1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒ SƠN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.79 MB, 129 trang )


Giáo dục và đào tạo góp phần "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và

bồi dưỡng nhân tài". Mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người Việt Nam

phát triển toàn diện ở các mặt: Đức, trí, thể, mỹ và nghề nghiệp.

3.1.4. Tổng kết kinh nghiệm

Các biện pháp quản lý HĐGDNGLL đưa ra trên cơ sở rút kinh nghiệm

quản lý ở hoạt động này của một vài trường THPT ở thành phố trong những

năm qua. Đặc biệt là ở các trường đã hoạt động được nhiều năm và có hiệu

quả tốt như trường THPT Hồng Bàng, THPT Nguyễn Trãi.

3.1.5. Lấy ý kiến chuyên gia

Để đảm bảo tính khả thi của các biện pháp nêu ra ở luận văn, tác giả xin

ý kiến của các chuyên gia là những nhà quản lý giáo dục có kinh nghiệm, các

nhà nghiên cứu giáo dục, Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các trường THPT ,

các cán bộ trong lĩnh vực quản lý - chỉ đạo các hoạt động Đoàn, phụ huynh và

học sinh ở trường THPT Đồ Sơn.

3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các

trƣờng trung học phổ thông Đồ Sơn Thành phố Hải Phòng

3.2.1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động

giáo dục ngoài giờ lên lớp

3.2.1.1. Mục tiêu

Từ thực trạng hiện nay, trong trường phổ thông nói chung, trường

THPT Đồ Sơn nói riêng, có nhiều cách nghĩ khác nhau, có những quan điểm

trái ngược nhau đối với HĐGDNGLL. Có thể nói HĐGDNGLL chưa thực sự

được coi trọng và quan tâm đúng mức ở trường THPT. Một số cán bộ quản lí,

một bộ phận giáo viên, học sinh cùng như cha mẹ học sinh chưa nhận thức

đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng của HĐGDNGLL. HĐGDNGLL còn

được coi là hoạt động phụ khoá, mất thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động học

tập nên còn bị xem nhẹ, coi thường. Một bộ phận học sinh chưa hứng thú,

giáo viên còn nhiều người chưa thực sự tâm huyết với hoạt động này.73Như vậy, vấn đề nhận thức tư tưởng là vấn đề quan trọng. Cần có biện

pháp để tăng cường nâng cao nhận thức về HĐGDNGLL cho cán bộ lãnh đạo,

giáo viên, học sinh và các lực lượng bên ngoài nhà trường, giúp các cá nhân,

tổ chức đoàn thể hiểu được vị trí, vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của

HĐGDNGLL trong quá trình sư phạm ở nhà trường.

3.2.1.2. Tổ chức thực hiện

* Lực lượng tham gia tuyên truyền: Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu,

Tiểu ban HĐNGLL, Công đoàn nhà trường, Đoàn thanh niên Cộng sản

Hồ Chí Minh, Tổ chuyên môn, tổ giáo viên chủ nhiệm. Lực lượng này

vừa là đối tượng được tuyên truyền, vừa phải tích cực tham gia tuyên

truyền cho giáo viên, học sinh, các bậc cha mẹ các em. Trên cơ sở nhận

thức đúng, giáo viên và học sinh cụ thể hoá bằng hành động và tham gia

một cách tự giác và tích cực.

* Nội dung và hình thức tuyên truyền cụ thể:

+ Đối với Ban giám hiệu:

- Xác định rõ tầm quan trọng của HĐGDNGLL trong mục tiêu giáo dục

con người Việt Nam phát triển toàn diện.

- HĐGDNGLL là một hoạt động bắt buộc bên cạnh những bộ môn chính

khoá với số tiết quy định trong năm học 2006-2007, 2007-2008 là 4 tiết/

tháng; năm học 2008-2009 là 2tiết/ tháng.

- Ban giám hiệu thành lập Tiểu ban quản lý HĐGDNGLL và chỉ đạo Tiểu

ban có kế hoạch bồi dưỡng tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với giáo viên

, học sinh và phụ huynh về HĐGDNGLL cũng như kế hoạch phân công giáo

viên phụ trách lớp tổ chức HĐGDNGLL.

+ Đối với đội ngũ cán bộ , giáo viên

- Trước hết phải làm cho tất cả giáo viên - nhân viên trong trường hiểu được

chức năng, nhiệm vụ và vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Bởi

vì có hiểu được điều này thì giáo viên sẽ thấy mình phải có trách nhiệm hơn74trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thực tế cho thấy

có rất nhiều giáo viên chỉ chăm lo trong lĩnh vực chuyên môn, làm thế nào để

giảng cho học sinh dễ hiểu, kết quả học tập của học sinh cao, học sinh đỗ đạt

nhiều. Còn việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp có nhiều giáo viên

cho rằng đó là công việc của Đoàn.

- Quán triệt các văn bản của ngành liên quan đến việc tổ chức

HĐGDNGLL.

- Tuyên truyền vị trí, vai trò và tầm quan trọng của HĐGDNGLL qua nhiều

hình thức như họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, thông qua hội nghị cán bộ

công chức đầu năm để xây dựng nghị quyết, kế hoạch tổ chức các

HĐGDNGLL của nhà trường trong năm học, tổ chức Hội nghị chuyên đề về

HĐGDNGLL.

- Gắn kết quả HĐGDNGLL với thi đua của giáo viên chủ nhiệm.

+ Đối với phụ huynh và học sinh:

- Cần có biện pháp nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh thông qua giáo

viên chủ nhiệm, tổ chức đoàn thể, các buổi sinh hoạt tập thể.

- Cung cấp sẵn chủ đề và nội dung hoạt động ngay từ đầu năm học. Từ đó

giúp học sinh hình dung ra nội dung công việc và sáng tạo ra các cách thức

tiến hành.

- Gắn kết quả hoạt động của các em với việc đánh giá ý thức, hạnh kiểm

theo tháng, học kì và năm học của cá nhân và danh hiệu thi đua của từng Tổ.

- Giáo dục tư tưởng không chỉ chú ý đến đối tượng học sinh mà cần phải

chú ý đến mối quan hệ với gia đình- xã hội để phối hợp có hiệu quả tốt hơn

trong việc học tập của các em. Cần tuyên truyền cho cha mẹ học sinh nắm

được chương trình, kế hoạch HĐNGLL trong năm học thông qua các cuộc họp

cha mẹ học sinh đầu năm.

+ Đối với các lực lượng xã hội :75Thường xuyên tham gia các cuộc họp và gặp gỡ địa phương, tranh thủ vận

động tuyên truyền, giúp đỡ các lực lượng ngoài nhà trường nhận thức đúng,

đầy đủ về HĐGDNGLL của nhà trường để nhận được sự ủng hộ, quan tâm

giúp đỡ của mọi thành phần, tổ chức trong xã hội.

3.2.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

3.2.2.1. Căn cứ xây dựng kế hoạch

- Tình hình giảng dạy và nội dung chương trình các môn học trong nhà

trường, các chủ trương công tác trọng tâm và nhiệm vụ chính trị của địa

phương.

Điều tra cơ bản khả năng của giáo viên và các lực lượng giáo dục ngoài

nhà trường có thể hỗ trợ hoạt động.

- Dựa trên điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương và cơ sở vật chất,

kinh phí của nhà trường để xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL mang tính khả

thi.

- Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ, Sở về HĐGDNGLL, trên cơ sở đó đề ra

kế hoạch cho sát hợp.

- Đặc điểm tâm sinh lý, tính cách, lứa tuổi của học sinh.

3.2.2.2. Tổ chức thực hiện

- Trong kế hoạch cần chọn lọc các hoạt động phù hợp, xác định chủ điểm

cho từng thời gian.

- Phải có kế hoạch và lịch hoạt động cho toàn trường và từng khối lớp,

cho từng thời kỳ, tiến tới ổn định thành nền nếp thường xuyên, liên tục. Cần

chú ý các yêu cầu sau: có kế hoạch hoạt động đều đặn, cân đối từ đầu đến cuối

năm và trong hè; có quy định cho từng khối lớp trong hoạt động chung của

nhà trường; có lịch hoạt động hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, học kỳ; có ý

thức cập nhật thông tin, phục vụ kịp thời những nhiệm vụ đột xuất.

- Khéo kết hợp các hình thức và nội dung sinh hoạt với nhau để công việc

không bị chồng chéo, nhàm chán. Sắp xếp công việc thành nền nếp theo từng

thời gian:76- Hàng ngày: Theo dõi chuyên cần; Nhóm cán sự tổ chức trao đổi bài, đọc

báo, học hát; Thể dục giữa giờ.

- Hàng tuần: Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt văn thơ, thông báo thời sự, sơ

kết tuần, sinh hoạt câu lạc bộ, TDTT, văn nghệ.

- Hàng tháng: Sinh hoạt chủ điểm; Kỉ niệm ngày lịch sử; tổ chức ngày

truyền thống; sinh hoạt đoàn; công tác xã hội: giúp đỡ gia đình thương binh,

liệt sĩ; lao động công ích...Tổ chức hội diễn văn nghệ, thi khéo tay, học sinh

thanh lịch; tham quan, cắm trại, du lịch; thi văn nghệ, TDTT.

- Học kỳ: Sơ kết thi đua, khen thưởng

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp không những có trong kế hoạch

năm học mà phải thành lập kê hoạch riêng, khoa học, hợp lý. Có thể thiết lập

biểu bảng kế hoạch (Phụ lục1)

Người quản lý sau khi lập kế hoạch cần hướng dẫn người trực tiếp thực

hiện lập kế hoạch cá nhân, định hướng cho các hoạt động của tuần, tháng, có

thể tham khảo bảng (Phụ lục2)

Từ kế hoạch cá nhân, triển khai kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động (kế

hoạch bài giảng), mục đích yêu cầu tăng dần, phù hợp theo từng khối lớp –

tham khảo Sách hướng dẫn GV (thực hiện chương trình HĐGDNGLL, phần

bắt buộc – Bộ GD - ĐT).

3.2.3. Tổ chức chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

3.2.3.1. Thành lập Ban chỉ đạo

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải có sự chỉ đạo của một ban

điều hành. Dưới sự chỉ đạo của ban điều hành, giáo viên chủ nhiệm là người

thiết kế, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ

điểm hàng tháng ở lớp mình phụ trách. Các giáo viên bộ môn, các tổ chức

đoàn thể trong và ngoài nhà trường có trách nhiệm phối hợp cùng với giáo

viên chủ nhiệm và nhà trường để thực hiện tốt các hoạt động.77* Thành phần: Hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng); Đại diện của Ban đại diện cha

mẹ học sinh; Đại diện công đoàn, tổ trưởng chủ nhiệm; Bí thư đoàn trường;

Một số chuyên gia về chỉ đạo HĐGDNGLL.

* Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

+ Giúp hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm

và chỉ đạo chương trình, kế hoạch đó.

+ Tổ chức những hoạt động lớn, quy mô trường và thực hiện sự phối hợp

chặt chẽ với các tổ chức Đoàn và các lực lượng giáo dục khác ngoài nhà

trường.

+ Tổ chức hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm lớp, Đoàn thanh niên của lớp

tiến hành hoạt động ở đơn vị mình có hiệu quả.

+ Giúp hiệu trưởng kiểm tra, đánh giá các hoạt động.

3.2.3.2. Cơ chế chỉ đạo

* Thống nhất yêu cầu và kế hoạch hoạt động:

Ban điều hành căn cứ và sự chỉ đạo của Sở GĐ - ĐT và kế hoạch hoạt

động của Đoàn, xây dựng kế hoạch hoạt động của năm học. Thông qua và

thống nhất kế hoạch trước toàn thể hội đồng giáo dục nhà trường vào ngày

triển khai nhiệm vụ năm học.

Ban điều hành quán triệt thống nhất các quan điểm, nhận thức cho toàn

thể giáo viên và các đoàn thể trong trường về: vị trí, vai trò, nhiệm vụ của hoạt

động giáo giục ngoài giờ lên lớp, kế hoạch tổ chức các HĐGDNGLL, nhiệm

vụ của ban điều hành, vai trò trách nhiệm của các uỷ viên, vai trò trách nhiệm

của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, và các lực lượng giáo dục khác.

Đặc biệt quán triệt về cơ chế chỉ đạo, phối hợp để tất cả cán bộ, giáo viên

nhà trường hiểu rõ và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

* Triển khai và thực hiện cơ chế hoạt động:

Ban chỉ đạo họp mỗi tháng một lần để đánh giá kết quả các hoạt động

đã thực hiện và cụ thể hoá kế hoạch chỉ đạo hoạt động của các tháng tiếp theo.78Kịp thời phát huy mặt tích cực, rút kinh nghiệm những mặt chưa tốt, củng cố

sự phối hợp chỉ đạo, và thực hiện. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể các chủ

điểm giáo dục hàng tháng cho giáo viên chủ nhiệm và cán bộ Đoàn, các khối

trường chủ nhiệm triển khai, đôn đốc các giáo viên chủ nhiệm trong khối thực

hiện. Các khối lớp hàng tuần báo cáo với trưởng ban, hàng tháng ban điều

hành kiểm tra đánh giá giáo viên chủ nhiệm các lớp về quá trình chuẩn bị,

triển khai hoạt động, và kêt quả hoạt động ở các lớp.

Cần chú ý:

+ Vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của giáo viên chủ nhiệm lớp đối với

các hoạt động trên lớp cũng như ngoài giờ trên lớp.

+ Tuỳ theo đặc điểm của trường và tình hình kinh tế địa phương, ban chỉ

đạo có thể bổ sung thêm một số thành viên cốt cán khác để tạo điều kiện phối

hợp các hoạt động giáo dục có hiệu quả.

3.2.3.3. Phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một bộ phận quan trọng trong hoạt

động giáo dục ở trường phổ thông, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giáo

dục trong trường phổ thông. Hoạt động này là sự tiếp nối các hoạt động dạy học

ở trên lớp, được tổ chức trong nhà trường, ngoài xã hội, là con đường gắn lí

thuyết với thực hành, tạo sự thống nhất giữa nhận thức với hành động, góp phần

hình thành và phát triển nhân cách cho các em. HĐGDNGLL chỉ thực sự có hiệu

quả khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các lực lượng xã hội nhằm

tạo nên môi trường giáo dục khép kín, tác động đồng bộ đến HS.

* Trong nhà trường:

+ Báo cáo kế hoạch thực hiện HĐGDNGLL và trao đổi những khó khăn,

thuận lợi khi thực hiện HĐGDNGLL với Ban chỉ đạo HĐGDNGLL của nhà

trường.

+ Tập thể cán bộ giáo viên, Ban chấp hành đoàn trường, chi đoàn học

sinh là những lực lượng tham gia vào các HĐGDNGLL. Ban chấp hành Đoàn79trường là tổ chức đại diện của học sinh có nhiệm vụ tổ chức mọi hoạt động

của học sinh dưới sự hướng dẫn của nhà trường và Đoàn TNCS HCM. Vì vậy

các giáo viên chủ nhiệm cần biết phối hợp để tham gia quản lí trong các hoạt

động tập thể và tổ chức HĐGDNGLL tại lớp mình.

+ Đội ngũ Ban cán sự lớp : Cần giao nhiệm vụ và kiểm tra kết quả công

tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức HĐGDNGLL cho cán bộ Đoàn, cán bộ lớp,

những học sinh tích cực, những học sinh có khả năng tổ chức các hoạt động

phong trào.

* Ngoài nhà trường:

+ Các tổ chức quần chúng (Hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn TNCS

HCM địa phương …).

+ Các ban ngành trên địa bàn (Ban văn hoá để tuyên truyền, cổ động;

Ban thương binh xã hội làm công tác từ thiện; Ban y tế chăm sóc sức khoẻ,

vệ sinh phòng dịch; Ban công an: tuyên truyền pháp luật, bảo vệ trật tự –

trị an) có thể giúp tuyên truyền, cổ động, tư vấn sức khoẻ, tuyên truyền

pháp luật, giúp HS thâm nhập thực tế và phát huy vai trò “Nhà trường là

trung tâm văn hoá”.

+ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nhà trường mặc dầu đóng vai trò nòng

cốt trong giáo dục song cần khai thác tiềm năng giáo dục của gia đình và xã

hội nhằm tối ưu hoá quá trình giáo dục. Đặc biệt là tiềm năng đóng góp về mặt

vật chất, tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí để tổ chức hoạt động. Gia đình có

những ưu thế đặc trưng có thể phát huy tác dụng trong giáo dục như : Sự ràng

buộc về huyết thống tạo nên sợi dây liên hệ về tình cảm thuận lợi, sức mạnh

quyền uy, sự ràng buộc về đời sống vật chất, tinh thần, truyền thống, thời gian

lao động, học tập, tiềm năng đóng góp về mặt vật chất. Đó là những điều kiện

thuận lợi có thể khai thác và phát huy trong quá trình giáo dục.

3.2.3.4. Chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp80* Tổ chức các lực lượng theo dõi, giám sát các hoạt động xen kẽ trong chương

trình học tập trên lớp: Theo cơ chế trực tuần, trực nhật; theo cơ chế tự quản

của các tổ chức học sinh; theo hệ thống chủ nhiệm lớp và các giáo viên

chuyên trách; đội cờ đỏ, thường trực bảo vệ trường; lập bảng theo dõi thi đua.

* Chỉ đạo các hoạt động theo chủ điểm:

+ Thường được tiến hành qua các phong trào thi đua kế tiếp nhau, khép

kín các HĐNGLL trong suốt năm học. Tuy nhiên, có tập trung cao điểm vào

những ngày lễ kỉ niệm. Chính vì thế, việc chỉ đạo hoạt động này thường được

thực hiện theo hướng xây dựng chuẩn mực, đánh giá chung cho cả đợt thi đua

và theo dõi đánh giá tính điểm trong từng giai đoạn và cả đợt.

+ Vào những ngày cao điểm, ngày lễ chính có tổ chức các hoạt động đặc

trưng cho ngày lễ hội. Mỗi hoạt động cụ thể đều có chuẩn mực đánh giá riêng

(tính điểm cụ thể, dựa trên cơ sở đó đánh giá kết quả từng hoạt động: học tập,

văn nghệ, thể thao, trò chơi, cắm trại…) sau đó tập hợp kết quả.

+ Tuỳ theo từng hoạt động mà có sự phân công, phân nhiệm và có ban

chỉ đạo thích hợp.

3.2.4. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài

giờ lên lớp giỏi về chuyên môn nghiệp vụ có tinh thần trách nhiệm cao

3.2.4.1. Định hướng chung

Hiệu trưởng là người đứng đầu trong bộ máy quản lý của nhà trường.

Trong HĐGDNGLL có thể hiệu trưởng là người trực tiếp chỉ đạo hoặc giao

cho một phó hiệu trưởng phụ trách trong kế hoạch chung của nhà trường dưới

sự chỉ đạo của hiệu trưởng. Ngoài ra còn có các bộ phận khác Bí thư đoàn

trường, Tổ trưởng chủ nhiệm, các giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên có

kinh nghiệm, các cán sự học sinh. Đội ngũ tham gia quản lý và tổ chức các

HĐGDNGLL cần phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ có tinh thần trách nhiệm

cao, đó là đòi hỏi tất yếu nhằm đạt hiệu quả của hoạt động này.81Ngoài trưởng ban điều hành (Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng) thì đội

ngũ giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và các cán bộ Đoàn (Đoàn trường và chi

đoàn học sinh) là lực lượng quyết định chất lượng HĐGDNGLL. Bởi vậy, xây

dựng đội ngũ tham gia quản lý và tổ chức các HĐGDNGLL giỏi về chuyên

môn nghiệp vụ có tinh thần trách nhiệm cao là một nhiệm vụ rất quan trọng

của người Hiệu trưởng.

Trường THPT Đồ Sơn thành phố Hải Phòng cũng như bất cứ một

trường THPT nào đều muốn khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp

giáo dục của thành phố. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giảng

dạy, cần nâng cao chất lượng của HĐGDNGLL bằng việc xây dựng đội ngũ

tham gia quản lý và tổ chức các HĐGDNGLL giỏi về chuyên môn nghiệp

vụ có tinh thần trách nhiệm cao, đó là điều kiện quan trọng cho sự tồn tại và

phát triển của nhà trường.

3.2.4.2. Tổ chức thực hiện

* Đối với Trưởng ban chỉ đạo HĐGDNGLL (Phó hiệu trưởng).

- Để nâng cao trình độ quản lý đối với Trưởng ban chỉ đạo

HĐGDNGLL

(Phó hiệu trưởng), cần tạo điều kiện để Phó hiệu trưởng tham gia các lớp học

quản lý do Bộ giáo dục - Đào tạo, ngành Giáo dục - Đào tạo tổ chức. Trong

chương trình thay sách giáo khoa hiện hành, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên

lớp trở thành một bộ môn bắt buộc đối với bậc Trung học phổ thông.

- Phó hiệu trưởng phụ trách Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

phải có kế hoạch chỉ đạo theo năm học, hàng tháng phải duyệt các chủ điểm

giáo dục và kế hoạch hoạt động của các đoàn thể để tránh bị chồng chéo và

đưa vào kế hoạch chung của nhà trường theo từng tháng trong năm. Trong

chi uỷ, chi bộ cũng phải phân công một đồng chí chi uỷ viên theo dõi hoạt

động của Đoàn.82* Đối với Bí thư Đoàn.

- Cần phân công một cán bộ phụ trách công tác Đoàn kiêm nhiệm và

một ban thường vụ Đoàn. Căn cứ vào trình độ, năng lực tổ chức và độ tuổi,

trên cơ sở đặc điểm tình hình của trường, Bí thư chi bộ cần phải lựa chọn cán

bộ - giáo viên để làm công tác Đoàn.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy có những thời điểm kế hoạch hoạt động

của Đoàn diễn ra đồng loạt theo kế hoạch của Đoàn cấp trên, nếu không tổ

chức khéo sẽ ảnh hưởng tới việc học văn hoá của học sinh. Cho nên việc

thống nhất kế hoạch hoạt động của Đoàn với hoạt động chuyên môn và các

hoạt động khác của nhà trường trong trường THPT là một việc rất quan trọng.

- Sau khi đã lựa chọn được đội ngũ cán bộ cần phải tạo điều kiện họ

phát huy được khả năng của mình, tạo điều kiện cho họ được tham gia các lớp

bồi dưỡng về nghiệp vụ tổ chức chỉ đạo các hoạt động của học sinh do Sở

Giáo dục - Đào tạo tổ chức. Do thành Đoàn, Quận đoàn tổ chức, đặc biệt là

phải tạo điều kiện để cho họ được học hỏi, giao lưu với các trường bạn để họ

được rút kinh nghiệm từ thực tiễn.

- Trong quá trình hoạt động phải yêu cầu các tổ chức xây dựng được kế

hoạch hoạt động ngay từ đầu năm học, đầu kỳ học gắn với kế hoạch của nhà

trường góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà nhà trường đặt ra.

- Phải thực hiện chế độ giao ban hàng tháng, hàng tuần để kịp thời điều

chỉnh các hoạt động chồng chéo giữa các tổ chức trong nhà trường.

- Khi tổ chức các hoạt động theo chủ điểm giáo dục cần chú ý tới các

bước (quy trình) tổ chức như: Đặt tên của chủ đề cần tổ chức là gì? Việc lựa

chọn tên gọi cho hoạt động càng rõ ràng về mục tiêu, càng cụ thể về nội dung

và hình thức càng có tác dụng định hướng về mặt tâm lý và kích thích được

tính tích cực, tính sẵn sàng của học sinh, của tập thể lớp ngay từ đầu.83Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (129 trang)

×