1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH SƠN TỈNH VĨNH PHÚC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.55 MB, 120 trang )


Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH

Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH SƠN TỈNH VĨNH PHÚC

3.1. Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp

Nhƣ đã nói ở phần lý luận, nguyên tắc chính là những luận điểm cơ

bản, những quy tắc chuẩn, có tính quy luật của lý luận. Do vậy, khi đề xuất

các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trƣờng THPT phải tuân

theo những nguyên tắc cơ bản sau đây:

3.1.1. Nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ

Hệ thống quản lý của nhà trƣờng đƣợc hình thành từ các bộ phận chức

năng: chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn, tổ hành chính, Công

đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ huynh…Các bộ phận này dù có chức năng

riêng nhƣng vẫn có liên hệ, liên kết với các bộ phận khác để giáo dục, đào tạo

học sinh của nhà trƣờng. Do đó, khi nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản

lý phải luôn có tính đồng bộ trong mọi hoạt động.

3.1.2. Nguyên tắc bảo đảm tính thực tiễn

Để đảm bảo cho các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh của

trƣờng đƣa ra đi đến đƣợc thành công thì các biện pháp đó phải đƣợc xây

dựng trên cơ sở thực tiễn của nhà trƣờng chứ không thể xây dựng trên các lý

thuyết chung chung. Do vậy, khi xây dựng các biện pháp phải luôn tuân thủ

nguyên tắc này.

3.1.3. Nguyên tắc bảo đảm tính khả thi

Nguyễn tắc này đòi hỏi biện pháp đƣa ra phải thiết thực, cụ thể phù hợp

với các điều kiện của nhà trƣờng và đƣợc sự đồng thuận của các cấp quản lý

giáo dục, của địa phƣơng, của cha mẹ học sinh, của học sinh và đặc biệt là sự

đồng thuận của toàn thể cán bộ, giáo viên, các tổ chức trong nhà trƣờng.

3.1.4. Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả

Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện

về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá- 61 -nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con ngƣời Việt Nam

xã hội chủ nghĩa, xây dựng tƣ cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho

học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy khi xây dựng các biện pháp giáo dục đạo đức học

sinh phải bảo đảm đƣợc tính hiệu quả theo các mục tiêu trên.

3.2. Một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trƣờng THPT

Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc

Trên cơ sở thực trạng về công tác quản lý giáo dục đạo đức ở trƣờng

THPT Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc, húng tôi xin đƣợc đề xuất một số giải pháp

nhằm tăng cƣờng hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục đạo đức ở trƣờng nhƣ sau:

3.2.1. Tăng cường quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối giáo dục đạo đức

của Đảng, Nhà nước

3.2.1.1. Mục đích

Làm cho CBQL, giáo viên, phụ huynh, học sinh hiểu rõ quan điểm của

Đảng, Nhà nƣớc, ngành giáo dục về giáo dục đạo đức cho học sinh nhằm đào

tạo con ngƣời mới xã hội chủ nghĩa nhƣ mục tiêu giáo dục trong Luật giáo

dục đã đề ra.

3.2.1.2. Nội dung

Tuyên truyền, quán triệt các loại văn kiện nhƣ sau:

- Luật giáo dục 2005.

- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX,X.

- Nghị quyết Trung ƣơng 2 khoá VIII (Nghị quyết chuyên đề về giáo dục và

đào tạo); Kết luận của hội nghị lần 6 Ban chấp hành trung ƣơng Đảng khóa

IX; Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá IX.

- Các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT về thực hiện nhiệm

vụ năm học.

- Các loại văn bản chỉ đạo của địa phƣơng.- 62 -3.2.1.3. Các bước tiến hành

a) Lập kế hoạch

Bí thƣ chi bộ-Hiệu trƣởng nhà trƣờng căn cứ vào tình hình đặc điểm

của nhà trƣờng lên kế hoạch cụ thể và chi tiết về nội dung tuyên truyền, thời

gian tuyên truyền, số buổi tuyên truyền, đối tƣợng tuyên truyền, lực lƣợng

tuyên truyền, cơ sở vật chất phụ vụ tuyên truyền, phƣơng tiện tuyên truyền,

kiểm tra đánh giá nhận thức...

Các tổ trƣởng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào kế hoạch của

nhà trƣờng xây kế hoạch thực hiện của đơn vị, tổ chức mình phụ trách báo

cáo với Bí thƣ chi bộ - Hiệu trƣởng nhà trƣờng phê duyệt.

b) Triển khai thực hiện

Trong tháng 8, tổ chức các buổi học tập tập trung toàn hội đồng sƣ

phạm nhà trƣờng để phổ biến, quán triệt các nội dung trong Luật giáo dục,

văn kiện Đại hội Đảng, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng, Chỉ

thị của Bộ trƣởng về nhiệm vụ năm học, Nhiệm vụ giáo dục của Bộ GD&ĐT

và của Sở GD&ĐT.

Trƣớc khi vào năm học mới (khoảng tuần cuối tháng 8), tập trung học

sinh toàn trƣờng để nhà trƣờng trực tiếp tuyên truyền các quan điểm, đƣờng

lối giáo dục đạo đức của Đảng, Nhà nƣớc, của ngành giáo dục tới toàn thể học

sinh trong trƣờng. Yêu cầu học sinh viết bài thu hoạch nộp cho giáo viên chủ

nhiệm tổng hợp báo cáo với Hiệu trƣởng.

Đầu tháng 9, trong buổi họp phụ huynh đầu năm để nhà trƣờng trực

tiếp tuyên truyền tới các bậc phụ huynh lồng ghép vào báo cáo hoạt động của

nhà trƣờng.

Các tổ chuyên môn, tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm các lớp căn

cứ vào kế hoạch đã đƣợc phê duyệt triển khai tuyên truyền, quán triệt các- 63 -quan điểm, đƣờng lối giáo dục đạo đức của Đảng và Nhà nƣớc tới đơn vị, tổ

chức, lớp học mình phụ trách.

Bí thƣ chi bộ-Hiệu trƣởng nhà trƣờng trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình

triển khai thực hiện kế hoạch của các bộ phận để đánh giá, rút kinh nghiệm

trong toàn trƣờng.

3.2.2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các thành viên, tổ chức

trong nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh

3.2.2.1. Mục đích

Làm cho CBQL, các tổ chức trong nhà trƣờng, giáo viên, nhân viên,

học sinh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác giáo dục

và rèn luyện đạo đức học sinh; tầm quan trọng của giáo dục đạo đức cho trong

công tác giáo dục và phát triển toàn diện cho học sinh trong trƣờng phổ thông.

Giúp cho việc phối hợp các lực lƣợng giáo dục đạo đức cho học sinh

đƣợc tiến hành một cách đồng bộ, chặt chẽ và có hiệu quả.

3.2.2.2. Nội dung

Tuyên truyền cho CBQL, các tổ chức trong trƣờng, giáo viên, nhân

viên, phụ huynh, học sinh nhận thức rõ:

- Vai trò của từng các nhân, tập thể trong công tác giáo dục và rèn luyện đạo

đức học sinh.

- Trách nhiệm của từng các nhân, tập thể trong công tác giáo dục và rèn luyện

đạo đức học sinh.

- Nhiệm vụ của từng các nhân, tập thể trong công tác giáo dục và rèn luyện

đạo đức học sinh.

3.2.2.3. Các bước tiến hành

a) Lập kế hoạch

Bí thƣ chi bộ-Hiệu trƣởng nhà trƣờng xây dựng kế hoạch tuyên truyền

cụ thể, chi tiết, phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức

lập kế hoạch thực hiện.- 64 -Kế hoạch phải xác định rõ: đối tƣợng, nội dung, biện pháp, ngƣời thực

hiện, thời gian thực hiện, công tác báo cáo...

b)Triển khai thực hiện

- Đối với chi bộ đảng: Là cầu nối trực tiếp Đảng với quần chúng . Thông qua

giáo viên, nhân viên, học sinh mà chi bộ nắm tâm tƣ, nguyê ̣n vo ̣ng, góp ý kiến

để chi bộ đƣa ra những chủ trƣơng , giải pháp sát thực với tình hình nhằm chỉ

đa ̣o thƣ̣c hiê ̣n có hiê ̣u quả công tác giáo du ̣c.

Chi bô ̣ Đảng phải thƣờng xuyên kiể m tra bằ ng nhiề u hinh thƣ́c , qua đó

̀

để phát hiện nhân tố mới, kịp thời khắc phục khuyết điểm, bổ sung điề u chinh

̉

chủ trƣơng, phƣơng hƣớng tiế p theo, giúp hoạt động quản lý giáo dục đạo đức

học sinh đi đúng đinh hƣớng.

̣

- Đối với cán bộ quản lý: Phải đƣợc bồi dƣỡng n âng cao nhận thức để nắ m

vƣ̃ng cơ sở lý luâ ̣n và thƣ̣c tiễn của hoa ̣t đô ̣ng giáo du ̣c đạo đức ho ̣c sinh , tƣ̀

đó thƣ̣c hiê ̣n tố t chƣ́c năng quản lý và chỉ đa ̣o công tác giáo du ̣c đạo đức.

Xây dƣ̣ng đƣơ ̣c kế hoa ̣ch giáo du ̣c học sinh có mục tiêu thố ng nhấ t với

mục tiêu giáo dục trong trƣờng THPT . Sau khi có kế hoa ̣ch , ngƣời cán bô ̣

quản lý tổ chức triển khai để mọi lực lƣợng tham gia nắm chắc kếhoạch, tƣ̀đó tổ chƣ́c chỉ đa ̣o thƣ̣c hiê ̣n và kiể m tra đánh giá kịp thời, điề u chỉnh, bổ sung

nhằ m đa ̣t mu ̣c tiêu giáo du ̣c đề ra mô ̣t cách hiê ̣u quả nhấ t

.

Ngƣời cán bô ̣ làm công tác quản lý phải cho ̣n đƣơ ̣c đô ̣i ngũ GVCN có

năng lƣ̣c chuyên môn tố t , có khả năng tổ chức hoạt động tập thể , có khả năng

giáo dục, thuyế t phu ̣c nhiê ̣t tinh và bồi dƣỡng cho họ hiể u rõ nhiê ̣m vu ̣ quyề n

̀

hạn, phƣơng pháp xây dƣ̣ng tâ ̣p thể , tổ chƣ́c các hoa ̣t đô ̣ng giáo du ̣c đạo đức

học sinh.

Xác định cơ chế quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệ m với các giáo viên bô ̣

môn và tổ chƣ́c Đoàn thanh niên . Đặc biệt là quan hệ giữa GVCN với chi hội

cha me ̣ ho ̣c sinh, là cầu nối gia đình với nhà trƣờng, xã hội.- 65 -- Đối với giáo viên chủ nhiệm: Phải hiểu đƣợc vai trò trách nhiệm của mình,

thƣơng yêu, quan tâm đến sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh.

Phải mẫu mực trong lối sống, cách cƣ xử. GVCN thƣ̣c sƣ̣ là ngƣời thầ y, ngƣời

cha, ngƣời me ̣ của ho ̣c sinh.

- Đối với các giáo viên bộ môn: Phải đƣợc tuyên truyền hiểu rõ vai trò bộ

môn mình giảng dạy từ đó nâng cao đƣợc trách nhiệm của mình đối với việc

hình thành nhân cách cho học sinh. Tránh quan niệm sai lầm cho đó là nhiệm

vụ của giáo viên giáo dục công dân hay của Đoàn thanh niên.

- Đối với Đoàn thanh niên: Cần tạo điều kiện để Bí thƣ đƣợc tham gia bàn bạc

về những mục tiêu giáo dục toàn diện trong nhà trƣờng, đặc biệt là giáo dục

đạo đức đoàn viên học sinh, chủ động đề ra kế hoạch hoạt động.

- Đối với cha mẹ học sinh: Phải phối hợp thƣờng xuyên và chặt chẽ với giáo

viên chủ nhiệm để kịp thời nắm bắt thông tin về việc học tập và rèn luyện

của con mình.

- Đối với chính quyền địa phƣơng: Hiệu trƣởng cần cho cấp ủy, chính quyền

địa phƣơng biết đƣợc mục tiêu đào tạo của nhà trƣờng, biết đƣợc các hoạt động

giáo dục đạo đức của nhà trƣờng để có sự quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ.

3.2.3. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức

3.2.3.1. Mục đích

Biện pháp này nhằm giúp cho CBQL, tổ trƣởng, trƣởng các ban ngành,

giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn:

- Nâng cao chất lƣợng xây dựng kế hoạch giáo dục dạo đức cho học sinh.

- Nhìn thấy tổng thể công việc cần làm trong năm, học kỳ, tháng, tuần... từ đó

nhà quản lý đánh giá đúng sát thực tế, có tính khả thi của từng loại công việc.

- Chủ động dành nhân lực, tài lực, vật lực cho từng hoạt động để đạt hiệu quả cao.

3.2.3.2. Nội dung

- Nâng cao kỹ năng phân tích tình hình: mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, thách

thức...để xác định mục tiêu.- 66 -- Nâng cao kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện: đối tƣợng, nội

dung, biện pháp, lực lƣợng, thời gian...

- Nâng cao kỹ năng xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá.

3.2.3.3. Các bước tiến hành

Hiệu trƣởng xây dựng dự thảo kế hoạch giáo dục đạo đức ngay từ đầu

năm học. Sau đó thông qua Hội đồng giáo dục, Hội cha mẹ học sinh góp ý để

trở thành một “Nghị quyết” đƣợc sự thống nhất cao.

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức phải bảo đảm thực hiện

những yêu cầu sau:

- Kế hoạch giáo dục đạo đức phải đƣợc xây dựng dựa trên kế hoạch chung của

ngành, đáp ứng đƣợc nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng, nhiệm vụ trọng tâm của

năm học, và phải phù hợp với đặc điểm hoàn cảnh cụ thể của từng trƣờng.

- Kế hoạch phải đƣợc xây dựng cụ thể cho từng tuần, tháng, học kỳ và cả

năm. Phải có kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm theo từng thời kỳ.

Nội dung kế hoạch giáo dục đạo đức có thể nhƣ sau:

a) Phân tích tình hình, xác định mục tiêu

Nhà quản lý khảo sát, phân tích tình hình của đơn vị theo phƣơng pháp

phân tích 4 yếu tố thuộc 2 nhóm: nhóm yếu tố chủ quan của đơn vị là: Mạnh,

Yếu; nhóm các yếu tố khách quan: Thuận lợi, Khó khăn (phƣơng pháp phân

tích SWOT). Qua bảng ma trận của 2 nhóm yếu tố trên sẽ giúp cho nhà quản

lý xác định đƣợc 4 tình huống: Mạnh và thuận lợi; Mạnh nhƣng Khó khăn;

Yếu nhƣng thuận lợi; Yếu và khó khăn. Từ đó có đủ cơ sở để xác định mục

tiêu, hƣớng đi và biện pháp cần thực hiện tƣơng ứng với các mục tiêu và điều

kiện cụ thể cho từng tuần, tháng, học kỳ và cả năm học.

b) Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện

- Đối tượng: Xác định cụ thể từng đối tƣợng học sinh: khối lớp, học sinh

ngoan, học sinh chƣa ngoan, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh có cá

tính...- 67 -- Nội dung: Từ việc xác định đƣợc các đối tƣợng cụ thể ở trên để đƣa ra các

nội dung giáo dục phù hợp cho từng đối tƣợng và nội dung tổng thể cho từng

tuần, tháng, học kỳ và cả năm học trong toàn trƣờng.

- Lực lượng thực hiện: Căn cứ vào khả năng thực tế để phân công trách nhiệm

rõ ràng, cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân thực hiện từng nội dung giáo dục cụ

thể cho từng đối tƣợng và thời gian xác định. Tạo mọi điều kiện để cho họ

hoàn thành nhiệm vụ.

- Biện pháp: Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trƣờng để đƣa ra các biện

pháp có tính khả thi thực hiện đƣợc: nói chuyện dƣới cờ, sinh hoạt lớp, đối

thoại, nêu gƣơng... Tránh các biện pháp gây lãng phí, không hiệu quả.

- Thời gian thực hiện: Xác định cụ thể thời gian thực hiện các nội dung giáo

dục cho từng cá nhân, từng đối tƣợng trong từng tuần, tháng, học kỳ và cả

năm học.

- Có thể minh hoạ nhƣ sau:

Bảng 3.1: Kế hoạch tổ chức thực hiện giáo dục đạo đức

Nội dungTT Tháng1299Giáo dục ý thức

thực hiện nội quyGiáo dục ý thức

9...Tổ chức nói

chuyện dƣớiTuần 2 của

năm họcPhụ tráchPhƣơng

tiệnP.Hiệu

trƣởng, Đoàn Âm thanhcờphichNói chuyệnchấp hành luật lệ dƣới cờ, sinh

giao thông4thực hiệnThời giancờ

thanh niên,

Giáo dục ý nghĩa Tổ chức nói Tuần 3 của

Âm thanh,

GVCN

lịch sử của CMT8 chuyện dƣới năm học BT Đoàn TN Pano, áp

và QK 2/93Biện pháp......Ban ATGT

Tuần 4 của Huyện, BT.....- 68 -Đoàn TN,.....hoạt lớp.năm họcGVCN

......Nói

chuyện, kể

chuyện

......c) Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá

Khi xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá, nhà quản lý phải lƣu ý và

làm tốt đƣợc các nhiệm vụ sau đây:

- Xác định mục tiêu kiểm tra đánh giá.

- Xây dựng đƣợc chuẩn kiểm tra đánh giá.

- Xác định đối tƣợng kiểm tra đánh giá.

- Có nội dung đánh giá cụ thể.

- Thời gian kiểm tra đánh giá.

- Thông báo hay không thông báo kết quả kiểm tra đánh giá.

3.2.4. Nâng cao hiệu quả tổ chức và chỉ đạo thực hiện giáo dục đạo đức

3.2.4.1. Mục đích

- CBQL, các tổ chức trong nhà trƣờng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn

nắm đƣợc và hiểu rõ các phƣơng pháp, hình thức tổ chức giáo dục để tổ chức

các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh một cách phù hợp, linh hoạt,

sáng tạo và đạt hiệu quả cao.

- Phối hợp chặt chẽ có hiệu quả các lực lƣợng tham gia giáo dục đạo đức cho

học sinh: CBQL, các tổ chức đoàn thể trong trƣờng, giáo viên chủ nhiệm,

giáo viên bộ môn, phụ huynh, chính quyền, đoan thể địa phƣơng...

- Học sinh thích thú, chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục

và tự mình rèn luyện đạo đức.

3.2.4.2. Nội dung tiến hành

Hiệu trƣởng phải lƣu ý là công tác lựa chọn giáo viên, cán bộ để giao

việc sao cho “đúng ngƣời đúng việc”. Vì vậy Hiệu trƣởng phải biết rõ năng

lực chuyên môn cũng nhƣ điểm mạnh, điểm yếu của từng ngƣời. Khi đã chọn

ngƣời nào phải tạo mọi điều kiện để họ đƣợc bồi dƣỡng năng lực chuyên

môn, nghiệp vụ sƣ phạm và phẩm chất chính trị.

Tuỳ theo đặc điểm từng trƣờng (01 phó Hiệu trƣởng, 2 phó Hiệu

trƣởng), Hiệu trƣởng có thể trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức hoặc

phân cấp quản lý cho một phó Hiệu trƣởng. Sau đây là sơ đồ minh hoạ:- 69 -Sơ đồ 3.1: Sự phân cấp quản lý ở trƣờng có 2 phó Hiệu trƣởng

Yêu cầu của công tác tổ chức thực hiện:

- Phải bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của Sở GD& ĐT và

của trƣờng THPT.

- Các tổ chức, tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm, cần xác định rõ vị trí, chức

năng và vai trò cụ thể trong hệ thống giáo dục đạo đức của trƣờng.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm,

và các bộ phận trong trƣờng: thiết bị, thƣ viện, phòng hành chính, để mọi

hoạt động đều hƣớng về việc giáo dục đạo đức cho học sinh.

a) Hiệu trưởng chỉ đạo Phó Hiệu trưởng chuyên môn

Phó Hiệu trƣởng chuyên môn ngoài việc quản lý chất lƣợng văn hoá,

còn quản lý chất lƣợng giáo dục đạo đức thông qua bộ môn đặc biệt là môn

giáo dục công dân và các môn xã hội khác.- 70 -Hầu hết các học sinh đều xem nhẹ những môn nhƣ Văn, Sử, Địa, Giáo

dục công dân. Các em thƣờng cho rằng những môn này là những môn phụ.

Mặt khác với phƣơng pháp giảng dạy nặng nề lý thuyết, khô khan, trừu tƣợng,

khiến các em thiếu hứng thú khi tiếp thu kiến thức các môn học này.

Phó Hiệu trƣởng chuyên môn chỉ đạo giáo viên bộ môn soạn giáo án

và lên lớp phải nêu bật đƣợc trọng tâm kiến thức khoa học và tính tƣ tƣởng,

giáo dục đạo đức thông qua bài học. Chỉ đạo tổ chuyên môn kiểm tra, đánh

giá coi đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá xếp loại cuối năm của giáo

viên.

b) Hiệu trưởng chỉ đạo Phó Hiệu trưởng phụ trách giáo dục đạo đức, truyền

thống, hoạt động ngoài giờ lên lớp và cơ sở vật chất

Dựa vào kế hoạch của trƣờng, cụ thể hoá kế hoạch giáo dục đạo đức

theo từng tuần, tháng và học kỳ. Phân công trách nhiệm các bộ phận kiểm

tra tiến độ thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kịp thời.

Tổ chức các hoạt động ngoài giờ, cần chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm

phải phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên và các tổ chức trong trƣờng nhƣ:

Hội Chữ thập đỏ, Hội phụ huynh...Các hoạt động này phải đa dạng, phong

phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Cần thực hiện xã hội hoá trong giáo dục đạo đức cho học sinh, tạo điều

kiện tài chính, cơ sở vật chất thuận lợi, thu hút học sinh tham gia.

Tổ chức các buổi giao lƣu với cựu học sinh trƣờng đạt thành tích cao

trong học tập và thành đạt trong cuộc sống, hoặc giao lƣu với anh hùng trong

chiến đấu, trong lao động và sản xuất ở địa phƣơng.

Giờ sinh hoạt dƣới cờ đầu tuần nên sử dụng hợp lý, khoa học sẽ có tác

dụng nhiều trong giáo dục đạo đức. Cần phối hợp với Đoàn thanh niên chuẩn

bị chƣơng trình sinh hoạt dƣới cờ hàng tuần, tránh lập đi lập lại điệp khúc

“Hát Quốc Ca - sơ kết thi đua - nhắc nhở thực hiện nội quy” sẽ gây nhàm

chán mà sau khi thực hiện các bƣớc trên nên thêm vào chƣơng trình mục- 71 -Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

×