giỏi và có lương tâm mới có thể74có học trò giỏi và có đạo đức" (Trích lời phát biểu của TBT Nông Đức Mạnh

tại Bộ Giáo dục - Đào tạo, tháng 4/2002).

Thực hiện chuẩn hoá đội ngũ giáo viên theo qui định của Luật Giáo dục

và nâng tỷ lệ giáo viên có trình độ thạc sĩ theo chiến lược phát triển giáo dục

và đào tạo.

3.2.2.2. Tổ chức thực hiện

Để nâng cao chất lượng dạy học thì công tác xây dựng đội ngũ có vai

trò rất quan trọng. Trong công tác xây dựng đội ngũ, Ban Giám hiệu cần lưu ý

hai vấn đề cơ bản: Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển đội ngũ (về số

lượng, cơ cấu chuyên khoa và chất lượng), xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên.

* Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên: Xây

dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu trong

từng giai đoạn phát triển mà lập kế hoạch tuyển dụng như căn cứ vào kế

hoạch hằng năm của đơn vị mà Ban Giám hiệu có kế hoạch biên chế đội ngũ

giáo viên đủ về số lượng, có đủ biên chế làm công tác thư viện, thiết bị thí

nghiệm, văn phòng…điều chỉnh cơ cấu đội ngũ giáo viên.Thông qua kiểm tra,

đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên để phân công nhiệm vụ phù hợp với khả

năng, trình độ của giáo viên. Lập kế hoạch tuyển dụng phải đảm bảo tính khả

thi và đạt mục tiêu phát triển đội ngũ. Coi trọng văn bằng nhưng quan trọng

nhất là năng lực sư phạm và khả năng hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

* Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp

vụ cho đội ngũ giáo viên: Việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho

đội ngũ cán bộ giáo viên, đặc biệt là việc tự học, tự bồi dưỡng có ý nghĩa

quyết định chất lượng dạy học, góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực, ý

thức của người thầy đối với nghề nghiệp. Việc điều tra cơ bản đội ngũ cán bộ

giáo viên nhằm xác định mặt mạnh, mặt hạn chế của từng đối tượng để Ban

Giám hiệu yêu cầu và hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng,75khắc phục từng mặt còn hạn chế. Bên cạnh đó nhà trường tạo điều kiện tốt

nhất cho cán bộ giáo viên tham gia đầy đủ và có chất lượng các đợt học tập,

bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao

chuyên môn nghiệp vụ. Biến quá trình bồi dưỡng giáo viên thành quá trình tự

bồi dưỡng. Tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên tự học, tự bồi dưỡng bằng cách

cung cấp tài liệu tham khảo, sách hướng dẫn giảng dạy, đồ dùng dạy học. Bên

cạnh đó dùng chính người học (học sinh khá, giỏi) để kích thích sự say mê

chuyên môn, sự miệt mài tìm kiếm kiến thức, phương pháp mới của giáo viên

đáp ứng với đòi hỏi của học sinh giỏi. Nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt

tổ chuyên môn, thường xuyên tổ chức trao đổi giảng dạy theo chuyên đề, giờ

giảng mẫu ở các tổ, tổ chức dự giờ để rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn

chế cho một số giáo viên còn yếu, giáo viên mới ra trường. Tăng cường mua

sắm các loại đầu sách, tạo điều kiện cho giáo viên tham khảo, tự nâng cao

chuyên môn, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc. Mở các lớp bồi

dưỡng về sử dụng các thiết bị dạy học, nhất là các phương tiện dạy học hiện

đại nhằm giúp giáo viên sử dụng an toàn và hiệu quả. Ứng dụng công nghệ

thông tin trong quản lý và giảng dạy. Qua đó hình thành thói quen sử dụng

thiết bị dạy học mỗi khi lên lớp. Quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học,

khuyến khích giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và công

tác. Phổ biến kịp thời những kinh nghiệm hay cho giáo viên áp dụng. Kịp thời

trích kinh phí đào tạo để khen thưởng cho những sáng kiến hay, có tính khả

thi. Bên cạnh đó cần tạo điều kiện, động viên mỗi giáo viên vượt qua chính

bản thân mình khi thành công cũng như khi gặp khó khăn. Phát động phong

trào thi đua dạy giỏi trong toàn trường, phấn đấu trở thành giáo viên các cấp,

động viên giáo viên dự thi giáo viên giỏi các trường trung học chuyên nghiệp,

đổi mới phương pháp dạy bộ môn, phương án giải quyết các bài dạy khó, kỹ

năng sử dụng thiết bị dạy học hiện đại.

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện76Hỗ trợ về kinh phí như lệ phí đào tạo, chi phí cho tài liệu học tập theo

khả năng tài chính và theo quy định của ngành.

Động viên, khuyến khích và bố trí nhân sự hợp lý để dành thời gian cho

các giáo viên có thời gian tập trung bồi dưỡng, học tập.

3.2.3. Tăng cường quản lý hoạt động dạy của giáo viên

3.2.3.1. Tổ chức xây dựng kế hoạch

 Mục đích

Nhằm làm cho hoạt động dạy trong nhà trường đi vào nền nếp, đúng

kế hoạch và đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường.

 Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, Ban Giám hiệu chỉ đạo tổ chuyên

môn và giáo viên lập kế hoạch giảng dạy, lịch kiểm tra, thi cho đúng thời

gian, phù hợp với lịch của nhà trường. Trong kế hoạch cần phải thể hiện được

thời gian, nội dung và hình thức thực hiện.

- Tổ chuyên môn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động chung của

tổ, hướng dẫn và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học,

phân phối chương trình, các quy định của Bộ Y tế.

Trong suốt năm học, mỗi cá nhân phải tuân thủ theo kế hoạch giảng dạy, có

lịch cụ thể, chi tiết, có tính khoa học, hệ thống và logic cho công tác giảng dạy.

Tổ trưởng phải phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi giáo viên đồng

thời theo dõi quản lý giờ lên lớp của giáo viên, biết vận dụng các chức năng,

phương pháp quản lý vào việc chỉ đạo, tổ chức quá trình đổi mới phương pháp

giảng dạy từng giờ lên lớp, ở từng giáo viên cụ thể, thường xuyên ghi chép đầy

đủ, chính xác và thường xuyên thông báo trong các buổi họp tổ chuyên môn hàng

tuần, hàng tháng để cho giáo viên nào chưa thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy

phải điều chỉnh giúp kinh nghiệm, đảm bảo đúng tiến độ giảng dạy.

Tổ chức cho giáo viên đăng ký các danh hiệu thi đua, chỉ tiêu phấn đấu cá

nhân.77- Kế hoạch của giáo viên bộ môn

Giáo viên lập kế hoạch giảng dạy cho mỗi ngành học được phân công,

chuẩn bị bài giảng phải phù hợp với chương trình, phù hợp với trình độ người

học đồng thời đăng ký danh hiệu thi đua của cá nhân với tổ chuyên môn. Giáo

viên phải học tập, quán triệt chỉ thị, nhiệm vụ năm học, các văn bản hướng

dẫn của Bộ, Sở, những quy định, quy chế chuyên môn, nhằm xác định được

nội dung cơ bản, phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị dạy học trong giảng

dạy, các tài liệu tham khảo sao cho phù hợp với đối tượng học sinh của

trường.

- Kế hoạch của giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm là người triển khai trực tiếp đến học sinh kế

hoạch giảng dạy của nhà trường.

Để lập kế hoạch chủ nhiệm có hiệu quả thì giáo viên chủ nhiệm phải

tiến hành điều tra cơ bản học sinh, nắm chắc được tình hình của học trò, tìm

hiểu hoàn cảnh học sinh để đưa ra biện pháp giáo dục cụ thể, phù hợp và đăng

ký chỉ tiêu thi đua cho phù hợp với đối tượng và có tính khả thi.

Giáo viên chủ nhiệm lớp phải xây dựng được đội ngũ cán bộ lớp có ý

thức trách nhiệm, có năng lực và phối hợp với các lực lượng giáo dục trong

nhà trường và phụ huynh học sinh để quản lý hoạt động học tập, giáo dục ý

thức thái độ học tập và rèn luyện đạo đức cho học sinh.

 Chỉ đạo:

Chỉ đạo xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch tới từng tổ chuyên môn,

đến giáo viên theo quy định của ngành, phù hợp với đặc điểm của từng

trường.

Chỉ đạo tổ chuyên môn, các cá nhân giáo viên lên kế hoạch đầy đủ, chi

tiết đúng quy chế và mang tính thực tiễn.

 Kiểm tra:

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn và78cá nhân, kịp thời phát hiện những sai sót để uốn nắn cho kịp thời, sao cho mỗi

tổ chuyên môn, các cá nhân thực hiện đúng kế hoạch dạy học.

 Điều kiện thực hiện

Nhà trường căn cứ vào chỉ thị, kế hoạch đào tạo Bộ Giáo dục và Đào

tạo và của ngành Y tế chỉ đạo việc lập kế hoạch của các tập thể và cá nhân, có

chỉ tiêu phấn đấu cụ thể.

Tạo điều kiện về thời gian cho các tổ và cá nhân lập kế hoạch.3.2.3.2. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn của giáo viên

 Mục đích

Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, chất lượng giáo án,

việc đánh giá, xếp loại cho điểm của giáo viên đối với học sinh, tiến độ

giảng dạy để đánh giá tinh thần thái độ làm việc, chất lượng công tác

chuyên môn, từ đó kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, lệch lạc của giáo

viên trong việc thực hiện qui chế chuyên môn nghiệp vụ.

Qua đó, xây dựng nền nếp dạy học trong nhà trường nhằm thực hiện

qui chế dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Ngăn chặn, phòng

chống các hiện tượng tiêu cực, giữ vững kỷ cương nề nếp, đánh giá đúng

chất lượng đội ngũ để có kế hoạch sử dụng, bồi dưỡng, đãi ngộ đội ngũ

giáo viên một cách hợp lý.

 Cách thức tiến hành

* Lập kế hoạch

Để quản lý thực hiện chương trình giảng dạy của giáo viên, trưởng bộ

môn phải thường xuyên theo dõi, đánh giá thực hiện chương trình giảng dạy

qua lịch giảng, qua chuẩn bị giáo án hàng tuần, hàng tháng và kết hợp với

phòng đào tạo để quản lý.

Mỗi năm học, Ban Giám hiệu phải xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ

cho từng học kỳ và cho cả năm học, thống nhất nội dung, hình thức kiểm tra.79Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

×