1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN DẠY THỰC HÀNH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.45 MB, 113 trang )


Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nƣớc Trƣờng sơ tán về

Xuân Khê - Bồ Đề - Huyện Lý Nhân. Sau khi đế quốc Mỹ ngừng ném bom

miền Bắc, mùa hè năm 1969, Trƣờng trở về cơ sở cũ tại Nam Định. Với

chủ trƣơng cải tiến công tác tổ chức, năm 1971 Bộ Công nghiệp nhẹ đã đƣa

Viện Công nghiệp Dệt sợi từ Hà Nội về sáp nhập cùng với Trƣờng và

mang tên Viện Công nghiệp Dệt sợi, đến năm 1975 Viện Công nghiệp Dệt

sợi lại đƣợc tách ra chuyển về Hà Nội, khi đó Trƣờng trở lại tên cũ: Trƣờng

Trung học Kỹ thuật Dệt. Đến năm 1982 trƣớc yêu cầu sắp xếp lại tổ chức

mạng lƣới các trƣờng, khi đó Trƣờng mang tên mới: Trƣờng Kỹ thuật Công

nghiệp nhẹ. Tiếp đến năm 1991 trƣớc yêu cầu đào tạo mới, Trƣờng đƣợc

đổi tên thành Trƣờng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ.

Tháng 8/1992 Bộ Công nghiệp nhẹ có quyết định hợp nhất Trƣờng

Công nhân Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Hà Nội (tức Trƣờng Công nhân Dệt

8/3 trƣớc đây) với Trƣờng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Nam Định và

lấy tên chung là Trƣờng Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ. Từ đó Trƣờng

có thêm phân hiệu tại 456 Minh Khai, TP Hà Nội.

Trong quá trình phát triển, Trƣờng đã có giai đoạn đào tạo thử

nghiệm Đại học tại chức, đào tạo Kỹ sƣ thực hành. Sau giai đoạn đó

Trƣờng chính thức đƣợc nâng cấp thành Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật

Công nghiệp nhẹ theo quyết định 478/TTg ngày 24/7/1996 của Thủ tƣớng

Chính phủ, và đến tháng 4/1998 Trƣờng đƣợc đổi tên thành Trƣờng Cao

đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp I.

Có thể thấy quá trình hình thành và phát triển của Nhà trƣờng gắn

liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc nói chung và của

ngành Công nghiệp nói riêng.

Trong những năm qua, Nhà trƣờng đã tập trung đầu tƣ về cơ sở vật

chất tại hai cơ sở tƣơng đối hiện đại và đồng bộ đáp ứng đƣợc yêu cầu đào35tạo với chất lƣợng tốt đồng thời để đáp ứng đƣợc yêu cầu đào tạo ngày

càng phát triển. Nhà trƣờng đã đầu tƣ xây dựng đội ngũ giáo viên cả về mặt

số lƣợng và chất lƣợng, từ một Trƣờng với vài chục giáo viên, đến năm

2007, đã có trên 305 giáo viên cơ hữu, gần 500 giáo viên thỉnh giảng có

trình độ cao. Quy mô đào tạo năm 2007 khoảng gần 20.000 HSSV.

Tên gọi của Trƣờng qua các thời kỳ

- Thành lập năm 1956 có tên là Trƣờng Trung cấp kỹ thuật III

- Năm 1960 đổi tên thành Trƣờng trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Nhẹ

- Năm 1965 đổi tên thành Trƣờng trung học Kỹ thuật Dệt

- Năm 1971 mang tên Viện Công nghiệp Dệt Sợi

- Năm 1975 lại lấy tên là Trƣờng trung học Kỹ thuật Dệt

- Năm 1982, đổi tên thành Trƣờng Kỹ thuật Công nghệ nhẹ

- Năm 1987 đổi tên thành trƣờng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ

- Năm 1992 lấy tên là Trƣờng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ

- Ngày 24/7/1996 Thủ tƣớng Chính phủ ký QĐ số 478/TTg nâng cấp

thành trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ.

- Năm 1998 trƣờng đƣợc đổi tên thành Trƣờng cao đẳng Kinh tế Kỹ

thuật Công nghiệp I

Các phần thƣởng Nhà nƣớc trao tặng trong quá trình phát triển

Nhà trƣờng

Qua 51 năm xây dựng Nhà trƣờng đã phát triển và lớn mạnh không

ngừng, luôn xứng đáng là một trƣờng trọng điểm của Ngành và của Địa

phƣơng. Trƣờng đã đƣợc tặng thƣởng:

- Huân chƣơng Độc lập hạng Nhất (2005)

- Huân chƣơng Độc lập hạng Nhì (2001)36- Huân chƣơng Độc lập hạng Ba (1996)

- 2 Huân chƣơng Lao động hạng Nhất (1985, 1992)

- Huân chƣơng Lao động hạng Nhì (1981)

- Huân chƣơng Lao động hạng Nhì cho Đoàn TNCS HCM (2004)

- 2 Huân chƣơng Lao động hạng Ba (1960, 1962)

- Huân chƣơng Lao động hạng Ba cho Đoàn TNCS HCM (1999)

- Huân chƣơng Tự do hạng Nhất của CHDCND Lào (1981)

- 4 Huân chƣơng Lao động hạng Ba cho các đồng chí lãnh đạo nhà trƣờng

Trƣờng có 1 đồng chí đƣợc phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân

dân, 7 đồng chí đƣợc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ƣu tú, …

172 đồng chí đƣợc thƣởng Huy chƣơng “Vì sự nghiệp phát triển

Công nghiệp Việt Nam” và 91 đồng chí đƣợc tặng Huy chƣơng “Vì sự

nghiệp Giáo dục”.

* Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I đào tạo 3

cấp học

- Cao đẳng:

+ Hệ chính quy: Thời gian đào tạo là 3 năm với đối tƣợng tốt

nghiệp THPT và 1,5 năm với đối tƣợng đã có bằng tốt nghiệp TCCN (đào

tạo liên thông)

+ Hệ vừa học vừa làm: Thời gian đào tạo 3 năm với đối tƣợng tốt

nghiệp THPT.

- Trung cấp chuyên nghiệp: Thời gian đào tạo là 2 năm với đối tƣợng

tốt nghiệp THPT.

- Đào tạo nghề: Thời gian đào tạo là 2 năm với đối tƣợng tốt nghiệp

Trung học phổ thông.37Ngoài ra trƣờng còn liên kết với nhiều trƣờng đại học mở các lớp

liên thông từ cao đẳng lên đại học trong thời gian từ 1,5 - 2 năm.

- Cao đẳng: Đào tạo 15 ngành sau đây:

1. Công nghệ Dệt9. Công nghệ thông tin2. Công nghệ Sợi10. Kỹ thuật Điện3. CN May và thiết kế thời trang11. Cơ khí chế tạo máy4. Công nghệ Da giầy12. Điện tử viễn thông5. Công nghệ Nhuộm13. Công nghệ Ôtô6. Công nghệ Thực phẩm14. Cơ - Điện tử7. Kế toán15. Tài chính ngân hàng8. Quản trị kinh doanh

- Trung cấp chuyên nghiệp: Đào tạo 12 ngành sau đây:

1. Công nghệ Dệt7. Hạch toán kế toán2. Công nghệ Sợi8. Công nghệ thông tin3. CN May và thiết kế thời trang9. Quản trị kinh doanh4. Công nghệ Da giầy10. Kỹ thuật Điện5. Công nghệ Nhuộm11. Cơ khí chế tạo máy6. Công nghệ Thực phẩm12. Điện tử viễn thông- Trung cấp nghề: Đào tạo 5 ngành sau đây: Công nghệ Dệt sợi, CN

May và thiết kế thời trang, Công nghệ Nhuộm, CN Cơ khí, Kỹ thuật Điện38* Sứ mệnh của Nhà trƣờng

Trƣờng Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I là Trƣờng Cao đẳng

đào tạo đa ngành, đa bậc học thuộc Bộ Công nghiệp, đóng trên địa bàn Hà

Nội và Nam Định có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội rất đặc trƣng. Trƣờng

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I có sứ mạng đặc biệt là: Đào tạo đa

bậc học, đa ngành nghề, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, khoa

học quản lý kinh tế, phục vụ sản xuất và hợp tác quốc tế.

Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I phấn đấu nâng cấp

lên thành Trƣờng Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp có chất lƣợng cao

của hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam, đồng thời đảm đƣơng trách

nhiệm tốt, một điểm tựa tin cậy cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại

hoá của ngành Công nghiệp

* Tổ chức bộ máy

- Ban Giám hiệu gồm có:

+ Hiệu trƣởng

+ Phó Hiệu trƣởng phụ trách Đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

+ Phó Hiệu trƣởng phụ trách Nội chính.

- Các hội đồng tƣ vấn

- Các tổ chức đoàn thể : Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng

sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh

- Các Phòng chức năng có 5 phòng gồm:

+ Phòng Tổ chức Cán bộ - Học sinh, sinh viên

+ Phòng Đào tạo

+ Phòng Tài chính Kế toán

+ Phòng Hành chính quản trị39+ Phòng Quản lý khoa học.

- Các Khoa, Tổ môn đào tạo: Có 6 Khoa, 3 tổ môn trực thuộc Ban

giám hiệu, cụ thể:

- Các khoa:

+ Khoa Dệt may thời trang

+ Khoa Hoá công nghiệp

+ Khoa Kinh tế - Pháp chế

+ Khoa CN thông tin

+ Khoa Điện - Điện tử

+ Khoa Cơ khí

- Tổ bộ môn trực thuộc:

+ Tổ Toán – Lý

+ Tổ Ngoại ngữ

+ Tổ Chính trị & Giáo dục thể chất.

- Các Trung tâm :

+ Trung tâm Tƣ vấn hợp tác đào tạo & Bồi dƣỡng cán bộ.

+ Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ

+ Trung tâm Công nghệ sinh học và VSATTP

- Dƣới các khoa còn có các tổ môn giáo viên và hệ thống nhà

xƣởng, Phòng thí nghiệm.

- Các lớp Học sinh, Sinh viên.40Khoa

Dệt

MayPhòng

Đào tạo41Khoa

Kinh tế

- Pháp

chếKhoa

công

nghệ

thông

tin

Khoa

Điện Điện tửPhòng

TCCBHSSVKhoa

cơ khíPhòng

Hành

chính

quản trịBộ môn

toán lýBộ môn

ngoại

ngữCác lớp học sinh - sinh viênHệ thống nhà xƣởng, phòng thí nghiệm và các tổ bộ môn giáo viênPhòng

Tài

chính

kế toánTrung

tâm

TVĐT

&

HTQTHo¹t ®éng

gi¸o dôc

häc sinh

sinh viªnKhoa

Hoá

Công

nghiệpPhòng

Quản lý

khoa

họcPhó Hiệu trƣởng p.trách

Đào tạo & NCKHHiệu trƣởngBộ môn

MácLêninBộ môn

GDTCQPPhó Hiệu trƣởng p.trách

nội chínhSơ đồ tổ chức bộ máy nhà trƣờng* Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trƣờng

+ Hoạt động đào tạo

Trong 5 năm gần đây quy mô đào tạo của Nhà trƣờng không ngừng

phát triển cả về số lƣợng, chất lƣợng và các loại hình đào tạo chính quy,

không chính quy từ trình độ đào tạo nghề, THCN, Cao đẳng và liên kết một

số trƣờng đào tạo trình độ Đại học, kết quả đạt đƣợc qua các năm đƣợc thể

hiện qua các mặt sau:

* Về quy mô đào tạo

Là một trong những Trƣờng có số lƣợng thí sinh đăng ký dự thi vào

tốp cao nhất trong các trƣờng Cao đẳng: Số lƣợng hồ sơ đăng ký dự thi

tuyển sinh hệ Cao đẳng năm 2005 là 24.600 hồ sơ, Năm học 2006 là 34.680

hồ sơ, năm học 2007 là 28.900 hồ sơ. Trong các năm học gần đây, tuyển

sinh các hệ của Nhà trƣờng đều đƣợc tăng qua từng năm nhƣ hệ Cao đẳng,

liên thông từ THCN lên Cao đẳng, hệ THCN năm sau cao hơn năm trƣớc.

- Hệ nghề là loại hình tuyển sinh rất khó khăn do đặc thù nhƣng chỉ

tiêu bộ giao hàng năm ổn định, và Trƣờng cũng là Trƣờng duy nhất trong

Bộ hàng năm hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề.

- Ngoài ra, hàng năm Nhà trƣờng còn tuyển sinh hệ CĐ vừa học vừa

làm và liên kết đào tạo ĐH. Việc liên kết đào tạo Đại học làm tiền đề cho

Trƣờng khi đƣợc nâng cấp lên Đại học.

Bảng 1. Thống kê lƣu lƣợng HSSV trong những năm vừa quaNgành,

Số

Nghề

TT

đào

tạo1Công

nghệKhông chính

quyĐào tạo chính quy

Năm2005

2006Tổng

HSSV1010

950Đại

học

chính

quyC.đẳng

C.quy0

0360

34042Lthông

Tr.cấp

TCTCCN

nghề

0

0230

210420

400CĐ vừa làm

vừa học170

160Ngành,

Số

Nghề

TT

đào

tạoDệt

SợiKhông chính

quyĐào tạo chính quy

NămTổng

HSSVĐại

học

chính

quyC.đẳng

C.quyLthông

Tr.cấp

TCTCCN

nghề

CĐ vừa làm

vừa học200776010032002001401502005260007401906909803402006246007001906409303202007165006601903204803102005310031000002006330033000002007490034001500020053900390000200200637003700001902007500035001500180200538003800002002006400040000019020075300380015001802005201007802509800650200619900820260910068020072860350770240150006502005360036000015020063800380000150Công

2nghệ

MayCông

3nghệ

Da

giầyCN

4Hoá

nhuộmCN

5Thực

phẩm67Kế

toánQuản

trị43Ngành,

Số

Nghề

TT

đào

tạoKhông chính

quyĐào tạo chính quy

NămTổng

HSSVĐại

học

chính

quyC.đẳng

C.quyLthông

Tr.cấp

TCTCCN

nghề

CĐ vừa làm

vừa họckinh

20077001504000150015020056600410025000200671004305023000tin200772004505022000CN200577004700300016020068300490602800170200794010052060260018020057400370026011010020068000390602401101002007800041060230100110200537003700000200639003900000thông20075600410015000Tài2005000000020060000000hàng200715001500000CN20050000000doanh

Công

89nghệ

thôngKỹ

thuật

ĐiệnCông

10nghệ

Cơ khíCN

111213ĐT

Viễnchính Ngân44Ngành,

Số

Nghề

TT

đào

tạoCơ -Không chính

quyĐào tạo chính quy

NămTổng

HSSVĐại

học

chính

quyC.đẳng

C.quyLthông

Tr.cấp

TCTCCN

nghề

CĐ vừa làm

vừa học2006000000020071500150000020050000000200600000002007460016001501500ĐTCông

14nghệ

Ô tô(Nguồn: số liệu Phòng Tổ chức Cán Bộ HSSV- Trường CĐ Kinh tế –Kỹ thuật CNI)Theo đó, năm học 2007-2008, lƣu lƣợng HSSV đào tạo chính quy

của nhà trƣờng vào khoảng 11.300 ngƣời, đào tạo không chính quy vào

khoảng 1.900 ngƣời

Qua thống kê trên cho thấy ngành đào tạo của tất cả các hệ có thể

chia theo 3 dạng:

- Dạng 1: Những ngành truyền thống của Trƣờng nhƣ: Dệt, Sợi,

May, Da, Nhuộm.

- Dạng 2: Ngành theo yêu cầu của ngƣời học: Kinh tế

- Dạng 3: Ngành theo yêu cầu sử dụng của xã hội: Điện, cơ khí, công

nghệ thông tin và các ngành truyền thống.

Ngoài các ngành yêu cầu sử dụng của xã hội ngoài Điện, Cơ khí,

Công nghệ thông tin … thì các ngành truyền thống nhƣ Dệt, Sợi, May,

Nhuộm, Da giầy là những ngành trong quá trình đào tạo phải đầu tƣ trang

thiết bị phục vụ đào tạo rất lớn, ngƣời học vất vả, nhƣng đãi ngộ sau khi ra

trƣờng là rất thấp, thời gian làm việc căng, nên Nhà trƣờng đã áp dụng45Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

×