1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

4 Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trƣờng THPT NCL thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.54 MB, 116 trang )


- Tham mưu với UBND Thành phố để ra các văn bản nhằm bảo đảm

hoạt động các trường THPT NCL trong hoạt động chung của Ngành GD&ĐT

Thành phố;

- Sở GD&ĐT ra các văn bản chỉ đạo có tính định kỳ (đối với các hoạt

động thường niên), kịp thời (đối với các trường hợp đột xuất) để các trường

có cơ sở thực hiện nhiệm vụ giáo dục, trong đó có nội dung đảm bảo đội ngũ

CBQL, giáo viên theo quy định chung.

3.4.1.3. Tổ chức thực hiện biện pháp

- Đối với Sở GD&ĐT

+ Thường xuyên nắm bắt các văn bản pháp quy mới ra, kịp thời thông

tin đến các trường thông qua trang Web của Sở GD&ĐT;

+ Đối với các văn bản mới, cần sự chỉ đạo của UBND Thành phố thì

Sở GD&ĐT tham mưu với UBND Thành phố để kịp thời có văn bản chỉ

đạo thực hiện;

+ Mỗi năm học theo định kỳ Sở GD&ĐT có các văn bản chỉ đạo thực

hiện nhiệm vụ năm học và thống kê số liệu định kỳ theo quy định chung.

- Đối với các trường THPT NCL

+ Kịp thời nắm bắt các văn bản pháp quy mới được ban hành để có căn

cứ thực hiện công tác giáo dục trong nhà trường;

+ Nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản của Sở GD&ĐT yêu

cầu, đảm bảo các nội dung đề ra

3.4.2. Đổi mới công tác quản lý hồ sơ đội ngũ giáo viên trong các trường

THPT NCL

3.4.2.1. Ý nghĩa của biện pháp

Theo quy định về quản lý nhân sự trong các cơ quan sự nghiệp thuộc

Nhà nước nói chung và trong các nhà trường công lập nói riêng đã được quy

định cụ thể bằng các văn bản của Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT, nhưng với các

trường NCL nói chung và trường THPT NCL nói riêng thì việc quản lý hồ sơ

72nhân sự còn nhiều điều bất cập. Từ các kết quả khảo sát nhận thấy công tác

hồ sơ về đội ngũ giáo viên của các trường THPT NCL còn một số tồn tại

như sau:

- Từ phía các cơ quan quản lý lâu nay cũng chưa đặt thành các yêu cầu

đầy đủ như công lập;

- Từ phía các nhà trường thì việc xây dựng và quản lý hồ sơ còn sơ sài;

- Từ phía bản thân giáo viên cơ hữu cũng như thỉnh giảng cũng không

tích cực trong việc cung cấp hay đòi hỏi việc lập hồ sơ, quản lý hồ sơ của cá

nhân họ trong quá trình làm việc tại trường NCL bởi nhiều lẽ khác nhau.

Bởi vậy khi xác lập lại một cách khoa học, hệ thống các hồ sơ nhân sự

của đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL trên toàn thành phố Hà Nội sẽ

tạo sự thống nhất trong công tác quản lý từ các nhà quản lý giáo dục địa

phương mà ở đây là Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo các trường THPT NCL, là

HĐQT hoặc BGH của nhà trường và các giáo viên tham gia giảng dạy tại các

trường THPT NCL.

Đồng thời lãnh đạo các đơn vị hiện đang quản lý các giáo viên thỉnh

giảng cũng sẽ góp phần vào việc quản lý đội ngũ thỉnh giảng sao cho các giáo

viên thỉnh giảng vẫn đảm bảo các công tác tại cơ quan nhà nước, nhưng vẫn

được tạo điều kiện góp thêm năng lực và thời gian của mình vào công cuộc

giáo dục của thành phố.

3.4.2.2. Nội dung của biện pháp

a. Đối với Sở GD&ĐT.

- Xây dựng hệ thống các thành phần Hồ sơ, gồm:

+ Lý lịch cá nhân đối với giáo viên cơ hữu và do địa phương nới cư

trú xác nhận; Lý lịch khoa học đối với giáo viên thỉnh giảng và do cơ quan

công tác hiện nay của giáo viên đó xác nhận; (theo mẫu hiện hành)

+ Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn; (Bản sao công chứng)73+ Hợp đồng lao động đối với cả giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh

giảng; (Theo quy định của Bộ Lao động thương binh và Xã hội)

+ Sổ Bảo hiểm xã hội đối với giáo viên cơ hữu hoặc Bản sao công

chứng Sổ hưu đối với giáo viên cơ hữu là những công chức, viên chức nhà

nước đã nghỉ hưu;

+ Túi đựng Hồ sơ. (Theo mẫu chung)

- Xây dựng mẫu biểu thống kê về thông tin nhân sự và quản lý thông

qua số liệu báo cáo thống kê từng giai đoạn trong năm học (Đầu năm học,

giữa học kì một, cuối học kì một, giữa học kì hai) trên cơ sở đảm bảo quản lý

về số lượng, tỉ lệ, cơ cấu và trình độ chuyên môn.

- Kiểm tra định kì công tác quản lý hồ sơ nhân sự của các trường THPT

NCL, trên cơ sở kết quả kiểm tra có những kiến nghị với nhà trường về công

tác quản lý hồ sơ nhân sự và hình thức xử lý với những trường hợp thực hiện

không đúng quy định chung hoặc cố tình làm sai số liệu để hợp lý hoá các

điều kiện đối với giáo viên.

b. Đối với các trường THPT NCL.

- Có trách nhiệm lập hồ sơ nhân sự của giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng theo

quy định chung của Sở GD&ĐT và quản lý hồ sơ theo đúng quy định lưu trữ;

- Có trách nhiệm báo cáo thống kê nhân sự định kì theo quy định chung

của Sở đúng hạn và đủ nội dung (Theo mẫu do Sở GD&ĐT xây dựng).

c. Đối với giáo viên.

- Có trách nhiệm thực hiện và cung cấp đầy đủ các quy định về Hồ sơ

nhân sự theo quy định chung do Sở GD&ĐT xây dựng khi được nhà trường

nơi tham gia giảng dạy yêu cầu;

- Khi không tiếp tục tham gia giảng dạy tại nhà trường, phải có trách

nhiệm rút hồ sơ ra khỏi hệ thống quản lý nhân sự của nhà trường để tránh

trường hợp các báo cáo thông kê nhân sự của nhà trường không đúng với

thực tế.

743.4.2.3. Tổ chức thực hiện biện pháp

a. Đối với Sở GD&ĐT.

- Xây dựng thành phần hồ sơ, mẫu báo cáo thống kê;

- Trước khi vào năm học mới có văn bản hướng dẫn, nhắc nhở việc

thực hiện quy định về nội dung đội ngũ giáo viên để đảm bảo công tác giảng

dạy theo đúng các quy định hiện hành;

- Sở sẽ tổ chức kiểm tra định kì việc thực hiện lập hồ sơ giáo viên và

lưu trữ hồ sơ, trên cơ sở đó đánh giá được việc thực hiện nghiêm túc các quy

định về công tác quản lý của nhà trường, tuyển dụng giáo viên của nhà

trường, đảm bảo việc duy trì số lượng; cơ cấu; tỉ lệ của đội ngũ giáo viên theo

quy định của ngành, việc thực hiện nghiêm túc các quy định về hợp đồng lao

động với giáo viên, việc thực hiện chế độ chính sách của nhà trường đối với

giáo viên đang giảng dạy tại. Các vi phạm đều được xử lý và công khai trên

các phương tiện công khai của Sở GD&ĐT.

b. Đối với nhà trường và giáo viên.

- Hàng năm, trên cơ sở số lớp được giao và chọn ban học, nhà trường

lập kế hoạch sử dụng giáo viên cho các vị trí công tác. Rà soát đội ngũ giáo

viên hiện đang tham gia giảng dạy tại trường và có điều chỉnh bổ sung theo

thực tế nhu cầu sử dụng ngay sau khi kết thúc công tác tuyển sinh;

- Các giáo viên được mời tham gia giảng dạy và nhà trường lập hồ sơ

giáo viên và lưu giữ tại trường theo đúng quy định lưu trữ;

- Báo cáo thống kê nhân sự về Sở GD&ĐT theo mẫu chung trước khi

vào năm học mới; (báo cáo đầu năm học vào tháng 8 hàng năm)

- Nhà trường rà soát, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khi có sự thay đổi giáo

viên theo 4 kì trong năm: Đầu năm học; Giữa học kì một; Cuối học kì một;

giữa học kì hai.753.4.3 Tăng cường hệ thống báo cáo thống kê định kì và ứng dụng công

nghệ thông tin trong quản lý đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL

3.4.3.1. Ý nghĩa của biện pháp

Trong công tác quản lý hành chính, Các báo cáo thống kê là một khâu

quan trọng trong quy trình thực hiện vì đó là sự lượng hoá các yêu cầu của cơ

quan quản lý và cũng là thông tin cơ bản, cốt yếu trong nội dung hoạt động

của đơn vị. Đồng thời đó cũng là một kênh thông tin, là cơ sở để cơ quan

quản lý giám sát, thanh tra, kiểm tra và đánh giá về nội dung đã thể hiện trong

báo cáo thống kê đó.

Đối với các báo cáo thống kê về đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL

ở đây cũng không nằm ngoài các ý nghĩa trên về phương diện quản lý, đồng thời

nó còn có nhiều ý nghĩa hơn với tình hình hiện nay của các trường NCL trên địa

bàn thành phố Hà Nội. Bởi tại Hà Nội hiện nay có 102 trường THPT NCL, trong

đó có 92 trường đang hoạt động mà tập trung tại các quận nội thành, nên việc

một giáo viên thỉnh giảng có thể tham gia giảng dạy tại nhiều trường và không

loại trừ nhũng trường hợp các trường do sức ép về tỉ lệ giáo viên cơ hữu theo

quy định mà đưa vào danh sách những giáo viên cơ hữu đã là cơ hữu ở những

trường khác. Từ đó tạo ra sự sai lệch trong thông tin, không đảm sự tuân thủ theo

các quy định và đặc biệt hơn là dễ tạo ra sự không ổn định giảng dạy khi có sự

thay đổi thời gian biểu làm việc dẫn đến cùng một lúc sẽ gây khó khăn trong

công tác giảng dạy - học tập tại nhiều trường. Điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến

chất lượng dạy và học ở các nhà trường. Bởi vậy việc báo cáo thống kê giúp cơ

quan quản lý có số liệu tổng thể và có ý kiến chỉ đạo kịp thời trước các tình

huống có thể xảy ra do việc không đảm bảo các quy định về đội ngũ. Bản thân

các nhà trường cũng sẽ thấy đây là một quy định buộc nhà trường nên phải cân

nhắc trong việc sử dụng và thống kê đội ngũ, tránh trường hợp các trường do

muốn tạo ra thương hiệu cho đơn vị thường dẫn chứng các giáo viên có uy tín

nhưng trên thực tế không diễn ra như vậy.

76Đồng thời trên cơ sở số liệu tổng hợp đội ngũ giáo viên của tất cả các

trường THPT NCL cả cơ hữu và thỉnh giảng, bằng công nghệ thông tin Sở

GD&ĐT có thể rà soát được rõ đội ngũ giáo viên cơ hữu có đảm bảo tính sát

thực giữa các nhà trường hoặc có thể kiểm soát được giáo viên thỉnh giảng

hiện đang công tác tại trường THPT công lập thành phố Hà Nội để phục vụ

công tác đánh giá giáo viên toàn ngành.

3.4.3.2. Nội dung của biện pháp

- Về nội dung cần thống kê: Đảm bảo các thông tin cá nhân cần thiết

nhất như: Họ tên – Ngày sinh - Giới tính; thông tin về chuyên môn nghiệp vụ:

Trình độ chuyên môn đào tạo - Trình độ nghiệp vụ sư phạm; thông tin về

công tác: Giáo viên cơ hữu/Giáo viên thỉnh giảng – Nơi công tác hiện nay

(đối với GV thỉnh giảng)/Số sổ BHXH - Số sổ hưu trí (đối với GV cơ hữu) .

- Về quy định chế độ thống kê báo cáo:

+ Đối với Sở GD&ĐT tập hợp hệ thống email của các trường THPT

NCL để tạo ra kênh thông tin liên kết thường xuyên, kịp thời và hiệu quả giữa

Sở GD&ĐT với các trường THPT NCL; Theo định kì có văn bản đề nghị các

trường THPT NCL báo cáo thống kê theo mẫu dựng sẵn để các trường nhập

sỗ liệu và gửi về Sở đúng nội dung, đúng thời gian và có chất lượng cao.

+ Đối với trường THPT NCL thống kê nhân sự theo mẫu của Sở (trên

file mẫu do Sở gửi về qua email) và đảm bảo chất lượng nội dung thống kê và

gửi về Sở đúng thời hạn.

+ Sở GD&ĐT nhận số liệu thống kê, ghép nối thông tin, lưu trữ thông

tin và xử lý thông tin để có thể chia sẻ thông tin tới các bộ phận quản lý có

liên quan: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Giáo dục Trung học; Phòng Kế

hoạch – Tài chính; Phòng Thanh tra…

3.4.3.3 Tổ chức thực hiện, biện pháp

- Sở GD&ĐT tập hợp thành hệ thống email các trường THPT NCL để

tạo sự liên kết tính thường xuyên, kịp thời hiệu quả (cần được các phòng ban

77phối hợp, rà soát để có tính khả thi như phòng CNTT, phòng KH-TC, phòng

Thanh tra, phòng GDTrH);

Với tốc độ phát triển công nghệ thông tin hiện nay thì mỗi trường có

thể có nhiều địa chỉ email và Sở GD&ĐT cũng đã xây dựng sẵn hệ thống

email nội bộ ngành giáo dục cho các đơn vị. Tuy nhiên nhiều mỗi trường sẽ

có địa chỉ email thường xuyên làm việc, nên việc lựa chọn, tập hợp thành hệ

thống các địa chỉ email có tính liên kết thường xuyên, kịp thời phải có sự

thống nhất giữa các phòng ban Sở và các trường THPT NCL để nâng cao hiệu

quả sử dụng;

- Sở GD&ĐT xây dựng mẫu thống kê chung đảm bảo tính nhất quán

trong mọi thời điểm, phù hợp với mọi mô hình hoạt động, có được các thông

tin cơ bản về cá nhân; trình độ chuyên môn; hoạt động chuyên môn hiện nay;

- Sở GD&ĐT có văn bản đề nghị thực hiện báo cáo thống kê có nêu rõ

thời hạn, nơi nhận và theo mẫu (có file mẫu gửi qua email);

- Trường THPT NCL thực hiện nghiêm túc việc thống kê nhân sự theo

mẫu, đảm chất lượng về nội dung và gửi về Sở GD&ĐT theo đúng thời hạn

quy định theo hình thức:

+ Thống kê số liệu theo mẫu theo hình thức văn bản và Thủ trưởng

đơn vị kí, đóng dấu và có dấu giáp lai (nếu trường hợp có nhiều trang);

+ File thống kê số liệu gửi về Sở theo địa chỉ email quy định tại văn

bản hướng dẫn.

- Trên cơ sở báo cáo thống kê của các trường, Sở GD&ĐT tổng hợp

báo cáo, đánh giá tình hình và có chỉ đạo kịp thời đối với các đơn vị có tình

hình khó khăn để có phương án tháo gỡ.

Đồng thời số liệu tổng hợp được chuyển đến các phòng ban có liên quan

trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các nhà trường. (Nghĩa là

thông tin không chỉ là thông tin của một bộ phận quản lý nhân sự mà đã được

nâng thành thông tin quản lý chung mà nhân sự là một nội dung được quản lý)

783.4.4. Công khai đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL thành phố Hà Nội

3.4.4.l. Ý nghĩa của biện pháp

Căn cứ theo yêu cầu của việc bảo đảm đội ngũ giáo viên theo Thông tư

số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành

Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có

nhiều cấp học và Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ

GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động các trường tiểu học,

trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

loại hình tư thục, căn cứ thực tế nhiều trường THPT NCL thành phố Hà Nội

do cần đảm bảo về điều kiện đội ngũ theo quy định và cần tạo thương hiệu về

đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm nên đôi khi đã đưa ra các thông tin không

sát thực về đội ngũ giáo viên nhà trường. Ví dụ: Đưa vào danh sách đội ngũ

giáo viên nhà trường gồm Giáo viên có tên tuổi; Giáo viên có học hàm, học

vị; Số lượng giáo viên cơ hữu đông đảo trong khi đó thực tế lại không có.

Điều này đã làm cho công tác quản lý không hiệu quả, CMHS và học sinh có

thông tin không đúng về nhà trường nên sẽ có những quyết định việc theo học

tại trường không theo được nguyện vọng, việc canh tranh giữa các trường

THPT NCL không lành mạnh.

Mặt khác với đặc thù thành phố Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hoá,

xã hội của Miền Bắc (cũng có một số ngành, lĩnh vực là trung tâm của cả

nước), nên tập trung rất lớn đội ngũ trí thức có trình độ cao về học tập, làm

việc trong đó có không ít người sau khi đã hết thời gian học tập nhưng vẫn ở

lại để tìm cơ hội cho cá nhân tại Hà Nội. Cũng từ đó mà nguồn lực con người

đáp ứng công tác giảng dạy tại các trường THPT NCL là dồi dào, nhưng chất

lượng của nguồn lực này thì còn nhiều bất cập. Nên việc công khai đầy đủ về

đội ngũ giáo viên của các trường THPT NCL thành phố Hà Nội cũng là điều

cần thiết để qua đó các nhà trường, giáo viên có trách nhiệm hơn, nỗ lực hơn

trong giảng dạy để chất lượng dạy và học của các trường THPT NCL thành

phố Hà Nội ngày càng được nâng cao và đồng đều.

79Vậy với việc công khai đội ngũ giáo viên sẽ khắc phục được các vấn đề

nêu trên:

- Cơ quan quản lý giáo dục, mà ở đây là Sở GD&ĐT có thông tin đầy

đủ về đội ngũ của các nhà trường để phục vụ công tác quản lý (Thống kê và

xử lý số liệu);

- Các nhà trường nghiêm túc thực hiện việc công khai thông tin và

chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý, giáo viên, học sinh và CMHS về nội

dung thông tin đội ngũ giáo viên. Từ đó tránh việc gây thương hiệu không

lành mạnh qua việc thông tin không rõ ràng về đội ngũ giáo viên;

- Các cơ quan công tác hiện tại của giáo viên thỉnh giảng cũng có cơ

hội nắm bắt được hoạt động của giáo viên thuộc mình quản lý để qua đó có

thêm một kênh thông tin về hoạt động chuyên môn của đội ngũ giáo viên

đang chịu sự quản lý của đơn vị;

- Với xu thế phát triển của xã hội hiện nay, việc minh bạch thông tin

của đơn vị cũng đồng nghĩa thương hiệu của đơn vị được bảo đảm (giống như

việc đăng kí bản quyền ) và tự khẳng định mình trong xã hội.

3.4.4.2. Nội dung biện pháp

Ngoài việc công khai việc đảm bảo đội ngũ giáo viên theo Thông tư

09/2009/TT-BGDĐT, theo tình hình đặc thù của Hà Nội cũng cần công khai

thông tin đầy đủ hơn đội ngũ giáo viên trên cơ sở báo cáo thống kê đội ngũ

giáo viên định kì (theo mẫu chung). Sở GD&ĐT và các trường THPT thực

hiện công khai đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL bằng các phương

tiện: Web site của Sở GD&ĐT; Web site của các trường THPT NCL, bảng tin

của trường THPT NCL.

Sau khi các trường THPT NCL thống kê đội ngũ theo định kì và gửi về

Sở GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổng hợp, rà soát xong sẽ cập nhật lên Web site của

Sở dưới dạng văn bản scan của các nhà trường đã nộp. Điều này đảm bảo tính

sát thực của thông tin do nhà trường cung cấp và trường chịu trách nhiệm về

80nội dung thông tin, còn Sở GD&ĐT có trách nhiệm trong việc rà soát để đảm

bảo thông tin đã được kiểm soát tổng quan trên cơ sở dữ liệu của tất cả các

trường THPT NCL trên địa bàn thành phố. Mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội

khi phát hiện những thông tin chưa đúng của các trường THPT NCL trong nội

dung công khai đội ngũ giáo viên đêu có quyền và nghĩa vụ phản ánh về Sở

GD&ĐT, Sở GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra các nội dung sai lệch

giữa thông tin các nhà trường cung cấp và hồ sơ lưu trữ tại trường.

Tại các trường THPT NCL cũng phải đăng tải bản thống kê scan (theo

mẫu chung) trên trang Web chính thức của trường và Bảng tin của trường để

đông đảo học sinh, CMHS, giáo viên toàn trường và những người quan tâm

đến hoạt động giáo dục của nhà trường được biết.

3.4.4.3. Tổ chức thực hiện biện pháp

- Trên cơ sở báo cáo thống kê theo mẫu chung, Sở GD&ĐT tiến hành

tổng hợp, rà soát (bằng công cụ computer) và có yêu cầu những đơn vị chưa

đảm bảo thông tin kiểm tra, điều chỉnh bổ sung và gửi lại Sở sau 03 ngày kể

từ khi nhận được thông tin của Sở GD&ĐT để đảm bảo thời điểm công khai.

Các trường hợp có thể xảy ra với việc thông tin không đảm bảo:

+ Các thông tin cá nhân không chính xác: Họ tên, ngày sinh, giới

tính, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ SP;

+ Các thông tin về công tác không chính xác: giáo viên cơ hữu cùng

một lúc ở nhiều trường, giáo viên thỉnh giảng không đúng nơi công tác hiện

nay (chỉ có thể kiểm tra được với các đơn vị công lập trực thuộc Sở GD&ĐT

quản lý), giáo viên được phân công môn dạy không đúng chuyên môn được

đào tạo…

- Sau khi có được thống kê chính thức và đảm bảo nội dung, Sở

GD&ĐT công khai danh sách đội ngũ giáo viên bằng bản scan thống kê đội

ngũ giáo viên do các trường gửi lên tại trang Web của Sở GD&ĐT về nội

dung các trường NCL -> Đội ngũ giáo viên -> Trường THPT…. sẽ có bản

81scan thống kê danh sách đội ngũ giáo viên theo mẫu chung (Có xác nhận của

Thủ trưởng đơn vị)

- Tại các nhà trường, công khai danh sách giáo viên theo mẫu thống kê

đội ngũ giáo viên đã thống nhất chung trên trang Web của trường và tại bảng

tin của trường sao cho học sinh, CMHS và mọi người quan tâm đến hoạt động

của trường có thể dễ dàng tiếp nhận đủ thông tin. Điều này giúp cho thông tin

về nhà trường rõ ràng hơn, luôn bảo đảm việc thực hiện đúng các quy định

hiện hành và nhất là trong xu hướng của xã hội hiện nay là minh bạch các

hoạt động trong nhà trường.

- Sau khi đội ngũ giáo viên được công khai, có thông tin phản ánh về

việc chưa đúng, chưa chính xác thì Sở GD&ĐT phối hợp với các trường có

liên quan giải quyết kịp thời, đính chính lại thông tin để thông tin thực sự

mang lại hiệu quả:

+ Nếu giáo viên khai hồ sơ không chính xác, trường yêu cầu giáo

viên thực hiện lại, sau đó nhà trường đính chính thông tin và kèm theo báo

cáo về việc sai lệch thông tin do giáo viên;

+ Nếu nhà trường đưa thông tin không đúng, trường phải đính chính

và có báo cáo về việc cung cấp thông tin không chính xác bằng văn bản kèm

theo đính chính;

+ Nếu các trường cung cấp trùng nhau về giáo viên cơ hữu, Sở

GD&ĐT yêu cầu các trường có liên quan và cá nhân giáo viên phải làm rõ

vấn đề. Sau khi có kết quả (theo thời hạn quy định về chỉnh sửa) các trường

có liên quan gửi báo cáo về việc sai lệch thông tin, đính chính thông tin và

biên bản làm việc giữa các trường và giáo viên đó về Sở GD&ĐT;

+ Nếu Sở GD&ĐT đưa thông tin không đúng với nguồn do nhà

trường cung cấp, nhà trường có phản ánh kịp thời và thông tin rõ về việc đính

chính của Sở GD&ĐT trên trang Web của Sở (có ghi rõ lỗi do Sở GD&ĐT ).82Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

×