1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

l Những định hướng về công tác phát triển đội ngũ giáo viên trong nhà trường THPT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.54 MB, 116 trang )


trường nói chung và quản lý đội ngũ nói riêng được đặt ra một cách nghiêm

túc và thể hiện rõ vai trò của đội ngũ cũng như quản lý để đạt hiệu quả và chất

lượng giáo dục. Ví dụ Dự án phát triển THPT, Dự án SREM, Dự án Việt

Nam-Singapore….Điều này cho thấy được chủ trương của Chính phủ không

chỉ dừng lại ở lý luận mà Chính phủ đã cụ thể hoá bằng các chương trình,

triển khai các đề án có mục tiêu cụ thể và cũng chỉ đạo sát sao đối với Bộ

GD&ĐT để sao cho các chủ trương mau đi vào thực tiễn.

3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng ngoài

công lập

3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa

Kế thừa là quy luật chung của tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Kế

thừa được định nghĩa trong từ điển Tiếng Việt có nghã là "Sự thừa hưởng, giữ

gìn và tiếp tục phát huy". Do đó nguyên tắc đầu tiên làm cơ sở sở khoa học

cho việc lựa chọn các biện pháp là đảm bảo tính kế thừa. Chúng ta không thể

xây dựng một biện pháp mới hoàn toàn khi chúng ta không quan tâm đến cái

hiện có, mà phải nghiên cứu xem nó diễn ra thế nào, cái nào là tốt và cần phải

gìn giữ phát huy. cái nào không còn phù hợp cần chỉnh sửa hoặc thay thế. Tựu

chung lại, các biện pháp cần được xây dựng làm sao để khi áp dụng vào thực

tế đảm bảo "ít bị xáo trộn nhất".

Thực tế cho thấy nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa là nguyên tắc về

phương pháp luận để nhận thức quá trình quản lý đội ngũ giáo viên trung học

phổ thông ngoài công lập. Công tác quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ

thông ngoài công lập nhà trường là sự bảo tồn những nghiên cứu, quy định đã

được Nhà nước quy định nhằm có những biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên

các trường ngoài công lập nói chung, các trường THPT NCL nói riêng. Các

quy định đó cũng đã đặt ra những yêu cầu nhất định về trình độ chuyên môn,

số lượng, chuẩn mực đạo đức…, nguyên tắc tính kế thừa thể hiện sự tôn trọng

lịch sử, tôn trọng quá khứ và chỉ thay đổi những gì bất cập. Các biện pháp ở

67đây sẽ đưa ra cũng phải phát huy yêu cầu vốn có các quy định hiện hành,

nhưng đồng thời cũng sẽ đặt các yêu cầu có sự chính xác hơn, cụ thể hơn và

bám sát hơn với thực tế phát triển hiện tại và tương lai của sự phát triển của

lực lượng; đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL của nhà trường, của xã

hội, phát huy được hiệu quả quản lý của Sở GD&ĐT đối với đội ngũ giáo

viên các trường THPT NCL để luôn đảm bảo các yêu cầu đặt ra đối với đội

ngũ giáo viên này trong tình hình hoạt động hiện nay và tương lai của các

trường THPT NCL.

3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với tình hình thực tiễn

Xuất phát từ những định hướng, những xu thế thế phát triển của giáo

dục và đào tạo trong bối cảnh hiện tại, biện pháp đề xuất đòi hỏi cấp bách của

thực tiễn nhằm giải quyết những mâu thuẫn nội tại trong quá tình phát triển để

duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống các trường THPT

NCL. Do vậy, biện phát đề xuất phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện, hoàn

cảnh cụ thể của các trường THPT NCL trên địa bàn Hà Nội hiện nay và xu

thế phát triển xã hội.

3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

Biện pháp phát triển phải xuất phát từ thực trạng trong công tác quản lý

đội ngũ giáo viên của các trường THPT NCL nhằm giải quyết các vấn đề về

số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và việc đảm

bảo chất lượng lên lớp của đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL một cách

hiệu quả nhất. Do đó, mỗi biện pháp đưa ra có hiệu quả khi và chỉ khi biện

pháp đó có ý nghĩa, có nội dung cụ thể và được triển khai, thực hiện đạt kết

quả mong muốn và không làm nảy sinh những vấn đề mới khó khăn và phức

tạp hơn.

3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Biện pháp có tính khả thi cao khi được sự đồng thuận của các trường

THPT NCL, THPT công lập, các phòng ban của Sở GD&ĐT liên quan đến

68hoạt động của đội ngũ giáo viên nhưng vẫn đảm bảo đúng với các quy định

hiện hành đối với cấp học THPT và các quy định đối với trường THPT NCL.

Bởi rằng công tác quản lý trước tiên phải căn cứ trên cơ sở của các quy

định có tính pháp quy của Nhà nước đối với giáo dục và đồng thời phải đảm

bảo các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ; quy chế hoạt động của ngành

giáo dục đề ra. Đồng thời khách quan cho ta thấy các khó khăn khi thực hiện

theo thực tiễn phát triển của địa phương. Từ đó cần có những giải pháp thông

qua các hoạt động quản lý dựa trên các quy định, quy chế. Biện pháp có tính

khả thi cao khi đánh giá được tác động kinh tế xã hội cũng như dự kiến được

các nguồn lực đảm bảo cho việc thực hiện các biện pháp

3.3. Mục tiêu quản lý đội ngũ giáo viên các trƣờng THPT NCL thành phố

Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

Trên cơ sở phân tích thực trạng đội ngũ giáo viên và công tác quản lý

đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh

hiện nay, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có nhiều biện pháp nhằm tăng cường năng

lực quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục, trong đó có công tác quản lý đội

ngũ giáo viên. Mặc dù vậy các biện pháp còn chưa thật đồng bộ bởi được xây

dựng từ chủ quan của các bộ phận với chức năng quản lý khác nhau. Vận

dụng lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu và đặt ra yêu cầu về tính thống

nhất; đồng bộ trong công tác quản lý đội ngũ giáo viên các trường THPT

NCL, từ đó đề ra các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường THPT

NCL trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay một cách có hiệu quả. Mỗi

biện pháp đều có những mục tiêu, nội dung, cách thức và điều kiện thực hiện,

nhưng để đề ra các biện pháp một cách hữu hiệu nhất, trước hết phải xác định

được rõ mục tiêu quản lý đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL trên địa

bàn Hà Nội trong bối cảnh hiện nay về số lượng, cơ cấu và chất lượng để từng

bước nâng cao chất lượng giáo dục trong hầu hết các trường THPT NCL trên

địa bàn Hà Nội .

693.3.l . Về số lượng

Theo Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về việc ban

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Tiểu học, Trung học cơ sở,

Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục,

tại Điều 16 quy định tỉ lệ giáo viên cơ hữu phải đảm bảo ít nhất là 40% và số

giáo viên phải đảm bảo không thấp hơn quy định nhà nước về định mức giáo

viên cùng cấp công lập ( Theo Thông tư số 35/2006/TTLT/BGDĐT-BNV, số

lượng giáo viên đối với cấp THPT công lập là 2,25/lớp)

Như vậy trên cơ sở thực tế số lớp mà các trường THPT NCL tuyển sinh

được thì phải cố số lượng giáo viên tương ứng đảm bảo các quy định là trên

2,25 giáo viên trên lớp và 40% giáo viên cơ hữu trên tổng số giáo viên huy

động giảng dạy tại trường THPT NCL .

3.3.2. Về cơ cấu

Cần phải đảm bảo cơ cấu, đảm bảo tỉ lệ giữa các bộ môn phù hợp với

việc chọn ban dạy của nhà trường, không dạy chéo môn.

3.3.3. Về chất lượng

Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ

GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ

thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học, quy định về trình độ đối với

giáo viên cấp THPT là có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc có bằng tốt

nghiệp đại học phù hợp với môn học phổ thông và có chứng chỉ nghiệp vụ sư

phạm theo cấp học tương ứng. Ngoài ra với các trường THPT NCL, Thông tư

13/2011 của Bộ GD&ĐT còn quy định thêm về giáo viên cơ hữu là không

phải công chức, viên chức nhà nước. Do vậy mà các trường NCL việc có đủ

đội ngũ giáo viên cơ hữu là vấn đề hết sức cố gắng và vận dụng để đảm bảo

các quy định, từ đó vấn đề chất lượng giáo viên còn một số bất cập. Bởi vậy

cần có biện pháp quản lý để đảm bảo thực hiện đúng các quy định, nhưng

đồng thời cũng tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo70viên để chất lượng đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL ngày càng đảm

bảo được công tác giảng dạy cũng như cập nhật được sự đổi mới trong giáo

dục, hơn thế là góp phần cùng ngành giáo dục sẵn sàng đón nhận những thách

thức mới trong thời kì hội nhập quốc tế về giáo dục.

3.3.4. Về tính ổn định

Một đặc thù của các trường THPT NCL về đội ngũ giáo viên đó là tính

không ổn định đối với giáo viên thỉnh giảng và đôi khi ngay cả với giáo viên

cơ hữu, bởi vì các nhà trường phụ thuộc khá nhiều vào khả năng thích ứng về

thời gian của giáo viên thỉnh giảng. Nên khi ba mục tiêu trên đều đảm bảo với

giáo viên cơ hữu sẽ là cơ sở để tạo ra tính ổn định tương đối cao về việc đảm

bảo đội ngũ giáo viên trong các nhà trường THPT NCL.

3.4 Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trƣờng THPT NCL thành

phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

3.4.1. Xây dựng hệ thống văn bản về quản lý đội ngũ CBQL, giáo viên của

các trường THPT NCL

3.4.1.1. Ý nghĩa của biện pháp

Để có căn cứ thực hiện việc bảo đảm về đội ngũ CBQL, giáo viên các

trường THPT NCL trên cơ sở đó bảo đảm các hoạt động giáo dục trong nhà

trường, từ đó bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường, cần có các văn

bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo công tác quản lý đội

ngũ CBQL, giáo viên trong các trường THPT NCL.

- Đối với Sở GD&DDT, hệ thống văn bản pháp quy là để chỉ đạo, triển

khai thực hiện xuống các nhà trường. Đồng thời là căn cứ để kiểm tra, đánh

giá việc thực hiện các nội dung công tác;

- Đối với các trường, hệ thống văn bản là căn cứ, hướng dẫn để nhà

trường biết và thực hiện theo một quy định chung.

3.4.1.2. Nội dung biện pháp

- Cập nhật kịp thời các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ GD&ĐT

và các Bộ, Ban ngành có liên quan;

71- Tham mưu với UBND Thành phố để ra các văn bản nhằm bảo đảm

hoạt động các trường THPT NCL trong hoạt động chung của Ngành GD&ĐT

Thành phố;

- Sở GD&ĐT ra các văn bản chỉ đạo có tính định kỳ (đối với các hoạt

động thường niên), kịp thời (đối với các trường hợp đột xuất) để các trường

có cơ sở thực hiện nhiệm vụ giáo dục, trong đó có nội dung đảm bảo đội ngũ

CBQL, giáo viên theo quy định chung.

3.4.1.3. Tổ chức thực hiện biện pháp

- Đối với Sở GD&ĐT

+ Thường xuyên nắm bắt các văn bản pháp quy mới ra, kịp thời thông

tin đến các trường thông qua trang Web của Sở GD&ĐT;

+ Đối với các văn bản mới, cần sự chỉ đạo của UBND Thành phố thì

Sở GD&ĐT tham mưu với UBND Thành phố để kịp thời có văn bản chỉ

đạo thực hiện;

+ Mỗi năm học theo định kỳ Sở GD&ĐT có các văn bản chỉ đạo thực

hiện nhiệm vụ năm học và thống kê số liệu định kỳ theo quy định chung.

- Đối với các trường THPT NCL

+ Kịp thời nắm bắt các văn bản pháp quy mới được ban hành để có căn

cứ thực hiện công tác giáo dục trong nhà trường;

+ Nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản của Sở GD&ĐT yêu

cầu, đảm bảo các nội dung đề ra

3.4.2. Đổi mới công tác quản lý hồ sơ đội ngũ giáo viên trong các trường

THPT NCL

3.4.2.1. Ý nghĩa của biện pháp

Theo quy định về quản lý nhân sự trong các cơ quan sự nghiệp thuộc

Nhà nước nói chung và trong các nhà trường công lập nói riêng đã được quy

định cụ thể bằng các văn bản của Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT, nhưng với các

trường NCL nói chung và trường THPT NCL nói riêng thì việc quản lý hồ sơ

72Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

×