1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.45 MB, 113 trang )


hin thụng qua ngi khỏc v qun lý l Phi bit thng nht cỏc khỏc

bit gia nhng ngi cp di trc tip ca mỡnh to ra mt hp lc

chung ca t chc

- Theo Harold Koontz, nh qun lý ngi M Qun lý l mt hot

ng thit yu nú m bo phi hp nhng n lc cỏ nhõn nhm t c

mc ớch ca nhúm. Mc tiờu ca nh qun lý l hỡnh thnh mt mụi

trng m con ngi cú th t c cỏc mc ớch ca nhúm vi thi gian,

tin bc, vt cht v s bt món ớt nht. Vi t cỏch thc hnh thỡ qun lý l

mt ngh thut cũn vi kin thc thỡ qun lý l mt khoa hc.

- Quan nim ca Cỏc Mỏc: Qun lý l mt chc nng tt yu ca lao

ng xó hi, nú gn cht vi s phõn cụng v phi hp

Cỏc nh nghiờn cu v khoa hc qun lý, v qun lý giỏo dc Vit Nam

trờn nhiu gúc tip cn, cng ó cú nhng nh ngha khỏc nhau v qun lý:

- Theo Phan Vn Kha : Qun lý l quỏ trỡnh lp k hoch, t chc, lónh

o, kim tra cụng vic ca cỏc thnh viờn thuc mt h thng n v v vic

s dng cỏc h thng ngun lc phự hp t c cỏc mc tiờu ó nh

- Tip cn trờn phng din hot ng ca mt t chc, Nguyn Ngc

Quang cho rng: Qun lý l tỏc ng cú mc ớch, cú k hoch ca ch

th qun lý n nhng ngi lao ng núi chung l khỏch th qun lý nhm

thc hin c nhng mc tiờu d kin

- Hong Chỳng v Phm Thanh Liờm cho rng: Qun lý l tỏc ng

cú mc ớch n tp th nhng con ngi nhm t chc v phi hp hot

ng ca h, ng viờn kớch thớch h trong quỏ trỡnh lao ng.

- Tỏc gi Hong Ton trong cun Lý thuyt qun lý cho rng:

Qun lý l s tỏc ng cú t chc, cú nh hng ca ch th qun lý n

khỏch th qun lý nhm s dng cú hiu qu nht cỏc tim nng, cỏc c hi

ca h thng t mc tiờu ra trong iu kin bin ng ca mụi trng.8- Trong cun Khoa hc t chc v qun lý, tỏc gi ng Quc Bo

quan nim: Qun lý l mt quỏ trỡnh tỏc ng gõy nh hng ca ch th

qun lý n khỏch th qun lý nhm t mc tiờu chung; Qun lý l mt

quỏ trỡnh lp k hoch, t chc, hng dn v kim tra nhng n lc ca

cỏc thnh viờn trong mt t chc v s dng cỏc ngun lc ca t chc

t dc nhng mc tiờu c th.

Khi bn n hot ng qun lý v ngi qun lý cn khi u t khỏi

nim t chc. Do tớnh a ngha ca thut ng ny nờn õy chỳng ta ch

núi n t chc nh mt nhúm cú cu trỳc nht nh nhng con ngi cựng

hot ng vỡ mt mc ớch chung no ú m t c mc ớch ú mt

con ngi riờng l khụng th t n. Bt lun mt t chc cú mc ớch gỡ,

c cu v qui mụ ra sao u cn phi cú s qun lý v cú ngi qun lý

t chc hot ng v t c mc ớch ca mỡnh.

T cỏc nh ngha c nhỡn nhn t nhiu gúc , chỳng ta thy rng

tt c cỏc tỏc gi u thng nht v ct lừi ca khỏi nim qun lớ, ú l tr

li cõu hi: Ai qun lý? (Ch th qun lý); Qun lý ai? Qun lý cỏi gỡ?

(Khỏch th qun lý); Qun lý nh th no? (Phng thc qun lý); Qun lý

bng cỏi gỡ? (Cụng c qun lý); qun lý lm gỡ (Mc tiờu qun lý) v t

ú chỳng ta cú th a ra nh ngha:

+ Qun lý l quỏ trỡnh hon thnh cụng vic thụng qua con ngi v

lm vic vi con ngi.

+ Qun lý l hoch nh, t chc, b trớ nhõn s, lónh o, kim soỏt cụng

vic v nhng n lc ca con ngi nhm t c nhng mc tiờu ra.

+ Qun lý l s tỏc ng ca con ngi ( c quan qun lý ) i vi

con ngi v tp th ngi nhm lm cho h thng qun lý hot ng bỡnh

thng, cú hiu lc gii quyt c cỏc nhim v ra, l s trụng coi gi9gỡn theo nhng yờu cu nht nh, t chc v iu hnh cỏc hot ng theo

nhng nhim v nht nh ó ra trc ú.

Qua cỏc tỏc gi trong v ngoi nc, chỳng ta cú th thng nht khỏi

nim v qun lý nh sau: Qun lý l mt quỏ trỡnh tỏc ng cú nh

hng, cú t chc, cú la chn trong s cỏc tỏc ng gõy nh hng ca

ch th qun lý n khỏch th qun lý mt cỏch hp quy lut nhm t

c mc tiờu chung

1.1.1.2. Hot ng qun lý

Bn cht ca hot ng qun lý l s tỏc ng cú mc ớch ca ngi

qun lý n tp th ngi b qun lý nhm t mc tiờu qun lý. Trong giỏo

dc ú l tỏc ng ca nh qun lý giỏo dc n tp th ging viờn, hc

sinh v cỏc lc lng khỏc nhm thc hin h thng cỏc mc tiờu giỏo dc.

Trong vic qun lý i ng ging viờn ú l tỏc ng ca nh qun lý n

i ng ging viờn v cỏc lc lng khỏc nhm thc hin mc tiờu tng

tin v s lng v cht lng i ng ging viờn.

Cụng c, phng phỏp

qun lýCh th

qun lýKhỏch th

qun lýMục tiêu

quản lýTrong ú :- Ch th qun lý cú th l mt cỏ nhõn, mt nhúm hay mt t chc;

Trong cỏc trng ngh chớnh l Hiu trng, ph trỏch cỏc phũng khoa...;

cỏc t chc ng, cụng on, cỏc hi ng ....10- Khỏch th qun lý l nhng con ngi c th v s hỡnh thnh t

nhiờn cỏc mi quan h gia nhng con ngi, gia cỏc nhúm ngi vi

nhau. Trong cỏc c s o to chớnh l i ng ging viờn.

- Ni dung qun lý l cỏc yu t cn qun lý ca khỏch th, i tng

qun lý nh qun lý i ng ging viờn, trong ú bao gm tuyn dng, s

dng, o to...

- Cụng c qun lý l phng tin tỏc ng ca ch th qun lý ti

khỏch th qun lý nh mờnh lnh, quyt nh, chớnh sỏch, iu l...

- Phng phỏp qun lý l cỏch thc tỏc ng ca ch th qun lý ti

khỏch th qun lý

- Mc tiờu ca qun lý l cỏi ớch cn t ti thc hin nhim v

ca qun lý, c xỏc nh theo nhiu cỏch khỏc nhau, nú cú th do nh

qun lý ỏp t hoc do s cam kt gia ch th qun lý v khỏch th qun

lý, l nhng kt qu m ch th qun lý d kin s t c do quỏ trỡnh

vn ng ca i tng qun lý di s iu khin ca ch th qun lý

1.1.1.3. Chc nng c bn ca qun lý

Thụng thng qun lý cú cỏc chc nng c bn sau: Lp k hoch, T

chc, Lónh o (ch o), Kim tra

- Theo Stoner v Freemance: Chc nng qun lý l quỏ trỡnh lp k

hoch, t chc, lónh o v kim tra cỏc cụng vic ca cỏc thnh viờn trong

t chc v ca vic s dng tt c cỏc kh nng, cỏch t chc t c

mc tiờu m t chc ó ra

Cỏc chc nng c bn ca qun lý c th hin qua s sau

Tổ chứcLập kế hoạch11Kiểm traLãnh đạo- Lp k hoch: Lp k hoch l vn c bn nht trong cỏc chc

nng ca qun lý vỡ nú gn lin vi vic la chn chng trỡnh hnh ng

trong tng lai. Cú th núi lp k hoch l xỏc nh rừ mc tiờu ca mt t

chc no ú, ra c nhng quy nh, th thc t c nhng mc

tiờu. Cú th hiu lp k hoch l quỏ trỡnh thit lp cỏc mc tiờu, h thng

cỏc hot ng v cỏc iu kin m bo thc hin c cỏc mc tiờu ú.

K hoch l vn bn, trong ú xỏc nh nhng mc tiờu ra. Cú th

hiu lp k hoch l quỏ trỡnh thit lp cỏc mc tiờu ca h thng, cỏc hot

ng v cỏc iu kin m bo thc hin c cỏc mc tiờu ú. K hoch

l nn tng ca qun lý

- T chc l quỏ trỡnh sp xp v phõn b cụng vic, quyn hnh v

cỏc ngun lc cho cỏc thnh viờn ca t chc, h cú th t c cỏc

mc tiờu ca t chc mt cỏch cú hiu qu. Chỳng ta cú th xem: T chc

l mt quỏ trỡnh hỡnh thnh nờn cu trỳc cỏc quan h, to c ch lm vic

gia cỏc thnh viờn, gia cỏc b phn trong mt t chc, ng thi phõn

cụng, iu phi cỏc nhim v v ngun lc t c cỏc mc tiờu ra.

ú l vic xõy dng v duy trỡ c cu nht nh v nhng vai trũ, nhim v

v v trớ cụng tỏc ca cỏc thnh viờn trong t chc. T chc l mt cụng c

ca qun lý. Thnh tu ca mt t chc ph thuc rt nhiu vo nng lc

v phong cỏch ca ch th qun lý, vo vic huy ng cỏc ngun lc, cng

nh to ng lc, c bit l nng lc ni sinh ca t chc.

L quỏ trỡnh sp xp v phõn b cụng vic, quyn hnh v cỏc ngun

lc cho cỏc thnh viờn ca t chc mt cỏch cú hiu qu12i vi nhng mc tiờu khỏc nhau ũi hi cu trỳc t chc ca n v

cng khỏc nhau. Ngi qun lý cn cú quyn la chn cu trỳc t chc cho

phự hp vi nhng mc tiờu v ngun lc hin cú. Quỏ trỡnh ú c gi l

quỏ trỡnh thit k t chc. T chc l mt cụng c ca qun lý.

- Lónh o l quỏ trỡnh tỏc ng n con ngi, huy ng v giỳp

cỏn b v nhõn viờn di quyn, khi dy lũng nhit tỡnh, tinh thn t giỏc

phn u tớch cc cho mc tiờu ca t chc. Nh vy lónh o chớnh l quỏ

trỡnh ra quyt nh, truyn t, hng dn v thuyt phc v cỏc mc tiờu

cn t c, tỏc ng, thỳc y cỏc thnh viờn trong t chc lm cho h

nhit tỡnh, t giỏc n lc phn u t c cỏc mc tiờu chung ca t

chc.

L quỏ trỡnh tỏc ng n con ngi lm cho h nhit tỡnh, t giỏc, n

lc phn u t cỏc mc tiờu ca t chc.

- Kim tra l chc nng ca qun lý nhm tỡm ra nhng mt u im,

mt hn ch iu chnh phự hp quỏ trỡnh qun lý, lm cho mc ớch ca

qun ký c thc hin mt cỏch ỳng hng v cú hiu qu. Chỳng ta cú

th hiu kim tra l quỏ trỡnh thit lp v thc hin cỏc c ch thớch hp

nhm theo dừi, giỏm sỏt cỏc thnh qu hot ng ca cỏc b phn v tin

hnh nhng hot ng sa cha, un nn khi cn thit m bo t c

cỏc mc tiờu ca t chc.

L nhng hot ng ca ch th qun lý, nhm ỏnh giỏ v x lý

nhng kt qu ca quỏ trỡnh vn hnh t chc.

- Cỏc chc nng c bn ca quỏ trỡnh qun lý cú quan h mt thit vi

nhau v cựng vi cỏc yu t khỏc cú liờn quan ti 4 chc nng ú l thụng

tin kớch thớch v ra quyt nh.

H thng thụng tin cú vai trũ c bit quan trng, l sc mnh ca cụng

tỏc qun lý, nu thiu hoc sai thụng tin thỡ cụng tỏc qun lý gp khú khn, to13nờn nhng quyt nh sai lm, cụng tỏc qun lý kộm hiu qu v tht bi.

Thụng tin l mch mỏu ca chu trỡnh qun lý, lu thụng tin tc gia cỏc b

phn m bo cho ton b h thng hot ng, m bo s thng nht trong

qun lý. Quỏ trỡnh qun lý ph thuc cht ch vo cỏc thụng tin. Cỏc thụng tin

qun lý l cỏc tin tc v ch th qun lý v i tng qun lý, cỏc yu t chi

phi qỳa trỡnh qun lý m bo cho qun lý cú hiu qu.

Vai trũ ca thụng trong qun lý rt quan trng : L c s, cht liu

hỡnh thnh v quyt nh qun lý. Cht lng hiu qu ca quyt nh qun

lý ph thuc vo tớnh y , chớnh xỏc, kp thi ca thụng tin v ngc li

cht lng hiu qu ca quyt nh quyt nh qun lý chi phi thụng tin.

Hot ng thụng tin qun lý tỏc ng v chi phi ton b hot ng ca h

thng, nú thu hỳt v iu chnh hot ng ca h thng, va giỳp nh qun

lý nõng cao nng lc qun lý va rốn luyn ý chớ nh qun lý.

1.1.2. Qun lý giỏo dc

Cỏc nh lý lun ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v a ra nhng

khỏi nim v qun lý giỏo dc di nhng gúc khỏc nhau:

- M.I.Kondacụp : Qun lý giỏo dc l tp hp tt c cỏc bin phỏp t

chc, k hoch hoỏ, cụng tỏc cỏn b ... nhm m bo s vn hnh bỡnh

thng ca cỏc c quan trong h thng giỏo dc, tip tc v m rng h

thng c v mt s lng v cht lng

- Cỏc tỏc gi Nguyn Sinh Huy H Hu Dng: Qun lý giỏo dc l

tỏc ng mt cỏch cú mc ớch v cú k hoch vo ton b lc lng giỏo

dc, nhm t chc v phi hp hot ng ca chỳng, s dng mt cỏch

ỳng n cỏc ngun lc v phng tin, thc hin cú kt qu nhng ch

tiờu phỏt trin v s lng v cht lng ca s nghip giỏo dc theo

phng hng ca mc tiờu giỏo dc14- Nguyn Ngc Quang: Qun lý giỏo dc thc cht l tỏc ng mt

cỏch khoa hc n nh trng, nhm t chc ti u cỏc quỏ trỡnh dy hc,

giỏo dc th cht theo ng li v nguyờn lý giỏo dc ca ng, tin ti

mc tiờu d kin, tin lờn trng thỏi cht lng mi

Qun lý giỏo dc gm 3 lnh vc

- Qun lý chớnh sỏch (hoch nh chớnh sỏch, lp k hoch, thc hin

chớnh sỏch v phõn b ngun lc).

- Qun lý hnh chớnh (s dng ngun lc ti chớnh, con ngi v vt cht).

- Qun lý s phm (s dng giỏo viờn, t chc quỏ trỡnh dy hc, quỏ

trỡnh giỏo dc, thnh tớch v quỏ trỡnh hc tp

Ngy nay, giỏo dc khụng cũn l mt th phỳc li xó hi n thun vỡ

nú c gn vi quỏ trỡnh phỏt trin xó hi. Vic i hc ca mi ngi phi

l: hc thng xuyờn, hc sut i. Do vy giỏo dc khụng ch gii hn

th h tr m l giỏo dc cho mi ngi, cho nờn qun lớ giỏo dc cng

cú th hiu l: s iu hnh h thng giỏo dc quc dõn nhm thc hin

mc tiờu: nõng cao dõn trớ , o to nhõn lc, bi dng nhõn ti.

Nh vy Qun lý giỏo dc c hiu l s tỏc ng ca ch th qun

lý n khỏch th qun lý trong lnh vc hot ng hoc cụng tỏc giỏo dc.

Núi cỏch khỏc qun lý giỏo dc l h thng nhng tỏc ng cú mc ớch, cú

k hoch, hp quy lut ca ch th qun lý trong h thng giỏo dc, l s

iu hnh h thng giỏo dc quc dõn, cỏc c s giỏo dc nhm thc hin

mc tiờu nõng cao dõn trớ, o to nhõn lc, bi dng nhõn ti. Qun lý

giỏo dc l hot ng iu hnh, phi hp cỏc lc lng xó hi nhm y

mnh cụng tỏc giỏo dc theo yờu cu phỏt trin ca xó hi.

Qun lý giỏo dc cng chu s chi phi ca cỏc quy lut xó hi v tỏc

ng ca qun lý xó hi. Qun lý giỏo dc cú nhng c trng ch yu sau:15- Sn phm giỏo dc l nhõn cỏch, l sn phm cú tớnh c thự nờn

qun lý giỏo dc phi ngn nga s dp khuụn, mỏy múc trong vic to ra

sn phm cng nh khụng c phộp to ra ph phm.

- Qun lý giỏo dc núi chung, qun lý nh trng núi riờng phi chỳ ý n

s khỏc bit gia c im lao ng s phm so vi lao ng xó hi núi chung.

- Trong qun lý giỏo dc, cỏc hot ng qun lý hnh chớnh nh nc

v qun lý s nghip chuyờn mụn an xen vo nhau, thõm nhp ln nhau

khụng tth tỏch ri, to thnh hot ng qun lý giỏo dc thng nht.

- Qun lý giỏo dc ũi hi nhng yờu cu cao v tớnh ton din, tớnh

thng nht, tớnh liờn tc, tớnh k tha v phỏt trin.

- Qun lý giỏo dc phi quỏn trit quan im qun chỳng, din ra

tm v mụ trong phm vi ton quc hoc trờn a bn lónh th a phng.

- Qun lý nh trng : Qun lý nh trng l cp c s ca Qun lý

giỏo dc tm vi mụ, trong phm vi mt n v, mt c s giỏo dc. Nh

trng l khỏch th qun lý c bn ca tt c cỏc cp qun lý giỏo dc

trong h thng giỏo dc quc dõn ng thi nú li l h thng c lp t

qun ca xó hi. Qun lý nh trng l h thng nhng tỏc ng cú mc

ớch, cú k hoch, hp quy lut ca ch th qun lý nhm lm cho nh

trng vn hnh theo nguyờn lý giỏo dc t ti mc tiờu giỏo dc t ra

trong tng thi k phỏt trin ca t nc. Qun lý nh trng l qun lý

giỏo dc trờn tt c cỏc mt, cỏc khớa cnh liờn quan n hot ng giỏo

dc v o to trong phm vi mt nh trng.

Cú th núi rng lý do tn ti ca cỏc cp QLGD trc ht l vỡ cht

lng v hiu qu hot ng ca nh trng m trng tõm l hot ng o

to hay giỏo dc.

1.1.3. Qun lý bi dng16Qun lý bi dng l quỏ trỡnh qun lý vic b xung kin thc, k

nng o c ngh nghip nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v, lý

tng ngh nghip so vi yờu cu mi h cũn hng ht, cũn bt cp trong

lnh vc ngi lao ng ang hot ng.

Ti iu 80 ca Lut Giỏo dc ó nờu rừ: Nh nc cú chớnh sỏch

bi dng nh giỏo v chuyờn mụn, nghip v v chun hoỏ nh giỏo. Nh

giỏo c c i hc nõng cao trỡnh , bi dng chuyờn mụn, nghip v

c hng lng v ph cp theo quy nh ca Chớnh ph

Theo GS, TSKH Nguyn Minh ng Bi dng cú th coi l quỏ

trỡnh cp nht kin thc v k nng cũn thiu hoc ó lc hu trong mt cp

hc, bc hc v thng c xỏc nh bng mt chng ch

Nh vy qun lý bi dng l quỏ trỡnh nhm nõng cao nng lc

chuyờn mụn giỳp cho ngi lao ng cng c kin thc, m rng kin thc

hoc nõng cao kin thc mt cỏch cú h thng nhng tri thc mi.

1.1.4. Ging viờn dy thc hnh

Ngi ging viờn dy thc hnh phi hon thnh cụng vic ht sc

khú khn, phc tp. trc ht h phi l nh s phm, nhng l s phm

dy ngh, h phi l nh chuyờn gia cụng ngh, ng thi l nh t chc

qun lý quỏ trỡnh o to. Nh vy cú th núi ging viờn dy thc hnh

cỏc trng Cao ng k thut l mt ngh tng hp nhiu lnh vc tri thc

vỡ vy bi dng kin thc v k nng h cú th hon thnh nhim v

phc tp v quan trng l rt cn thit.

m bo mc tiờu o to v tớnh c thự ca ngi ging viờn

dy thc hnh phi l ngi am hiu kin thc, k nng v khoa hc k

thut, khoa hc xó hi nhõn vn ... tr thnh ngi ging viờn dy thc

hnh, trc ht h phi l chuyờn gia cụng ngh. Ngoi kin thc chuyờn

mụn, ngi ging viờn dy thc hnh phi cú k nng ngh tt trong cỏc17lnh vc ngh h m nhn trng Cao ng k thut. Yờu cu ny l ht

sc quan trng vỡ dy ngh chớnh l dy thc hnh do ú ngi ging viờn

phi cú k nng ngh nghip tt mi ỏp ng c.

1.1.5. Bi dng ging viờn dy thc hnh

Theo Ting Vit : Bi dng l lm tng thờm nng lc hoc phm

cht (08;98)

Theo tỏc gi Mc Vn Trang : Bi dng l lm nõng cao trỡnh

hin cú v kin thc, k nng, kinh nghim lm tt hn vic ang lm

(09;29)

Theo UNESCO : Bi dng cú ý ngha l nõng cao ngh nghip. Quỏ

trỡnh ny chr din ra khi cỏ nhõn v t chc cú nhu cu nõng cao kin thc

hoc k nng chuyờn mụn nghip v ca bn thõn nhm ỏp ng nhu cu

lao ng ngh nghip.

Nh vy bi dng l nhm giỳp cho ngi lao ng cú mt trỡnh

nht nh, ó c o to trc õy, nay do yờu cu mi, hoc chng

trỡnh o to trc õy cn phi b sung nhng phn cha o to trong

chng trỡnh c, hoc ó lc hu cn cp nht kin thc kp thi, phự hp

vi khoa hc tri thc mi.

Trong giai on phỏt trin hin nay cụng tỏc bi dng i ng ging

viờn dy thc hnh l ht sc quan trng. i ng ging viờn dy thc hnh

l lc lng nũng ct ỏnh giỏ cht lng o to ca nh trng. i ng

ging viờn dy thc hnh hin nay mt s c s o to vn cha ỏp

ng c yờu cu phỏt trin ca xó hi, s lng cha m bo, yu v

nng lc chuyờn mụn, nng lc s phm, kin thc khụng c cp nht

thng xuyờn. Do ú nh hng ln n cht lng u ra ca hc sinh

sinh viờn, hc sinh sinh viờn ra trng cũn l lm vi nhng kin thc thc18Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

×