1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >

BÀI 2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (420.73 KB, 16 trang )


1. ĐỊNH NGHĨA

Mở rộng khái niệm tỉ số lượng giác cho

các cung và góc lượng giác ta có:

Trên đường tròn lượng

M(x ;y )

giác cho cung AM có

sđAM=α và M(x0;y0). Khi

đó: sin α = y0 ( y0 = OK )

0(cos α = x0 x0 = OH)sin α

tan α =

(cos α ≠ 0)

cos α

cos α

cot α =

(sin α ≠ 0)

sin α0H

OKα1. ĐỊNH NGHĨA

Các giá trị sinα, cosα,

tanα, cotα được gọi là

các giá trị lượng giác

của cung α.

Ta cũng gọi trục tung

là trục sin, trục hoành

là trục côsinMy0α

x0OVÍ DỤ

VD1: Cho α = 0. Tính sin α ; cos αM(?;?)

M(0;1)Bài giải:sin 0 = 0cos 0 = 1π

VD2 : Cho α = .

2

Tính sin α ; cos αBài giải:sinπ

2=1Oπ

cos = 0

2M(?;?)

M(1;0)2. HỆ QUẢ

MCho cung AM=αα?

sin α = y0

x

cos α = ?0

Choy0x0k∈Zsin (α + k2π) =

x

cos (α + k2π) = ?0

y0

?=> sin (α + k2π) = sin α (k ∈ Z)

cos (α + k2π) = cos α (k ∈ Z)O2. HỆ QUẢ?

-1 ≤ sin α ≤ 1

?

-1 ≤ cos α ≤ ?

1

?Trục sinQuan sát hình vẽ và cho biết giá trị

lớn nhất, nhỏ nhất của sinα và cosαTrục cos2. HỆ QUẢVới mọi -1 ≤ m ≤ 1 đều

tồn tại α và β sao cho:

sin α = m và cos β = mmα

mβ2. HỆ QUẢtanα xác định với mọi

π

α ≠ + kπ (k ∈ Z)

2cotα xác định với mọi

α ≠ kπ (k ∈ Z)2. HỆ QUẢDấu của các giá trị lượng giác của góc α

phụ thuộc vào điểm cuối của cung AM=α

trên đường tròn lượng giác+-+

+

++

--+

-+--+--Trục sinBảng xác định dấu của các giá trị lượng giác:+

+

Trục cos-3. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG ĐẶC BIỆT

Bảng giá trị lượng giác của các cung đặc biệt011

00

||||0II. Ý NGHĨA HÌNH HỌC CỦA TANG VÀ CÔTANG1. Ý nghĩa hình học của tanα:tan α = ATII. Ý NGHĨA HÌNH HỌC CỦA TANG VÀ CÔTANG2. Ý nghĩa hình học của cotα:cot α = BSXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

×